Закон за предучилищното и училищно образование /зпуо/. Държавни образователни стандарти по чл. 22 от зпуо



страница1/4
Дата14.04.2017
Размер0.68 Mb.
Размер0.68 Mb.
  1   2   3   4

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „КНЯЗ АЛЕКСАНДЪР I”

4000 гр. Пловдив, ул. „Хан Кубрат” 15

тел: 032/626953, 032/625559

e-mail: ou_aleks1@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:............

/АНЕТА ВЪЛЕВА/
С Т Р А Т Е Г И Я

ЗА РАЗВИТИЕ НА

Оу „Княз Александър І”,

Пловдив

2016 - 2020

Настоящата Стратегия ще бъде одобрена от Обществения съвет на ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив /съгласно чл. 269, ал. 1, т. 1/ и е приета от Педагогическия съвет на проведено заседание на дата 01.09.2016г../съгласно чл. 263, ал. 1, т. 1 на Закона за предучилищното и училищното образование/ и протокол №9/01.09.2016г.

1. Общи положения. история, статут стр. 3

2. Анализ на състоянието на образователната институция. стр. 5

3. Поемане на отговорност. стр. 13

4. Мисия и визия стр. 13

5. Принципи стр. 14

6. Цели. стр. 14

7. Индикатори за измерване на дейностите по изграждане

системата за качество стр. 31

8. Критерии показатели за измерване на резултатите стр. 34.

9. Обхват на стратегията стр. 40

10. Администриране стр. 40

11. Финансиране стр. 40

12. Мерки стр. 41.

13. Оценка на стратегията стр. 41.




 1. Общи положения.

Нормативна основа НА НАСТОЯЩАТА СТРАТЕГИЯ СА:

 1. Стратегията на Европейския съюз за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, „Европа 2020”

 2. Националната стратегия за учене през целия живот за периода 2014 – 2020 година

 3. Закон за предучилищното и училищно образование /ЗПУО/.

 4. Държавни образователни стандарти по чл.22 от ЗПУО

 5. Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот

 6. Национална референтна рамка.

 7. Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015 г. - отпада

 8. Стратегия за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства

 9. Национална програма за интеграция на деца със специални образователни потребности /Стандарт за приобщаващо образование/

 10. Национален план за интегриране на деца със специални образователни потребности и/или хронични заболявания в системата на народната просвета Дейности за периоди 2004-2007

 11. Съвместен меморандум за социално включване на Република България (2005-2010)

 12. Интегриран план за прилагане на Конвенцията на ООН за правата на детето 2006-2009

 13. Съвместен меморандум по социално включване на Република България

 14. Национална програма и план за по-пълно обхващане на учениците в задължителна училищна възраст.

 15. Национална стратегия за въвеждане на ИКТ в училищата

 16. Стратегия за развитие на професионалното образование и обучение в РБългария за периода 2015-2020 г.

 17. Стандарт за придобиване на квалификация по професия /за Проф.гимназии + Наредба за качеството в ППО/

 18. Национална програма за развитие на физическото възпитание и спорта.

 19. Регионални приоритети на средното образование.- Чл. 196. ЗПУО

 20. Общински политики в средното образование.- чл.197 от ЗПУО.

 21. СПЕЦИФИКАТА НА КОНКРЕТНОТО УЧИЛИЩЕ ОТ СТАНДАРТА ЗА ИНСТИТУЦИИТЕ.

Настоящата Стратегия за развитие на ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив е разработена на основание чл. 70, чл. 263. (1) /ПС/ и чл. Чл. 269. (1) /Общ.съвет/ от ЗПУО и чл. 7 от ЗФУКПС.

Стратегията за развитие на ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив обхваща периода от 2016 до 2020 година, като се актуализира на две години или при необходимост.

история, статут

Основно училище “КНЯЗ  АЛЕКСАНДЪР I “ е приемник на най-старото училище в страната.

Създадено през 1850 година от Найден Геров, за кратко време се превръща в просветно селище на България. На 20.10.1885 година, непосредствено след Съединението е тържественото откриване на новопостроената сграда, в която се помещава и до днес.

На него присъстват Александър Батенберг, Стефан Стамболов, Найден Геров, много държавни и обществени дейци. В речта си, директорът Димитър Агура се обръща с молба към княза, да вземе под свое покровителство училището и то да носи неговото име.

Това събитие е отразено в паметната книга на училището и е потвърдено с подписите на присъстващите официални лица.
Учителското съзвездие преди и след Освобождението се открояват имената на :
Найден Геров, Йоаким Груев, Петко Каравелов, Петко Рачев Славейков, Димитър Агура,
Екзарх Стефан, Златю Бояджиев, Ангел Букорещлиев, Маестро Георги Атанасов, Светослав Обретенов, Мърквичка и др., са сложни, многостранни, богато надарени личности, чиято плодотворна бразда в нашата култура ни е оставила богати плодове.
От класните стаи на това училище тръгват към науката, културата и обществения живот неговите ученици: Иван Вазов, Петко Славейков, Пейо Яворов, Димчо Дебелянов, Георги Бакалов; достигат до академични звания известните учени: Чакалов, Вълканов и др.

Открояват се имената и на бъдещите общественици, политици и държавници: Константин Стоилов, Иван Евстатиев Гешов, Андрей Ляпчев и др. Възпитаник на това училище е и най-светлата личност в нашата история – Васил Левски.


В него се обучават около 920 ученици от 1 до 7 клас от 58 педагогически специалисти. За развитието на интелектуално, емоционално, социално, духовно-нравствено и физическо развитие и подкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите, способностите и интересите му /чл.5, ал.1/ в училището за всяка степен са сформирани паралелки със засилено обучение на български език и литература, математика, английски език, история и география. За постигане на целите си училището работи в активно партньорство със Синдикални организация към СБУ и КТ ”Подкрепа”, с Обществения съвет, както и с органите на местната власт и неправителствени организации.

 1. АНАЛИЗ

Социално-икономически анализ:

 1. Основни предизвикателства пред българската образователна система и ефективни начини за справяне с тези предизвикателства на Седмо средно училище:

2015-та е годината, белязана с един важен знак за образователната реформа в България - реално разписан на книга, приет и обнародван Нов Закон за предучилищното и училищно образование. Новите предизвикателства пред традиционните образователни модели и традиционните форми на общуване са продиктувани от динамично променящите се обществени отношения и стремглавото навлизане на информационните и комуникационни технологии в човешкия живот. Единствен начин за справяне с предизвикателствата пред ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив е изграждането на автономни и инициативни личности, уважаващи другите, способни да работят съвместно, владеещи ключови компетентности, с нагласи за учене през целия живот, осъзнати за силните си страни и способни да ги развиват и прилагат за себе си и в полза на общността. За тази цел училището прави своя избор да се развива като съвременна конкурентноспособна образователна институция, на която целите и резултатите от ученето са подчинени на новите образователни стандарти, обвързани с условията и процесите за тяхното постигане.

Ключовите компетентности, които учениците в ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив трябва да овладеят като комплекс от взаимосвързани знания, учения и нагласи или отношения, необходими за личностното им развитие и изграждането на активната им гражданска позиция /§ 1, т.12/, намират своето място в изучаването на общообразователната подготовка /чл. 77, (1) ЗПУО/. ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив предприема политики и мерки за подготовката на учениците за участие в социалния живот и пригодността им за реализация в следваща образователна степен със знания и възможности в областта на дигиталните компетентности и социалните и граждански компетентности в съответствие с Европейската референтна рамка за ключовите компетентности за учене през целия живот и Националната квалификационна рамка /чл.5 ЗПУО / чрез разширената и профилираната подготовка.

Образователната институция е изправена и пред друго предизвикателство - осигуряването на възможности за приобщаващото образование като неизменна част от правото на образование, като процес на осъзнаване, приемане и подкрепа на индивидуалността на всяко дете и на всеки ученик и на разнообразието от потребности на всички деца и ученици. В контекста на приобщаващото образовани ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив дава ясен знак за хуманизъм и толерантност /чл.3, ал.2, т.3 от ЗПУО/, тъй като в него могат да се интегрират ученици със специални образователни потребности /СОП/ от 1 до 7 клас.

Ярък пример за демократичния дух на образователната институция е приобщаването родителите като активни участници в образователния процес и разгръщането на възможностите им за граждански контрол чрез участие в обществени съвети. Първото заседание на Обществения съвет към ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив е насрочено за началото на учебната 2016/2017 година.

Автономията на училището /чл.3, ал.2, т.10 и чл.28, ал.2 ЗПУО/да разработва училищни учебни планове, учебни програми за разширена и допълнителна подготовка, както и да разпределя учебната програма в рамките на съответния етап в зависимост от потребностите на учениците е истинско предизвикателство, носещо след себе си и свобода, и отговорност, защото резултатите от избора стават известни след години. В този контекст училището поема предизвикателството да разработва интердисциплинарни учебни програми, свързани с природните и обществени науки, новите технологии и чуждите езици, в резултат на които да се подобрят резултатите от ученето по съответните учебни предмети.

Важен фактор за гаранция на качествено образование е непрекъснатото повишаване квалификацията на педагогическите специалисти и превръщането й не само в право, но и в задължение /чл.219, ал.1,т.5 и ал.2, т.4 от ЗПУО/. В ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив квалификацията и кариерното развитите на педагогическите специалисти се реализира чрез обучения по специализирани международни и национални програми и повишаване на компетеностите на конкретния педагогически специалист. В съответствие с професионалния профил на изпълняваната длъжност, се търси път за професионалното му развитие, адекватно на националната, регионалната, общинската и училищната политика. То е насочено и към напредъка на децата и учениците. Очакванията са тези политики и мерки за кариерно развитие на педагогическите специалисти да благоприятстват атестацията им като оценка на съответствието на дейността им с постигнатите резултати. Гаранция за добро управление е и умението за управление на делегиран бюджет и осигуряване алтернативни източници на финансиране, което училищното ръководство поставя като една от приоритетните си оперативни задачи.


Демографска характеристика:
В последните десетилетия Пловдив се явява като един от най-динамично развиващите се административни, икономически и културни центрове в страната. Наличието на множество профилирани средни училища и езикови гимназии, университети и колежи в града дава възможност на завършващите седми клас, основното си образование, обучавани по училищните учебни планове, които осигуряват профилирана подготовка по български езк и литература, математика, английски език, история и география, да продължат развитие от следващата година /2017-2018/ , тъй като традиционно резултатите на учениците от ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив са от най-високите сред основните училища в града.

По отношение членството в Европейския съюз:

 • нарастват изискванията към институциите и ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив предприема необходимите политики и мерки за повишаване качеството в образователната институция /необходимост от високо качество на образованието, разписано в Оперативна цел 1,критерий 1 на плана към стратегията - ДОС 15, чл.22, ал.2, т. 15 от ЗПУО - управлението на качеството в институциите;

 • Повишава се необходимостта от гражданско участие и предстои училището да разработва програми в разширената подготовка по гражданско, здравно и екологично образование /ДОС 8/, в които да се изучават интегрирано учебни предмети от областта на глобализацията /програми по „Евроинтеграция“, гражданското, здравното образование, защитата на околната среда, както и такива, които формират национално самочувствие, патриотичен дух и родолюбие. /чл.76, ал.5 ЗПУО. /Партньорство и сътрудничество – Оперативна цел 4-;

 • Повишават се възможностите за участие в европейски проекти и програми /алтернативни източници на финансиране /разписано в Оперативна цел 1,критерий 2; Стандарт 17 – финансиране/.

 • Разкриват се възможности за финансиране по Структурните фондове (оперативна програма “Човешки ресурси”, оперативна програма „Регионално развитие”) – /необходимост от перманентно обучение на екипи за работа по проекти и програми Оперативна цел2, критерий 5/.


По отношение на системата на училищното образование:

 • Независимо, че в ОУ „Княз Александър І”, гр. Пловдив няма отпаднали ученици и не са налице всички характеристики, залегнали в Стратегията за превенция и намаляване дела на отпадащите и преждевременно напусналите образователната система /2013-2020/, чл. 263, ал. 1, т. 8 от ЗПУО вменява задължения на Педагогическия съвет да изработи и приеме Програма за ранното напускане на учениците от училище и да се поставят приоритети, свързани с превенция от отпадане на учениците в задължителна училищна възраст/;

 • Ниска мотивация за учене. /Управлението на системата се насочва към потребностите на ученика и неговата мотивация за учене и приемане на мерки за повишаване качеството на образованието - чл. 263, ал. 1, т. 7 от ЗПУО .

 • Приоритет на реформата е ориентираност към интереса и към мотивацията на детето и на ученика, към възрастовите и социалните промени в живота му, както и към способността му да прилага усвоените компетентности на практика /чл. 3, ал.2, т.3 от ЗПУО,

 • Преодоляване на пречките пред ученето /чл.3, ал.2, т.3 ЗПУО/ Програма за равен достъп до качествено образование и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи.; чл. 263, ал. 1, т. 9 от ЗПУО.

 • В програмата са залегнали и принципите за хуманизъм и толерантност /чл.3 от ЗПУО/ равнопоставеност и недопускане на дискриминация при провеждане на предучилищното и училищното образование;

 • Приоритет в училищната политика е усвояването на българския книжовен език /Глава втора от ЗПУО/. За постигане на целите, свързани с изискванията към устната и към писмената реч при усвояването на българския език, училището провежда извънкласни инициативи, в които ежегодно се включват голяма част от учениците.

 • Иновативността и ефективността в педагогическите практики и в организацията на образователния процес въз основа на научна обоснованост и прогнозиране на резултатите от иновациите; /ЗПУО – чл. 3, ал.2, т. 6, 7 и 8. е залегнала изцяло в политиката за високо качество на резултатите от обучението по всички учебни предмети. Решенията в кабинетите по ИТ и достъпа до интернет в множество кабинети правят възможен интерактивния образователен процес в училището.

 • Прозрачност на управлението и предвидимост на развитието на предучилищното и училищното образование - ръководните начала за ефективното управление на образователната институция./ Критерий1, т.9 от плана за реализация на стратегическите цели;

 • Автономия за провеждане на образователни политики, самоуправление и децентрализация; - т.10

 • Интегритет на науките по чл.76, ал.,т.5 – изучаване на учебни предмети от областта на глобалното, гражданското, здравното и интеркултурното образование, защитата на околната среда.чл.76, ал.5 ЗПУО


SWOT АНАЛИЗ


СИЛНИ СТРАНИ

СЛАБИ СТРАНИ, тенденции и прогнози

ОБЛАСТ„УПРАВЛЕНИЕ

/МЕНИДЖМЪНТ/ НА ИНСТИТУЦИЯТА“










Автономия по отношение на управление на делегиран бюджет

Частична автономия за училищни учебни планове и програми./ чл. 28, ал.1 ЗПУО/

Добре разработена система за финансово управление и контрол в публичния сектор.

Възможност за използване от учениците на ОУ „Княз Александър І” – гр. Пловдив на наличната библиотека на ГХП „Св. св. Кирил и Методий”

Активно търсене и стремеж да се подберат спомоществователи за ремонт и модернизиране на прилежащата сграда към ОУ „Княз Александър І” – гр. Пловдив /бивша сграда за хранене на учениците/


Необходимост от адекватни училищни политики за развитието си в съответствие със ЗПУО./174,ал.2,ЗПУО/

Липса на училищна библиотека

Все още липса на възможност за използване на прилежащата сграда към училището.


Научна и практическа подготвеност на директора във връзка с изграждане на училищните системи за управление на качеството.

Изработват се:

- Училищна програма за повишаване качеството на образованието;

- Вътрешно училищни критерии за установяване качеството на образованието;

- Механизъм за мониторинг и контрол на образованието;

- Създаден механизъм за ранно предупреждение;

- Проведена самооценка с изводи и мерки за осигуряване на по-високо качество на образованието




Липса на система от индикатори за контрол и инспектиране на образователната институция

КРИТЕРИЙ 2:

ИНВЕСТИЦИИ В ОБРАЗОВАНИЕТО ИЛИ ФИНАНСОВ РЕСУРС




Наличие на :1. Счетоводна политика на образователната институция

2.Процедура по разделянето на отговорностите по вземане на решение, осъществяване на контрол и изпълнение

3. Процедура по осигуряването на пълно, вярно, точно и своевременно осчетоводяване на всички операции

4. Система за двоен подпис

5.Инструкция за вътрешния контрол във връзка с поемането на задължения и извършване на разход.

6. Инструкция за предварителния контрол във връзка със завеждането и изписването на краткотрайни и дълготрайни активи

7. Работна инструкция за контрол върху общинската собственост.

8..Разработване на бюджета съобразно действащата нормативна база

9. Осигуряване на прозрачност и публично отчитане на средствата от бюджета и извън бюджетните риходи. Училището прави отчети, които представя своевременно в РУО.

10. Наличие на процедури по постъпване и разходване на извънбюджетни средства:

- от дарения, спонсорства, наеми, проекти и др.

11 ОСИГУРЯВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВНИ ИЗТОЧНИЦИ НА ФИНАНСИРАНЕ – чрез работа по проекти и програми.




1. Адаптиране на Системите за финансово управление и контрол в образователната институция спрямо Стандарта за финансиране към ЗПУО

2. Недостатъчни компетентности по владеенето на чужди езици за изготвяне на проектната документация /априкационни формуляри, отчетни форми, кореспонценция/



Тенденции:

 • Квалификация на кадрите за разработване и управление на проекти;

 • Квалификация при овладяване на компетентности по чужд език /английски, /

Прогноза: 2018 година.


КРИТЕРИИ 3. И 5. КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕРСОНАЛА И ЧОВЕШКИ РЕСУРСИ





 1. Ръководен персонал

Наличие на квалифициран ръководен персонал – директор и двама заместник-директори Функциите и отговорностите са разпределени според длъжностните характеристики.


Необходимост от повече приемственост и възможност за взаимозаменяемост.

Тенденции: осигуряване възможност за допълнителна квалификация и на двамата зам.- директори.

Прогноза: изпълнение на програмата за квалификация в образователната институция.


 1. Педагогически специалисти

Учители и учители в ПИГ:

- наличие на правоспособни учители по всички учебни предмети;

- с първа квалификационна степен – двама.

- с втора – единайсет

- трета – четирима

- четвърта – шестима

- пета - четиринайсет

- професионално отговорен и подготвен педагогически съветник

- добра система за библиотечно и информационно обслужване при използване библиотеката на ГХП „Св. св. Кирил и Методий”


Недостатъчна чуждоезикова грамотност.

Тенденции – включване на педагогическите специалисти в по-голям брой обучения за овладяване на компетентности за чужди езици.

Прогноза – разработване на училищна програма за квалификация, адекватна на нуждите на педагогическите специалисти в съответствие с професионалния им профил..


 1. Непедагогически персонал.

-Наличие на квалифициран и компетентен непедагогически персонал, отдаден на задълженията си в полза на развитие на учебното заведение.

-Добра комуникация с ученици, родители и общественост.

-Функциите и отговорностите са разпределени според длъжностните характеристики


Необходимост от повече приемственост, възможност за взаимозаменяемост;

- чуждоезикова грамотност.




 1. Квалификация.  

- Реализиране на плана за вътрешна квалификация на 90% .


Реализиране на квалификационна дейност от външни институции спрямо потребностите на педагогическите специалисти на 50%.

Индикатори-

 • брой учители повишили квалификацията си през последните 3 години с по-висока степен на образование;

 • брой преквалификации;

 • други квалификации и специализации;

Тенденции – осигуряване на програми за квалификация и финансови средства за обезпечаване обучението на персонала през 2016-2020 година във връзка с получаване на необходимия брой кредити -16 на година, 48 за 4 годишния период на атестиране.

Прогноза – 2016-2020 година.


КРИТЕРИЙ 4. НОРМАТИВНО ОСИГУРЯВАНЕ  






Изработени:

1. Инструкция за вътрешна комуникация;

2. Запознаване на педагогическия екип със Стандарта за физическата среда, Информационното и библиотечното осигуряване и Стандарта за информация и документите.

3. Поддържане и актуализиране на информационния поток в училищните библиотеки





 1. Необходимост от ремонт на помещението за архивиране на документите.

 2. Необходимост от привеждане номенклатурата на делата в съответствие със Стандарта за информация и документите.

 3. Необходимост от нови материални ресурси за поддържане на архивния фонд – осигуряване на електронни носители – дискове /двойно съхраняване на информацията/




ОБЛАСТ 2. УЧИЛИЩНА СРЕДА
2.1.  Наличие на мерки за адаптиране на ученика  към училищната среда;

Индивидуална среда на ученика:

- охрана и сигурност - /училището като безопасно място/

- собствена модерна материална база и активни мерки по подобряването й:

* ремонт и благоустрояване на коридорите на третия етаж на училището

* Закупуване и монтиране на нови компютърни системи за училищния кабинет по ИКТ

* Ремонт и обновяване на кабинети 26, 30, 38

* Благоустрояване и подобряване на възможностите за отдих и спортуване в училищния двор

* Ремонт и модернизиране на прилежащата към училището сграда

- обновени мебели в кабинетите в целия училищен корпус;



-Повреждане загражденията около спортна площадка /разкъсване на металните заграждения/, което периодично застрашава здравето на децата.

- Необходимост от видеонаблюдение с достъп до всички точки на дворното пространство.



Тенденции:

- Осигуряване на целеви средства /от проекти или програми /.

- Да се осигурят допълнителни компютърни конфигурации, достатъчен брой мултимедийни проектори и подходящ софтуер.

Перспективи:


 • Обучение на педагогическите специалисти по всички учебни предмети



2.2.  Създадени възможности за включване на ученика в различни училищни занимания в зависимост от неговите интереси и потребности;

Показател - Ученици:

Индикатори

 • прираст на учениците:

 • намалял брой

- Прираст на броя ученици: привличане и задържане:

-Голям брой ученици в сравнение с останалите училища в града

Показател – извънкласни дейности:

Индикатори:

- Целодневна организация на учебния ден за голяма част от учениците в начална степен на обучение;

- Партньорство с НПО и институции на местната власт.



Трудности:

 • Трудностите във финансирането правят невъзможни високите изисквания към дисциплината на учениците, тъй като те злоупотребяват със зависимостта на училищата от средствата, които следват ученика.

Тенденции – Разработване на:

- Програма за осигуряване на равен достъп до образование;

- Програма за превенция на ранното напускане на училище;

- Механизъм за превенция на агресията и насилието;

- Актуализация на Етичен кодекс.

Прогноза: 2018 година.



2.3.  Осигурени условия за интерактивно учене:

- Перманентно споделяне на добри педагогически практики за интерактивно учене.



-Преобладават добрите практики в начален етап.


Критерий 2: Оценяване и самооценяване




- Перманентен анализ на резултатите от вътрешното и външно оценяване /НВО / на база постигнатите резултати,

- Поставяне на цели и реализиране на дейности с цел изготвяне на обективна самооценка на база резултатите от проведеното оценяване.

- Скали за оценяване са изготвени по всички учебни предмети.


Липсва регистър за прозрачност и публичност на резултатите на регионално и национално ниво, според който училището да се съизмери с останалите от региона и страната.

Скалите се използват най-често при учителите по чужд език, математика и информационни технологии.





Сподели с приятели:
  1   2   3   4


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница