Закон на 16. 03. 1995 г. Дв, бр. 28 от 28. 03. 1995 г., в сила от 12. 06. 1995 г. Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщениятастраница1/25
Дата17.11.2017
Размер3.47 Mb.
Размер3.47 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПЪЛНЕНИЯ НА ПРИЛОЖЕНИЯ А И В НА ЕВРОПЕЙСКАТА СПОГОДБА ЗА МЕЖДУНАРОДЕН ПРЕВОЗ НА ОПАСНИ ТОВАРИ ПО ШОСЕ (ADR)

(Обн. - ДВ, бр. 73 от 18.08.1995 г. ратифицирана от 37-о Народно събрание на Република България със закон на 16.03.1995 г. - ДВ, бр. 28 от 28.03.1995 г., в сила от 12.06.1995 г.)

Издадени от министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията

(Приети от Работната група по превоз на опасни товари на Икономическата комисия за Европа към Организацията на Обединените нации на своите осемдесето, осемдесет и първо, осемдесет и второ и осемдесет и трето заседания (2006 и 2007 г.), нотифицирани на Договарящите страни по ADR и влезли в сила на 1 януари 2009 г.)
В ЧАСТ 1 се правят следните изменения и допълнения:Глава 1.1    1. В буква (a), се добавя ново второ изречение както следва:

"Когато тези товари са запалими течности превозвани в съдове за многократно използване напълвани от, или за, частно лице, общото количество не трябва да надвишава 60 литра на съд и 240 литра на транспортна единица.".


В Забележка, "2.2.7.1.2"се заменя с "1.7.1.4".


    1. (c) Изменя се първото изречение както следва: "газове от Групи А и О (съгласно 2.2.2.1), ако налягането на газа в съда или цистерната при температура от 20°C не превишава 200 kPa (2 bar) и ако газът не е втечнен или преохладен-втечнен газ.".
    1. В заглавието, "в ограничени количества" се заменя с "в малки или освободени количества".

В Забележка, след заглавието "2.2.7.1.2" се заменя с "1.7.1.4".


     1. Заличава се "опаковани в ограничени количества".
     1. Добавя се нов параграф 1.1.3.4.3 както следва:

"1.1.3.4.3 Някои опасни товари могат да са предмет на изключения, ако са спазени условията на Глава 3.5.".
     1. Заличава се Забележката.
     1. В таблицата, към Транспортна категория 3, се поставя нов ред в колона (2) в следната редакция:

"Клас 4.3: UN № 3476".
Към Транспортна категория 3, в колона (2), за Клас 8, заменя се "и 3028" с ", 3028 и 3477".
1.1.3.6.3 Изменя се първият абзац след таблица, както следва:
"- за изделия, брутната маса в килограми (за изделия от Клас 1, нетната маса в килограми на експлозивното вещество; за опасни товари в машините и съоръжения посочени в това Приложение, общото количество опасни товари в тези машини и съоръжения, в килограми или литри, според случая);".


    1. Добавя се нов подраздел, в следната редакция:"1.1.3.7 Изключения свързани с превоза на литиеви батерии

Разпоредбите на ADR не се отнасят за:
     1. Литиеви батерии, които са монтирани в превозно средство, извършващо транспортна операция и са предназначени за задвижване на това превозно средство или за работата на всяко негово оборудване;
     1. Литиеви батерии, съдържащи се в оборудване за работата на това оборудване, използвано или предназначено за използване по време на превоза (напр. преносим компютър).".

1.1.4.2.3 В края на абзаца, изразът "но когато се изисква допълнителна информация съгласно ADR, тя трябва да бъде добавена или вмъкната на подходящо място" се заменя с израза "при условие, че е включена и всяка допълнителна информация, изисквана от ADR.".Глава 1.2

1.2.1 В дефиницията за "Аерозол или разпръсквател на аерозоли", заменя се "6.2.4" с: "6.2.6".


В дефиницията за "Контейнер":
Добавя се нов пети абзац в следната редакция:

"- имащи вътрешен обем не по-малък от 1 м³, с изключение на контейнерите за превоз на радиоактивен материал.".


Преди "Сменяем контейнер", заличава се "(виж също "Затворен контейнер", "Голям контейнер", "Отворен контейнер", "Покрит контейнер" и "Малък контейнер")" и се добавя нов параграф в следната редакция "В допълнение:" последван от съществуващите дефиниции за "Малък контейнер", "Голям контейнер", "Затворен контейнер", "Открит контейнер" и "Покрит контейнер".
В местата, където дефинициите за "Открит контейнер", "Затворен контейнер", "Голям контейнер", "Покрит контейнер" и "Малък контейнер" по настоящем съществуват, добавя се препратка към дефиницията за "Контейнер" както следва:

""Открит контейнер"/"Затворен контейнер"/"Голям контейнер"/"Покрит контейнер"/"Малък контейнер", виж "Контейнер".".
В забележката, след дефиницията, добавя се "Независимо от това, контейнер може да се използва като опаковка за превоза на радиоактивен материал."
Изменя се дефиницията за "Малък контейнер" в следната редакция:

"Малък контейнер" означава контейнер, който има поне един външен размер (дължина, ширина или височина) под 1,5 м, или вътрешен обем до 3 м3." и се заличава забележката след дефиницията.


В дефиницията за "Голям контейнер", заличава се забележката и се изменя (a) в следната редакция:
"(a) контейнер, който не отговаря на определението за малък контейнер;".
В дефиницията за "Съставен IBC с пластмасов вътрешен съд", в забележката, поставя се "материал" след "Пластмаси" и се заличава ", др.".
В забележката след определението за "Пълен товар", се заличава израза", виж 2.2.7.2".
В дефиницията за "GHS", се замества "първи" с "втори" и "ST/SG/AC.10/30/Rev.1" с "ST/SG/AC.10/30/Rev.2".
В дефиницията за "Ръководство за изпитвания и критерии", се заменя "документ ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1" с "документи ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.1 и ST/SG/AC.10/11/Rev.4/Amend.2".
В дефиницията за "Максимално работно налягане", в Забележка 2, се заменя "6.2.1.3.3.5" с "6.2.1.3.6.5".
В дефиницията за "Пакет", в началото на последното изречение, се заменя "Терминът" със "С изключение на превоза на радиоактивен материал, терминът". В забележката, се добавя ", 4.1.9.1.1 и Глава 6.4" след "2.2.7.2".
В дефиницията за "Опаковка", се заличава забележката и се изменя текста преди скобите в следната редакция:

"Опаковка означава един или няколко съда и всички други компоненти или материали, които са необходими, за да могат съдовете да изпълняват своите съдържащи или други свързани с безопасноста функции".


В дефиницията за "Типови правила на ООН", заменя се "четиринадесети" с "петнадесети" и "(ST/SG/AC.10/1/Rev.14)" с "(ST/SG/AC.10/1/Rev.15)".
Въвеждат се следните нови дефиниции в азбучен ред:
"ADN означава Европейска Спогодба за Международен Превоз на Опасни Товари по Вътрешни Водни Пътища;".
"Животински материал“ означава трупове на животни, части от телата на животни, или фуражи за животни;"
"Заявител означава, в случай на оценка на съответствието, производител или негов упълномощен представител в страна, която е договаряща страна. Във връзка с периодични изпитвания или извънредни проверки, заявител означава изпитателно съоръжение, оператор или негов упълномощен представител в страна, която е договаряща страна;
ЗАБЕЛЕЖКА: По изключение, трета страна (например оператор в съответствие с дефиницията за 1.2.1) може да кандидатства за оценка за съответстие"
"Одобряване
Многостранно одобрение, за превоз на материали от Клас 7, означава одобрение от съответния компетентен орган в страната на произхода на спецификацията или пратката, според случая, и от компетентния орган във всяка една страна, през или в която пратката предстои да бъде превозена. Изразът „през или в“ изрично изключва „над“, т.е. изисквания за разрешаване и уведомяване не се прилагат за страни, над които радиоактивният материал се превозва със самолет, при условие, че няма планирано спиране в тази страна;
Едностранно одобрение, за превоз на материали от Клас 7, означава одобрение на спецификация, което се изисква да бъда дадено само от компетентният орган на страната на произхода на спецификацията. Ако страната на произхода не е договаряща страна по ADR, одобрението трябва да бъде заверено от компетентния орган на първата договаряща страна по ADR, до която достига пратката (виж 6.4.22.6);"
"Херметизираща система, за превоз на материали от Клас 7, означава комплект от компоненти на опаковката, специфициран от конструктора и предзназначен за херметизиране на радиоактивния материал по време на превоз;"
"Оценка на съответствието означава процесът на проверка на съответствието на даден продукт съгласно разпоредбите на точки 1.8.6 и 1.8.7 по отношение на одобрението, производствения надзор и първоначалният контрол и изпитване;"
"Изолационна система, за превоз на материал от Клас 7, означава комплект от делящ се материал и опаковъчни компоненти, специфициран от конструктора и съгласуван с компетентния орган, и предназначен за запазване на безопасността по критичност;"
"Индексът на ядрената безопасност по критичност (CSI), определен на пакет, свръхопаковка или контейнер, съдържащи делящ се материал, във връзка с превоза на материали от Клас 7, означава числото, което се използва за контрол на товаренето на пакети, свръхопаковки или контейнери, съдържащи делящ се материал;"
"Дизайн, за превоза на материали от Клас 7, означава описанието на специална форма на радиоактивен материал, с ниска способност към разсейване, пакети или опаковки, които позволяват такъв материал да бъде напълно разпознат. Описанието може да включва спецификации, чертежи, отчети, потвърждаващи съответствието с нормативните изисквания и други съответни документи;"
"Изключително използване, за превоз на материали от Клас 7, означава използване от само един изпращач на превозно средство или голям контейнер, чието първоначално, междинно и крайно натоварване и разтоварване се осъществява в съответствие с указанията на изпращача или получателя;"
"Максимално нормално работно налягане, за превоз на материали от Клас 7, означава максималното налягане над атмосферното налягане на средно морско равнище, което може да се създаде в херметизиращата система за период от една година при температура и слънчева радиация, съответстващи на условията на външната среда при липса на вентилиране, външно охлаждане от спомагателна система или оперативен контрол по време на превоза;"
"Ниво на радиация, за превоз на материали от Клас 7, означава еквивалентната доза на облъчване, изразена в милисиверти за час;"
"Радиоактивно съдържание, за превоз на материали от Клас 7, означава радиоактивният материал, заедно със всякакви замърсени или активирани твърди частици, течности и газове в опаковката ;"
"Транспортен индекс (TI), даден на пакет, свръхопаковка или контейнер или за неопаковани материали LSA-I или SCO-I, за превоза на материали от Клас 7, означава число, което се използва за осигуряване на контрол над радиационното облъчване;".

Глава 1.3
1.3.1 Добавят се следните нови Забележки:

"ЗАБЕЛЕЖКА 3: За обучението във връзка с Клас 7, вижте също 1.7.2.5.


ЗАБЕЛЕЖКА 4: Обучението се провежда преди лицето да поеме отговорности свързани с превоза на опасни товари.".
1.3.2.4 Изменя се както следва: "(Заличено)".Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница