Закон за съдебната власт действащ текст Предложение на мп предложение на всс чстраница4/13
Дата07.03.2017
Размер2.42 Mb.
Размер2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
§ 34. В чл. 39б ал. 4 и 5 се изменят така:

„(4) Комисиите по професионална етика в съдилищата, прокуратурите и в Националната следствена служба подпомагат съответната Комисия по професионална етика и почтеност при осъществяване на правомощията й по чл. 39а, като дават становище за нравствените качества на съдиите, прокурорите и следователите от съответния съд, прокуратура, следствен отдел или Националната следствена служба.

(5) Комисиите по професионална етика осъществяват дейността си по прилагането на Кодекса за етично поведение на съдиите, прокурорите и следователите в съответствие с правилата за организацията и дейността им, приети от съответната колегия на Висшия съдебен съвет.“
§ 35. Създава се чл. 39в:

Чл. 39в. Комисиите по дисциплинарна отговорност:

1. предлагат на съответната колегия да се образува дисциплинарно производство по предложение на органите и лицата по чл. 312, ал. 1;

2. изпращат препис от предложението за налагане на дисциплинарно наказание и приложените към него писмени данни на лицето, което се иска да бъде привлечено към дисциплинарна отговорност;

3. определят измежду членовете си на принципа на случайния избор при разпределение на делата тричленен дисциплинарен състав за разглеждане и решаване на дисциплинарните дела по поредността на постъпването им.“

Чл. 42. (1) За главен инспектор и инспектори се избират юристи с високи професионални и нравствени качества.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., обявена за противоконституционна с Решение № 10 на КС на РБ в частта й относно думите "съдия, прокурор или следовател, който" - ДВ, бр. 93 от 2011 г.)

————————————————————————————————
За главен инспектор се избира съдия, прокурор или следовател, който има и най-малко 15 години юридически стаж, от които най-малко 10 години като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурор в окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел.

————————————————————————————————


(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) За инспектори се избират лица, които имат и най-малко 12 години юридически стаж, като за петима от инспекторите в рамките на този стаж се изискват и най-малко 8 години, а за останалите петима - най-малко 5 години като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, прокурор в окръжна или апелативна прокуратура, във Върховната касационна прокуратура или Върховната административна прокуратура или следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., отм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.).
§ 36. В чл. 42 се правят следните изменения и допълнения:

  1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:

„(2) За Главен инспектор се избира юрист с високи професионални и нравствени качества, най-малко с петнадесет години юридически стаж, от които не по-малко десет като съдия.

(3) За инспектори се избират лица, които имат най-малко 12 години юридически стаж. Шест от инспекторите се избират за извършване на проверки на работата на съдилищата и четири - за извършване на проверки на работата на прокуратурата и следствието.“

2. Създава се нова ал. 4:

„(4) За инспектори, извършващи проверки на работата на съдилищата, се избират четирима, които имат най-малко 8 години стаж като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд, и двама с най-малко 5 години стаж като съдия в окръжен или апелативен съд, във Върховния касационен съд или Върховния административен съд.“

3. Създава се ал. 5:

„(5) За инспектори, извършващи проверки на работата на прокуратурата и следствието, се избират двама, които имат най-малко 8 години стаж като прокурор в окръжна, апелативна прокуратура или във Върховната касационна прокуратура, и двама с най-малко 5 години стаж като прокурор в окръжна, апелативна прокуратура или във Върховната касационна прокуратура, или като следовател в Националната следствена служба или в окръжен следствен отдел.“Чл. 44.

(3) Предложенията за кандидати за главен инспектор и за инспектори се правят от народните представители не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред комисията по ал. 2. Предложенията се придружават от подробни писмени мотиви и се правят, при условие че е налице предварително писмено съгласие на кандидата. Към предложенията се прилагат и документи, определени от комисията, свързани с изискванията за несъвместимост, юридически стаж, кариерното израстване на кандидата и завършено висше образование по специалността "Право".
§ 37. В чл. 44 ал. 3 се изменя така:

„(3) Предложенията за главен инспектор и за инспектори, се правят от народните представители, при условия, че е налице предварително писмено съгласие от всеки кандидат, не по-късно от два месеца преди провеждането на избора пред комисията по ал. 2. Към предложенията се прилагат:

1. подробни писмени мотиви за професионалните и нравствени качества на кандидатите;

2. информация за процеса на определяне на кандидатите, включително за проведени консултации и изразени становища от професионални, академични и други организации;

3. документи за завършено висше образование по специалността „Право“, отсъствието на несъвместимост, данни за юридическия стаж, кариерното развитие и израстване на кандидата.“

Чл. 45. (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) (1) В 14-дневен срок от публикуването на кандидатурите всеки кандидат за главен инспектор и за инспектор представя на комисията, която подготвя избора, писмена концепция за работата си. В същия срок кандидатите представят декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието. Концепцията и декларацията се публикуват в срок до три работни дни от получаването им на интернет страниците на Народното събрание и на Инспектората към Висшия съдебен съвет.


§ 38. В чл. 45, ал. 1 изречение второ и изречение трето се изменят така: „В същия срок кандидатите представят декларация за имотното си състояние и произхода на средствата за придобиването на имуществото си, както и декларация за наличие на частен интерес по образец, предложен от комисията и от Висшия съдебен съвет и утвърден от министъра на правосъдието. Всички концепции и декларации се публикуват в срок до три работни дни от изтичане на срока на интернет страницата на Народното събрание.”

Чл. 50. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., обявен за противоконституционен с Решение № 10 на КС на РБ в частта относно думите "съдия, прокурор или следовател" - ДВ, бр. 93 от 2011 г.)

————————————————————————————————


При изтичане на мандата или при предсрочното му прекратяване на основание чл. 48, ал. 1, т. 1 главният инспектор и инспекторите се възстановяват на длъжност съдия, прокурор или следовател, не по-ниска от заеманата преди избора.


§ 39. В чл. 50 се правят следните изменения и допълнения:

1. Досегашният текст става ал. 1.

2. Създава се ал. 2:

„(2) В срока по чл. 44, ал. 1 главният инспектор и инспекторите с изтичащ мандат се атестират от Пленума на Висшия съдебен съвет по приета от него методика. Атестацията за тях се приема от Пленума на Висшия съдебен съвет и замества атестацията по чл. 196.“Чл. 52. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Времето, прослужено като главен инспектор, инспектор или експерт в Инспектората към Висшия съдебен съвет, се зачита за стаж по чл. 164, ал. 1 - 7.


§ 40. В чл. 52 „след думите „по чл. 164, ал. 1–7“ се добавят думите „и чл. 237“.


Чл. 54. (1) Инспекторатът:

1. проверява организацията на административната дейност на съдилищата, прокуратурите и следствените органи;

2. проверява организацията по образуването и движението на съдебните, прокурорските и следствените дела, както и приключването на делата в установените срокове;

3. анализира и обобщава делата, които са приключени с влязъл в сила съдебен акт, както и приключените преписки и дела на прокурорите и следователите;

4. при противоречива съдебна практика, установена при осъществяване на дейността по т. 3, сигнализира компетентните органи за отправяне на искане за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;

5. при нарушения, установени при осъществяване на дейностите по т. 1 - 3, сигнализира административния ръководител на съответния орган на съдебната власт и Висшия съдебен съвет;

6. прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи и административни ръководители на органите на съдебната власт;

7. отправя сигнали, предложения и доклади до други държавни органи, включително до компетентните органи на съдебната власт;

8. изготвя и представя на Висшия съдебен съвет годишна програма и отчет за своята дейност;

9. (изм. - ДВ, бр. 15 от 2013 г., в сила от 1.01.2014 г.) обсъжда предложения от министъра на правосъдието проект на бюджет на съдебната власт в частта му относно бюджета на Инспектората и го представя на Висшия съдебен съвет;

10. ежегодно предоставя публично информация за своята дейност и публикува отчета за дейността си на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.

(2) Инспекторатът приема решения с мнозинство повече от половината от членовете си.
§ 41. В чл. 54 се правят следните изменения и допълнения:

1. Създават се нови т. 3, 4 и 5:

“3. прави проверки за конфликт на интереси на съдии, прокурори и следователи, проверява пълнотата и верността на имуществените декларации, прави проверки за установяване на прояви, уронващи престижа на съдебната власт, и такива, свързани с нарушаване на независимостта на съдиите, прокурорите и следователите;

4. извършва служебни, допълнителни и периодични проверки на имуществото, доходите и разходите на съдии, прокурори, следователи и на лицата по чл. 175б, ал. 1, посочени в подадените декларации;

5. извършва проверки за наличието на частен интерес, който би могъл да повлияе върху безпристрастното и обективното изпълнение на задълженията на съдия, прокурор или следовател;

2. Досегашните т. 3, 4 и 5 стават съответно т. 6, 7 и 8.

3. Досегашните т. 5 и 6 стават съответно т. 9 и 10 и се изменят така:

„9. сигнализира съответния председател на съд, ръководител на прокуратура или директора на Националната следствена служба за установени нарушения при осъществяване на дейностите по т. 2 и 6;

10. прави предложения за налагане на дисциплинарни наказания на съдии, прокурори, следователи, председатели на съд, ръководители на прокуратура или директора на Националната следствена служба;“

4. Досегашните т. 7 - 10 стават съответно 11-14.Чл. 55. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) При осъществяване на дейността си Инспекторатът се подпомага от администрация. Числеността на администрацията не може да надвишава два пъти и половина броя на инспекторите, включително и главния инспектор.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) При Инспектората, извън администрацията по ал. 1, се назначават чрез конкурс експерти, които имат най-малко 5 години юридически стаж и отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Експертите при Инспектората се назначават и освобождават от главния инспектор.

(4) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Възнаграждението на експертите при Инспектората е равно на възнаграждението на съдия в районен съд.

(5) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Инспекторатът приема правилник за организацията на своята дейност и за дейността на администрацията и на експертите, който се обнародва в "Държавен вестник".


§ 42. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 2 – 5 се изменят така:

“(2) При осъществяване на правомощията си по чл.54, ал.1, т. 1 и 2 Инспекторатът се подпомага от експерти, които имат най-малко 5 години юридически стаж и отговарят на изискванията на чл. 18, ал. 1.


(3) При осъществяване на правомощията си по чл.54, ал.1, т. 3, 4 и 5 Инспекторатът се подпомага от специализирани експерти, които имат най-малко 5 години юридически или икономически стаж или такъв в друга специалност, необходима за осъществяване на съответните правомощия, отговарят на изискванията на чл.18, ал.1 и са преминали проверка за почтеност.
(4) Експертите по ал. 2 и специализираните експерти по ал.3 се избират след конкурс, проведен по правила и методика за подбор, одобрени от главния инспектор. Преди назначаването си, специализираните експерти декларират съгласие по време на заемане на длъжността си да бъдат подлагани на периодични проверки за почтеност.
(5) Експертите и специализираните експерти при Инспектората се назначават и освобождават от главния инспектор. Възнаграждението им е равно на възнаграждението на съдия в районен съд.”
2. Създава се ал. 6:

“(6) Инспекторатът приема правилник за организацията на дейността си и за дейността на администрацията, на експертите и на специализираните експерти, който се обнародва в "Държавен вестник".


Чл. 56. (1) Инспекторатът осъществява дейността си чрез проверки, предвидени в годишната му програма, или по сигнали.

(2) Проверката се извършва от главния инспектор или инспектор, който се подпомага от експерти.
§ 43. В чл. 56 се правят следните изменения и допълнения:

1. Алинея 3 се изменя така:

“(3) Проверките по чл. 175в и чл. 175г, се извършват от главния инспектор или инспекторите и се подпомагат от специализираните експерти.”

2. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и се изменя така:

“(4) Главният инспектор определя с методика реда за извършване на проверките.”

Чл. 57. (1) Проверките, предвидени в годишната програма, се извършват от определени чрез жребий екипи, които включват проверяващия по чл. 56, ал. 2 и експертите, които го подпомагат. Жребият се провежда от главния инспектор в присъствието на всички инспектори непосредствено след определянето на годишната програма.

(2) За проверките по сигнали проверяващият по чл. 56, ал. 2 и двама експерти, които го подпомагат, се определят на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение според поредността на постъпване на сигналите.
§ 44. В чл. 57 се създава ал. 3:

“(3) Проверките по чл. 56, ал. 3 се извършват по методика, одобрена от главния инспектор, като за спазването й ежегодно се извършва независим одит.”Чл. 58. (1) Извършването на проверка се възлага със заповед на главния инспектор, която съдържа:

1. органа на съдебната власт, съдията, прокурора или следователя, който ще бъде проверяван, задачите и срока за извършване на проверката;

2. името на проверяващия по чл. 56, ал. 2;

3. поименния състав на експертите, които го подпомагат;

4. срока за съставяне на акта с резултатите от проверката.

(2) В акта за резултатите от проверката се съдържат констатациите от извършената проверка и при необходимост препоръки и срок за изпълнението им.

(3) Актът за резултатите от проверката се предоставя на проверявания съдия, прокурор или следовател, както и на административния ръководител на съответния орган на съдебната власт. Те могат в 7-дневен срок от връчването му да направят възражения и да ги представят на главния инспектор.

(4) Административният ръководител уведомява главния инспектор за изпълнението на препоръките, ако има такива, в срока, определен в акта за резултатите от проверката.

§ 45. В чл. 58 се правят следните изменения:

1. В ал. 3 думите „административния ръководител на съответния орган на съдебната власт“ се заменят с думите „съответния председател на съд, ръководител на прокуратура или директора на Националната следствена служба“.

2. В ал. 4 думите „административният ръководител“ се заменят с „председателят на съда, ръководителят на прокуратурата или директора на Националната следствена служба“.“

Чл. 59. Административните ръководители на органите на съдебната власт са длъжни да оказват съдействие на главния инспектор и на инспекторите при изпълнение на правомощията им и да им осигуряват достъп до необходимите за осъществяването им материали.


§ 46. В чл. 59 думите „административните ръководители на органите на съдебната власт“ се заменят с думите „председателите на съдилищата, ръководителите на прокуратури, директорът на Националната следствена служба“.
§ 47. Създава се чл. 65а:

        „Чл. 65а. (1) Общото събрание на съдиите се състои от всички съдии в Република България.

(2) Общото събрание на съдиите избира членовете на Висшия съдебен съвет, както и съдиите, определени да участват в комисиите по чл. 37, ал. 1. То може да приема решения за изслушване на членовете на съдийската колегия на Висшия съдебен съвет или да обсъжда съдебната дейност.

         (3) Общото събрание на съдиите се свиква от председателя на Върховния касационен съд, от председателя на Върховния административен съд, по решение на съдийската колегия или по предложение на една пета от всички съдии в страната.

         (4) Общото събрание се провежда по реда на чл. 23, ал. 2.

(5) Общото събрание може да вземе решение по някои въпроси да се произнася и чрез електронно гласуване, за което приема специални правила.“  Чл. 67. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Съдебен заседател е дееспособен български гражданин, който е навършил 21 години, но не е навършил 65 години към момента на определянето му за съдебен заседател, ползва се с добро име в обществото и не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Съдебни заседатели във военните съдилища могат да са генерали (адмирали), офицери и сержанти на военна служба.
§ 48. В чл. 67 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 числото „21“ се заменя с числото „25“, а след думата „обществото“ се добавят думите „грамотен е“.

2. Създава се ал. 3:

„(3) Съдебните заседатели не могат да работят в съдилищата в съдебния район, за който са избрани, в прокуратурата, следствените органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност.“Чл. 68. (1) Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, правят предложения за съдебни заседатели, като най-малко 10 на сто от лицата, които се предлагат, са с педагогическа квалификация.

(2) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Столичният общински съвет прави предложения за съдебните заседатели за специализирания наказателен съд.

(3) (Предишна ал. 2 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Съдебните заседатели се определят за:

1. районните съдилища - от общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд;

2. окръжните съдилища - от общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд;

3. (нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) специализирания наказателен съд - от общото събрание на съдиите от апелативния специализиран наказателен съд.

(4) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Съдебните заседатели във военните съдилища се определят по предложение на командирите на поделенията от общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд.


§ 49. Член 68 се изменя така:

Чл. 68. (1) Общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд, обявяват в един местен ежедневник, в електронните медии или по друг подходящ начин откриването на процедурата за определяне на съдебни заседатели и правилата за нейното провеждане.

(2) Всеки български гражданин, който отговаря на изискванията по чл. 67, ал. 1, може да се кандидатира за съдебен заседател. Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да предлагат кандидати за съдебни заседатели с тяхно изрично съгласие.  

(3) Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинските съвети, които се намират в съдебния район на съответния съд:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. справка за съдимост, издадена за кандидатстване за съдебен заседател;

4. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

5. две препоръки, свидетелстващи за доброто име на кандидата в обществото;

6. мотивационно писмо.

(4) Списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки се публикуват на интернет страницата на общинския съвет най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл. 68а. Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалното дело.“
§ 50. Създава се чл. 68а:

Чл. 68а. (1) Общинските съвети или техни комисии изслушват всеки от допуснатите кандидати в публично заседание, като всеки член на общинския съвет може да поставя въпроси.

(2) Не по-късно от 3 дни работни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

(3) Когато изслушването е проведено от комисия, тя съставя доклад за протичането му, който се предоставя на общинския съвет в седемдневен срок преди гласуването и се публикува на интернет страницата на общинския съвет.

(4) Общинските съвети в публично заседание с обикновено мнозинство подбират кандидатите за съдебни заседатели, които предлагат за избиране от общите събрания на районните и окръжните съдилища, а Столичният общински съвет – на Общото събрание на Специализирания наказателен съд.

(5) Съдебните заседатели се избират за:

1. районните съдилища – от Общото събрание на съдиите от съответния окръжен съд;

2. окръжните съдилища – от Общото събрание на съдиите от съответния апелативен съд;

3. Специализирания наказателен съд – От Общото събрание на съдиите от Апелативния специализиран наказателен съд.

(6) Съдебните заседатели във военните съдилища се избират по предложение на командирите на поделенията от Общото събрание на съдиите от военно-апелативния съд.“Чл. 72. (1) Съдебните заседатели се свикват за участие в съдебни заседания от председателя на съда най-много за 60 дни в рамките на една календарна година, освен ако разглеждането на делото, в което участват, продължи и след този срок.

(2) За всеки съдебен състав чрез жребий се определят основни и резервни съдебни заседатели.


Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница