Закон за съдебната власт действащ текст Предложение на мп предложение на всс чстраница5/13
Дата07.03.2017
Размер2.42 Mb.
Размер2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
    Навигация на страницата:
  • § 52.
§ 51. В чл. 72 ал. 2 се изменя така:

„(2) За всеки съдебен състав се определят основни и резервни съдебни заседатели на принципа на случайния подбор чрез електронно разпределение.“§ 52. Създава се чл.75а:

Чл. 75а. (1) Висшият съдебен съвет приема наредба, с която определя:

1. условията и реда, по който се определя броят на съдебните заседатели за всеки съд;

2. възнагражденията на съдебните заседатели;

3. други организационни въпроси, свързани с дейността на съдебните заседатели.“

Чл. 79. (1) В районен съд, в който има най-малко трима съдии, общото събрание се състои от всички съдии. Когато броят на съдиите е по-малък от трима, те участват в общото събрание на друг районен съд от същия съдебен район, определен от председателя на окръжния съд.

(2) Общото събрание на районния съд:

1. анализира и обобщава практиката на съда;

2. разглежда други въпроси по предложение на председателя на съда или на член на общото събрание.

(3) Общото събрание не може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на районния съд.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Общото събрание може да се свика и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.


§ 53. В чл. 79 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо, накрая се добавят думите „без командированите“.  1. В ал. 2:

а) създава се нова т. 2:

„2. одобрява предложенията на председателя на съда за назначаване на негови заместници измежду съдиите от съответния съд;”

б) създават се т. 3, 4, 5, 6 и 7:

“3. определя броя и съставите на отделенията, ако има такива, както и тяхната специализация по материя;

4. предлага председателите на отделения;

5. определя натовареността на председателя на съда, на неговия заместник, на членовете на Висшия съдебен съвет от съответния съд, на други съдии, натоварени с осъществяването на организационни или обществени функции, както и в случай на предписание на здравните органи;

6. определя етични правила за поведение на съдебните заседатели;

7. обсъжда и приема всяка година доклада на председателя за дейността на съда.“

в) досегашната т. 2 става т. 8.

3. В ал. 3 думите „не може“ се заменят с „може“ и накрая се добавят думите „при направено изрично предложение от една трета от съдиите”.
Чл. 80. (1) Председателят на районния съд:

1. осъществява общо организационно и административно ръководство, отговаря за дейността на съда и го представлява;

2. изготвя:

а) годишен доклад за дейността на съда и до 31 януари го предоставя на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад;

б) (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието;

3. в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на правосъдието - и информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;

4. участва в съдебни заседания;

5. уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и за съдии по вписванията;

6. ръководи и контролира работата на държавните съдебни изпълнители, на бюрото за съдимост към съда и на съдиите по вписванията;

7. (отм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.);

8. назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

9. свиква и ръководи общото събрание на съда;

10. организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на районния съд в интернет;

11. публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на районния съд в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на окръжния съд.

(2) Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.


§ 54. В чл. 80 ал. 1 се изменя така:

„(1) Председателят на районния съд:

1. представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт;

2. организира работата на съдиите и съдебните заседатели;

3. свиква и ръководи общото събрание на съда;

4. участва в съдебни заседания при спазване на случайния избор при разпределяне на делата;

5. предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения, когато има такива;

6. определя по предложение на Общото събрание председателите на отделения, когато има такива, за срок не повече от четири години;

7. ръководи и контролира работата на бюрото за съдимост към съда, на държавните съдебни изпълнители, съдиите по вписванията и съдебните помощници;

8. уведомява министъра на правосъдието за свободните длъжности за държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията;

9. одобрява щатното разписание на администрацията на съда;

10. изготвя годишен доклад за дейността на съда и до 31 януари го предоставя на председателя на окръжния съд за включване в годишния доклад;

11. в края на всяко шестмесечие предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата на съдиите, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции, а на министъра на правосъдието – информация за образуването, движението и приключването на преписките и делата на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;

12. предоставя информации, справки и статистически данни на Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието;

13. публикува годишния доклад за дейността на съда на интернет страницата на районния съд в срок до един месец от предоставянето му на председателя на окръжния съд.”


Чл. 81. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Когато длъжността на съдия от районен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на съответния окръжен съд може да командирова на негово място съдия от друг районен съд, съдия от окръжния съд или младши съдия със стаж не по-малко от две години. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227.


§ 55. В чл. 81, ал. 1 след думите „или младши съдия със стаж не по-малко от две години” се поставя запетая и се добавят думите „определен по решение на общото събрание на съда, в който се извършва командироването”.

Чл. 85. (1) Окръжният съд има общо събрание, което се състои от всички съдии.

(2) Младшите съдии и председателите на районните съдилища участват в общото събрание, но не участват в гласуването.

(3) Общото събрание на окръжния съд:

1. обсъжда в края на всеки три години разпределението на съдиите по отделения и го предлага на председателя на съда;

2. анализира и обобщава практиката на окръжния съд и на районните съдилища в неговия съдебен район;

3. разглежда периодично състоянието на престъпността и другите правонарушения и обобщава опита на окръжния съд и на районните съдилища в неговия съдебен район;

4. дава мнение по искания за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;

5. приема решения в други предвидени от закона случаи.

(4) Общото събрание не може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на окръжния съд.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Общото събрание се свиква и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии.

(6) (Предишна ал. 5 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Общото събрание се провежда, ако на него присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.


§ 56. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо, накрая се добавя „без командированите“. 2. В ал. 3:

а) точка 1 се изменя така:

„1. определя броя и съставите на отделенията, ако има отделения, както и тяхната специализация по материя;”

б) създават се нови т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7:

„2. одобрява предложенията на председателя на съда за назначаване на негови заместници измежду съдиите в съответния съд;

3. предлага председателите на отделения;

4. определя натовареността на председателя на съда, на неговия заместник, на членовете на Висшия съдебен съвет от съответния съд и на други съдии, натоварени с осъществяването на организационни или обществени функции, както и в случай на предписание на здравните органи;

5. приема решения за командироване на съдии при условията на чл. 81;

6. приема етични правила за поведение на съдебните заседатели;

7. обсъжда и приема годишния доклад на председателя за дейността на съда.“

в) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 8, 9, 10 и 11.

3. В ал. 4 думите „не може“ се заменят с думите „може“ и накрая се добавят думите „при направено изрично предложение от една трета от съдиите“.


Чл. 86. (1) Председателят на окръжния съд:

1. осъществява общо организационно и административно ръководство на окръжния съд и го представлява;

2. в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции;

3. изготвя:

а) годишен доклад за дейността на окръжния съд и на районните съдилища в съдебния му район и до края на февруари го предоставя на председателя на апелативния съд от съответния съдебен район за включване в годишния доклад;

б) (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието;

4. разпределя в края на всеки три години съдиите от окръжния съд по отделения;

5. председателства съдебни състави от всички отделения;

6. извършва лично или възлага на съдия от окръжния съд проверки на организацията на дейността на съдиите от районния съд, както и на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;

7. организира повишаването на квалификацията на съдиите от окръжния съд;

8. свиква съдиите от окръжния съд и от районните съдилища за обсъждане на доклада по т. 3, буква "а", докладите от проверките и исканията за постановяване на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;

9. командирова съдии, държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията в района на окръжния съд при условията на чл. 81, 274 и 290;

10. организира подготовката на стажант-юристите и отговаря за нея;

11. назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

12. свиква и ръководи общото събрание;

13. организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на окръжния съд в интернет;

14. публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на окръжния съд в интернет в срок до един месец от представянето му на председателя на апелативния съд.

(2) Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.
§ 57. В чл. 86 ал. 1 се изменя така:

„(1) Председателят на окръжния съд:

1. представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт;

2. организира работата на съдиите и съдебните заседатели;

3. организира подготовката на стажант-юристите;

4. съвместно със своите заместници предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения, когато има отделения;

5. определя по предложение на общото събрание председателите на отделения, когато има отделения, за срок не повече от четири години;

6. извършва лично или възлага на съдия от окръжния съд проверки на организацията на дейността на съдиите от районния съд, както и на държавните съдебни изпълнители и на съдиите по вписванията;

7. свиква и ръководи общото събрание на съда;

8. председателства съдебни състави от всички отделения когато има отделения, при спазване на принципа на случайния подбор при разпределението на делата;

9. организира повишаването на квалификацията на съдиите от съдебния окръг;

10. свиква съдиите от окръжния съд и от районните съдилища за обсъждане на доклада по т. 14, на докладите от проверките и исканията за постановяване на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;

11. командирова съдиите, определени от общото събрание, при условията на чл. 81, както и държавни съдебни изпълнители и съдии по вписванията в района на окръжния съд при условията на чл. 274 и 290;

12. ръководи и контролира работата на съдебните помощници;

13. одобрява щатното разписание на администрацията на съда;

14. изготвя годишен доклад за дейността на съда и до 31 януари го предоставя на председателя на апелативния съд за включване в годишния доклад;

15. в края на всяко шестмесечие предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на първоинстанционните и въззивните дела, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции;

16. предоставя информации, справки и статистически данни на Висшия съдебен съвет и министъра на правосъдието;

17. публикува годишния доклад за дейността на съда на интернет страницата на окръжния съд в срок до един месец от представянето му на председателя на апелативния съд.“

Чл. 87. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Когато длъжността на съдия от окръжен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на апелативния съд може да командирова на негово място съдия от апелативния съд, от друг окръжен съд или съдия от районен съд с ранг на съдия от окръжен съд от съдебния район на апелативния съд. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227.


§ 58. В чл. 87, ал. 1 след думите „или съдия от районен съд с ранг на окръжен съдия от съдебния район на апелативния съд” се поставя запетая и се добавят думите „определен по решение на общото събрание”.

Чл. 92. (1) Административният съд има общо събрание, което се състои от всички съдии.

(2) Общото събрание:

1. утвърждава ежегодно състава на отделенията;

2. обсъжда в края на всеки три години разпределението на съдиите по отделения, когато такива са обособени, и го предлага на председателя на административния съд;

3. анализира и обобщава практиката на административния съд;

4. дава мнения пред Върховния административен съд по искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления;

5. приема решения в други предвидени със закона случаи.


§ 59. В чл. 92, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо, накрая се добавя „без командированите“.

2. В ал. 2:

а) точка 1 се изменя така:

„1. определя броя и съставите на отделенията, ако има отделения, както и тяхната специализация по материя;“

б) създават се нови т. 2, 3, 4 и 5:

„2. одобрява предложенията на председателя на съда за назначаване на негови заместници измежду съдиите в съответния съд;

3. предлага председателите на отделения;

4. определя натовареността на председателя на съда, на неговия заместник, на членовете на Висшия съдебен съвет от съответния съд, на други съдии, натоварени с осъществяването на организационни или обществени функции, както и в случай на предписание на здравните органи;

5. приема решения за командироване на съдии при условията на чл. 87;“

в) създава се т. 6:

„6. обсъжда годишния доклад на председателя за дейността на съда;“

г) досегашните т. 2, 3, 4 и 5 стават съответно т. 7, 8, 9 и 10.

3. В ал. 3 думите „не може“ се заменят с „може“ и накрая се добавя „при направено изрично предложение от една трета от съдиите“.Чл. 93. (1) Председателят на административния съд:

1. осъществява общо организационно и административно ръководство на административния съд и го представлява;

2. изготвя:

а) годишен доклад за дейността на административния съд, който до края на февруари предоставя на председателя на Върховния административен съд за включване в годишния доклад;

б) (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието;

3. в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции;

4. разпределя съдиите от административния съд по отделения, когато такива са обособени;

5. председателства съдебни състави от всички отделения;

6. свиква съдиите от административния съд за обсъждане на доклада по т. 2, буква "а" и исканията за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;

7. назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

8. свиква и ръководи общото събрание на съдиите от съда;

9. организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на административния съд в интернет;

10. публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на административния съд в интернет в срок до един месец от предоставянето му на председателя на Върховния административен съд.

(2) Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.
§ 60. В чл. 93 ал. 1 се изменя така:

„(1) Председателят на административния съд:  1. представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт;

  2. организира работата на съдиите;

3. съвместно със своите заместници предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения, когато има отделения;

4. определя по предложение на общото събрание председателите на отделения, когато има такива, за срок не повече от четири години;

5. свиква и ръководи общото събрание на съда;

6. председателства съдебни състави от всички отделения, когато има отделения, при спазване на случайния избор при разпределението на делата;

7. свиква съдиите от административния съд за обсъждане на доклада по т. 11 и исканията за приемане на тълкувателни решения или тълкувателни постановления;

8. командирова съдиите, определени от общото събрание, при условията на чл. 87,

9. ръководи и контролира работата на съдебните помощници;

10. одобрява щатното разписание на администрацията на съда;

11. изготвя годишен доклад за дейността на съда и до 31 януари го предоставя на председателя на Върховния административен съд за включване в годишния доклад;

12. в края на всяко шестмесечие предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции;

13. публикува годишния доклад за дейността на съда на интернет страницата на административния съд в срок до един месец от предоставянето му на председателя на Върховния административен съд.“

Чл. 94. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Когато длъжността на съдия от административен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на Върховния административен съд може да командирова на негово място съдия от друг административен съд. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Командироването на съдията се съгласува с административния му ръководител, като заповедта за командироване се мотивира.
§ 61. В чл. 94 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „съдия от друг административен съд” се поставя запетая и се добавят думите „определен по решение на общото събрание на съда, в който се извършва командироването”.

2. В ал. 2 думите „административния му ръководител“ се заменят с председателя на съответния административен съд“.

Чл. 98. (1) Военният съд има общо събрание, което се състои от всички съдии.

(2) Общото събрание на военния съд осъществява съответно правомощията на общото събрание на окръжен съд.

(3) Общото събрание не може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на военния съд.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Общото събрание се свиква и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Общото събрание на военния съд се провежда, ако присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.


§ 62. В чл. 98 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, накрая, се добавя „без командированите“.

2. В ал. 3 думите „не може“ се заменят с думата „може“ и накрая се добавя „при направено изрично предложение от една трета от съдиите“.

Чл. 100. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Когато военен съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на военноапелативния съд може да командирова на негово място съдия от друг военен съд. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Командироването на съдията се съгласува с административния му ръководител, като заповедта за командироване се мотивира.Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница