Задание за разработка на нов уебсайт към камара на архитектите в българияДата27.11.2017
Размер109.55 Kb.
Размер109.55 Kb.
Задание за разработка на нов уебсайт към

КАМАРА НА АРХИТЕКТИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Документът е изготвен от: Илия Попиванов – CTO – DEA Solutions


Дата: 19.07.2016 г.


 1. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ

 1. Платформа

Новият уебсайт на КАБ следва да бъде разработен на база платформа за управление на съдържание (CMS) Wordpress (www.wordperss.org), която е с отворен код и не е необходимо да се заплащат лицензи.
 1. Хостинг и поддръжка

КАБ иска да раздели изработката на сайта от неговата подръжка и хостинга му, за да се избегне прекомерна зависимост към един и същ доставчик. Целта на това задание е да се получи само оферта за изработката на сайта. Хостингът и подръжката ще се възложат отделно, по различни процедури извън обхвата на това задание. Сайтът да е с високо ниво на сигурност (по възможност криптирана) с цел запазване на личната инфомация, както и висока степен на осигуреност - по-висока от 99.95% работоспособност


Текущата поддръжка (като обновяване на ядрото и плъгините, цялостен бекъп на сайта)

и попълането на данни ще се извършва от обучен сътрудник на КАБ. Управлението (създаване, премахване, групиране, смяна на парола) на пощенските кутии също ще бъде извършвано от този сътрудник на КАБ.


Хостингът ще е базиран на сървъри разположени в България поради правни (съхраняването на лични данни) и практически (оптимизирана скорост за достъп) съображения.Хостингът ще е подходящ и за създаване на пощенски кутии за целия персонал в организацията на КАБ.


 1. ОТговорности

Редактирането на съдържанието и основната администрация ще се извършва от персонала на КАБ.

Промени по функционалността и визията на сайта ще се извършват от авторите на сайта или други разработчици, срещу допълнително възлагане.


 1. Домейн

Новият сайт следва да бъде поместен на мястото на съществуващия до момента уебсайт на адрес: kab.bg


Достъпът до регистрара за домейна kab.bg ще бъде осигурен от страна на КАБ и при необходимост ще бъде преместен в друг регистрар.


 1. Поддръжка на езици

Необходима е поддръжка на 2 езика - Английски и Български, като версията на Английски език трябва да е в под-папка: kab.bg/en/


 1. СТРУКТУРИРАНЕ НА ПОДСАЙТОВЕТЕ ЗА РЕГИОНАЛНИТЕ КОЛЕГИИ

Всяка регионална колегия (РК) към КАБ ще разполага със свой собствен уебсайт, на адрес от типа:

[име на колегията].kab.bg
Например: за РК Бургас адресът ще бъде:

burgas.kab.bg


доакто за РК Варна адресът ще бъде:

varna.kab.bg


Броят на колегиите към КАБ е 28. В регионалните сайтове да може да се поставя регионална информация, която да може да бъде и насочвана към основния сайт (флагове, къде да бъде публикувана).
Възможно е част от основните функционалности като регистър или заявления също да бъдат изнесени на под-домейн, но крайното решение ще зависи от техническите предимства и недостатъци.
Примери за подобни поддомейни:

reg.kab.bg - директна връзка към регистъра на членове

edu.kab.bg - директна връзка към страницата за обучение и популяризиране на професиите
Регионалните сайтове трябва да имат идентичен потребителски интерфейс, както за администраторите, така и за посетителите и да могат да съдържат цялата текуща информация на новините от основния сайт. Всеки такъв сайт ще има възможност да има специфични регионални новини (които да не се трупат в основния сайт).Управлението на съдържанието би могло да се извършва чрез флагове, като администраторите на основния сайт биха могли да отбележат къде да бъде видима новината: в основния сайт, само в регионалния или и в двата сайта.

 1. ВИЗИЯ И ДИЗАЙН

Новият уебсайт следва да бъде изпълнен според най-актуалните стандарти и тенции в уеб-дизайна. За целта, ще бъде избрана готова графична тема, като фирмата изпълнител ще трябва да предостави поне 4 предложения за подходящи теми, като една от тях ще бъде утвърдена за използване от съответната комисия в КАБ. Лицензът за ползването на графичната тема може да бъде платен, но да не надвишава стойността от 160 лв. При необходимост от доработки на темата, те да се правят в чайлд тема.


Графичната тема задължително трябва автоматично да се визуализира в оптимизаран вариант (responsive design) и на мобилни устройства - смартфони и таблети.
Разработката на допълнителни компоненти, модули и фукнционалност трябва да са съобразени с изискванията по-горе.


 1. ОСНОВНИ ФУНКЦИОНАЛНОСТИ НА САЙТА
 • Възможност за управление на съдържанието на сайта чрез степенуване на информацията за две групи потребители - членове (достъп само след логин) и нечленове(публичен достъп до информацията, без профил и логин).

 • Възможност за структуриране и делегиране на административни права за управление на сайта чрез дефиницията на одтелни роли (основен администратор, регионален администратор, сътрудници, редактор и други).

 • ЕЛЕКТРОНЕН РЕГИСТЪР НА КАБ

  • Регистърът трябва да е много сигурен и с редовни бекъпи. Целта е да се ползва само онлайн, без да има дублираща дейност в РК и централа. Състои се от следните регистри: членове, проектантски бюра, издадени удостоверения, договори с директна връзка между тях. Трябва да има възможност за добавяне на нови регистри в бъдеще при необходимост.

РЕГИСТЪР НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КАБ

  • Регистъра се състои от лични профили (досиета) на всеки член. Профилите се създават само от администратор по регистъра. Профилите няма да могат да се изтриват, но тези на нередовните членове или на починалите трябва да се скриват от обществения достъп, за да не излизат на екран.Администраторът въвежда в регистъра следната информация за всеки член:Три имена, ЕГН, Номер и дата на протокол за приемане в КАБ, Чл. Номер, Регистър Том, Регионална Колегия, Позиция в орган на КАБ (УС, комисии, т.н.), Гражданство, Дата на плащанията на вноските. (ще бъде предоставен примерен запис в регистъра)

  • Томовете са вид категоризация на членовете на КАБ и ще бъдат организирани по следния начин:

   • Том I - архитекти с придобита ППП

   • Том II - Архитекти, български и чуждестраннигражданипридобилисъответнапроектантскаправоспособностзаопределеновремеилизаконкретенобект

   • Том III - Архитекти с ограничена проектантска правоспособност (ОПП)

   • Том IV - Ландшафтниархитекти

   • Том V - Урбанисти

   • Том VI - Регистър на архитекти, български и чуждестранни граждани на които е призната професионална квалификация без придобита проектантска правоспособност

   • Том VII – Регистър на архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, български и чуждестранни граждани членове на КАБ с отложено право на проектантска правоспособност

   • Том VII| – Регистър на архитекти, ландшафтни архитекти и урбанисти, български и чуждестранни граждани с отнета проектантска правоспособност

   • Възможно е към томовете да бъдат добавени раздели, но този въпрос следва да се уточни след дискусия относно вариантите на имплементация откъм интерфейс и ползваемост.

  • При приемане в КАБ новият член ще получава достъп до профила си с логин с възможност за допълване на записа с лична информация: снимка, e-mail, телефон, адрес, skype, facebook, сайт, кратка биография. Да има опция забравена парола.

  • Възможност за търсене по ключовадума. Филтри за сортиране по специалност, по номер, по собственоиме, по фамилия, по колегия, по ПБ, както и по комбинация от изброените критерии.

  • Може да бъде организиран като самостоятелен микро сайт със собствен поддомейн - reg.kab.bg. Целта е да бъде пуснат в употреба възможно най-скоро, преди останалите модули на сайта.

РЕГИСТЪР НА ПРОЕКТАНТСКИ БЮРА /ПБ/

  • Подобно на личните профили на членовете. Създавани от администратор на КАБ и допълвани от члена, чието е бюрото.

  • Основниатрибути: Име на ПБ, лого на ПБ, информация за контакт (телефон, e-mail, адрес, skype, facebookи други), кратка презентация, избрани обекти (максимум 5 обекта)

  • Списък на участниците в ПБ и връзки към техните профили от регистъра на членовете. Администрирането на списъка на служителите следва да бъде уточнено на по-късен етап.

  • ПБ да могат да добавят проекти с координати, които да се визуализират на карта на България, с различни филтри - ПБ, автор, година, вид сграда, РЗП. (изискването може да бъде преразгледано)

 • РЕГИСТЪР НА ИЗДАДЕНИТЕ УДОСТОВЕРЕНИЯ

 • Списък на удосотверенията издадени от електронната система по-долу. Всяко удостоверение се свързва със съответния член и неговото ПБ (появява се там).

 • РЕГИСТЪР НА ДОГОВОРИТЕ

 • Списък на регистрираните договори от електронната система по-долу. Всеки договор се свързва със съответния член и неговото ПБ (появява се там). • Дискусионен форум - Платформа, където само членове, с потребителски профили в платформата ще имат достъп. (може да остане за следващ етап)

 • Възможност за автоматично публикуване на новини и събития в социални мрежи LinkedINи Facebook.

 • Система за заявяване и издаване на Електронно удостоверениезапроектантска правоспособност(ЕУПП)

  • Когато регистриран член на КАБ, желае да получи удостоверение за проектантска правоспособност, той влиза в профила си на сайта. След като вече е логнат получава възможност до достъп до онлайн форма, в която са попълени данните на проектанта (автоматично от техния профил, без възможност за редакция), а той допълва възложителя и данните за обекта обекта. Примерна форма може да бъде открита на следния адрес: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFPkyEWpEjNVkfG3Gs0glRqsCRA5dBUJhS3CNc8oprQ1jAbQ/viewform?c=0&w=1

  • Достъп до формата за заявление за ЕУПП се разрешава единствено и само, ако потребителят е влязъл в профила си и ако неговият статус е активен и с “платен членски внос”

  • След попълване на формата, потребителят получава известие по мейл съдържащо линк към удостоверението в PDF формат от където може да го свали и принтира.

  • ЕУПП трябва да съдържа в себе си QR код с уеб адреса на удостоверението на сайта на КАБ. По този начин, фалшиви удостоверения могат лесно да бъдат проверени - ако на съответния адрес не излиза точното удостоверение, то документа е фалшив.

 • Да се предвиди, но да се изпълни на по-късен етап възможност за плащания с кредитна карта, чрез електронен ПОС терминал. Чрез тази система да могат да се заплаща членски внос и други платени услуги в сайта на КАБ като ЕУПП.

 • Да се предвиди, но да се изпълни на по-късен етап възможност за асоциирани членове – без проектантска правоспособност и достъп до системата за ЕУПП, но с достъп до другите професионални раздели и Клуб КАБ.

 • Да се прехвърли кода от Калкулатура на услугите от http://www.kab-sofia.bg/calculator на новия сайт с възможност за бъдещи подобрения и разширения.


 1. СТРУКТУРА И ДОСТЪПНОСТ НА УЕБСАЙТА

Публичен и частен достъп (за членове).


Основната функционалност е с публичен достъп, само специализиранта и вътрешна информация ще бъде с частен достъп структурирана на различни нива на достъп.
В зависимост от ролята на конкретния потребител, той ще има достъп до определена информация предназанена за членовете.
Пояснения към структурата

BG – български език

EN – английски език

П – публичен достъп

Ч – частен достъп (само за членове)


 • Начална страница

От нея става основния достъп до всички разклонения. На челна страница новини и съобщения с възможност за три-пет важни новини, които винаги остават най-отгоре за определен срок от време.


\- История (BG и EN) - П

\- Цели и задачи (BG и EN) - П

\- Структура (BG и EN) - П

\- ОС (BG) - П

\- УС (BG и EN) - П

\- Съвет на председателите (BG и EN) - П

\- Комисии към УС (BG) - П

\- Комисия по регистъра

\- Експертна комисия за признаване ...

\- Комисия по бюджет и ф.д.

\- Комисия по проф.д.

\- Комисия по квалификация

\- Комисия по нормативна уредба
\- КС (BG) - П

\- КДП (BG) - П

\- Регионални колегии(BG) - П

\- списък на РК

\- Дарители - П

\- Почетни членове(BG и EN) - П
 • Регистър (BG и EN)

\- Архитекти (BG и EN) - П

\- Проектатнски бюра (BG и EN) –П

\- Удостоверения (BG) –П

\- Договори (BG) – Ч • Документи

\- Нормативна уредба (BG) - П - препоръчително е да са препратки към оригиналните документи издадени от съответните органи

\- Документи КАБ (BG и EN) - П - документи отнасящи се до дейността на КАБ

\- ЗАСЕДАНИЯ (BG) - П

\- Основни документи за функционирането на КАБ - П

\- Договори -П

\- други - за уточнение
 • ПР на КАБ (БГ) - П

В тази част от сайта е предназначена за популяризиране на професията на архитекта и урбаниста и ландшафтния архитект. Също така е полезно да се дадат по прост и ясен начин, необходимите стъпки за извършване на определена дейност от страна на клиентите.

\- РОЛЯТА НА АРХ., УРБ. И Л.АРХ.

\- КАК ДА …


 • Дискусионен форум (BG) - Ч • Контакти (BG и EN) - П

\- ЦЕНТРАЛА

\- РК


 • Връзки (BG и EN) - П

\- Международни организации и чужди камари

\- Партньори

\- Сродни организации

\- Държавна администрация

\- Областна и общинска администрация

\- Архитектурни портали
 • Клуб КАБ – Ч

\- Търговски отстъпки и промоции за членовете на КАБ

 1. СЪДЪРЖАНИЕ


Цялото съдържание на уебсайта (изображения и текст) следва да бъде попълнено от персонал на КАБ. За целта е нужно да се предвиди кратко обучение и инструктаж за ползване на новата функционалност.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница