Закон за съдебната власт действащ текст Предложение на мп предложение на всс чстраница13/13
Дата07.03.2017
Размер2.42 Mb.
Размер2.42 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Глава единадесета „а”

ПРОЦЕСУАЛНИ ДЕЙСТВИЯ И АКТОВЕ В ЕЛЕКТРОННА ФОРМА

Процесуални действия и актове на съда в електронна форма

Чл. 102а. (1) Съдът издава актовете и извършва всички други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма, освен ако това е невъзможно поради естеството им или по силата на закон .

(2) Процесуални действия в електронна форма са налице, когато чрез тях се упражняват процесуални права, при което се използват устройства за електронна обработка, включително съхраняване на информацията, като упражняването на правата изцяло се осъществява чрез използването на проводник, радиовълни, оптически или други електромагнитни средства.

(3) Електронните изявления на съдилищата трябва да отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис.

(4) Издаден в електронна форма акт на съда може да се възпроизвежда в документ на хартиен носител, който има значението на официален препис, след заверка от служител, овластен от ръководителя на съответния съд.


Задължение за приемане на процесуални действия в електронна форма

Чл. 102б. (1) Съдилищата са длъжни да приемат процесуални действия в електронна форма, когато е осигурена технологична функционалност за това.

(2) Съдилищата не могат да отказват приемането на електронни изявления, с които се извършват процесуални действия, когато:

1. са спазени изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис по отношение на електронните изявления,

2. изявленията са подписани с квалифициран електронен подпис, когато законът изисква саморъчен подпис за валидността на определени изявления и

3. лицата са се идентифицирали чрез електронен идентификатор по ред, определен в закон.
Задължение за информиране

Чл. 102в. Съдилищата осигуряват предоставянето на информация по електронен път за хода на делото.
Техническа проверка на извършено действие в електронна форма

Чл. 102г. (1) При наличие на технологична възможност техническата проверка на извършено действие под формата на електронно изявление се извършва автоматизирано за съответствие със стандартите и изискванията, установени от Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието, относно:

1. електронен формат на извършваните изявления;

2. липса на компютърни вируси и програми за разстройване дейността на компютърни системи за узнаване, заличаване, изтриване или копиране на компютърни данни;

3. големина на файлове;

4. възможността да се идентифицира страната.

(2) В случай на техническа нередовност лицето, извършващо действието в електронна форма, се уведомява незабавно на посочения от него електронен адрес.


Потвърждаване при електронни изявления

Чл. 102д. (1) След регистриране на постъпило входящо електронно изявление в информационната система, чрез която се извършват процесуални действия в електронна форма, автоматично се генерира и се изпраща потвърждение до страната за получаването му.

(2) Потвърждението е електронно изявление на съда, което съдържа


най-малко следните реквизити:

1. регистрационен номер;

2. име, съответно наименование на адресата;

3. време на получаване на входящия електронен документ;

4. информация за достъп до електронното изявление на страната и до всички приложени към него документи.

(3) Потвърждението се изпраща на електронния адрес на страната.


Процесуални действия на страните в електронна форма

Чл. 102е. Всички процесуални действия на страните могат да се извършват в електронна форма, освен ако това е невъзможно поради естеството им или по силата на закон.
Електронни изявления до съда

Чл. 102ж. (1) Електронна идентификация на страна – физическо лице, която извършва процесуално действие в електронна форма, се извършва по ред, определен в закон.

(2) Електронните изявления до съда се подписват с квалифициран електронен подпис, когато законът предвижда писмена форма за извършването им и наличие на подпис.


Приложения

Чл. 102з. (1) Когато електронните изявления до съда се подават от пълномощник, представителната му власт се установява по ред, определен в закон.

(2) Документ за внесени държавни такси и разноски по сметка на съда не се представя, ако са заплатени по електронен път в процеса на подаването на изявлението и в информационната система, използвана от съда, е получено електронно уведомление за плащането.

(3) Към електронни изявления преписи за страните не се представят. Съдът възпроизвежда изявленията и приложенията към тях в необходимия брой преписи на хартиен носител и след заверка от служител на съда ги изпраща на участниците в производството, които не са заявили, че желаят да получават електронни изявления от съда или не са задължени да получават такива. За възпроизвеждането страната, извършила действието в електронна форма, заплаща предварително такса на брой страници, определена с тарифа, освен в случаите по чл. 83 от Гражданския процесуален кодекс.”

10. В чл. 171 се създава ал. 4:

“(4) Разпит на свидетел може да се извърши и чрез използване на видеоконферентна връзка по начин, определен по реда на Закона за съдебната власт.“11. В чл. 235, ал. 5 изречение второ се заличава.

12. В чл. 340, ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „както и самостоятелно от поставения под ограничено запрещение.”

13. В чл. 406 ал. 3 се изменя така:

„(3) За издаването на изпълнителния лист съдията прави надлежна бележка върху акта, освен когато актът е издаден в електронна форма. В този случай отбелязването се извършва по електронното дело.”16. В чл. 408 ал. 1 се изменя така:

„(1) Когато се издава на хартиен носител, изпълнителният лист се издава в един екземпляр, подписан от съдия от съответния съд.”17. В чл. 409 се правят следните допълнения:

а) в ал. 1 след думите „Ако първообразният изпълнителен лист” се добавя „на хартиен носител”;

б) в ал. 5 след думите „Ако самият акт” се добавя „на хартиен носител”.

18. В глава тридесет и шеста се създава чл. 409а:

Чл. 409а. (1) Изпълнителният лист се издава в електронна форма чрез обявяването му в регистъра на актовете на съдилищата. Само взискателят и посочените от него процесуални представители и съдебни изпълнители имат право на достъп до обявения изпълнителен лист.

(2) В регистъра се обявяват и всички актове на съда относно отмяна.”

19. В чл. 416 се създава изречение трето: „Когато заповедта е издадена в електронна форма, отбелязването на издаването на изпълнителния лист се извършва по електронното дело.”

20. В чл. 418 се правят следните изменения:

а) Алинея 2 се изменя така:

„(2) Изпълнителният лист се издава, след като съдът провери, дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За издаването на изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху представения документ и върху заповедта за изпълнение, когато те са издадени на хартиен носител. Когато заповедта е издадена в електронна форма, отбелязването на издаването на изпълнителния лист се извършва по електронното дело.”

б) алинея 5 се изменя така:

„(5) Заповедта за изпълнение, издадена на хартиен носител, с отбелязването за издаден изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител. Когато заповедта е издадена в електронна форма и следва да се връчи на хартиен носител, съдебният изпълнител я възпроизвежда и след негова заверка за верността на възпроизвеждането, я връчва на длъжника. Когато връчването се извършва по електронен път, към заповедта за изпълнение се добавя указание, че е издаден изпълнителен лист.”

19. В чл. 420 се създава ал. 4:

„(4) Влязлото в сила определение за спиране на принудителното изпълнение се отбелязва по електронното дело, когато заповедта за изпълнение е издадена в електронна форма.”20. В чл. 423 се създава ал. 5:

„(5) Когато заповедта е издадена в електронна форма, определенията за спиране и за обезсилване се отбелязват по електронното дело.”21. В чл. 426, ал. 1 се създава изречение второ: „Когато изпълнителният лист е издаден в електронна форма, взискателят отбелязва това в молбата.”

22. В чл. 434:

а) Досегашният текст става ал. 1;

б) Създава се ал. 2:

„(2) Протоколът може да се състави и само в електронна форма.”23. В чл. 455, ал. 2 се създава изречение трето: „Когато изпълнителният лист е издаден в електронна форма, отбелязването се извършва в електронното дело.”

24. В чл. 456:

а) В ал. 2 се създава изречение второ: „Изпълнителен лист и удостоверение не се прилагат, когато изпълнителният лист е издаден в електронна форма. В този случай в молбата се указва този факт.”;

б) В ал. 3 се създава изречение трето: „Когато изпълнителният лист е издаден в електронна форма, отбелязванията за удовлетворените суми се отбелязват в регистъра на актовете на съдилищата”.
§ 200. (1) Параграф 199, т. 9 относно разпоредбите на чл. 102а, 102б и чл. 102в, ал. 2 влиза в сила 3 години след обнародването на този закон в „Държавен вестник”.

(2) В срока по ал. 1 съдилищата са длъжни да приемат процесуални действия в електронна форма, когато Висшият съдебен съвет е определил, че могат да се извършват по този начин пред определен съд или пред всички съдилища и е осигурена техническа възможност за извършването им.

(3) Съдилищата не могат да отказват приемането на електронни изявления, с които се извършват процесуални действия, при наличие на предпоставките по ал. 2 и когато:

1. са спазени изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис по отношение на електронните изявления,

2. изявленията са подписани с квалифициран електронен подпис, когато законът изисква саморъчен подпис за валидността на определени изявления, и

3. лицата са се идентифицирали чрез електронен идентификатор по ред, определен в закон.

(4) При наличие на предпоставките по ал. 3, т. 3 съдилищата осигуряват предоставянето на информация по електронен път за текущото състояние на съответното производство.

(5) В срока по ал. 1 съдът може да издава актове и да извършва други предвидени в закона процесуални действия в електронна форма при условията на Закона за съдебната власт. Електронните изявления на съдилищата трябва да отговарят на изискванията на Закона за електронния документ и електронния подпис. Издаден в електронна форма акт на съда може да се възпроизвежда в документ на хартиен носител, който има значението на официален препис, след заверка от служител, овластен от ръководителя на съответния съд.”


§ 201. В Административнопроцесуалния кодекс (oбн., ДВ. бр. 30 от 2006 г., изм., бр. 59 и бр. 64 от 2007 г., бр. 94 от 2008 г., бр. 35 от 2009 г., бр. 100 от 2010 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 77 от 2012 г., изм. и доп., бр. 104 от 2013 г. и бр. 27 от 2014 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 16:

а). В ал. 1 се създават нови точки 1-3 със следното съдържание:

„1. изисква документи, сведения, обяснения, експертни мнения и други материали от страните в административно производство, в което не е участвал;

2. при данни за незаконосъобразни актове и/или действия възлага проверки на съответните административни органи;

3. уведомява компетентния административен орган, когато установи, че има основание за налагане на принудителна административна мярка;”

б) Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) Разпорежданията на прокурора, издадени при упражняване на правомощията му по ал. 1, т. 1, 2 и 3 са задължителни за държавните органи, длъжностните лица, юридическите лица и гражданите.

(3) Прокурорът упражнява предоставените му от закона правомощия по ал. 1, т. 4, 5 и 6 съобразно правилата, установени за страните по делото.”


2. В чл. 26, ал. 2 думите „електронна поща” се заменят с „електронен адрес”.

3. В чл. 29, ал. 6 думите „електронна поща” се заменят с „електронен път”.
4. В чл. 61, ал. 1 думите „чрез електронна поща” се заличават.
5. В чл. 92 се създават ал. 3 и 4:

„(3) Когато жалбата е подадена срещу административен акт, постановен при условията на Закона за електронното управление, административният орган е длъжен да осигури на по-горестоящия орган отдалечен достъп до електронната преписка, по която е подадена жалбата.

(4) При липса на технологична възможност за осигуряване на отдалечен достъп до преписката административният орган изпраща на
по-горестоящия орган преписката в електронна форма при условията и по реда на Закона за електронното управление.”

6. В чл. 111, ал. 1 думите „електронна поща” се заменят с „електронен път”.

7. В чл. 137, ал. 2 изречение второ се заличава.

8. В чл. 144 след думата „въпроси” се добавя запетая и думите „както и по отношение извършването на процесуални действия в електронна форма”.

9. В чл. 152:

а) Създават се нови ал. 4 и 5:

„(4) Когато жалбата е подадена срещу административен акт, постановен при условията на Закона за електронното управление, административният орган е длъжен да изпрати на съда преписката в електронна форма.

(5) При наличие на технологична възможност административният орган осигурява на съда само отдалечен достъп до преписката в електронна форма, по която е подадена жалбата.”

б) Досегашната ал. 4 става ал. 6.
§ 202. В Наказателно-процесуалния кодекс (обн., ДВ, бр. 86 от
2005 г.; изм. и доп., бр. 46 и 109 от 2007 г., бр. 69 и 109 от 2008 г., бр. 12, 27, 32 и 33 от 2009 г., бр. 15, 32 и 101 от 2010 г., бр. 13, 33, 60, 61 и 93 от 2011 г. и бр. 19, 20, 25 и 60 от 2012 г., бр. 17, 52, 70 и 71 от 2013 г., изм. и доп., бр. 21 от 2014 г., бр. 14 и бр. 24 от 2015 г.) се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл. 46:

а) Алиния 3 се изменя така:

„(3) По-горестоящият по длъжност прокурор и прокурорът от по-горестоящата прокуратура може писмено да отмени или измени постановленията на непосредствено подчинените му прокурори.“б) Създават се нови ал. 4 и 5:

„(4) В случаите, когато не е съгласен с оценката на доказателствата и с вътрешното убеждение на подчинените му прокурори относно започването на разследването и приключването на досъдебното производство, горестоящият прокурор извършва сам съответните действия. По всички останали въпроси писмените разпореждания на горестоящия прокурор са задължителни за подчинените му прокурори. (5) В случаите, когато отменя постановление поради това, че не са извършени необходимите действия за разкриване на обективната истина, горестоящият прокурор указва какви действия следва да се извършат.“в) Досегашната ал. 4 става ал. 6.
2. В чл. 75, ал. 2 се създава изречение второ: „Пострадалият може да бъде информиран за хода на наказателното производство и по електронен път, ако е изразил изрично съгласие за това и е посочил електронен адрес за уведомяване.”
3. В чл. 178:

а) Създава се нова ал. 8:

„(8) Връчването на частен тъжител, частен обвинител, граждански ищец, граждански ответник и на техните повереници, свидетел, вещо лице, преводач, тълковник или специалист – технически помощник може да става по електронен път, ако те изрично поискат това и посочат електронен адрес за уведомяване. Съгласието може да бъде оттеглено по всяко време.”

б) Досегашните ал. 8 и 9 стават съответно ал. 9 и 10.

.

4. В чл. 180 се създава ал. 8:

„(8) На посочения от лицето електронен адрес се изпраща съобщение, съдържащо изпращане на електронния адрес за уведомяване на съобщение, съдържащо информация за изтегляне на призовката, съобщението или книжата от информационна система за сигурно връчване или от единния портал за електронно правосъдие. Те се смятат за връчени с изтеглянето им. Електронната идентификация на лицата се извършва по ред, определен в закон. Когато страната не е изтеглила съобщението в седемдневен срок от изпращането му, връчването се извършва по общия ред. Връчването по електронен път се удостоверява с копие от електронния запис за изтеглянето, съхранен в информационната система за сигурно връчване или в портала. Потвърждаване на получаването не се изисква. Връчването по електронен път се смята за лично връчване.”


5. В чл. 209:

а) В ал. 2:

аа) Създава се ново изречение трето: „Те могат да бъдат изпратени и по електронен път, ако са подписани с квалифициран електронен подпис при спазване изискванията на закона.”

бб) Досегашното изречение трето става изречение четвърто.

б) Създава се ал. 3:

„(3) Когато писмено съобщение е подадено по електронен път, лицето може да изрази съгласието си да получава призовки, съобщения и книжа по електронен път, като в този случай се прилагат правилата на чл. 178, ал. 8 и 9.”


6. В чл. 210, ал. 3 думите “при Върховната административна прокуратура” се заличават.
7. В чл. 211, ал. 2 думите “при Върховната административна прокуратура” се заличават.
8. В чл. 213 ал.2 се изменя така:

„(2) По свой почин или по жалба на лицата по ал. 1 прокурор от по-горестоящата прокуратура може да отмени постановлението по ал. 1 и да образува досъдебно производство и да започне разследване.“


9. В чл. 238, ал. 2 думите “при Върховната административна прокуратура” се заличават.
10. В чл. 255 се създава нова ал. 3:

„(3) Връчването на прокуратурата може да се извършва и само по електронен път.”


§ 203. В §1, т. 1 от Закона за адвокатурата (Обн. ДВ. бр.55 от 2004г., изм. бр. 43 и бр.79 от 2005г., бр.10, бр.39 от 2006г., и бр.105 от 2006г., бр.59 от 2007г., бр.69 от 2008г., бр.53 от 2010г. и бр.101 от 2010г., изм. ДВ. бр.82 от 2011г., изм. и доп. ДВ. бр.97 от 2012г.) думите “или Върховната административна прокуратура” се заличават.
§ 204. В Закона за българските лични документи (загл. изм. - ДВ, бр. 82 от 2009 г.) (Обн. ДВ. бр.93 от 1998г., изм. бр.53, бр.67, бр.70 и бр.113 от 1999г., бр.108 от 2000г., бр.42 от 2001г., бр.45 и бр.54 2002г., бр.29 и бр.63 от 2003г., бр.96, бр.103 и бр.111 от 2004г., бр.43, бр.71, бр.86 , бр.88 и бр.105 от 2005г., бр.30, бр.82 и бр.105 от 2006г., бр.29, бр.46 и бр.52 от 2007г., бр.66, бр.88 и бр.110 от 2008г., бр.35, бр.47, бр.82 и бр.102 от 2009г., бр.26 и бр.100 от 2010г., бр.9, бр.23, бр.32 и бр.55 от 19 Юли 2011г., изм. и доп. бр.21 от 2012г., изм. бр.42 от 2012г., изм. и доп. бр.75 от 2012г., доп.. бр.23 и бр.70 от 2013г., изм. бр.53 от 2014г. и бр.14 от 2015г.), в чл. 38, ал.1, т. 2 думите “и Върховната административна прокуратура” се заличават.
§ 205. В чл. 8, ал. 2 от Закона за нотариусите и нотариалната дейност (загл.изм. - ДВ, бр. 123 от 1997 г.) (Обн. ДВ. бр.104 от 1996г., изм. бр.117, бр.118, бр.123 от 1997г., изм. бр.24 от 1998г., изм. бр.69 от 1999г., бр.18 от 2003г., доп. бр.29 от 2004г., изм. бр.36 от 2004г., бр.19 и бр.43 от 2005г., бр.30 от 11, бр.39 и бр.41 от 2006г., бр.59 и бр.64 от 2007г., бр.50 и бр.69 от 2008г., бр.42, бр.47 и бр.82 от 2009г., бр.87 от 2010г., бр.32, бр.41 и бр.82 от 2011г., бр.38 от 2012г., изм. и доп. бр.95 от 2012г., изм. бр.66 от 2013г. и бр.98 от 2014г.) думите “или Върховната административна прокуратура” се заличават.
§ 206. В чл. 5 от Закона за изпълнението на наказанията и задържането под стража (Обн. ДВ. бр.25 от 2009г., изм бр.74 и 82 от 2009г., бр.32 и бр.73 от 2010г., бр.81 от 2011г., изм. и доп. бр.103 от 2012г., изм. бр.15 и бр.68 от 2 Август 2013г. и бр.53 от 2014г.) алинеи 1 и 2 се изменят така:

„(1) При упражняване на надзор за законност върху изпълнение на наказанията, на другите принудителни мерки и в местата за задържане прокурорът може да:

1. посещава без предварително разрешение на администрацията местата за задържане, за лишаване от свобода и за изпълнение на другите принудителни мерки и да проверява документите, въз основа на които се задържат лицата;

2. разговаря насаме със задържаните или настанените;

3. разглежда предложения, сигнали, жалби и молби във връзка с изпълнение на наказанията и на другите принудителни мерки, предвидени със закон;

4. нарежда писмено на органите по изпълнение на наказанията и на администрацията на местата за изпълнение на другите принудителни мерки да го уведомяват за определени действия, актове и събития.

(2) За отстраняване и предотвратяване на нарушенията по ал. 1 прокурорът:

1. освобождава незабавно всеки, който е задържан незаконно в местата за лишаване от свобода и за изпълнение на другите принудителни мерки;

2. дава задължителни писмени разпореждания за отстраняване на констатирани нарушения;

3. спира изпълнението на незаконосъобразни писмени заповеди и разпореждания на длъжностни лица и иска отмяната им по съответния ред.“
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница