Закон за електронната търговия и защита на потребителите от непоискани търговски съобщениястраница6/7
Дата01.02.2017
Размер0.93 Mb.
Размер0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Оспорени платежни операции с дебитни платежни карти (51 възражения): неправомерно извършени операции с дебитни карти следствие на кражбата или загубата им; неправомерно копиране на данните на платежната карта (скимиране); неуспешно теглене на суми от банкомат с дебитна карта и др.

Оспорени платежни операции с кредитни платежни карти (18 възражения): неоторизирани трансакции с кредитна карта; неразрешена платежна операция през интернет с неправомерно използване на данни от кредитната карта и други неправомерни платежни операции с кредитна карта следствие на кражба; оспорване на дължими лихви по обслужване на кредитна карта и начислени такси при закриване на сметка към кредитна карта и др.

Оспорване на други платежни услуги (3 възражения): допусната техническа грешка при направен превод; нанесени имуществени щети при извършване на обмяна на валута; начислени такси и комисионни по разплащателна сметка в щатски долари и др.
Постъпили са и 6 възражения по спорове, които не попадат в обхвата на компетентност на ПКПС, като по тях не са образувани помирителни производства и на подателите писмено е пояснено към коя институция да отнесат претенцията си.

Приключилите помирителни производства са 78. От тях 62 са по възражения, подадени през 2012 г. и 16 – по възражения, подадени през 2011 г. При 16 от образуваните помирителни производства се води кореспонденция между засегнатите страни.

Изготвени са 54 помирителни предложения. В 15 от случаите е постигната спогодба между страните в следствие посредничеството на Помирителната комисията за постигане на споразумение още на етап кореспонденция. Така след намесата на Помирителната комисия тези помирителните производства са прекратени в хода на кореспонденцията, поради доброволно уреждане на спора между страните. 29 от помирителните предложения не са приети, а 7 се прекратяват без предложение за спогодба. Към настоящия момент има 3 преписки, които са на етап изготвяне на помирителни предложения. За 3 помирителни предложения не е получено уведомление от спорещите страни.


ЗАКОН ЗА ЕЛЕКТРОННАТА ТЪРГОВИЯ
В КЗП са постъпили и са разгледани 537 жалби, свързани със съмнение за нарушение на Закона за електронната търговия, а именно - изпращане на непоискани търговски съобщения. ЗЕТ забранява изпращането на такива съобщения както на потребители, така и на електронни адреси на юридически лица, вписани в електронния регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения. Извършени са 697 проверки, свързани с нарушения на ЗЕТ.

Видно от приложената графика през 2012г. се наблюдава трайна тенденция към увеличение и по трите показателя – брой постъпили жалби, брой извършени проверки и брой съставени актове за административни нарушения на разпоредбите на ЗЕТ. През 2012г. броят постъпили жалби се е увеличил с 55,3% спрямо 2010г. и с 38,5% спрямо 2011г. По отношение на броя извършени проверки е налице увеличение с 68,3% спрямо 2010г. и с 56,4% спрямо 2011г. Същата тенденция се запазва и за броя съставените актове за административни нарушения, като увеличението им за 2012г. спрямо 2011г. е с 49%, а спрямо 2010г. – с 28.4%.

В резултат на извършените проверки за спазване разпоредбите на ЗЕТ - изпращане на непоискани търговски съобщения и непредоставяне на потребителите на информация относно идентификацията на доставчика на услуги на информационното общество са съставени общо 261 АУАН, а броят на констатираните нарушения е 287.Във връзка със спазване разпоредбите на ЗЕТ, свързани с получаването на непоискани търговски съобщения, са извършени 697 проверки, по време на които са констатирани 253 нарушения и са съставени 261 акта за административно нарушение. Нарушенията са разпределени както следва:

 • Нарушения на разпоредбите на чл.6, ал.1 /доставчикът на услуги на информационното общество изпраща непоискани търговски съобщения по електронна поща без предварителното съгласие на получателя не е осигурил ясното и недвусмислено разпознаване на търговското съобщение като непоискано още с постъпването му при получателя/ от ЗЕТ – 5 броя;

 • Нарушения на разпоредбите на чл.6, ал.3 от ЗЕТ /доставчикът на услуги на информационното общество изпраща непоискани търговски съобщения на електронни адреси на юридически лица, вписани в регистъра на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения/ – 205 броя;

 • Нарушения на разпоредбите на чл. 6, ал.4 от ЗЕТ /доставчикът на услуги на информационното общество изпраща непоискани търговски съобщения на потребители без предварителното им съгласие/ – 42 броя.Констатирани са и общо 34 нарушения на разпоредбите на чл.4, ал.1 от ЗЕТ – доставчикът на услуги на информационното общество не е предоставил на получателите на услугите и на контролните органи безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до информация най-често за:

 • името или наименованието си – констатирани са 7 нарушения;

 • постоянния си адрес или седалището и адреса си на управление – констатирани са 8 нарушения;

 • адресът, на който упражнява дейността си, ако е различен от адреса по т.2 – констатирани са 2 нарушения;

 • данни за кореспонденция, включително телефон и адрес на електронна поща, за осъществяване на пряка и навременна връзка с него – констатирани са 4 нарушения;

 • данни за вписване в търговски или друг публичен регистър – констатирани са 9 нарушения.

Във връзка с наредбата за водене на електронен регистър на електронните адреси на юридическите лица, които не желаят да получават непоискани търговски съобщения, в КЗП е създаден такъв регистър в края на 2009г. До края на 2012г. са направени общо 290 вписвания, като за 2012г. те са 95. През 2012г. са подадени 103 заявления за вписване в регистъра, като 8 от тях са отхвърлени, тъй като не са отговаряли на изискванията, посочени в наредбата.ПОВИШАВАНЕ НА ПОТРЕБИТЕЛСКАТА КУЛТУРА И ПРИСЪСТВИЕ В МЕДИИТЕ

Присъствието на институцията в средствата за масова информация осигурява от една страна информираност на обществеността за актуалните проблеми на пазара като опасни стоки, нелоялни търговски практики, нарушения в различни сектори и им дава насоки как да се предпазят от рисковете и заблудите. От друга страна този информационен поток следва да спомогне за повишаване на потребителската култура на българина. Този процес е свързан с изграждане на ефективно действащ инструмент за обратна връзка с гражданите, както и с развиване и прилагане на практики за повишаване нивото на информираност в областта на потребителската защита и законодателството на всички икономически субекти на пазара.


Изграждане на ефективен действащ инструмент за обратна връзка с потребителите и за проследяване нивото на удовлетвореността им от предприетите действия от страна на КЗП:

 • Предоставяне на потребителите чрез сайта на КЗП актуални новини, свързани със защита на техните права

 • Отразяване на дейността и мерките предприети от Комисията за защита на потребители

 • Провеждане на информационни кампании за запознаване на потребителите с техните права, регламентирани в нормативните актове

 • Взаимодействие с компетентните органи на държавите-членки на Европейския съюз и с Европейската комисия по въпросите на услугите на информационното общество. Информационни кампании в помощ на потребителите


Международно сътрудничество в областта на защита потребителите и участие в организации и мрежи за защита на потребителите:

 • пълноправен член на Мрежата за защита на потребителите и правоприлагане (ICPEN) – 42 държави-членки и 3 организации - наблюдатели

 • активно участие в различни инициативи и кампании на Мрежата, в областта на защита на потребителите

 • повишаване на експертния потенциал на Комисията с участие в работни групи и семинари на ICPEN, чрез обмяна на добри практики и информация, включително и в практически упражнения: по време на Конференцията на ICPEN и съвместния семинар на ICPEN – CPC, в гр.Гент, Белгия, през октомври 2012 г.

 • участие в работни групи по приоритетни въпроси, свързани с дейността на Мрежата: България участва в работна група за подобряване на синергията и взаимодействието между ICPEN и организациите наблюдателки

 • участие теле – конференции на различни водещи работни групи;

 • участие в подготовката на проект за Стратегически план за дейността на ICPEN

 • участие в дискусиите за съставяне на Ръководство за обучение по правоприлагане на ICPEN

 • участие в SWEEP, като част от една от най-големите мрежи за защита на потребителите

 • участие в инициатива по събиране на информация за определяне и идентифициране на бъдещи заплахи и приоритетни области за работа в рамките на ICPEN

 • участие в създаването на работна група за координация със заинтересованите страни.Развиване и прилагане на практики за повишаване нивото на информираност в областта на потребителската защита и законодателството на всички икономически субекти на пазара.
Анализ на състоянието на интернет сайта на КЗП (юни-август 2012) и сравнителен анализ на сайтовете на подобни административни органи (шест държави).

Изготвено предложение за подобряване на конкретни секции и изготвен план за дейностите.

Изработване на слоган и подбор на картинки (създаване на галерия), подходящи за различни категории новини.

Подбор на категории, редактиране и подреждане на „съвети” на интернет страницата на Комисията.

Изготвена визитка на Комисията, включително и на английски език.

Създаване, поддържане и администриране на страниците на КЗП в социалните мрежи Facebook и Tweeter.

Изработване корици за страниците и подбрани публикации за начални новини и съвети към потребителите.

Периодичен анализ на състоянието на страниците в социалните мрежи.

Подготовка на прес съобщения по приоритетни теми и начин на изготвяне, съгласуване и разпространение.

Изготвяне на анализ за представените прес съобщения и организираните брифинги и прес конференции за медиите. Отзвук за разпространението на новините.
Медийни изяви на Комисията за защита на потребителите през 2012 година
Медийните изяви на Комисията за защита на потребителите през годината следват предимно план-програмата за контролната дейност на институцията. Една част от публичната комуникация е свързана с оповестяване на резултати и анализи от доклади на европейски институции, проучвания на пазарите, съвети по различни теми, законодателни предложения и др.

Най-често комуникираните теми са опасни стоки, нелоялни търговски практики, неравноправни клаузи в договори, липса на задължителна информация, туристически услуги и др.


Проведени пресконференции, брифинги / участие в пресконференции.

Пресконференция на КЗП - във връзка с 15 март, Световен ден на потребителя, тема: „Финансови институции, потребители, права”.

Брифинг на КЗП – оповестяване резултатите от прегледа на общите условия на банките и небанковите финансови институции, както и отчет на проверките по Програма Лято 2012.
Съвместно с други институции:

Пресконференция на Европейски потребителски център – България, тема: „Европейският онлайн пазар. Нелоялни търговски практики и измами по интернет”, КЗП участва с доклад: „Установени от КЗП нелоялни търговски практики в интернет пространството”.

Пресконференция на Съвета за електронни медии, тема: „Защитата на децата от неблагоприятно медийно съдържание”, участват различни контролни органи и институции, които имат отношение към опазването на децата от вредно за тях съдържание в средствата за масова информация, КЗП посочва кои законови разпоредби й позволяват да допринесе в борбата с неблагоприятното медийно съдържание.
Проведени работни срещи.

Среща с представители на големите търговски вериги в страната, тема: „Законодателство за защита на потребителите в България – споделяне на опит, практика и предложения за постигане на ефективна защита и сигурност на потребителите”.Прессъобщения.

През годината са изготвени и разпространени над 20 прес съобщения до средствата за масова информация, които бяха публикувани в информационни и специализирани сайтове, както и в централния и регионалния печат, новинарски емисии на радиостанции и телевизии.

Съобщенията са във връзка със забранени опасни продукти за деца: облекла, стоки, свързани с отглеждането на децата; нелоялни и заблуждаващи практики, прилагани от търговци, включително и чрез електронни магазини в това число и на туристически услуги; резултатите от проведени акции и кампании в контролната дейност като преглед на общите условия на банките; акции за алкохол; интензивни проверки по курортите преди началото на активните туристически сезони; окончателни произнасяния на съда по решения на КЗП, съвети към потребителите при конкретни кризисни ситуации и преди празнични пазарувания при обявени промоции и съобщения за намаление.

Друга част от съобщенията са с цел анонсиране дежурства на експерти и инспектори през празнични дни, разкриването на временни приемни по Българското Черноморие през летния сезон и информиране на обществеността за актуалните жалби и сигнали, постъпващи в институцията в това число и по време на почивни дни около официални празници в годината, както и при предявяване на колективен иск с апел към потребителите за присъединяване.

Разпространявани са и съобщения за запознаване на обществеността с резултати от доклади на европейски институции като състоянието на пазара по отношение борбата с опасните стоки, нелоялните търговски практики, проучвания на пазарите по различни теми, съвети при ползване на стоки и услуги и във връзка с предстоящи мащабни събития като Олимпийските и Параолимпийските игри в Лондон, законодателни предложения и при по-специфичните начини на продажби по-специално – чрез Интернет и пр.
Анкети.

Проведена е анкета сред потребителите за правата им при ползване на финансови услуги във връзка с мотото за 2012 г. на Световния ден на потребителя: „Нашите пари, нашите права – кампания за реалния избор във финансовите услуги”.


Подписани споразумения за съвместна дейност.

Споразумение с Българска уеб асоциация за работа в посока подобряване на търговските практики в електронна среда.


Интервюта.

По-големите интервюта:Веселин Златев: Не казвайте веднага "да" за сделка по телефона /в. „Труд”/

Веселин Златев: „Внимавайте с промоциите” /в.„Стандарт”/

Веселин Златев: „Няма да отстъпим пред банките” /в.„Дневник”/

Веселин Златев: „Най-много са жалбите за рекламации на стоки и услуги” /Списание „Икономика”/

Веселин Златев: „Потребителите трябва да знаят правата си” /DarikNews/

Веселин Златев: „Кредитополучателите трябва да бъдат по-добре информирани и да са сигурни под какво точно се подписват” /ТВ „Европа”/

Емилия Елчинова: „Хотелиерите са по-дисциплинирани”/Българска телеграфна агенция/

Емилия Елчинова: „Има търговци, които маркират продуктите на различна от обявената цена” /Радио „Фокус”/

Емилия Елчинова: „Инспектори на Комисията за защита на потребителите извършват интензивни проверки по Черноморието” /Агенция „Фокус”/


Репортажи.

Търговци лъжат за стоки в промоция” – bTV

Опасни стоки по магазините” – ТВ7

Многократни участия на представители на КЗП в специализираната рубрика на БНТ2 „Потребителската кошница” с цел разясняване правата на потребителите или коментар по различни казуси.
Статии.

През годината са отпечатани над 60 статии, свързани с работата на институцията както в национални всекидневници и седмичници, така и в регионалния печат.

Някои заглавия и изданията, в които са публикувани статиите:

„Потребители пуснали 2082 жалби срещу онлайн търговци” /в.„24 часа”/

„Банките увъртат за прозрачните лихви” /в.„Труд”/

„30 бона глоба за продажба на бавногаснещи цигари” /в.„Монитор”/

„Банки вдигат лихви на своя глава” /в.„Стандарт”/

„Банките масово трябва да поправят условията си за кредити” /в.„Сега”/

„Повечето банки имали неправомерни клаузи в договорите за кредит” /в.„Капитал”/

“Още телефонни пороци/Комисията за защита на потребителите опитва да спре дистанционните сделки с телеком” / в.„Капитал”/

Опасни стоки и измамни промоции по празниците” /в. „168 часа”/

Погват фирмите, отпускащи бързи кредити” /econ.bg/

“Лъжат ни с добавка за отслабване” /StandartNews/


ПОВИШАВАНЕ ПРОФЕСИОНАЛНАТА КВАЛИФИКАЦИЯ НА СЛУЖИТЕЛИТЕ

За да осъществява надежден и ефективен контрол на пазара и през 2012г., КЗП продължи да отдава съществено значение на повишаването на квалификацията на своите служители, въпреки ограничените средства предвидени за обучение. Приложена е законовата разпоредба за реализиране съвместно с Института по публична администрация на обучението по Закона за държавния служител на новоназначените служители. В рамките на Годишния план за обучение 12 служители от администрацията са посетили курсове и семинари, организирани от Института по публична администрация. Много добри резултати са постигнати и 4-мата служители при проведеното чуждоезиково обучение по английски език.


Съществените промени в законодателството, отнасящи се до статута, заплащането, оценяването на изпълнението на длъжността на държавните служители наложи спешно обучение на 3-ма служители за успешно и в срок прилагане на новите нормативни актове. Трима представители на КЗП са участвали активно в практическо обучение по прилагане на Закона за обществените поръчки, с което са повишили професионалните си знания и умения.
От 9 до 11 май 2012 г. ръководството на КЗП организира семинар в Несебър, на който взеха участие 136 експерти и инспектори от администрацията. На семинара са обсъждани въпроси от прилагането на ЗЗП, ЗТ, ЗПК, както и такива, които са възникнали при работа с Единната информационна система на КЗП.


УЧАСТИЕ В СЪВМЕСТНИ ПРОЕКТИ

Сътрудничество по SWEEP
През 2012г. експерти на Комисия за защита на потребителите взеха участие в провежданата на европейско ниво кампания SWEEP 2012 на тема: “Media Download”. Темата на кампанията за 2012г. е определена на среща на Комитета на „Система за сътрудничество при защита на потребителите” (CPC), проведена на 7 март 2012г. в гр. Брюксел, Белгия. Кампанията е проведена в периода 25.06.2012г. – 29.06.2012г. Нормативната база, в рамките на която са извършени проверките е: Директива 2000/31/ЕО относно електронната търговия, Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики, Директива 97/7/ЕО относно договорите от разстояние и Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в договорите.

В рамките на SWEEP 2012 от експерти на КЗП са проверени следните електронни страници:http://e-knigi.net

http://www.shop.myebook.bg

http://biblio.bg

http://www.bukvite.bg

https://vivabooks.vivacom.bg

https://e-kniga.eu

http://www.hanovete.com

http://www.ladypopular.bg

http://iabalka.eu

http://www39.imperiaonline.org
Резултатите от проверката на всяка една от горепосочените страници са документирани с Констативен протокол и са нанесени във фиш, регистриран от системата на Комитета на „Система за сътрудничество при защита на потребителите” (CPC). Попълнен е и един общ фиш за България. По време на SWEEP 2012 не са констатирани нарушения на нормативната база в рамките, на която е проведен.


Обмен на информация за нарушения на законодателството за защита на потребителите на територията на ЕС чрез система за сътрудничество (CPCS)
Във връзка с приложението на Регламент 2006/2004/ЕО за 2012г. в КЗП са получени 20 сигнала по Системата за сътрудничество за защита на потребителите, които са разпределени както следва: Белгия – 4 сигнала, Германия – 4 сигнала, Испания – 4 сигнала, Великобритания – 2 сигнала, Словакия – 2 сигнала и по 1 сигнала е получен съответно от Франция и Холандия. От получените общо 20 сигнала 13 са свързани с нарушения на законодателството за защита на потребителите в рамките на Регламент 2006/2004/ЕО и 7 са свързани с основателно съмнение за нарушение на същото.

България е изпратила 4 сигнала, 3 искания за предприемане на действия съответно до Естония, Холандия и Словения, и 1 искане за предоставяне на информация до Австрия. Три от изпратените сигнали са свързани с нарушение на разпоредбите на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики, а четвъртия е свързан с основателно съмнение за нарушение на същата директива.

Исканията за предприемане на действия от компетентните органи в страните-членки са свързани с нарушения на Директива 2005/29/ЕО относно нелоялните търговски практики. Искането за предоставяне на информация, изпратено до Австрия също е свързано с нарушение на Директива 2005/29/ЕО.

Получените сигнали по Системата за сътрудничество през 2012г. са разпределени както следва:


Директива

Нарушение

Основателно съмнение за нарушение

Директива 97/7/ЕО

3 бр.

2 бр.

Директива 2005/29/ЕО

11 бр.

5 бр.

Директива 2001/83/ЕО
1 бр.

Директива 2000/31/ЕО

3 бр.

1 бр.

Директива 93/13/ЕИО

3 бр.

1 бр.

Общо*:

20 бр.

10 бр.

* Общият брой на нарушенията и на основателните съмнения за нарушения е 30 и не съвпада с броя на получените сигнали, тъй като в част от тях са посочени нарушения или съответно основателни съмнения за нарушения на повече от една директива.

Сравнителна диаграма на получените по Системата за сътрудничество сигнали за нарушения и за основателни съмнения за нарушения за периода 2011-2012г.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница