Закон за съдебната власт действащ текст Предложение на мп предложение на всс чстраница6/13
Дата07.03.2017
Размер2.42 Mb.
Размер2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13
§ 63. В чл. 100 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „съдия от друг военен съд” се поставя запетая и се добавят думите „определен по решение на общото събрание на съда, в който се извършва командироването”.

2. В ал. 2 думите „административния му ръководител“ се заменят с думите „председателя на съответния военен съд“.

Чл. 100г. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Специализираният наказателен съд има общо събрание, което се състои от всички съдии. За общото събрание се прилагат разпоредбите на чл. 98, ал. 2 - 5.


§ 64. В чл. 100г, изречение първо, накрая се добавя „без командированите“.

Чл. 100е. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) Когато длъжността на съдия от специализирания наказателен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заменен с друг съдия от същия съд, председателят на апелативния специализиран наказателен съд може да командирова на негово място съдия от апелативния специализиран наказателен съд при спазване на условията на чл. 227.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Когато командироването по ал. 1 не е възможно, председателят на Върховния касационен съд може да командирова съдия от районен, окръжен или апелативен съд със съответен ранг при спазване на условията на чл. 227.

(3) Командироването на съдията се съгласува с административния му ръководител, като заповедта за командироване се мотивира.


§ 65. В чл. 100е се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1 след думите „съдия от апелативния специализиран съд” се поставя запетая и се добавя „определен по решение на общото събрание на съда, в който се извършва командироването”.

2. В ал. 3 думите „административния му ръководител“ се заменят с думите „председателя на апелативния специализиран съд“.

Чл. 104. (1) Апелативният съд има общо събрание, което се състои от всички съдии. В него могат да участват председателите на окръжните съдилища, които не участват в гласуването.

(2) Общото събрание на апелативния съд осъществява съответно правомощията на общото събрание на окръжен съд.

(3) Общото събрание не може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на апелативния съд.

(4) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Общото събрание се свиква и по искане на не по-малко от една трета от всички съдии.

(5) (Предишна ал. 4 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Общото събрание се провежда, ако присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.


§ 66. В чл. 104 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, изречение първо, накрая се добавя „без командированите“.

2. В ал. 3 думите „не може“ се заменят с „може“ и накрая се добавя „при направено изрично предложение от една трета от съдиите“.

Чл. 106. (1) Председателят на апелативния съд:

1. осъществява общо организационно и административно ръководство на апелативния съд и го представлява;

2. в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата, както и за окончателно отменените актове от по-горните инстанции;

3. изготвя:

а) годишен доклад за дейността на апелативния съд, на окръжните съдилища и на районните съдилища в съдебния му район и до 31 март го предоставя на председателя на Върховния касационен съд за включване в годишния доклад;

б) (изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) информации, справки и статистически данни в електронна форма по образци и в срокове, утвърдени от Висшия съдебен съвет, и ги предоставя на Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието;

4. разпределя в края на всеки три години съдиите от апелативния съд по отделения;

5. може да председателства съдебни състави от всички отделения;

6. извършва лично или възлага на съдия от апелативния съд проверки на организацията на дейността на съдиите от окръжните съдилища от своя съдебен район;

7. анализира и обобщава съдебната практика на апелативния съд и на окръжните съдилища от съответния съдебен район;

8. организира повишаването на квалификацията на съдиите в апелативния съд;

9. свиква съдиите от апелативния съд и от окръжните съдилища за обсъждане на доклада по т. 3, буква "а", докладите от проверките и исканията за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления;

10. командирова съдии при условията на чл. 107;

11. назначава и освобождава от длъжност служителите в съда и организира работата на отделните служби;

12. свиква и ръководи общото събрание;

13. организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на апелативния съд в интернет;

14. публикува годишния доклад за дейността на съда на страницата на апелативния съд в интернет в срок до един месец от представянето му на председателя на Върховния касационен съд.


§ 67. В чл. 106 ал. 1 се изменя така:

„(1) Председателят на апелативния съд:

1. представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт;

2. организира работата на съдиите;

3. съвместно със своите заместници предлага на общото събрание разпределението на съдиите по отделения, когато има такива;

4. определя по предложение на общото събрание председателите на отделения, когато има отделения, за срок не повече от четири години;

5. свиква и ръководи общото събрание на съда;

6. председателства съдебни състави от всички отделения при спазване на случайния избор при разпределението на делата;

7. свиква съдиите от апелативния съд и от окръжните съдилища за обсъждане на доклада по т. 12, докладите от проверките и исканията за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления;

8. командирова съдиите, определени от общото събрание, при условията на чл. 107;

9. анализира и обобщава съдебната практика на апелативния съд и на окръжните съдилища от съответния съдебен район;

10. ръководи и контролира работата на съдебните помощници;

11. одобрява щатното разписание на администрацията на съда;

12. изготвя годишен доклад за дейността на апелативния съд, на окръжните съдилища и на районните съдилища в съдебния му район и до 31 януари го предоставя на председателя на Върховния касационен съд за включване в годишния доклад;

13. публикува годишния доклад за дейността на съда на интернет страницата на апелативния съд в срок до един месец от представянето му на председателя на Върховния касационен съд.“


Чл. 107. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Когато длъжността на съдия от апелативния съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на апелативния съд може да командирова на негово място съдия от окръжния съд със съответен ранг при спазване условията на чл. 227.

(2) Председателят на военно-апелативния съд командирова съдии от военните съдилища при условията на ал. 1.

(3) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Когато командироването по ал. 1 не е възможно, председателят на Върховния касационен съд може да командирова апелативен съдия от района на друг апелативен съд.

(4) (Нова - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Командироването на съдия по ал. 1 - 3 се съгласува с административния му ръководител, като заповедта за командироване се мотивира.
§ 68. В чл. 107 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 1, след думите „съдия от окръжен съд със съответен ранг” се поставя запетая и се добавя „определен по решение на общото събрание на съда, в който се извършва командироването”.

2. В ал. 4 думите „административния му ръководител“ се заменят с думите „председателя на съответния окръжен или апелативен съд“.

Чл. 109. (1) Върховният касационен съд се състои от съдии и се ръководи от председател.

(2) Във Върховния касационен съд има наказателна, гражданска и търговска колегии.

(3) Колегията се ръководи от председателя или негов заместник, който може да председателства съдебни състави от съответната колегия.


§ 69. В чл. 109, ал. 3 след думите „от съответната колегия” се добавя „при спазване на принципа на случайното разпределение”.

Чл. 110. Върховният касационен съд заседава в състав:

1. трима съдии, освен ако със закон е предвидено друго;

2. общо събрание на наказателната, гражданската или търговската колегия - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение в наказателното, гражданското или търговското правораздаване;

3. общо събрание на гражданската и търговската колегии - когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение по общи въпроси на гражданското и търговското правораздаване.
§ 70. В чл. 110 се създава т. 4:

„4. общо събрание на наказателната, гражданската и търговската колегии – когато разглежда искане за приемане на тълкувателно решение по общи въпроси на наказателното, гражданското и търговското правораздаване.”Чл. 111. (1) Пленумът на Върховния касационен съд се състои от всички съдии.

(2) Пленумът:

1. определя състава на колегиите и броя и съставите на отделенията;

2. обсъжда всяка година доклада на председателя за дейността на Върховния касационен съд.

(3) Пленумът не може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на Върховния касационен съд.

(4) Пленумът на Върховния касационен съд се провежда, ако присъстват повече от половината от всички съдии, и приема решение с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.
§ 71. Член 111 се изменя така:

Чл. 111. (1) Пленумът на Върховния касационен съд се състои от всички съдии без командированите.

(2) Пленумът на Върховния касационен съд:

1. прави предложение за председател на съда;

2. определя състава на колегиите и броя и съставите на отделенията, както и тяхната специализация по материя;

3. одобрява предложенията на председателя на съда за назначаване на негови заместници измежду съдиите на Върховния касационен съд за срок не повече от четири години;

4. предлага председателите на отделения;

5. определя натовареността на председателя на съда, на неговия заместник, на членовете на Висшия съдебен съвет от съответния съд, на други съдии, натоварени с осъществяването на организационни или обществени функции, както и в случай на предписание на здравните органи;

6. приема решения за командироване на съдии при условията на чл. 115;

7. приема становища по конституционни дела, по които Върховният касационен съд е конституиран като страна;

8. обсъжда годишния доклад на председателя за дейността на Върховния касационен съд.

(3) Пленумът на Върховния касационен съд приема правила за работата на общите събрания на гражданската, наказателната и на търговската колегия.

(4) Пленумът на Върховния касационен съд може да разглежда и да приема решения и по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентност на председателя, по направено предложение от една трета от съдиите.

(5) Заседание на Пленума на Върховния касационен съд се провежда, ако присъстват повече от половината от всички съдии. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.“
Чл. 112. (1) Общото събрание на наказателната, гражданската или търговската колегия се състои от съдиите в нея.

(2) Общото събрание на гражданската и търговската колегии се състои от съдиите в двете колегии.

(3) Общото събрание на всяка колегия се провежда, ако присъстват повече от половината от съдиите в нея, и приема решения с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.

(4) Общото събрание на колегията за приемане на тълкувателно решение се провежда, ако присъстват повече от две трети от съдиите в нея, а в случаите по чл. 110, т. 3 - повече от две трети от съдиите от гражданската и търговската колегии, и приема решения с мнозинство повече от половината от всички съдии от колегията или колегиите§ 72. В чл. 112 се правят следните .

изменения и допълнения:

1. В ал. 1, накрая, се поставя запетая и се добавя „без командированите”.

2. В ал. 2, накрая, се поставя запетая и добавя: „без командированите”.

3. В ал. 4 думите „по чл. 110, т. 3“ се заменят с „по чл. 110, т. 3 и 4“.


Чл. 114. (1) Председателят на Върховния касационен съд:

1. осъществява организационно ръководство на дейността на Върховния касационен съд и го представлява;

2. свиква и ръководи заседанията на общото събрание на колегиите и на пленума на Върховния касационен съд или възлага това на своите заместници;

3. прави искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления;

4. съвместно със своите заместници предлага на пленума разпределението на съдиите по колегии и отделения;

5. може да председателства съдебни състави от всички отделения;

6. извършва лично или възлага на съдия от Върховния касационен съд проверки на организацията на дейността на съдиите от апелативните съдилища;

7. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата;

8. свиква съдиите от Върховния касационен съд и от апелативните съдилища за обсъждане на докладите от проверките;

9. командирова съдии при условията на чл. 115;

10. назначава и освобождава служителите в съда;

11. изготвя годишен доклад за дейността на Върховния касационен съд и го публикува на страницата на Върховния касационен съд в интернет в едномесечен срок от изготвянето му;

12. организира публикуването на влезлите в сила актове на Върховния касационен съд на страницата на съда в интернет;

13. организира публикуването на ежемесечен бюлетин на Върховния касационен съд;

14. (нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) определя председателите на отделенията за срок не повече от четири години.

(2) Председателят на Върховния касационен съд изготвя обобщен годишен доклад за прилагането на закона и за дейността на съдилищата, с изключение на административните съдилища, и го внася във Висшия съдебен съвет до 30 април.

(3) Разпорежданията на председателя във връзка с организацията на работата на съда са задължителни за всички съдии и служители в него.


§ 73. В чл. 114 ал. 1 се изменя така:

„(1) Председателят на Върховния касационен съд:

1. представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт;

2. организира работата на съдиите;

3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание на колегиите и на пленума на Върховния касационен съд или възлага това на своите заместници;

4. прави искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления;

5. съвместно със своите заместници предлага на пленума на Върховния касационен съд разпределението на съдиите по колегии и отделения;

6. определя по предложение на Пленума на Върховния касационен съд председателите на отделенията измежду съдиите от Върховния касационен съд за срок не повече от четири години;

7. може да председателства съдебни състави от всички отделения при спазване на случайния избор при разпределението на делата;

8. командирова съдиите, определени от пленума, при условията на чл. 115 ;

9. извършва лично или възлага на съдия от Върховния касационен съд проверки на организацията на дейността на съдиите от апелативните съдилища;

10. свиква съдиите от Върховния касационен съд и от апелативните съдилища за обсъждане на докладите от проверките;

11. ръководи и контролира работата на съдебните помощници;

12. одобрява щатното разписание на администрацията на съда;

13. в края на всяко шестмесечие предоставя на Висшия съдебен съвет на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата;

14. изготвя годишен доклад за дейността на Върховния касационен съд и го публикува на интернет страницата на Върховния касационен съд в едномесечен срок от изготвянето му;

15. организира публикуването на ежемесечен бюлетин на Върховния касационен съд.“


Чл. 115. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Когато длъжността на съдия от Върховния касационен съд не е заета или съдия е възпрепятстван да изпълнява длъжността си и не може да бъде заместен от друг съдия от същия съд, председателят на Върховния касационен съд може да командирова на негово място съдия от апелативен или окръжен съд, който има най-малко 12 години юридически стаж. Командироването се извършва при спазване условията на чл. 227.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Командироването на съдията се съгласува с административния му ръководител, като заповедта за командироване се мотивира.
§ 74. В чл. 115 се правят следните изменя и допълнения:

1. В ал. 1, след думите „съдия от апелативен или окръжен съд, който има най-малко 12 години стаж” се поставя запетая и се добавя „определен по решение на общото събрание на съответната колегия на Върховния касационен съд”.

2. В ал. 2 думите „административния му ръководител“ се заменят с “председателя на съответния апелативен или окръжен съд“.

Чл. 117. (2) Във Върховния административен съд има колегии, които се ръководят от председателя или негов заместник, който може да председателства съдебни състави от съответната колегия.


§ 75. В чл. 117, ал. 2, накрая се добавят думите „при спазване на принципа на случайното разпределение
Чл. 119. (1) Пленумът на Върховния административен съд се състои от всички съдии.

(2) Пленумът:

1. определя броя и състава на колегиите и отделенията на Върховния административен съд;

2. обсъжда всяка година доклада на председателя за дейността на Върховния административен съд.

(3) Пленумът не може да разглежда и да приема решения по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентността на председателя на Върховния административен съд.

(4) Пленумът на Върховния административен съд се провежда, ако присъстват повече от половината от съдиите, и приема решение с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.
§ 76. Член 119 се изменя така:

Чл. 119. (1) Пленумът на Върховния административен съд се състои от всички съдии без командированите.

(2) Пленумът на Върховния административен съд:

1. прави предложение за председател на съда;

2. определя състава на колегиите и броя и съставите на отделенията, както и тяхната специализация по материя;

3. одобрява предложенията на председателя на съда за назначаване на негови заместници измежду съдиите от Върховния административен съд за срок не повече от четири години;

4. предлага председателите на отделения;

5. определя натовареността на председателя на съда, на неговия заместник, на членовете на Висшия съдебен съвет от съответния съд, на други съдии, натоварени с осъществяването на организационни или обществени функции, както и в случай на предписание на здравните органи;

6. приема решения за командироване на съдии при условията на чл. 123;

7. приема становища по конституционни дела, по които Върховният административен съд е конституиран като страна;

8. обсъжда годишния доклад на председателя за дейността на Върховния административен съд.

9. приема правила за работата на общите събрания на съответните колегии.

10. разглежда и приема решения и по въпроси, свързани с организацията на дейността на съда, които са от компетентност на председателя, при направено изрично предложение от една трета от съдиите.

(5) Заседание на Пленума на Върховния административен съд се провежда, ако присъстват повече от половината от всички съдии. Решенията се приемат с мнозинство повече от половината от присъстващите съдии.“Чл. 122. (1) Председателят на Върховния административен съд:

1. осъществява организационно ръководство на дейността на Върховния административен съд и го представлява;

2. свиква и ръководи заседанията на пленума и на общото събрание на колегиите на Върховния административен съд;

3. извършва лично или възлага на съдия от Върховния административен съд проверки на организацията на дейността на съдиите от административните съдилища;

4. свиква съдиите от Върховния административен съд и административните съдилища за обсъждане на докладите от проверките;

5. може да председателства съдебни състави от всички отделения;

6. прави искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления;

7. съвместно със своите заместници предлага на пленума на Върховния административен съд разпределението на съдиите по колегии и отделения;

8. командирова съдии при условията на чл. 123;

9. назначава и освобождава служителите в съда;

10. изготвя годишен доклад за дейността на Върховния административен съд и го публикува на страницата на Върховния административен съд в интернет в едномесечен срок от изготвянето му;

11. (доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) в края на всяко шестмесечие подготвя и предоставя на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата;

12. организира публикуването на влезлите в сила актове на страницата на съда в интернет;

13. организира публикуването на ежемесечен бюлетин на Върховния административен съд;

14. (нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) определя председателите на отделенията за срок не повече от четири години.


§ 77. В чл. 122 ал. 1 се изменя така:

„(1) Председателят на Върховния административен съд:

1. представлява съда като юридическо лице и орган на съдебната власт;

2. организира работата на съдиите;

3. свиква и ръководи заседанията на общото събрание на колегиите и на пленума на Върховния административен съд или възлага това на своите заместници;

4. прави искания за приемане на тълкувателни решения и тълкувателни постановления;

5. съвместно със своите заместници предлага на Пленума на Върховния административен съд разпределението на съдиите по колегии и отделения;

6. определя по предложение на Пленума на Върховния административен съд председателите на отделенията за срок измежду съдиите от Върховния административен съд за не повече от четири години;

7. може да председателства съдебни състави от всички отделения при спазване на принципа на случайния подбор при разпределението на делата;

8. командирова съдиите, определени от пленума при условията на чл. 123;

9. извършва лично или възлага на съдия от Върховния административен съд проверки на организацията на дейността на съдиите от административните съдилища;

10. свиква съдиите от Върховния административен съд и от административните съдилища за обсъждане на докладите от проверките;

11. ръководи и контролира работата на съдебните помощници;

12. одобрява щатното разписание на администрацията на съда;

13. в края на всяко шестмесечие предоставя на Висшия съдебен съвет, на Инспектората към Висшия съдебен съвет и на министъра на правосъдието обобщена информация за образуването, движението и приключването на делата;

14. изготвя годишен доклад за дейността на Върховния административен съд и го публикува на интернет страницата на Върховния административен съд в едномесечен срок от изготвянето му;

15. организира публикуването на ежемесечен бюлетин на Върховния административен съд.“

Чл. 124. (1) При противоречива или неправилна практика по тълкуването и прилагането на закона се приема тълкувателно решение от общото събрание на:

1. наказателната, гражданската или търговската колегия във Върховния касационен съд;

2. гражданската и търговската колегии във Върховния касационен съд;

3. колегия във Върховния административен съд;

4. колегиите във Върховния административен съд.
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница