Закон за съдебната власт действащ текст Предложение на мп предложение на всс чстраница3/13
Дата07.03.2017
Размер2.42 Mb.
Размер2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
§ 25. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Заседанията на Пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет се свикват от председателстващия. Когато председателстващият отсъства, заседанията се свикват от най-старшия член на Пленума или на съответната колегия.“

2. В ал. 3, накрая се добавя „или на съответната колегия“.

3. Алинея 4 се изменя така:

„(4) Заседанията на Пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет са публични и се предават пряко в интернет освен в случаите, когато се обсъждат предложения за налагане на дисциплинарно наказание или документи, класифицирани по Закона за защита на класифицираната информация.“§ 26. Член 34 се изменя така:

Чл. 34. (1) Заседание на Пленума или на съответната колегия се провежда, ако присъстват повече от половината от членовете.

(2) Решенията на Пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с явно гласуване, освен когато Конституцията предвижда друго.

(3) Решенията на Пленума или на съответната колегия се мотивират. За мотиви на решението се приемат мотивите на вносителя на предложението, когато то бъде прието, както и изказванията на членовете на Висшия съдебен съвет в негова подкрепа. Решение, с което не се приема направено предложение, се мотивира с допълващо решение на съответния орган.

(4) Не се допуска въздържане от гласуване.”

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) Член на Висшия съдебен съвет няма право да участва в гласуването на решение, което се отнася лично до него или до негов съпруг или роднина по права линия, по съребрена линия до четвърта степен и по сватовство до трета степен, или ако са налице други обстоятелства, които пораждат съмнение в неговата безпристрастност.

(2) В случаите по ал. 1 членът на Висшия съдебен съвет се отстранява сам, не по-късно от 24 часа преди провеждането на съответното заседание, като обявява обстоятелствата, наложили отстраняването. Ако по уважителни причини не се е запознал с дневния ред за заседанието, членът на Висшия съдебен съвет може да се отстрани и на самото заседание.

(3) (Обявена за противоконституционна с Решение № 10 на КС на РБ - ДВ, бр. 93 от 2011 г.)

————————————————————————————————


Когато има данни за наличието на обстоятелствата по ал. 1 и членът на Висшия съдебен съвет не се отстрани сам, Комисията по установяване и предотвратяване на конфликт на интереси на Висшия съдебен съвет изготвя доклад. Когато в доклада са установени обстоятелства по ал. 1, членът на Висшия съдебен съвет се отстранява по решение на съвета, като се обявяват обстоятелствата, наложили отстраняването.

————————————————————————————————


(4) Когато в дневния ред на заседанието на Висшия съдебен съвет са включени извънредни точки, и ако са налице обстоятелствата по ал. 1, извън случаите по ал. 2 и 3, съветът отлага разглеждането на съответната точка.


§ 27. В чл. 35 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 се изменя така:

„(2) В случаите по ал. 1 членът на Висшия съдебен съвет се отстранява сам, като обявява обстоятелствата, които са наложили отстраняването.“

2. Алинея 4 се отменя.Чл. 36. (1) Заинтересованите лица могат да оспорват решенията на Висшия съдебен съвет в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата не спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.


§ 28. В чл. 36 ал. 1 се изменя така:

„(1) Заинтересованите лица могат да оспорват решенията на Пленума и на колегиите на Висшия съдебен съвет пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването им. Жалбата срещу решение, с което се налага дисциплинарно наказание, спира изпълнението на решението, освен ако съдът постанови друго.“Чл. 37. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) Висшият съдебен съвет избира от своя състав постоянна Комисия по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и постоянна Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията", както и други постоянни комисии, които подпомагат дейността му.

(2) Видът и числеността на постоянните комисии, както и правомощията им, с изключение на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията", се определят с правилника по чл. 30, ал. 4.

(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" се състоят от по 10 членове. Всяка комисия избира председател измежду членовете си.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) За осъществяване на правомощията си Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи формира от своя състав две подкомисии - подкомисия за съдии и подкомисия за прокурори и следователи.

(5) Висшият съдебен съвет може да създава временни комисии за изпълнение на конкретни задачи във връзка с неговите правомощия.


§ 29. Член 37 се изменя така:

Чл. 37. (1) Дейността на съдийската колегия и на прокурорската колегия се подпомагат от Комисия по атестирането и конкурсите, Комисия по професионална етика и почтеност и Комисия по дисциплинарната отговорност. Броят на членовете на комисиите се определя от съответната колегия на Висшия съдебен съвет. Всяка комисия избира председател между членовете си.

(2) Комисиите при съдийската колегия се състоят от съдии с ранг или на длъжност съдии от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, които се избират от общото събрание на съдиите. Председателите на съдилища не могат да бъдат избирани за членове на комисии.

(3) Комисиите при прокурорската колегия се състоят от прокурори с ранг или на длъжност прокурор във Върховната касационна прокуратура и от следователи с ранг следовател от Националната следствена служба. Те се избират от общото събрание на прокурорите и следователите. Ръководителите на прокуратурата не могат да бъдат избирани за членове на комисии.

(4) Мандатът на членовете на комисиите е едногодишен. Съдия, прокурор или следовател не може да бъде избиран за член на комисия два последователни мандата.

(5) Съдиите, прокурорите и следователите, избрани за членове на комисиите по ал. 1, определят поредността на участието си в комисиите в рамките на едногодишния си мандат.

(6) Избраните за членове на комисии съдии, прокурори и следователи се командироват за изпълнение на своите функции от съответния председател на съд, ръководител на прокуратура или директора на Националната следствена служба.”
§ 30. Създава се чл. 37а:

Чл. 37а. (1) Общите събрания на съдиите, прокурорите и следователите избират съответно съдиите, прокурорите и следователите за участие в Комисията по атестиране и конкурсите, Комисията по професионална етика и почтеност и Комисията по дисциплинарната отговорност при съответните колегии на Висшия съдебен съвет. Изборът се провежда по реда на чл. 23, ал. 2-9.

(2) Членовете на комисиите по ал. 1 продължават дейността си независимо от мандата на Висшия съдебен съвет. При необходимост се свиква Общо събрание на съдиите, съответно на прокурорите и следователите за избор на допълнителни членове за съответната комисия.

(3) Общи събрания за избор на нови членове на комисиите по чл. 37, ал. 2 и 3 се свикват не по-късно от два месеца преди изтичане на мандата на комисиите.”Чл. 38. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предлага на Висшия съдебен съвет проект на решение за:

1. броя на съдиите, прокурорите, следователите, както и на административните ръководители и на техните заместници;

2. назначаване, повишаване в ранг или в длъжност и освобождаване на съдии, прокурори и следователи;

3. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) назначаване и освобождаване на административните ръководители и на заместниците на административни ръководители, с изключение на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба, който е и заместник на главния прокурор по разследването;

4. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Предложения пред Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи във връзка с осъществяване на правомощията й по ал. 1 се правят от заинтересования съдия, прокурор или следовател и от съответния административен ръководител.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Предложенията от административния ръководител се правят, както следва:

1. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) от председателя на Върховния касационен съд - за заместниците му и за съдиите от този съд;

2. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) от председателя на Върховния административен съд - за заместниците му и за съдиите от този съд;

3. от главния прокурор за:

а) (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) заместниците му от Върховната касационна прокуратура, от Върховната административна прокуратура и за директора на Националната следствена служба, който е и заместник на главния прокурор по разследването;

б) (нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура и за следователите от Националната следствена служба;

в) (предишна б. "б" - ДВ, бр. 33 от 2009 г., отм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.);

4. (доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) от апелативните прокурори и военно-апелативния прокурор и ръководителя на апелативната специализирана прокуратура - за заместниците им и за прокурорите от апелативните прокуратури и от военно-апелативната прокуратура и апелативната специализирана прокуратура;

5. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) от военно-окръжните прокурори и ръководителя на специализираната прокуратура съответно - за заместниците им, за прокурорите от военно-окръжните прокуратури и от специализираната прокуратура, за военните следователи и за следователите от следствените отдели в специализираната прокуратура;

6. (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) от окръжните прокурори - за заместниците им, за завеждащите окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури, за прокурорите от окръжните прокуратури и за следователите от окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури;

7. от районните прокурори - за заместниците им и за прокурорите от районните прокуратури;

8. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) от председателите на апелативните съдилища, на военно-апелативния съд и на апелативния специализиран наказателен съд - за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;

9. (изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) от председателите на окръжните съдилища - за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;

10. от председателите на административните съдилища - за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;

11. от председателите на военните съдилища - за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;

12. (нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) от председателя на специализирания наказателен съд - за заместниците му и за съдиите от този съд;

13. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., предишна т. 12, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) от председателите на районните съдилища - за заместниците им и за съдиите от тези съдилища;

14. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.).

(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Директорът на Националната следствена служба може да изготвя предложения до главния прокурор за завеждащи специализираните отдели в Националната следствена служба и за следователите от тези отдели.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Завеждащите окръжните следствени отдели и следствените отдели към специализираната прокуратура могат да изготвят предложения до административните ръководители на окръжните прокуратури и до административния ръководител на специализираната прокуратура за следователите от тези отдели.

(6) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г., предишна ал. 5, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Завеждащите окръжните следствени отдели могат да изготвят предложения до административните ръководители на окръжните прокуратури за следователите от тези отдели.

(7) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 33 от 2009 г., отм., предишна ал. 6, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Министърът на правосъдието може да дава становища по предложенията до Висшия съдебен съвет.

(8) (Предишна ал. 6 - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Висшият съдебен съвет приема решения по направените предложения с мнозинство повече от половината от членовете си.


§ 31. Член 38 се изменя така:

Чл. 38. (1) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия предлага на колегията проект на решение за:

1. броя на съдиите, съответно на прокурорите, следователите, както и на председателите на съдилища, съответно на ръководителите на прокуратурите, както и на техните заместници;

2. назначаване, повишаване в ранг или в длъжност и освобождаване на съдии, прокурори и следователи;

3. назначаване и освобождаване на председатели и заместник-председатели на съдилища, ръководители и заместници на ръководители на прокуратури, включително на председателя на Върховния касационен съд, председателя на Върховния административен съд, главния прокурор и директора на Националната следствена служба;

4. придобиване на несменяемост от съдии, прокурори и следователи. (2) Предложения до Комисията по атестирането и конкурсите могат да се правят от:

1. заинтересования съдия, прокурор или следовател;

2. председател на съд, ръководител на прокуратура или директора на Националната следствена служба – за избор на техните заместници;

3. Пленума на Върховния касационен съд и Пленума на Върховния административен съд – за председател на съответния съд;

4. съдиите от апелативните съдилища,на съвместно събрание със съдиите от Върховния касационен съд, след изслушване и обсъждане на кандидатури – за председатели на апелативните съдилища;

5. съдиите от окръжните съдилища в съответния район на съвместно събрание със съдиите от съответния апелативен съд, след обсъждане и изслушване на кандидатури – за председатели на окръжните съдилища в съответния район;

6. съдиите от Специализирания наказателен съд на съвместно събрание със съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд, след изслушване и обсъждане на кандидатури – за председател на Специализирания наказателен съд;

7. съдиите от административните съдилища на съвместно събрание със съдиите от Върховния административен съд, след изслушване и обсъждане на кандидатури – за председатели на административни съдилища;

8. съдиите от районните съдилища от съответния район на съвместно събрание със съдиите от съответния окръжен съд, след изслушване и обсъждане на кандидатури – за председатели на районните съдилища.

(3) Колегиите на Висшия съдебен съвет приемат решения по ал. 2 с мнозинство повече от половината от своите членове.”


Чл. 39. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) Атестиране на съдии, прокурори и следователи, на административни ръководители и на заместници на административни ръководители се провежда от Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи на Висшия съдебен съвет и от помощни атестационни комисии в органите на съдебната власт.

(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи провежда:

1. атестиране за придобиване статут на несменяемост на съдии, прокурори и следователи;

2. периодично атестиране на заместниците на административните ръководители и на съдиите от Върховния касационен съд и Върховния административен съд, на заместниците на главния прокурор и на прокурорите от Върховната касационна прокуратура и Върховната административна прокуратура, на директора и на следователите от Националната следствена служба;

3. (изм. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) периодично атестиране на административните ръководители в органите на съдебната власт, с изключение на председателите на Върховния касационен съд, Върховния административен съд и главния прокурор.

(3) Помощните атестационни комисии участват в провеждането на периодичното атестиране на съдии, прокурори и следователи и на заместници на административни ръководители извън случаите по ал. 2, т. 2.

(4) Помощните атестационни комисии подпомагат Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи и се избират в съответните органи на съдебната власт на принципа на случайния подбор за всяко конкретно атестиране. Те се състоят от трима редовни и един резервен член. Административният ръководител не може да бъде избиран за член на атестационна комисия. Помощната атестационна комисия избира председател измежду своите членове.

(5) При невъзможност да се формира атестационна комисия от съответния орган на съдебната власт съставът й се допълва с членове на комисията на горестоящия орган на съдебната власт в съответния съдебен район.

(6) Помощни атестационни комисии не се избират в районните съдилища, в административните съдилища, в районните прокуратури, в окръжните следствени отдели в окръжните прокуратури и в следствения отдел в специализираната прокуратура.


§ 32. Член 39 се изменя така:

Чл. 39. Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия извършва атестиране на съдии, прокурори и следователи, на председатели на съдилища, ръководители на прокуратури и на техните заместници, като предлага на съответната колегия на Висшия съдебен съвет проект за решение за окончателна оценка на дейността на съдията, прокурора и следователя.”
Чл. 39а. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) Комисията "Професионална етика и превенция на корупцията":

1. извършва проучвания, събира необходимата информация и изготвя становище относно притежаваните нравствени качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност в органите на съдебната власт;

2. разглежда сигнали за наличие на поведение, противоречащо на правилата за професионалната етика, и предоставя резултатите от проверката на Висшия съдебен съвет;

3. събира и анализира информация за наличие на корупционни явления в органите на съдебната власт и я предоставя на Висшия съдебен съвет;

4. уведомява Висшия съдебен съвет при сигнали на граждани и на държавни органи за прояви на корупция, както и при публикации в медиите, и извършва проверка или предоставя информацията на комисиите за професионална етика за извършване на проверка;

5. организира изпълнението на дейностите по приетите стратегии за борба с корупцията и плана за действие към тях;

6. подготвя участието на Висшия съдебен съвет в съвместни прояви с други държавни органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с проблемите на противодействието на корупцията;

7. подготвя проекти на споразумения за съвместна дейност и обменя информация с държавни и обществени структури, създадени за противодействие на корупцията;

8. подготвя участието в съвместни прояви на Висшия съдебен съвет и други държавни органи и юридически лица с нестопанска цел във връзка с проблемите на противодействие на корупцията;

9. изготвя ежегодно доклад за дейността си, който се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.

(2) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) За изпълнение на правомощието си по ал. 1, т. 1 Комисията "Професионална етика и превенция на корупцията" осъществява взаимодействие с комисиите за професионална етика в органите на съдебната власт, както и с компетентните органи и институции, които оказват на комисията съдействие и й предоставят необходимата информация.


§ 33. Член 39а се изменя така:

Чл. 39а. (1) Комисията по професионална етика и почтеност дава заключение за наличието на нравствените качества на кандидатите за председател на Върховния касационен съд и за председател на Върховния административен съд, за главен прокурор, за главен съдебен инспектор и инспекторите при Инспектората към Висшия съдебен съвет след проверка по чл. 195 и чл. 195а и на всички обстоятелства, като:

1. извършва проучвания, събира информация и изготвя становище относно нравствените качества на кандидатите в конкурсите за заемане на длъжност като съдия, прокурор или следовател, в това число и по отношение на кандидати за участие в конкурси за младши съдии и младши прокурори, при конкурси за първоначално назначаване, за повишаване и за преместване в органите на съдебната власт, както и при избор на председател на съд, ръководител на прокуратура или директор на Националната следствена служба и на техните заместници;

2. разглежда сигнали и жалби за поведение, което противоречи на правилата за професионалната етика, и предоставя резултатите от проверката на съответната колегия;

3. събира и анализира информация за наличие на условия, предпоставки или признаци за корупционни практики, в това число и от публикации в медиите, и я предоставя на съответната колегия;

4. извършва проверки за наличието на икономически или политически зависимости, които пораждат основателни съмнения в безпристрастността и обективността на съдия, прокурор или следовател, произтичащи от участие в персонифицирани или неперсонифицирани организации с нестопанска цел (общества, клубове, ложи и др.), чиито организация, статут, цели или средства предвиждат или допускат възникване, упражняване или прекратяване на права или задължения за членовете, сътрудниците или съмишлениците си като резултат на непублични правила, ритуали или процедури;

5. изготвя ежегодно доклад за дейността си, който се публикува на интернет страницата на Висшия съдебен съвет. Публикуването се извършва в съответствие със Закона за личните данни и Закона за защита на класифицираната информация.

(2) Комисията по професионална етика и почтеност възлага извършването на допълнителни проверки по ал. 1, т. 4 на Инспектората към Висшия съдебен съвет.

(3) Дейността на Комисията по професионална етика и почтеност към съответната колегия се обслужва от специално звено в администрацията на Висшия съдебен съвет. Комисията може да иска съдействие от всички държавни органи, длъжностни лица, юридически лица и граждани.”

Чл. 39б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) В органите на съдебната власт се избират комисии по професионална етика.

(2) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Членовете на комисията по професионална етика се избират от общото събрание на съответния орган на съдебната власт за срок четири години. Членовете на комисията не могат да бъдат преизбирани за два последователни мандата. Всяка комисия се състои от трима редовни и един резервен член. Измежду членовете си комисията избира председател.

(3) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) При невъзможност да се сформира комисия по професионална етика функциите й се осъществяват от комисията на горестоящия орган на съдебната власт в съответния съдебен район.

(4) (Нова - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Комисиите по професионална етика подпомагат Комисията "Професионална етика и превенция на корупцията" към Висшия съдебен съвет при осъществяване на правомощията й по чл. 39а, ал. 1, т. 1 - 6.

(5) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Комисиите по професионална етика осъществяват дейността си по прилагането на Кодекса за етично поведение на българските магистрати в съответствие с правилата за организацията и дейността им, приети от Висшия съдебен съвет.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница