Закон за изменение и допълнение на закона за съдебната властстраница1/3
Дата01.12.2017
Размер0.57 Mb.
Размер0.57 Mb.
  1   2   3

ПРОЕКТ
ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА

ЗАКОНА ЗА СЪДЕБНАТА ВЛАСТ

(Обн., ДВ, бр. 64 от 2007 г., изм. и доп., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 25, 33, 42, 102 и 103 от 2009 г., бр. 59 от 2010 г., бр. 1, 23, 32, 45, 81 и 82 от 2011 г., изм. с Решение № 10 на Конституционния съд на РБ, бр. 93 от 2011 г., бр. 20, 50 и бр. 81 от 2012 г., бр. 15, 17, 30, 52, 66, 70 и 71 от 2013 г.)
§ 1. Създава се чл. 15а:

Чл. 15а. (1) Процесуални действия в електронна форма се извършват по реда на този закон и на процесуалните закони.

(2) Заявяването и извършването на удостоверителни изявления от органите на съдебната власт в електронна форма се извършва при спазване на принципите и по реда на Закона за електронното управление, доколкото в този закон не е предвидено друго.”
§ 2. В чл. 20 се правят следните изменения:


 1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Членовете на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт се избират чрез пряко гласуване по електронен път.“

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Изборът на членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, от квотата на прокурорите и от квотата на следователите се провежда едновременно.“

§ 3. Член 21 се изменя така:

Чл. 21. (1) Предложения за кандидати за изборни членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдиите, квотата на прокурорите и квотата на следователите могат да се правят за съответната квота от всеки съдия, прокурор или следовател не по-късно от два месеца преди провеждане на избора. Предложението се придружава с писмени мотиви, както и с предварително писмено съгласие и подробна професионална биография на кандидата.

(2) Висшият съдебен съвет може да определи и други документи, които кандидатите трябва да представят.

(3) Висшият съдебен съвет в срок до три работни дни от получаването на документите по ал. 1 ги публикува на интернет страницата си. В същия срок Висшият съдебен съвет служебно публикува на интернет страницата си и документите на всеки кандидат от кадровото му досие по чл. 30а, ал. 2. Публикуването се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

(4) При постъпването на всяко предложение Висшият съдебен съвет изисква от Инспектората към Висшия съдебен съвет и от Инспектората към Върховната касационна прокуратура подробни справки за всички проверки, свързани с кандидатите, които се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Публикуването се извършва в съответствие със Закона за защита на личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.“


§ 4. Член 21а се изменя така:

Чл. 21а. (1) В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат представя на Висшия съдебен съвет писмена концепция за работата си като член на Висшия съдебен съвет. В същия срок кандидатите за членове на Висшия съдебен съвет представят декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията по чл. 19, ал. 2 и от Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието.

(2) Концепцията и декларацията на всеки кандидат се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.“
§ 5. Член 21б се изменя така:

Чл. 21б. (1) Съдии, прокурори и следователи, юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по - късно от 14 дни преди избора могат да представят на Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

(2) В срок до три дни след представянето им становищата и въпросите се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.“
§ 6. Член 22 се изменя така:

Чл. 22. (1) Не по - късно от 7 дни преди избора Висшият съдебен съвет организира в реално време в интернет, чрез интернет страницата си, представяне на предложените кандидати. Кандидатите представят концепцията си и отговарят на постъпилите въпроси. Времето за представяне на кандидатите е до 30 минути.

(2) Не се представя и не се гласува кандидат, чиято кандидатура не е публикувана по реда на чл. 21 и който не е представил писмена концепция и декларация в установения срок.

(3) Представянето на кандидатите от квотите на съдиите, на прокурорите и на следователите се провежда в различни дни, като поредността се определя на случаен принцип. Представянето на кандидатите от всяка квота е по азбучен ред.

(4) Когато кандидатите не могат да бъдат представени за един ден, представянето продължава в поредни дни до изчерпване на кандидатурите.

(5) Записите от проведеното представяне на кандидатите се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.“


§ 7. Член 22а се отменя.
§ 8. Член 23 се изменя така:

Чл. 23. (1) Членове на Висшия съдебен съвет от квотата на съдебната власт се избират с тайно гласуване, по електронен път, посредством интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Гласуването се извършва чрез уникален идентификационен код, предоставен на всеки съдия, прокурор и следовател на случаен принцип, по начин, гарантиращ тайната на вота.

(2) Продължителността на гласуването е 3 часа, като всеки съдия, прокурор или следовател може да гласува в рамките на 10 минути. Броят на гласувалите и резултатите от гласуването за всяка квота се оповестяват след края на гласуването.

(3) Изборът се счита за редовен, ако са гласували повече от половината от всички съдии, съответно прокурори и следователи.

(4) При липса на кворума, определен в ал. 3, на следващия ден се провежда нов избор за съответната квота, който се смята за редовен, независимо от броя на гласувалите.

(5) За избран се счита кандидат, получил повече от половината гласове.

(6) Когато при гласуването един или няколко кандидати не са получили необходимото мнозинство, в рамките на същия ден се провежда повторно гласуване. Ако и при повторното гласуване един или няколко кандидати не са получили необходимото мнозинство, за избран или избрани се смятат онези, които са получили най-много гласове.“
§ 9. Член 24 се изменя така:

Чл. 24. (1) Висшият съдебен съвет определя началната дата за предложения, датите за представяне на кандидатите, датата и началния час на избора и огласява изборните резултати.

(2) Висшият съдебен съвет приема правила за изработването, получаването и използването на уникалния идентификационен код по чл. 23, ал. 1 .“
§ 10. Член 25 се изменя така:

Чл. 25. (1) Организационно - техническата подготовка на избора се извършва от администрацията на Висшия съдебен съвет.

(2) Разходите по провеждането на избора са за сметка на бюджета на Висшия съдебен съвет.“
§ 11. В чл. 26 ал. 1 се изменя така:

„(1) Законосъобразността на избора на член на Висшия съдебен съвет, избран от органите на съдебната власт, може да се оспорва пред Върховния административен съд с жалба, подписана от кандидат, който има правен интерес.“§ 12. Член 28 се изменя така:

Чл. 28. В едномесечен срок от изтичане на мандата или от предсрочното му прекратяване на основание чл. 130, ал. 8, т. 1 от Конституцията изборният член на Висшия съдебен съвет се възстановява на длъжността, която е заемал преди избора, като времето, през което е бил член на Висшия съдебен съвет, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 – 7 и за определяне на старшинство по чл. 237.”§ 13. В чл. 30, ал. 1 т. 16 се изменя така:

„16. извършва проверки за изпълнение на приетите от него решения”.


§ 14. Създава се чл. 30б:

Чл. 30б. (1) Висшият съдебен съвет определя разумна норма на натовареност на годишна база за съдия, прокурор и следовател, за административен ръководител и за заместник на административния ръководител.

(2) При определяне на разумната норма на натовареност се вземат предвид физиологичните възможности на човешката личност, продължителността на работния ден, правото на ползване на редовния платен годишен отпуск, задължението за периодично обучение, както и съответните нива в съда, прокуратурата и следствените органи, специализацията по видове дела или дейности и други обстоятелства, относими към определянето на разумната норма на натовареност.

(3) Разумната норма на натовареност се анализира ежегодно от Висшия съдебен съвет и при необходимост се актуализира.

(4) Административният ръководител ежегодно до края на февруари изготвя индивидуална статистическа справка за натовареността на всеки съдия, прокурор или следовател за предходната отчетна година по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет. След изготвяне на справката административният ръководител я предоставя на съответния съдия, прокурор или следовател, който в 7-дневен срок от получаването й може да възрази за допуснати грешки. Справката се изпраща на Висшия съдебен съвет в срок до 31 март за прилагане към кадровото дело.

(5) Висшестоящият административен ръководител ежегодно до края на февруари изготвя индивидуална статистическа справка за натовареността на съответния административен ръководител за предходната отчетна година по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет. След изготвянето й справката се предоставя на съответния административен ръководител, който в 7-дневен срок от получаването й може да възрази за допуснати грешки. Справката се изпраща на Висшия съдебен съвет в срок до 31 март за прилагане към кадровото дело. Такава справка не се изготвя за административните ръководители по чл. 167, ал. 1, т. 1.

(6) Индивидуалната степен на натовареност се определя от Висшия съдебен съвет като съотношение между разумната норма на натовареност и статистическата справка по ал. 4 и 5. Индивидуалната степен на натовареност се определя ежегодно в срок до 30 юни.

(7) При атестирането, при поощренията и при дисциплинарната отговорност Висшият съдебен съвет взема предвид индивидуалната степен на натовареност за периода на атестирането.

(8) Висшият съдебен съвет приема методика за прилагане на ал. 1-7, както и за начина на отчитане степента на натовареност на органите на съдебната власт по чл. 30, ал. 1, т. 9.”
§ 15. Създава се чл. 30в:

Чл. 30в. Висшият съдебен съвет приема указания относно предоставянето на статистическата информация при попълване на статистическите форми за отчитане броя на делата и преписките в органите на съдебната власт, както и на индивидуалната статистическа справка по чл. 30б, ал. 4 и 5.”


§ 16. В чл. 34 ал. 3 се изменя така:

„(3) За мотиви на решение на Висшия съдебен съвет, прието с явно или с тайно гласуване, се смятат съображенията на вносителите на предложението и изказаните от членовете на Висшия съдебен съвет становища по решението при неговото приемане.”


§ 17. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 т. 2 се изменя така:

„2. периодично атестиране на заместниците на административните ръководители на органите на съдебната власт;”


 1. В ал. 4 изречение трето се заличава.

 2. Създава се нова ал. 5:

„(5) В състава на помощната атестационна комисия не може да участва:

1. административен ръководител;

2. съдия, прокурор или следовател, който не е придобил статут на несменяемост;

3. съдия, прокурор или следовател, който има комплексна оценка „отрицателна” или „задоволителна” от последното периодично атестиране;

4. съдия, прокурор или следовател с наложено дисциплинарно наказание, което не е заличено;

5. съдия, прокурор или следовател, когато атестирането се отнася до него, негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или п сватовство до трета степен включително.”

4. Досегашните ал. 5 и 6 стават съответно ал. 6 и 7.

§ 18. Член 50 се изменя така:

„Чл. 50. При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите, подал молба до Висшия съдебен съвет, се възстановяват на длъжностите, които са заемали преди избора.”

§ 19. В чл. 52, накрая се добавя „и за определяне на старшинство по чл. 237.”
§ 20. В чл. 60в се създава ал. 6:

„(6) По искане на Инспектората към Висшия съдебен съвет делата по приключените граждански, административни и наказателни производства и прекратените досъдебни производства, предмет на проверката, се предоставят в 7 - дневен срок от съответния орган на съдебната власт.”


§ 21. В чл. 60е ал. 2 се изменя така:

„(2) Когато правото на заявителя на разглеждане и решаване на делото в разумен срок е нарушено, министърът на правосъдието или оправомощено от него лице определя размер на обезщетението съобразно установените от проверяващия състав на специализираното звено факти и обстоятелства и практиката на Европейския съд по правата на човека, като предлага сключване на споразумение със заявителя.”


§ 22. Член 64 се изменя така:

Чл. 64. Актовете на съдилищата се публикуват незабавно в регистъра по чл. 360н по реда на раздел ІІІ на глава осемнадесета „а”.”


§ 23. В чл. 110 се създава т. 4:

„4. общо събрание на наказателната, гражданската и търговската колегии – когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение по общи въпроси на наказателното, гражданското и търговското правораздаване.”


§ 24. В чл. 111 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително командированите”.

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) Пленумът на Върховния касационен съд се свиква и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии.”

3. Досегашната ал. 4 става ал 5.

§ 25. В чл. 112 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително командированите”.

2. В ал. 2, накрая се добавя: „а общото събрание на наказателната, гражданската и търговската колегии – от съдиите в трите колегии”.

3. Създава се нова ал. 3:

„(3) Общото събрание на всяка колегия се свиква и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии”.


 1. Досегашните ал. 3 става ал. 4.

5. Досегашната ал. 4 става ал. 5 и в нея думите „по чл. 110, т. 3” се заменят с „по чл. 110, т. 3 и 4”.
§ 26. В чл. 119 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „включително командированите”.

2. В ал. 2, т. 1, накрая се добавя „и разпределя по колегии административно-правната материя.”

3. Създава се нова ал. 4 :

„(4) Пленумът на Върховния административен съд се свиква и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии.”

4. Досегашната ал. 4 става ал 5.


§ 27. В чл. 120 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, накрая се поставя запетая и се добавя „включително командированите”.

2. Създава се нова ал. 2:

„(2) Общото събрание на всяка колегия се свиква и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии”. 1. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.§ 28. В чл. 124, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:

1.Създава се нова т. 3:

„3. наказателната, гражданската и търговската колегия във Върховния касационен съд;

2. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.


§ 29. В чл. 165, ал. 4 думата „пенсионирани” се заменя с „освободени”.
§ 30. В чл. 167, ал. 3, изречение първо и второ думите „в 14-дневен срок” се заменят с „в 7-дневен срок”.
§ 31. В чл. 168 се правят следните изменения:

1. В ал. 2 думите „по предложение” се заменят с „по мотивирано предложение”.

2. В ал. 5 думите „в 14-дневен срок от влизането в сила” се заменят с „в 7 – дневен срок от постановяването”.
§ 32. В чл. 176, ал. 1, т. 2 след думата „назначаване” се добавя „в първоинстанционни органи на съдебната власт”.
§ 33. В чл. 178, ал. 1 думите „по 20 на сто” да се заменят с „до 20 на сто”.
§ 34. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2 след думите „ по чл. 164” се добавя „към датата на изтичане на срока за подаване на документи”.

2. В ал. 3, т. 2, 3 и 6 думите „нотариално заверено” се заличават.

3. Създава се ал. 4:

„(4) След проведените класирания кандидатите, на които предстои назначаване в органите на съдебната власт, представят пред Висшия съдебен съвет оригинални или нотариално заверени копия от документите по ал. 3.”
§ 35. В чл. 182 се създава ал. 4:

„(4) В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет. Решението на Висшия съдебен съвет може да се обжалва по реда на чл. 187, като жалбата не спира изпълнението на решението.”


§ 36. В чл. 183 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Членовете на комисията за конкурс за първоначално назначаване са с длъжност, по-висока от длъжността, за която се провежда конкурсът, а членовете на комисията за конкурс за младши съдии и младши прокурори са съдии и прокурори от апелативните съдилища и прокуратури.”

2. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Поименният състав на всяка комисия се определя въз основа на изтеглен от Висшия съдебен съвет на публично заседание жребий измежду съдии, прокурори и следователи, избрани от общото събрание на съответния орган на съдебната власт.”


 1. Създава се ал. 5:

„(5) В състава на комисиите не могат да участват:

1. административен ръководител;

2. съдия или прокурор, който не е придобил статут на несменяемост;

3. съдия или прокурор , който има комплексна оценка „отрицателна” или „задоволителна” от последното периодично атестиране;

4. съдия или прокурор с наложено дисциплинарно наказание, което не е заличено;

5. съдия или прокурор, когато в конкурса участва негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен включително;

6. член на Висшия съдебен съвет.”
§ 37. В чл. 186, в ал. 7 се създава изречение второ: „При отказ на кандидат до започване на обучението в Националния институт на правосъдието списъкът може да бъде изменен чрез включване на следващ кандидат от списъка по поредността на класирането.”
§ 38. В чл. 186а се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 изречение второ се изменя така: „При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по - продължителен юридически стаж.”

2. В ал. 2 думите „от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати” се заменят с „от класираните за съответните свободни места кандидати и от един резервен кандидат”.
§ 39. В чл. 187 се правят следните изменения и допълнения:


 1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Всеки заинтересован може да обжалва решението на Висшия съдебен съвет по чл. 182 ал. 4, по чл. 186, ал. 7 и чл. 186а, ал. 6 в 7-дневен срок от обявяването му на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.”

2. В ал. 3 след думите „в тричленен състав” се добавя „в едномесечен срок”.


§ 40. В чл. 188, ал. 1, накрая се добавя „като посочват и съответната гражданска, наказателна или търговска колегия или отделение, където е свободната длъжност, когато такава специализация е налице, в 7 – дневен срок от освобождаване на длъжността.”

§ 41. В чл. 189 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178, се обявяват от Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179, след планиране поотделно за всеки орган на съдебната власт и се заемат след конкурс. Конкурсът се провежда най-малко веднъж годишно поотделно за всеки орган на съдебната власт. При обявяването Висшият съдебен съвет посочва и съответната гражданска, търговска или наказателна колегия или отделение, където е свободната длъжност, когато такава специализация е налице.”

2. В ал. 3 след думите „равна по степен” се добавя „или по – ниска”.

3. Алинея 5 се изменя така:

„(5) В състава на комисиите не могат да участват:

1. административен ръководител;

2. съдия, прокурор или следовател, който не е придобил статут на несменяемост;

3. съдия, прокурор или следовател, който има комплексна оценка „отрицателна” или „задоволителна” от последното периодично атестиране;

4. съдия, прокурор или следовател с наложено дисциплинарно наказание, което не е заличено;

5. съдия, прокурор или следовател, когато в конкурса участва негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен или по сватовство до трета степен включително ;

6. Член на Висшия съдебен съвет.”

4. Алинея 7 се изменя така:

„(7) В зависимост от специализацията по материя на свободните длъжности, Висшият съдебен съвет може да определи и повече от една комисия за провеждането на един конкурс. В тези случаи при формиране на поименния състав на конкурсните комисии за съдии се определят съдии от съответната материя.” 1. Създават се нови ал. 8 и 9:

„(8) Кандидат за заемане на длъжността чрез преместване в друг равен по степен районен съд, съответно в друга равна по степен районна прокуратура, или чрез преместване на по-ниска длъжност в едни и същи органи на съдебната власт, в 14-дневен срок от обявяването подава заявление с мотивирано предложение за причините, налагащи преместването.

(9) Когато кандидатите са повече от свободните длъжности, те се заемат с конкурс по правила, приети от Висшия съдебен съвет.”

6. Досегашната ал. 8 става ал. 10 и се изменя така:

„(10) Поименният състав на всяка комисия се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду избрани от общото събрание на съответния орган на съдебната власт съдии в апелативните съдилища, Върховния касационен съд и Върховния административен съд, прокурори в апелативните прокуратури, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и следователи в Националната следствена служба.”


§ 42. В чл. 191, в ал. 1, изречение първо, накрая се добавя: „към датата на изтичане на срока за подаване на документи”.
§ 43. Член 192 се изменя така:

Чл. 192. (1) Конкурсната комисия провежда конкурса чрез събеседване с кандидатите по практически въпроси, свързани с прилагането на законите, както и по не по-малко от три, предварително проучени от членовете на конкурсната комисия приключени дела или преписки, по ред, определен с правилата на Висшия съдебен съвет по чл. 194в.

(2) В случай че кандидатът не е работил на еднаква с обявената длъжност или по материята, за която е обявената длъжност, събеседването се състои от практически въпроси по прилагането на законите, свързани със специализацията на длъжността, за която той кандидатства.

(3) Конкурсната комисия съобщава на кандидата оценката от събеседването писмено и незабавно след изслушването му, която се обявява в 7-дневен срок от провеждането му на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата му.

(4) При определяне резултата на всеки кандидат се вземат предвид оценката от събеседването, както и резултатите от проведените до момента атестирания, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества. Начинът на формиране на общата оценка се определя с правилата на Висшия съдебен съвет по чл. 194в.

(5) При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-продължителен стаж в такъв орган на съдебната власт – съответно съд, прокуратура или следствен орган, като този, за който е обявен конкурсът.”


§ 44. Създава се чл. 192а:

Чл. 192а. (1) Конкурсната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите заедно с мотивирано становище.

(2) Конкурсната комисия изпраща резултатите от класирането заедно с цялата конкурсна документация и протокол (стенограма) от проведеното събеседване на Висшия съдебен съвет.

(3) Комисията „Професионална етика и превенция на корупцията" на Висшия съдебен съвет извършва преценка за притежаваните нравствени качества от класираните кандидати за всяка длъжност и от един резервен кандидат и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени от кандидата, и документите, съдържащи се в кадровото дело относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, поощренията и наказанията, сигналите за нарушение на правилата за професионална етика на съдиите, прокурорите и следователите.

(4) Резултатите от класирането се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.”
§ 45. Член 194 се изменя така:

Чл. 194. (1) В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на длъжностите в тях Висшият съдебен съвет, по приети от него правила разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт, по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите.

(2) В случай на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи за преназначаването не е необходимо предварително съгласие на съответния съдия, прокурор и следовател.”
§ 46. В чл. 194а, в ал. 2 думите „кратка биография се заменят с „подробна биография”.
§ 47. В чл. 194б, ал. 1 се правят следните изменения:

1. В т. 1 думата „периодични” се заличава.

2. В т. 2 думите „стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт” се заменят с „работата си като административен ръководител”.
§ 48. В чл. 195 се създава ал. 4:

„(4) Съдия, прокурор или следовател, административен ръководител или негов заместник, назначен за административен ръководител по чл. 167, ал. 1, след изтичане на срока по чл. 129, ал. 2 от Конституцията на Република България или при предсрочно освобождаване на основание чл. 129, ал. 3, т. 2 от Конституцията на Република България се назначава на съдийска, прокурорска или следователска длъжност в органа на съдебната власт, в който е заемал длъжността преди назначаването му по чл. 167, ал. 1, ако тя е по-висока от заеманата и ако е подал молба до Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от датата на освобождаването му.”


§ 49. Член 196 се изменя така:

Чл. 196. (1) Атестиране се провежда:

1. за придобиване на несменяемост - с навършване на петгодишен стаж като съдия, прокурор или следовател;

2. периодично – на съдия, прокурор и следовател, на административен ръководител и на заместник административен ръководител:

а) на една година – при получена отрицателна комплексна оценка от атестирането;

б) на две години – при получена комплексна оценка от атестирането „задоволителна”;

в) на три години – при получена комплексна оценка от атестирането „добра”;

г) на всеки пет години до навършване на 60 – годишна възраст – при получена комплексна оценка от атестирането „много добра”.

3. извънредно – когато съдия, прокурор или следовател няма проведено периодично атестиране.

(2) Първото периодично атестиране се провежда след навършване на три години от назначаването в органите на съдебната власт.”


§ 50. В чл. 197 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 2:

а) в изречение първо накрая думите „за период от четири години” се заличават;

б) в изречение второ думите „и показателите” се заличават и думите „и в наредбата по чл. 209а” се заменят с „и в методика, приета от Висшия съдебен съвет.” 1. Създава се нова ал. 3:

„(3) Извънредното атестиране замества периодичното атестиране. То се провежда по реда и по критериите за периодично атестиране.”

 1. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

(4) Въз основа на атестирането се изготвя комплексна оценка, която се приема от Висшия съдебен съвет. 

 

  

В численото изражение на комплексната оценка се включват съответните критерии, определени в този закон.”


§ 51. В чл. 198 се правят следните изменения и допълнения:

 1. В ал. 1 т. 3 и 4 се изменят така:

„3. умение за оптимална организация на работата и експедитивност;

4. етичност и дисциплинираност.”

2. Алинея 2 се изменя така:

„(2) Показателите, които се вземат предвид при атестирането, се определят спрямо общите и специфичните критерии в методика, приета от Висшия съдебен съвет. Те трябва да дават възможност за еднакво, обективно и справедливо оценяване.”

3. Създават се ал. 5 и 6:

„(5) В периода на атестиране се включва и времето, прослужено на длъжност, за която се изисква висше юридическо образование, в случаите по чл. 120а от Кодекса на труда и по чл. 331, ал. 3, както и по чл. 227а. Оценката за резултатите от работата се изготвя от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи въз основа на оценката от ръководството на съответната институция, орган, организация или мисия.

(6) В периода на атестирането се включва и времето на изборна длъжност като член на Висшия съдебен съвет, главен инспектор и инспектор в Инспектората към Висшия съдебен съвет. Оценката на съдия, прокурор или следовател за работата му на тези длъжности се извършва от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, след възстановяването му по реда на чл. 28.”
§ 52. В чл. 199 се създава ал. 4:

„(4) В методика, приета от Висшия съдебен съвет, могат да се определят специфични критерии за атестиране на конкретни длъжности в органите на съдебната власт, чиято работа не може да бъде оценена по общите и специфичните критерии, определени в закона”.


§ 53. В чл. 203 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, накрая се добавя „или по инициатива на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи на Висшия съдебен съвет.”

2. Алинея 3 се отменя.
§ 54. В чл. 204 се създава ал. 3:

„(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда атестиране и в случаите по чл. 198, ал. 5 и 6.§ 55. Член 205 се изменя така:

Чл. 205. (1) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предоставя комплексната оценка по чл. 204а, ал. 3 на атестирания, който в 7-дневен срок може да направи писмено възражение.

(2) При постъпило възражение Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изслушва атестирания, като при необходимост събира допълнителна информация.

(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи може:

а) да уважи изцяло или частично възражението, да изготви нова комплексна оценка и да я внесе за приемане във Висшия съдебен съвет;

б) да остави без уважение възражението и да го внесе във Висшия съдебен съвет, който изслушва атестирания.

(4) Атестираният се уведомява най-малко 7 дни преди датата на заседанията по ал. 2 и ал. 3, буква „б”.

(5) Когато Висшият съдебен съвет уважи направеното възражение, Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи изготвя нова комплексна оценка.”§ 56. В чл. 218, ал. 2 думите „бюджетната сфера” се заменят с „обществения сектор”.
§ 57. В чл. 221, накрая думите „две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера” се заменят с „удвоената средномесечна заплата на наетите лица в обществения сектор”.
§ 58. Създава се чл. 225а:

Чл. 225а. Военните съдии, прокурори и следователи при освобождаване от длъжност получават по избор само едно от обезщетенията по чл. 225 от ЗСВ или по чл. 237, ал. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. При вече изплатени обезщетения по реда на един от двата закона, при освобождаване от длъжност съдиите, прокурорите и следователите получават като обезщетение разликата до максималния предвиден в закона размер.”


§ 59. В чл. 227 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Създават се нови ал. 1 и 2:

„(1) Съдия, прокурор или следовател може да бъде командирован в друг орган на съдебната власт:

1. на незаета длъжност – до провеждане на конкурс и встъпване в длъжност на спечелилия кандидат;

2. на длъжност, чийто титуляр е в продължителен отпуск – до завръщането на титуляра;

3. в случаите, когато титулярът е в продължителна командировка в или чрез международни институции, както и в други случаи, изрично предвидени в закона.

(2) Административни ръководители не могат да бъдат командировани за изпълнение на служебни задължения в други органи.”

2. Досегашните ал. 1 - 4 стават съответно ал. 3 - 6.


§ 60. Член 234 се изменя така:

Чл. 234. Повишаване на място в по-горен ранг и възнаграждение на съдия, прокурор и следовател може да се извърши при доказана висока квалификация и образцово изпълнение на служебните задължения, ако е прослужил на съответната или приравнена длъжност най-малко три години и има положителна комплексна оценка от последното атестиране "много добра". При вземане на решението си Висшият съдебен съвет преценява и обстоятелствата и фактите, които имат значение за квалификацията и изпълнението на служебните задължения, настъпили след периода на атестирането.”


§ 61. В чл. 264, в ал. 2, изречение второ, накрая думите „в случаите, определени със закон” се заличават.
§ 62. Създава се чл. 270а:

Чл. 270а. (1) Държавният съдебен изпълнител е длъжен да пази като служебна тайна сведенията, които са му станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица и държавата, като  

 

 

 


не може да ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване. Тези задължения се отнасят и за времето, през което държавният съдебен изпълнител не упражнява функциите си или дейността му е преустановена. 

 

  
(2) Държавният съдебен изпълнител е длъжен да спазва професионалната етика, да опазва престижа на професията и да повишава квалификацията си.

(3) Министърът на правосъдието или оправомощено от него лице може да отправя препоръки в случаите, когато са констатирани пропуски в дейността на държавния съдебен изпълнител, които не представляват дисциплинарни нарушения.“


§ 63. В чл. 271 т. 1 се изменя така:

„1. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;“


§ 64. В чл. 274 думите „или министърът на правосъдието” се заменят с „министърът на правосъдието или оправомощено от него лице”.
§ 65. В чл. 277, ал. 1, накрая, думите „две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера” се заменят с „удвоената средномесечна заплата на наетите лица в обществения сектор”.
§ 66. В чл. 279, ал. 4 след думите „Министърът на правосъдието” се добавя „или оправомощено от него лице”.
§ 67. Създава се чл. 286а:

Чл. 286а. (1) Съдията по вписванията е длъжен да пази като служебна тайна сведенията, които са му станали известни в кръга на службата и засягат интересите на гражданите, юридическите лица и държавата, като не може да 

 

 

 


ги ползва за свое или чуждо облагодетелстване. Тези задължения се отнасят и за времето, през което съдията по вписванията не упражнява функциите си или дейността му е преустановена. 

 

  
(2) Съдията по вписванията е длъжен да спазва професионалната етика, да опазва престижа на професията и да повишава квалификацията си.

(3) Министърът на правосъдието или оправомощено от него лице може да отправя препоръки в случаите, когато са констатирани пропуски в дейността на съдията по вписванията, които не представляват дисциплинарни нарушения.“


§ 68. В чл. 287 т. 1 се изменя така:

„1. при придобиване право на пенсия за осигурителен стаж и възраст;“


§ 69. В чл. 290 думите „или министърът на правосъдието” се заменят с „министърът на правосъдието или оправомощено от него лице”.
§ 70. В чл. 292, ал. 1, накрая, думите „две средномесечни заплати на заетите лица в бюджетната сфера” се заменят с „удвоената средномесечна заплата на наетите лица в обществения сектор”.
§ 71. В чл. 297, ал. 1 след думите „Министърът на правосъдието” се добавя „или оправомощено от него лице”.
§ 72. В чл. 299, ал. 1 след думите „Министърът на правосъдието” се добавя „или оправомощено от него лице”.
§ 73. В чл. 300 се правят следните изменения и допълнения :

1. В ал. 1 думите „с издържал и неиздържал“ се заменят с „по шестобалната система“. 1. В ал. 2 думите „неиздържал“ се заменят със „слаб (2)“.


§ 74. В чл. 301 след думите „Министърът на правосъдието” се добавя „или оправомощено от него лице”.
§ 75. В чл. 307 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

“(3) Дисциплинарно нарушение е виновно неизпълнение на служебните задължения на съдия, прокурор, следовател, държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията“.

2. В ал. 4 след думите „дисциплинарни нарушения“ се добавя „на съдия, прокурор и следовател“.

3. Създава се нова ал. 7:

„(7) Дисциплинарните нарушения на държавен съдебен изпълнител и съдия по вписванията са:

1. системно неспазване на сроковете, предвидени в процесуалните закони;

2. действие или бездействие, което неоправдано забавя производството;

3. действие или бездействие, което накърнява престижа на съдебната власт;

4. системно неизпълнение на препоръки по чл. 270а, ал. 3 или по чл. 286а, ал. 3;

5. неизпълнение на други служебни задължения.”

4. Досегашната ал. 7 става ал 8.


§ 76. В чл. 308, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

 1. Създава се нова т. 3:

„3. намаляване на основното трудово възнаграждение от 10 до 25 на сто за срок от 6 месеца до две години;“

 1. Досегашните т. 3 и 4 стават съответно т. 4 и 5.


§ 77. Член 309 се изменя така:

Чл. 309. При определяне вида и размера на дисциплинарното наказание се вземат предвид тежестта на нарушението и настъпилите от него последици за съответния орган на съдебната власт и за гражданите, формата и степента на вината, обстоятелствата, при които е извършено нарушението и цялостното поведение на нарушителя.”


§ 78. В чл. 312, ал. 1 т. 4 се изменя така:

„4. една пета от членовете на Висшия съдебен съвет;”


§ 79. В чл. 313 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 думите „дисциплинарният състав” се заменят със „съответно дисциплинарният състав и наказващият орган”.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Не представляват факти и обстоятелства по смисъла на ал. 3 имената и длъжността на лицето, издало заповедта, имената и длъжността на лицето, привлечено към дисциплинарна отговорност, на вносителите на предложението за налагане на дисциплинарно наказание и на членовете на дисциплинарния състав”.


§ 80. В чл. 314 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Заповедта на административния ръководител по ал. 1 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Влязлото в сила съдебно решение се съобщава на Висшия съдебен съвет и се прилага към кадровото дело на съответния съдия, прокурор или следовател, като се обявява на интернет страницата на Висшия съдебен съвет”.


 1. Алинея 4 се отменя.


§ 81. В чл. 316 ал. 3 се изменя така:

„(3) Когато образува дисциплинарно производство, Висшият съдебен съвет чрез жребий определя между изборните членове, включително и тези по чл. 312, ал. 1, т. 4, тричленен състав. Чрез жребий измежду тях се избират председател и докладчик.”


§ 82. В чл. 325 се създава ал. 3:

„(3) За срока, за който е наложено дисциплинарно наказание по чл. 308, ал. 1, т. 1 - 5 съдия, прокурор или следовател не може да бъде повишаван в длъжност или повишаван на място в ранг”.


§ 83. В чл. 326 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 се създава изречение второ: „Заличаването се отразява служебно от администрацията на Висшия съдебен съвет чрез съответно отбелязване в кадровото дело, за което Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи уведомява съответния съдия, прокурор или следовател.”

2. Създава се нова ал. 5:

„(5) Решението за предсрочно заличаване на дисциплинарното наказание се съобщава на съответния съдия, прокурор или следовател и се прилага към кадровото му дело.” 1. Досегашната ал. 5 става ал. 6.


§ 84. Член 327 се изменя така:

Чл. 327. (1) Административните ръководители на органите на съдебната власт могат да обръщат внимание на заместниците си, на съдиите от районните, окръжните, административните и апелативните съдилища, от военния съд и военно-апелативния съд, от специализирания наказателен съд и от апелативния специализиран наказателен съд, на прокурорите от районните, окръжните и апелативните прокуратури, от военно-окръжната и военно-апелативната прокуратура и от специализираната прокуратура и апелативната специализирана прокуратура и на следователите от окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, от следствения отдел в специализираната прокуратура и от Националната следствена служба за допуснатите от тях нарушения по образуването и движението на делата или по организацията на работата им.

(2) Висшият съдебен съвет може с решение да обръща внимание на административните ръководители за допуснати от тях нарушения по общото организационно и административно ръководство на органа, който представляват, както и за нарушенията по ал. 1.

(3) Решението по ал. 2 се приема от Висшия съдебен съвет по предложение на лицата и органите по чл. 312 ал. 1, т. 2 – 4.

(4) Заповедта на административния ръководител по ал. 1 и решението на Висшия съдебен съвет по ал. 2 подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

(5) Влязлата в сила заповед по ал. 1 и влязлото в сила съдебно решение се съобщава на Висшия съдебен съвет и се прилага към кадровото дело на съответния съдия, прокурор или следовател, като се обявява на интернет страницата на Висшия съдебен съвет”.§ 85. В чл. 349, ал. 3 след думите „за повишаване” се добавя „и за понижаване”.
§ 86. В чл. 352, накрая, думите „две средномесечни заплати на заетите в бюджетната сфера” се заменят с „удвоената средномесечна заплата на наетите лица в обществения сектор”.
§ 87. В чл. 354 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създава се ал. 1:

„(1) Трудовите правоотношения на съдебните служители, навършили 65-годишна възраст и придобили осигурителен стаж по чл. 68, ал. 1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване, се прекратяват при условията на чл. 328, т. 10 от Кодекса на труда.”

2. Досегашният текст става ал. 2.§ 88. В чл. 357 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 2, накрая се добавят думите „или от административни секретари.”

2. В ал. 3, след думите „съдебен администратор” се добавя „или административен секретар”.

3. В ал. 4, накрая, думите „за главен секретар или съдебен администратор” се заличават.

4. В ал. 5 думите „главният секретар и съдебният администратор” се заменят с „главният секретар, съдебният администратор и административният секретар”.

5. В ал. 6 думите „на главния секретар и на съдебния администратор” се заменят с „на главния секретар, съдебния администратор и на административния секретар”.

6. В ал. 7, в основното изречение, думите „Главният секретар и съдебният администратор” да се заменят с „Главният секретар, съдебният администратор и административният секретар”.
§ 89. В чл. 360 ал. 1 се отменя.
§ 90. Създава се глава осемнадесета „а”:
Глава осемнадесета „а”

УДОСТОВЕРИТЕЛНИ ИЗЯВЛЕНИЯ И ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМАСподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница