Закон за електронната търговия и защита на потребителите от непоискани търговски съобщениястраница4/7
Дата01.02.2017
Размер0.93 Mb.
Размер0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

ЗАЩИТА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ИНТЕРЕСИ

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

Защитата на икономическите интереси на потребителите е друго основно направление в контролната дейност на КЗП. През годината са извършени 21 176 инспекции в 14 341 обекта, като са съставени 2 264 акта и са издадени 1 896 наказателни постановления. Инспекциите са свързани с верността на предоставяната информация за вида, основните характеристики на стоките, цените и пр. Към направлението спадат също прегледът на Общите условия на типовите договори за предоставяне на различни видове услуги и защитата на потребителите от прилагането на нелоялни търговски практики.ПРОВЕРКИ ЗА ВЯРНА И ПЪЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРЕДЛАГАНИТЕ СТОКИ И УСЛУГИ
По направлението са възложени 18 национални и регионални кампании съобразно План-програмата за контролната дейност на институцията и Секторната програма на КЗП като част от Националната програма за надзор на пазара за 2012 г., съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент. Извършване са съвместни проверки и проверки по потребителски жалби и сигнали.

По направлението са извършени 18443 инспекции, които обхващат 12879 проверки в търговски обекти и 5664 проверки по документи. Съставени са 1862 акта за установяване на административни нарушения, въз основа на които са издадени 1581 наказателни постановления.
Сравнителна графика на общите количествени показатели по направление ЗИИП

за 2012 г., спрямо 2011 г.
Видно от сравнителната графика по всички показатели на контролната дейност по направлението има ръст, спрямо 2011 година.

3.1.1.Продукти от кристални стъкла

Кампанията е възложена в изпълнение на годишната план-програма на институцията и в съответствие с Националната програма за надзор на пазара за 2012 г., съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008.

Извършени са 102 инспекции, в резултат на които са съставени 4 акта за установени административни нарушения. Проверени са обекти за изделия от кристал, сервизи, сувенири, домашни потреби, булчински магазини. Установено е, че на всяка от стоките са поставени етикети с наименованията на кристалните продукти и информация за вида на стоката, производител, вносител, състав.

Наличните кристални изделия са етикетирани в съответствие с изискванията на Наредбата за етикетиране на продукти от кристални стъкла. Информацията на етикетите на български език е поставена от производителите и вносителите, поради което не са възникнали съмнения относно нейната достоверност. Констатираните нарушения са по други разпоредби на ЗЗП.


3.1.2.Аерозолни флакони

Кампанията е възложена в изпълнение на годишната план-програма на институцията и в съответствие с Националната програма за надзор на пазара за 2012 г., съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008. Извършени са 239 инспекции, в резултат на които са съставени 11 акта за установени административни нарушения.

Проверени са обекти, предлагащи козметични продукти, почистващи и перилни препарати, смесени магазини и магазини за хранителни стоки, в които се продават аерозолни флакони. Констатациите от проверките са, че при предлагане за продажба на аерозолни флакони, търговците спазват разпоредбите на Наредбата за етикетиране на аерозолните флакони и изискванията към тях като аерозолните флакони под налягане се предлагат за продажба с информация за производителя и търговската марка. Има етикети на български език или и на български език за съдържанието, указание за ползване, предупреждения за рисковете при употреба, съхранение и след изпразване на флакона, основни и допълнителни предупредителни надписи. Когато аерозолните флакони са със запалимо съдържание, на етикетите се поставят съответните символи и знаци за опасност, надписи за “запалим”, “изключително запалим”, символът “пламък” с графично изображение. Производителят е поставил върху опаковката надписи за партидни номера, символът “3”. Пулверизаторите на аерозолните флакони са защитени с капак. Информацията се предоставя от вносителя или производителя, като е изписана върху самият флакон или е залепена върху него. Констатираните по кампанията нарушения са за други нарушения на ЗЗП.
3.1.3.Битови уреди

3.1.3.1.Електрическо и електронно оборудване и отпадъци от електрическо и електронно оборудване, захранвано с напрежение до 50V
В изпълнение на контролните функции на КЗП от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, чл. 99, т.2 и Наредбата за изискванията за пускане на пазара на електрическо и електронно оборудване и третиране и транспортиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване /НИППЕЕОТТОЕЕО/, заданието на кампанията включва и проверка на битови електроуреди, захранвани с напрежение до 50V. Проверките са по отношение на маркировката за третиране след излизане от употреба. На регионалните дирекции са предоставени указания за надзора на този сектор, разгледани и одобрени на заседание на Комисията. Към момента на изготвяне на настоящия отчет не са констатирани нарушения на НИППЕЕОТТОЕЕО.
3.1.3.2.Батерии и акумулатори

Отново във връзка с правомощията на КЗП по ЗУО и на Наредбата за изискванията за пускане на пазара на батерии и акумулатори и третиране и транспортиране на отпадъци от батерии и акумулатори /НИППБАТТОБА/, са извършвани проверки в обекти, предлагащи битови уреди, захранвани с напрежение до 50V. Проверявана е маркировка за разделно събиране на негодни за употреба батерии и акумулатори, както и обозначението, указващо съдържанието на тежки метали, което трябва да съдържа химическия знак на съответния метал - живак (Hg), кадмий (Cd) или олово (Pb). На регионалните дирекции са предоставени указания по темата, които са разгледани и одобрени на заседание на Комисията. Няма констатирани нарушения по отношение на маркировката за съдържание на тежки метали и третиране на батериите след излизането им от употреба.


3.1.4. Нови автомобили

Кампанията е възложена в изпълнение на годишната план-програма на институцията и в съответствие с Националната програма за надзор на пазара за 2012 г., съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008. Извършени са 137 инспекции и са съставени 23 акта за административни нарушения. Обхванати са обектите, предлагащи нови автомобили на територията на областните градове и големите общински центрове.

При инспекциите е проверявано за наличието на етикети, справочник и информационно табло с данни за разхода на гориво и емисиите въглероден диоксид и за оформянето им в съответствие с изискванията на Наредбата за изискванията за етикетиране на нови пътнически автомобили и предоставяне на информация относно разхода на гориво и на емисиите на въглероден диоксид /НИЕНПАПИОРГЕВД/. Може да се направи извод, че лицата, предлагащи на пазара нови автомобили, са запознати с нормативните изисквания, тъй като те съществуват от 2006 г. и последвалите промени не въвеждат съществени изменения в реда и условията за продажба на нови автомобили.
3.1.5. Автомобилни гуми

Кампанията е възложена в изпълнение на годишната план-програма на КЗП и Националната секторна програма за надзор на пазара за 2012 г. и във връзка с изискванията на Регламент (ЕО) № 1222/2009. Извършени са 138 инспекции, в резултат на които за констатирани нарушения на са съставени 7 АУАН. Проверки в обекти за автомобилни гуми във връзка със спазване изискванията на регламента за етикетирането на гуми по отношение на горивната ефективност и други съществени параметри. Поради обстоятелството, че това е нов нормативен акт, по темата са изготвени указания, които са приети от Комисията. Предвид продуктовия сектор, попадащ в обхвата на Регламент 1222/2009, в указанията е обособен раздел за проверки по спазване изискванията на ЗДвП и НАРЕДБА № 74 от 7.10.2003 г. за ЕО одобряване типа на гуми, ЕО одобряване типа на гуми по отношение нивото на шума при контакт с пътя и ЕО одобряване типа на нови моторни превозни средства и техните ремаркета по отношение монтирането на гумите. Извършени са 73 инспекции, при които не са констатирани нарушения на Регламент 1222/2009 и на Наредба 74.


3.1.6. Резервни части за моторни превозни средства

Кампанията е възложена за изпълнение през октомври. Заданието на кампанията е, проверките да се извършат в търговски обекти, предлагащи авточасти и автомобилни гуми във всички звена на регионалните дирекции. При извършване на проверките да се следи само за спазване изискванията за предоставяне на предварителна информация за потребителите за предлаганите стоки, тяхното етикетиране и обявяване на цените, съгласно изискванията на Закона за защита на потребителите, както и за наличие на изискуемата маркировка за ЕО одобряване на типа на нови превозни средства и техните ремаркета и ЕО одобряване типа на нови системи, компоненти или отделни технически възли, предназначени за монтиране в превозните средства, съгласно изискването на Закона за движението по пътищата и съответните подзаконови актове.

Извършени са 328 инспекции, като са съставени 56 АУАН. Констатираните нарушения са предимно по ЗЗП във връзка с липсващи реквизити в етикетите и обявяването на цените на предлаганите части.
3.1.7. Заложни къщи

Целта на проверките е защита на потребителите на парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. Извършени са 88 инспекции, при които са проверени са 73 обекта и са направени 15 проверки по документи.

Съставени са 15 акта за установени нарушения на Наредбата за дейността на заложните къщи, като основното е предлагане на вещи, за които не е наличен заложен билет. Проверките са извършени съвместно с представители на Министерство на вътрешните работи – другият компетентен орган по Наредбата за дейността на заложните къщи.
3.1.8. Продукти свързани с енергопотреблението (ПСЕ)

Кампанията е възложена в изпълнение на годишната план-програма на КЗП и Националната секторна програма за надзор на пазара за 2012 г., съгласно изискванията на Регламент (ЕО) № 765/2008. Извършени са 138 инспекции и са съставени 7 АУАН за констатирани нарушения. Нормативният акт, уреждащ тази материя, е изцяло променен (НАРЕДБА за изискванията за етикетиране и предоставяне на стандартна информация за продукти, свързани с енергопотреблението, по отношение на консумацията на енергия и на други ресурси (НИЕПСИПСЕОКЕДР)) и затова са изготвени указания за извършване на проверките, които са предоставени на регионалните дирекции.

Проверките сочат, че търговците предлагат горепосочените уреди в съответствие с изискванията на нормативната уредба. Констатирано е, че при някои от продуктите ПСЕ, класът за енергийна ефективност е отбелязан и с допълнителен знак или няколко знака +, което отразява настъпилия технически и технологичен прогрес в производството на тези уреди и те са вече значително по-икономични по отношение консумацията на електроенергия от същия клас, произвеждани в предходен период от време. Например с клас А+++ са обозначени уреди, консумиращи по-малко електроенергия с 30% /за съдомиялни и перални машини /до 60% / за хладилници/ от утвърдената консумация в предходните нормативни документи /НЕБУОКЕДР/.

При проверките е констатирано и че ПСЕ се предлагат за продажба, като към всеки един е приложен информационен лист /продуктов фиш/, съдържащ данните от съответния етикет. Информационните листове са и на български език и са оформени във вид на таблица или свободен текст. Търговците са спазили изискванията на ЗЗП за предоставяне информация на български език за производител, вносител, вид на стоката и съществени характеристики. Само в 7 обекта са констатирани нарушения на наредбата, за което са съставени АУАН.


3.1.9. Вино и спиртни напитки

Националната акция „Бутилирани спиртни напитки” е възложена във връзка с писмо на МИЕТ №Т92-00-305, касаещо коректното поставяне на търговски етикети при продажбата на дребно на бутилирани спиртни напитки. Целта на акцията беше да се установи съответствието на предоставяната на потребителите информация за наименованията на спиртните напитки върху търговските етикети и действителните характеристики на напитката, съобразно определенията, дадени в Регламент (ЕО) №110/2008. Впоследствие обхватът на тази национална акция беше разширен във връзка с получена нотификация 12-684 по Системата за бързо съобщаване за храни и фуражи, за наличие на метанол в спиртни напитки (ром и водка), произведени в Чехия. В рамките на акцията са извършени 321 инспекции и за констатирани нарушения са съставени 33 АУАН на Закона за виното и спиртните напитки.


3.1.10. Тютюн и тютюневи изделия

След приетите изменения на ЗТТИ и разширените правомощия на КЗП по него е възложена национална кампания за надзор на пазара на тютюн и тютюневи изделия. Извършени са 839 инспекции, като са съставени 9 АУАН., но всичките са за констатирани нарушения на ЗЗП в проверените обекти. В заданието на кампанията при нейното възлагане са поставени следните акценти:

- наличие на фактура за покупка и сертификат за произход на предлаганите тютюневи изделия (ТИ);

- продажба на ТИ необлепени с бандерол;

- продажба на ТИ, без обявяване на цените на достъпно за клиента място;

- продажба на ТИ в насипно състояние (на отделни късове или бройки).


Проверките са извършени по спазване изискванията на Закона за тютюна и тютюневите изделия, на Наредбата за изискванията към етикетирането, маркировката и външното оформление на тютюневите изделия и за определяне на стандарти за извършване на оценка на съответствието на съдържанието на вредни съставки в цигарите и на Наредбата за условията и реда за регистриране на цените на тютюневите изделия.

При проверките е констатирано, че предлаганите тютюневи изделия имат документ за произход и сертификати, облепени са с бандероли, предлагат се с обявени цени, поставени пред стоките и цените са идентични с тези от бандерола, не се предлагат в насипно състояние, тютюневи изделия не се предлагат на територията на училища, детски градини, лечебни заведения, както и на лица под 18 години. Предлагат се със задължителните основни и допълнителни предупредителни надписи. Цигарите се предлагат с максимално допустимо съдържание на катрани до 10мг, никотин до 1мг, въглероден оксид до 10мг. При проверките не е констатирано наличие на надписи за вредните съставки над нормативно установените граници. Кутиите на цигарите имат маркировка за идентификация на мястото и времето на производство на продукта и възможността за неговото проследяване и се предлагат за продажба с информация на български език за вид, производител, предупреждения за рисковете, на които се излагат пушачите и съдържанието на вредните съставки.


3.1.11. Съобщения за намаления на цените

Във връзка с масово приетата от търговците практика за обявяване на съобщения за намаления на цените, през отчетния период два пъти под формата на национална кампания и няколко регионални кампании е осъществен надзор на пазара в това направление. При проверките по кампанията се констатира, че търговците, обявили съобщения за намаление на цените, като цяло са запознати с нормативните изисквания.

Констатираните нарушения на ЗЗП са по чл. 6, т. 4, чл. 63, т. 3, чл.64, чл. 65, ал. 1 и чл. 66, ал. 1. По отношение на тази кампания може да се направи извод, че тенденцията за намаляване на потреблението кара търговците почти перманентно да правят съобщения за намаления на цените, в които се променя само периода, за който са валидни намаленията.
3.1.12. Оборудване за почивка

Проверени са търговски обекти за чадъри, шезлонги, басейни, шатри тенти, люлки и др. При проверките е установено, че стоките се предлагат с предварителна информация на български език за производител, вносител и състав на текстилните продукти върху етикети на български език от производителите, вносителите и търговците. При изпълнение на кампанията за две стоки са възникнали основателни съмнения относно безопасността им - люлка със стойка едноместна /тип хамак/ и жилетка надуваема за деца. От тези стоки са взети проби за изпитване. Надуваемите артикули за деца, които се ползват във водни басейни, се предлагат за продажба с указания за ползване, с предупредителни надписи и са дву- и повече камерни, с двустепенни вентили.


3.1.13. Акция „Цени на хранителни стоки”

Акцията е възложена за изпълнение през първата половина на месец април по повод завишеното търсене на някои характерни за великденските празници храни – месо, яйца, козунаци и др. Резултатите показват, че при продажбата на месни и млечни продукти, предлагани като разфасовка, търговците много често не обявяват или цената за единица мярка на съответния продукт, или цената на съответната разфасовка. Възникнало е съмнение за прилагане на нелоялна практика от търговец в обект на голяма търговска верига в Бургас. В рекламната брошура с намалени цени на определени стоки присъстват и два продукта, които не са били налични в обекта към момента на проверката.


3.1.14.Национална кампания „Право на информация”

Като много полезна се утвърди практиката през последните години, във връзка с предстоящи големи празници, началото на учебната година и др. да се възлага кампанията „Право на информация”. Формулировката на заданието е общо – по спазване правото на потребителите на информация – информация за стоките, техните характеристики и указания за ползване, обявяването на цените, съобщения за намаления на цените и др. По този начин се обхващат максимален брой търговски обекта, включително и временно разкритите, и най-разнообразни продуктови сектори. Кампанията е възлагана през месеците януари, септември, ноември и декември. Извършени са 2992 инспекции, в резултат на които са съставени 321 акта за установени административни нарушения, свързани предимно с обявяването на цените.


3.1.15. Потребителски кредити

Кампанията „Проверки на небанкови финансови институции, предлагащи потребителски кредити” е възложена с цел преглед на Общите условия и/или Договори за потребителски кредити на проверените небанкови финансови институции. При проверките са изискани копия на сключени индивидуални договори за потребителски кредити и общи условия. Извършени са 38 проверки на небанкови финансови институции. При една от проверките е констатирано, че небанкова финансова институция не предоставя на потребителите предварителната информация за предлаганите потребителски кредити чрез стандартния европейски формуляр. На търговеца е съставен и предявен АУАН за нарушение на чл. 5, ал. 2 от Закона за потребителския кредит. По Закона за потребителския кредит са извършени още 101 проверки по повод постъпили жалби на потребители, като за констатирани нарушения са съставени 9 АУАН.3.1.16. Национална кампания Съвместни проверки

През 2012 г. са извършени 631 инспекции, съвместно и по инициатива на други органи, имащи отношение към защитата на потребителите – БАБХ, регионални структури на НАП, ДАМТН, ОДП и РУ на МВР, ИА „Главна инспекция по труда” и др. Съвместни проверки са извършени и с представители на туристически организации. Според информацията, предоставена от докладите на регионалните дирекции, на регионално равнище съществува добра координация с другите контролни органи и не са срещани трудности при изпълнението на съвместни задачи. В резултат на извършените съвместни проверки са съставени 175 акта за установяване на административни нарушения.3.2.НЕРАВНОПРАВНИ КЛАУЗИ В ПОТРЕБИТЕЛСКИ ДОГОВОРИ
Анализирани са 127 типови договори и Общи условия на потребителски договори за наличие на неравноправни клаузи, съдържащи 8138 клаузи. На КЗП са представени 85 докладни записки. По решение на Комисията, 280 клаузи са обявени за неравноправни по смисъла на чл.143 от ЗЗП. КЗП изпрати препоръки до дружествата за отстраняването им в посочен срок. Вследствие на това 125 неравноправни клаузи са отстранени, за 5 от клаузите е заведен колективен иск и 150 клаузи са в процес на отстраняване.

От анализираните 127 договори и Общи условия на потребителски договори, 25 са на банкови институции, 28 на небанкови финансови институции, 32 на лизингодателни дружества, 3 на доставчици на далекосъобщителни услуги, 3 на туроператори и 36 на други търговци.


Най-често срещаните неравноправни клаузи в Общите условия за потребителски и ипотечни кредити, предлагани от банките, опериращи в България:

- предоставящи изключително право на банката да тълкува клаузите на договора;

- изключват или ограничават правата на потребителя, произтичащи от закон по отношение на банката при пълно или частично неизпълнение или неточно изпълнение на договорни задължения;

- даващи право на банката да увеличава цената, без потребителят да има право в тези случаи да се откаже от договора, ако окончателно определената цена е значително завишена в сравнение с цената, уговорена при сключване на договора.

В Общите условия и договори, предлагани от небанковите финансови институции, най-често срещаните неравноправни клаузи:

- задължават потребителя да заплаща необосновано високи обезщетения и неустойки при неизпълнение на договора;

- задължават потребителя да заплаща неясни разходи, извършени по преценка на кредитодателя във връзка със събиране на задълженията;

- ограничават свободата на договаряне и задължават потребителя да предоставя документи, свързани със сключените от него договори с други кредитни институции;

- дават право на Кредитодателя да изисква допълнителни обезпечения по кредита въз основа на неговата субективна преценка.
В общите условия за финансов лизинг на моторни превозни средства, предлагани от лизингови дружества, най-често срещани неравноправни клаузи са:

- позволяващи на търговеца да се освободи от задълженията си по договора по своя преценка, като същата възможност не е предоставена на потребителя;

- предоставящи изключително право на лизингодателя да тълкува клаузите на договора;

- изключват или възпрепятстват правото на предявяване на иск или използването на други средства от страна на потребителя за решаването на спора, включително задължават потребителя да се обръща изключително към определен арбитражен съд, който не е предвиден по закон.

3.3. НЕЛОЯЛНИ ТЪРГОВСКИ ПРАКТИКИ
Основно място в дейността по защита икономическите интереси на потребителите заема установяването и забраната на нелоялни търговски практики.

Това е многостранен процес по набиране на доказателства, анализирането им и изготвяне на мотивирани предложения за забраната им, което изисква перфектно познаване на правната уредба и висок професионализъм от страна на експертите, работещи по тази материя с оглед разнообразните случаи на прилагане на нелоялни практики от страна на търговците.


Разгледани са 379 случая със съмнение за прилагане на нелоялни търговски практики, като в 107 случая е потвърдено наличие на такива и са издадени 103 заповеди на председателя на КЗП за забрана прилагането им. За установените административни нарушения са съставени актове. В останалите случаи произнасянето на Комисията е, че не е налице нелоялна търговска практика.

Най-често са констатирани нелоялни търговски практики от страна на търговци, които предоставят туристически услуги, мобилни телефонни услуги, таксиметрови услуги, хранителни и нехранителни стоки.

Действията по прилагането на раздел „Нелоялни търговски практики” са предприемани въз основа на постъпили жалби на потребители, вследствие на констатации от проверки по кампаниите в годишната план-програма и при насрещни проверки най-често по повод предоставянето на туристически услуги.

Случаите, в които има произнасяне за наличие на нелоялна търговска практика, могат да бъдат обобщени по следния начин:

предоставяне на невярна и подвеждаща или заблуждаваща информация в рекламни брошури, на Интернет страници, етикети др.;

премълчаване, прикриване на съществена информация в Интернет страници и рекламни брошури;

агресивна търговска практика, при която търговецът чрез принуда налага всякакъв вид прекомерни и несъответстващи на целта извъндоговорни пречки, когато потребителят желае да упражни правата си по договора;

заблуждаваща търговска практика, при която търговецът твърди, че могат да бъдат спечелени награди, като по-късно не се предоставят нито наградите, нито тяхната равностойност.

предоставяне на невярна или заблуждаваща инфромация при договори за продажба от разстояние и на интернет сайтове;

използване на търговска практика, която противоречи на изискването за добросъвестност и професионална компетентност.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница