Закон за електронната търговия и защита на потребителите от непоискани търговски съобщения



страница7/7
Дата01.02.2017
Размер0.93 Mb.
Размер0.93 Mb.
1   2   3   4   5   6   7

Участие в проект „Последващи действия за Изграждане на

Европейски Капацитет за Правоприлагане в Интернет”
През 2012г. Комисия за защита на потребителите взе участие в проект „Последващи действия за Изграждане на Европейски Капацитет за Правоприлагане в Интернет”. Основната цел на проекта е повишаване ефективността на надзора на пазара при пазаруване в Интернет. Акцент се поставя върху повишаване на знанията и капацитета на експертите, необходими за извършване на разследвания в Интернет и събирането на доказателства за нарушения на общностното право за защита на потребителите. Стремежът на участниците в проекта е създаване на работеща мрежа на европейско ниво от интернет разследващи експерти, осигуряване на по-висока степен на защита на потребителите при онлайн пазаруване, повишаване квалификацията на експертите, извършващи проверки в интернет, което да доведе до възможността събираните по време на проверки доказателства да бъдат кредитирани от съда. В изпълнение задачите на проекта се проведоха 3 срещи на експерти от страните-членки, участващи в проекта, на които беше обменен опит, както по отношение техниките и инструментите за разследване в Интернет, така и по отношение проблемите, с които се сблъскват както при събирането на доказателства, така и при правоприлагането. На срещите беше изнесена информация относно ключови тълкувателни решения на съдилищата в отделните страни-членки, свързани със защитата на потребителите при онлайн пазаруване. В резултат от участието на КЗП през 2012г., същата е поканена да се включи в следващата фаза на проекта, която ще се състои през 2013г. и която вече е утвърдена.
Участие в други проекти с цел подобряване координацията и диалога между администрацията на КЗП и заинтересовани страни на национално и международно ниво, свързани със защита интересите на потребителите:
Участие в проекти, финансирани от Европейския съюз:

 • CPC IECCD (проект „Правоприлагане в интернет и продължаваща координация”, в качеството на асоцииран партньор”)

 • CPC BEIEC (проект „Проследяване на BEIEC дейност, в качеството на асоцииран партньор”

 • Участие в работни групи на ЕС по проблемите на защита на потребителите:

 • Участие в работна група по прилагане на хармонизирана методология за класифициране на жалби (CCEG)

Разработени и подадени проекти:



 • „Ефективна координация и партньорство при разработване и провеждане на политики” – 1.3. ОПАК – отхвърлен;

 • „Ефективно и ефикасно обслужване на потребителите на административни услуги на КЗП чрез подобряване на знанията и уменията на служителите ” – 2.2.08 ОПАК – етап оценка;

 • „Изграждане на административен капацитет за осигуряване на цялостното управление на непрекъснатостта на работата на Комисията за защита на потребителите” – 2.2.09 ОПАК – етап оценка;

 • „Ефективно управление на КЗП чрез оптимизиране на структурата и подобряване на работните процеси” – 1.1. ОПАК – подписан договор.


СЪТРУДНИЧЕСТВО, ОСЪЩЕСТВЕНО

ОТ ЕПЦ - БЪЛГАРИЯ
През 2012 година Европейския потребителски център България (ЕПЦ) работи по шестте поставени цели в споразумението. Поддържа и актуализира малка библиотека. Издаде Годишен отчет на центъра за 2011 година и 2 печатни брошури от по 4000 бройки на следните теми: „Джобен наръчни за пазаруване в ЕС”, „Права на пътниците, ползващи въздушен транспорт”. Изработи и рекламни материали - 2000 броя химикалки, 250 календара и 500 броя торбички с логото на центъра и с адреса на нашата интернет страница. Подготви 9 прессъобщения по актуални за потребителите теми, които получиха широк отзвук в медиите. В резултат на това даде множество интервюта за радио и телевизионни програми, печатни издания (вестници, списания, онлайн медии и др.). Публикувани са над 102 статии, участва в телевизионни и радио предавания на живо. Центърът продължи да поддържа интернет страница на български и английски език, която имаше общо 31 845 посещения, от които 8 269 уникални.

През 2012 година организира пресконференция на тема: „Европейският онлайн пазар. Нелоялни търговски практики. Измами.”. През декември проведе семинар на тема „Правата на пътниците със самолет”, в която участваха всички заинтересовани в потребителската защита страни.

ЕПЦ България изнесе няколко лекции пред студенти през 2012 година в Международното висше бизнес училище – Ботевград и Нов български университет.

Проведе и няколко учебни стажа. Стажантите са били запознати с дейността му и са придобили знания и умения, като същевременно са подпомогнаха в изпълнение на дейността на Центъра.

ЕПЦ България взе участие и в много събития на други организации. Освен това си взаимодейства активно с Представителството на ЕК в България, Солвит, Европа директно, Еурес, КЗП, МИЕТ, ГД БОП, Софийския районен съд, Софийския градски съд, Професионалната асоциация на медиаторите в България, ГД ГВА, БСК, БТПП, неправителствени потребителски организации и др.

През 2012 година ЕПЦ България получи 451 информационни запитвания както по национални, така и по трансгранични въпроси. Разгледа 333 жалби.

Повечето от случаите са разрешени успешно чрез консултация – отговорено е на потребителите и с неговата намеса е приключила. В други случаи се е наложило ЕПЦ България да се намеси директно, да се свърже с търговеца и преговаря за защита на интересите и правата на потребителите, или съответно – да пренасочи случая към негови колеги от центровете в други държави.

Българският център участва в няколко общи проекта на ECC-Net. Най-важните от тях са: „Гише на потребителя” (на 2 юли 2012 година бяха отворени едновременно такива гишета на летищата в 25 държави от ЕС) и проектът „Електронна търговия” и „Европейска процедура за искове с малък материален интерес“. Резултатите са обобщени в доклади на мрежата.

Представители на центъра участваха в редовни срещи в Брюксел и Люксембург, както и в Деня на сътрудничеството в Копенхаген, Дания – обща среща на представители от всички центрове, на която се обсъждат актуални теми и проблеми, свързани с функционирането на мрежата.

Центърът се включи активно в консултации, както на национално, така и на европейско равнище, по отношение на правата на пътниците със самолет, механизмите за алтернативно разрешаване на спорове, механизмите за онлайн разрешаване на спорове и др. ЕПЦ България отговори и на множество запитвания от ЕК, Изпълнителната агенция за здраве и потребители в Люксембург, колеги и партньори. ЕПЦ участва и в две учебни посещения в Австрия и Великобритания.



ЗАКЛЮЧЕНИЕ
През 2012 година КЗП бе изправена пред предизвикателството да търси по-ефективни решения за натрупали се през годините проблеми на пазара – от една страна, и от друга – да реагира гъвкаво, навреме и адекватно на новите проблеми пред българския потребител.

За първи път бе извършен обстоен преглед и анализ на общите условия на договорите на банковите и небанковите финансови институции, започна разглеждане на общите условия на договорите и на застрахователите и лизингодателите.

Наред с това КЗП насочи вниманието си и върху общите условия на договорите на мобилните оператори за предоставяне на телекомуникационни услуги.

Контролната дейност обхвана и борбата с рискови за живота и здравето на потребителите стоки и услуги, недопускането на нелоялни търговски практики, защитата на потребителите при ползване на туристически продукти при пазаруване от електрони магазини и сключване на сделки от разстояние.


Въз основа на оценка и анализ на контролната дейност през 2012 година и предвид предвидимите тенденции за развитие на пазара, КЗП си постави следните цели за 2013 г.:

1. Устойчива и ефективна защита на правата на потребителите и техните икономически интереси:

 • срещу рискове от придобиване на стоки и услуги, които могат да застрашат живота, здравето или имуществото им;

 • при придобиване на стоки и услуги в т.ч. и туристически услуги;

 • при договорите за продажба от разстояние и електронната търговия.

 

2. Повишаване на административния капацитет и  квалификацията на служителите за ефективно прилагане на законодателството:

 • защита на потребителите, принадлежащи към уязвими групи – възрастни, хора с увреждания, деца и др.;

 • обмен на добри практики и устойчиво партньорство в областта на потребителската защита;

 • предприемане на мерки за повишаване на потребителската култура и добра информираност в условията на по-сложните пазари и тяхното функциониране.





Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница