Закон за електронната търговия и защита на потребителите от непоискани търговски съобщениястраница2/7
Дата01.02.2017
Размер0.93 Mb.
Размер0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Уведомления към системата RAPEX

Изпратени са 384 уведомления по системата RAPEX за стоки, които представляват сериозен или умерен риск за здравето на потребителите, като 363 от тях са за открити от КЗП опасни стоки. През 2011 г. изпратените уведомления са 303 и от тях 291 за открити от КЗП стоки.


КЗП изпрати 65 обратни реакции към RAPEX за откритите на българския пазар опасни стоки по получените нотификации от системата:

o 53 - от компетенциите на КЗПo 6 - от компетенциите на ДАМТН

o 6 - от компетенциите на МЗ
Дял на групите стоки, за които са изпратени реакции от КЗП

Вид

брой

%

МПС

39

73,6

Облекло

4

7,5

Стоки за деца

3

5,6

Електрически уреди

2

3,8

Ръчни инструменти

1

1,9

Обувки

1

1,9

Стоки имитиращи храни

1

1,9

Нафталин

1

1,9

Стълби

1

1,9
53

100,00


1 Под стоки за деца се има предвид онези стоки, свързани с отглеждането на децата, които не попадат в определението за играчки, дадено в Наредбата за съществените изисквания и оценяване на съответствието на играчките.

От КЗП са изпратени и 319 нотификации, като 310 от тях са за открити от КЗП опасни стоки и 9 за стоки, открити от ДАМТН.

От изпратените от КЗП стоки 264 са валидирани, а останалите:

38 са валидирани за информация;

7 чакат решение за валидиране;

1 е валидирана с умерен риск.


Дял на групите стоки, за които КЗП изпрати нотификации през 2012 г.

вид

брой

%

Облекло

223

71,9

Обувки

18

5,8

Стоки за деца /проходилки, количка, масички, легла- люлка, столчета за хранете,

скейтборди и др./18

5,8

Запалки

12

3,9

Стоки, имитиращи храни

15

4,8

Електроуреди

7

2,3

Тютюневи изделия

4

1,3

Стълби

4

1,3

Други /нож, факла, шезлонг, ключодържател/

4

1,3

Ръчни инструменти

3

1

Лазерни показалки

1

0,3

Стълба

1

0,3
310

100,00

Изпратени са и 9 нотификации за стоки, открити от ДАМТН. От тях 7 са валидирани, останалите 2 - са разпространени за информация.

От МЗ и други контролни органи не са постъпвали нотификации за открити опасни стоки.
През цялата година на страницата на КЗП е поддържан и актуализиран регистърът на откритите на европейския пазар опасни стоки «Мини RAPEX». Той спомага за осигуряване на по-ефективна защита на потребителите от придобиване на опасни стоки, като от една страна дава възможност на потребителите да се запознаят с установените рискови стоки и услуги, а от друга – помага на търговците да се осведомят дали стоките, които възнамеряват да предлагат в България, отговарят на европейските изисквания за безопасност. Регистърът служи и за подобряване координацията между контролните органи, имащи отношение към потребителската защита.

2. Национални кампании и секторни програми по направление „Безопасност на стоките” и действия за предотвратяване разпространението на опасни стоки на българския пазар
2.1. Национални кампании и секторни програми по направление „Безопасност на стоките”

По направлението са извършени 6875 инспекции, от които 5430 проверки в обекти и 1445 документални проверки. Проверките са в търговски обекти на дистрибутори, производители и вносители, предлагащи стоки, за които КЗП има контролни правомощия – текстилни продукти, обувки, запалки и др. Съставени са 670 акта за установени административни нарушения. Инспекциите са извършени в обекти, предлагащи стоки и услуги, по които КЗП има контролни правомощия – облекло, текстилни продукти, обувки, спортни стоки, стоки за деца, сувенири, стоки за бита, мебели, книжарски стоки, детски площадки и съоръжения за игра и др. Анализът показва, че броят на проверките е по-малък в сравнение с този през предходната 2011 година, когато инспекциите са 7896. В същото време извършените през 2012 година инспекции по направлението са по-задълбочени и по–професионални, вследствие, на което са установени повече опасни стоки и издадени повече заповеди за изтегляне от пазара. Броят на съставените актове за установени административни нарушения е по-голям в сравнение с предходната година, въпреки отчетения по-малък брой на извършените инспекции.


Броят на инспекциите, съставените констативни протоколи, протоколи за проверки по документи и съставените актове са отразени в посочената по-долу таблица:

Кампания/акция

Брой инспекции

Брой проверени обекти

КП

Брой документални проверки

Брой съставени актове

Брой издадени НП

БС-ДОБП

3923

3103

820

489

437

БС ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

108

56

52

15

10

БС-МИТНИЦИ

797

564

233

2

2

БС - ЦИГАРИ

13

12

1

0

0

БС - РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

21

15

6

4

3

БС - ЕЛЕКТРОУРЕДИ И ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ

355

278

77

37

31


БС- Запалки

181

153

28

5

4

БС - стоки за деца

218

184

34

21

16

БС Самоделно оборудване

219

169

50

15

15

БС Оборудване за

почивка

56

43

13

7

6


БС - Детски облекла

681

588

93

49

41

БС Обувки за възрастни

235

198

37

26

22

БС - обувки за РД

Монтана

68

67

1

0

0


Общо по направлението

6875

5430

1445

670

587


От всички инспекции по направление "Безопасност на стоките" най-висок е делът на извършените инспекции с насоченост: БС-ДОБП –57,06%, БС-МИТНИЦИ – 11,59%, БС - ДЕТСКИ ОБЛЕКЛА – 9,90%; БС - ЕЛЕКТРОУРЕДИ И ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ

– 5,17%, следвани от БС-ОБУВКИ–3,43%; БС - САМОДЕЛНО ОБОРУДВАНЕ - 3,18%;

БС - СТОКИ ЗА ДЕЦА - 3,18%; БС- ЗАПАЛКИ – 2,63%; БС ЖАЛБИ И СИГНАЛИ –

1,57%; БС - обувки за РД Монтана – 0,99%; БС - ОБОРУДВАНЕ ЗА ПОЧИВКА -

0,81%; БС - РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ – 0,30% и БС – ЦИГАРИ – 0,19%.


Брой инспекции от регионалните дирекции по съответната кампания


Инспекции

Бургас

Варна

Монтана

Пловдив

Русе

София

ОБЩО

БС-ДОБП

159

555

854

851

1095

409

3923

БС ЖАЛБИ И СИГНАЛИ

3

28
17

25

35

108

БС-МИТНИЦИ

81

104

2

158

9

443

797

БС - ЦИГАРИ

0

4
6
3

13

БС - РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ

0

2
17

1

1

21

БС - ЕЛЕКТРОУРЕДИ И ЕЛЕКТРООБОРУДВАНЕ

64

60

40

59

108

24355

БС- Запалки

53

54

44

22

2

6

181

БС - стоки за деца

27

59

45

46

9

32

218

БС Самоделно оборудване

4

82

36

40

12

45

219

БС Оборудване за

почивка

0

21

9

7

3

1656

БС - Детски облекла

84

131

237

113

48

68

681

БС Обувки за възрастни

3

93

32

48

15

44

235

БС - обувки за РД

Монтана68
68

Резултати по дирекции

478

1193

1367

1384

1327

1126

6875

Съотношението на броя извършени инспекции кампаниите за съответния месец по регионални дирекции спрямо общия брой е както следва:

- за РД Пловдив – 20,14%

- за РД Монтана –19,88%

- за РД Русе –19,30%

- за РД Варна –17,35%

- за РД София - 16,38%

- за РД Бургас – 6,95 %


В изпълнение на Секторната програма на КЗП като част от Националната програма за надзор на пазара за 2012 г., през отчетния период са извършвани проверки по кампании, заложени в план-програмите за съответните месеци и е осъществяван контрол върху безопасността на приоритетна групи стоки за реактивен контрол.
НК- БС- ДОБП
По темата са извършени 3923 инспекции, от които – 3103 проверки в обекти и 820 документални проверки. Съставени са 489 акта за констатирани нарушения във връзка с етикетирането на стоките, неосигуряване на условия за проследяването на стоки по веригата на разпространение, предлагане на опасни стоки, необявени цени, неиздаване на касови бележки и др. Издадени са 437 наказателни постановления.

Проверките са извършвани за установяване наличието на българския пазар на доказано опасни – както открити от КЗП, така и по получена информация от система RAPEX. Извършвани са и последващи проверки във връзка с издадени заповеди за принудителни административни мерки и проверки за проследяване на стоки по представени документи за произход.

Във връзка с получени нотификации и сигнали по европейската система RAPEX за обмен на информация за опасни стоки, открити в Европа от инспектори на КЗП, за които са изпратени писма до дирекциите са проверени различни обекти на дистрибутори, предлагащи стоки, за които КЗП има компетенции: детско облекло, сувенири, книжарници, имитационна бижутерия, запалки, козметични продукти, спортни стоки, обувки, стоки за домакинството, канцеларски материали, инструменти, декоративни, продукти за детска грижа - колички, проходилки, детски стоки и др.

При извършваните проверки длъжностните лица са взели 253 проби от различни групи стоки, за които е възникнало съмнение по отношение на тяхната безопасност и стоки, които не съответстват на изискванията за безопасност.Някои търговци, вносители и производители предприеха доброволни действия за унищожаване на доказано опасни стоки, които са извършени в присъствието на длъжностни лица на КЗП.
НК - БС – Електроуреди и оборудване.

Извършени са 355 инспекции, от които - 278 проверки в обекти и 77 документални проверки. Съставени са 37 акта за установяване на административни нарушения. Констатираните нарушения най-често се свеждат до липсата на информация за стоката на български език. Кампанията е задавана през месеците февруари и март. Взети са проби от 53 вида стоки. Доказана е опасността на 6 вида, за които са издадени заповеди да не се пускат на пазара и да се организира незабавно и ефективно изтегляне.


НК- БС-Самоделно оборудване.

Извършени са 219 инспекции, от които - 169 проверки в обекти и 50 документални проверки, съставни са 15 акта за установени административни нарушения. Кампанията е задавана през месеците юли и август. Проверките са извършвани при дистрибутори, вносители и производители на самоделно оборудване на територията на цялата страна. Взети са 21 вида проби. Лабораторен анализ доказа опасността на два вида стоки и за тях са издадени заповеди за незабавно и ефективно изтегляне и забрана реализацията им на пазара.


НК- БС- оборудване за почивка.

Извършени са 56 инспекции, от които – 43 проверки в обекти и 13 документални проверки. Съставни са 7 акта за установени административни нарушения. Проверени са търговски обекти, които предлагат за продажба чадъри, шезлонги, басейни, шатри тенти, люлки и др. Основателни съмнения са възникнали за безопасността на два вида стоки, от които са взети проби за изпитване.


НК- БС - Обувки

Извършени са 235 инспекции, от които - 198 проверки в обекти и 37 документални проверки. Съставни са 26 акта за установени административни нарушения.

Взети са 17 вида проби със съмнение за опасност. Издадени са заповеди за забрана реализацията на 15 вида детски и 4 вида дамски обувки, за които е доказано чрез лабораторен анализ, че не отговарят на изискванията за безопасност.
През отчетния период е възложена регионална кампания „БС – обувки за РД-Монтана” по предложение на дирекцията. Извършени са 68 инспекции, при които са проверени 67 обекта, предлагащи дамски, мъжки и детски обувки. Взета е 1 проба от стока, която не е било придружена с документ за произход.
НК- БС-Запалки

Извършени са 181 инспекции, от които - 153 проверки в обекти и 28 документални проверки. Съставени са 5 акта за установяване на административни нарушения.


НК - БС – Сигнали и жалби

По кампанията са извършени 108 инспекции, от които - 56 проверки в търговски обекти и 52 документални проверки. Съставени са 15 акта за установени административни нарушения.


НК БС-Детски облекла

Извършени са 681 инспекции, от които - 588 проверки в обекти и 93 документални проверки, като са съставени 49 акта за установени административни нарушения. Приоритетно са търсени облекла, предназначени за малки и големи деца, снабдени с връзки, функционални или декоративни шнурове в качулката/областта на яката или в кръста. Взети са проби от 80 вида стоки /мостри/.


НК БС-Стоки за деца.

Извършени са 218 инспекции, от които 184 проверки в обекти и 34 документални проверки, като са съставени 21 акта за установени административни нарушения. Проверени са търговски обекти, където се продават детски колички,проходилки,високи столчета за хранене, столчета за кола, детски легла, кошарки за игра и др., за които е установено, че са придружени с етикети с информация на български език за производител, вносител и състав на текстилните продукти. Взети са проби от 10 вида стоки със съмнение за безопасност.


НК-БС – Цигари

От 17 ноември 2011 г. влезе в сила стандарт БДС EN 16156:2010 за пожаробезопасност „Цигари. Оценяване на способността за горене. Изискване за безопасност”. Проведена е национална кампания за надзор на пазара при осъществяване на търговия с тютюневи изделия – цигари местно производство и от внос - НК-БС-цигари. Връчени са заповеди за незабавно и ефективно изтегляне от пазара на цигари с филтри: Che Red, Blak Devil Special, Blak Devil Cheri, Lexington Red, Blak Devil Zero Flavour и Lexington BLUE. Издадена е Заповед на Председателя на КЗП, с която е наредено на „Слънце Стара Загора-Табак” АД да не пуска на пазара малък пакет от 10 къса цигари с филтър „Armeec”, произведени преди 1.11.2011 г. с цигарена хартия, несъответстваща на изискванията на БДС EN 16156:2010 , в сила от 17 ноември 2011 г, без маркировка за дата на производство и да организира незабавното и ефективно изтегляне от пазара. Унищожени са 23839 кутии цигари с филтър марка Goldfield, два вида Goldfield Fine Flavour и кутии цигари с филтър с марки и количества, описани в заповед за забрана №75/27.01.2012г. на фирма „Калиман Карибе” ООД, гр.София.


НК-БС-Резервни части.

Извършени са 21 инспекции в 15 търговски обекта, предлагащи резервни части за автомобили. Вниманието е насочено изключително при предлагането на определени нови компоненти или отделни технически възли за моторни превозни средства и ремаркета като гуми, фарове за къса и дълга светлина, фарове (предни и задни) против мъгла и устройства за непряко виждане /огледала/. Установено е, че предлаганите автомобилни гуми са с маркировка, удостоверяваща одобряване на типа по отношение на шума при контакт с пътя, съгласно изискванията на НАРЕДБА № 74 2003 г. Проверките са приключили без констатирани нарушения по ЗДвП. Установени са нарушения на изискванията на ЗЗП и има съставени 4 АУАН по чл.15 ал.1, чл.9 ал.1 и чл.127 ал.2.


БС – МИТНИЦИ”

Съвместната кампания между Агенция “Митници” и Комисията за защита на потребителите е целогодишна и се осъществява на основание двустранно подписана Инструкция за взаимодействие.

От Агенция „Митници” са постъпили 1209 уведомления за стоки, за чиято безопасност има основателни съмнения, като 1086 са от компетенциите на КЗП, а останалите 123 са разпределени, както следва: 72 бр. за ДАМТН, 35 бр. за МЗ и 16 бр. за други институции за предприемане на действия по компетентност.

Извършени са 797 инспекции в 564 обекта на вносители. По 1081 уведомления стоките са получили режим „допускането за свободно обръщение е разрешено”. По 5 уведомления стоките са получили режим „допускането за свободно обръщение не е разрешено”, сред които: рекламни газови запалки с пиезокристал, заготовки за цигари, метални стълби и др.

Открити са 11 вида опасни стоки: мъжки обувки, детски столчета за хранене; запалки с необичаен външен вид; детска количка; алуминиеви и метални стълби; шезлонг; детски облекла с връзки и подвижен разглобяем двуполюсен контакт със защитно устройство и клапи. Издадени са 48 заповеди. Съставени са 2 АУАН.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница