Закон за съдебната власт действащ текст Предложение на мп предложение на всс чстраница8/13
Дата07.03.2017
Размер2.42 Mb.
Размер2.42 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
Раздел Іа

Конфликт на интереси. Проверка на имотното състояние, конфликта на интереси и почтеността на съдиите, прокурорите и следователите, секретарите, съдебните заседатели, вещите лица, тълковниците и преводачите
Чл. 175а. (1) Конфликтът на интереси за съдиите, прокурорите и следователите се установява по реда на съответния процесуален закон.

(2) Когато установи конфликт на интереси по отношение на съдия, прокурор или следовател, компетентният орган изпраща препис от акта на органите, които могат да възбудят дисциплинарно производство срещу нарушителя.

(3) Когато постановеният акт не подлежи на обжалване, конфликтът на интереси по отношение на съдията, прокурора или следователя се установява от органите, които могат да възбудят дисциплинарно производство срещу нарушителя.

(4) Отговорността на съдиите, прокурорите и следователите се реализира по реда за налагане на дисциплинарни наказания.

(5) Когато установи конфликт на интереси по отношение на:

1. съдебен заседател, компетентният орган изпраща препис от акта на председателя на съда, който внася предложение пред съответното общо събрание за предсрочното му освобождаване по чл. 71, т. 5;

2. съдебен секретар, компетентният орган изпраща препис от акта на главния секретар или съдебния администратор за образуване на дисциплинарно производство;

3. вещо лице, компетентният орган изпраща препис от акта на съответната комисия по чл. 401, която предприема действия по заличаването му от списъците на вещите лица;

4. държавен съдебен изпълнител, съдия по вписванията, тълковник или преводач, който участва в граждански, наказателен или административен процес, компетентният орган изпраща препис от акта на Комисията за предотвратяване и установяване конфликт на интереси.
Чл. 175б.  (1) Съдиите, прокурорите, следователите, членовете на Висшия съдебен съвет, които не са съдии, прокурори и следователи, главният инспектор и инспекторите при Висшия съдебен съвет са длъжни да декларират пред Инспектората към Висшия съдебен съвет своите, на членовете на семейството си, както и на лицата, с които се намират във фактическо съжителство, имущество, доходи, задължения, разходи и обстоятелства, както следва:

1. недвижимо имущество;

2. моторни превозни средства – aвтомобили, трактори, селскостопанска техника, яхти, както и други превозни средства, които подлежат на регистрация по закон;

3. предмети под формата на благородни метали, бижута, скъпоценни камъни, произведения на изкуството и нумизматични колекции, ако общата им стойност надхвърля 10 000 лева;

4. банкови сметки и депозити, вложения в инвестиционни и пенсионни фондове и еквивалентни форми на спестявания и инвестиции, ако общата им стойност надхвърля 5000 лева;

5. ценни книги, дялове в дружества с ограничена отговорност и командитни дружества, поименни акции в акционерни дружества, в това число придобити чрез участие в приватизационни сделки извън случаите на бонова (масова) приватизация;

6. задължения и кредити над 5000 лева, в това число кредитни карти, чийто кредитен лимит надвишава 5 000 лева в местна или чуждестранна валута;

6. други задължения под формата на ипотеки, гаранции, включително издадени в полза на трети лица, стоки и услуги на изплащане, ако общата им стойност надхвърля 5000 лева;

7. подаръци, услуги или други облаги, получени безплатно от физически или юридически лица, включително такива с държавно участие или от държавни институции, ако индивидуалната им стойност надвишава 500 лева, както и такива, получени под пазарната им стойност, ако разликата до действителната им стойност надхвърля 500 лева;

8. движимо и недвижимо имущество, чиято индивидуална стойност надвишава 5000 лева, отчуждено през последните 12 месеца;

9. годишни доходи, получени от работна заплата, личен труд, наем, аренда, приходи от инвестиции, пенсия, селскостопанска дейност, материални награди и хазарт и други източници;

10. обучения и пътувания извън страната, ако общата им стойност надвишава 5000 лв.;

11. други еднократни плащания на стойност над 5000 лв.

(2) Декларират се:

1. участие в управителните или надзорните органи на търговски дружества, включително такива с държавно участие;

2. дейност като едноличен търговец;

3. участие в управителните или надзорните органи на юридически лица с нестопанска цел или кооперации;

4. членство в професионални или синдикални организации;

5. участие в управлението на политически партии;

6. договори, сключени преди и по време на заемане на длъжността, включително такива след проведена процедура по Закона за обществените поръчки, консултантски договори, договори за правна помощ. Не се декларират обичайните сделки, договори за комунални услуги, както и тези, сключвани за задоволяване на обикновени битови потребности;

7. наличие на всеки друг частен интерес по конкретен повод, който води до облага от материален или нематериален характер за декларатора или за свързаните с него лица.

(3) Лицата по ал. 1 декларират имуществото и обстоятелствата по ал. 1 и ал. 2 в едномесечен срок от встъпването им в длъжност или от освобождаването им от длъжност.

(4) Имуществото по ал. 1 се декларира ежегодно, в срок до 30 април, за предходната календарна година.

(5) Обстоятелствата по ал. 2 се декларират в едномесечен срок от настъпване на промяна в тях.

(6) Декларацията по ал. 1 е публична, с изключение на информацията по ал. 1, т. 4 и т. 8. Декларацията по ал. 2 се публикува със съгласието на декларатора.
Чл. 175в.  (1) В срок от три месеца след подаване на декларацията по 175б, ал. 1 Инспекторът към Висшия съдебен съвет извършва служебна проверка за достоверността на декларираните факти, като изисква информация от всички публични регистри, държавни и общински органи, пред които декларираните факти подлежат на вписване, обявяване или удостоверяване.

(2) Служебната проверка се извършва чрез съпоставяне на декларираните факти и получената информация. Тя приключва със заключение за съответствие, когато не е установена разлика между тях, включително в случаите на несъответствие между декларираните факти и получената информация в размер до 5000 лв.

(3) В случаите на несъответствие над 5000 лева, както и при данни за корупционно поведение Инспекторатът с решение образува допълнителна проверка срещу съответното лице, в рамките на която то декларира информацията по чл. 175б, ал. 1 и ал. 2 и за възходящите си роднини, навършилите пълнолетие деца, както и всяка друга информация, необходима за извършване на проверката.

(4) При проверката на декларираните факти се изискват данни за наличностите и движенията на средства по банковите сметки на лицата, за притежаваните от тях финансови инструменти и реализирани сделки с финансови инструменти от регистрите на Централния депозитар, информация от информационните системи на Министерството на вътрешните работи, а на проверявания се предоставя възможност да даде писмени обяснения и да представи доказателства.

(5) В случай че и след допълнително събраните доказателства е налице разлика между декларираните данни и получената информация, чиято имуществена стойност надхвърля 5000 лева, или се установят данни за друго дисциплинарно нарушение, Инспекторатът изготвя мотивирано заключение за наличието на несъответствие, което изпраща на съответната Комисия по професионална етика и почтеност и Комисия по дисциплинарна отговорност, уведомява изпълнителния директор на Националната агенция за приходите за предприемане на действия по реда на глава четиринадесета или петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и прокуратурата.

(6) Проверката по ал. 3 се извършва и периодично, при атестирането, както и в случай на подаден сигнал или жалба срещу съдия, прокурор или следовател, които съдържат достатъчно данни за несъответствие между имотното му състояние и декларацията по чл. 175б, ал. 1, надхвърлящо 5000 лв.

(7) При осъществяване на правомощията си Инспекторатът може да иска съдействие от всички държавни органи, длъжностни лица, юридически лица и граждани.
Чл. 175г. (1) Ежегодно, в срок до 30 октомври, или при наличието на съмнение за конфликт на интереси Инспекторатът извършва проверка за достоверността на декларираните факти по ал. 2, като за целта изисква информация от всички публични регистри, в които тези факти се вписват, обявяват или удостоверяват.

(2) Когато констатира данни за конфликт на интереси Инспекторатът изготвя мотивирано заключение за наличието на конфликт на интереси, което изпраща на съответната Комисия по професионална етика и почтеност и Комисия по дисциплинарна отговорност, а при наличието на съмнение за извършено престъпление – и на прокуратурата.“
Чл. 177. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) (1) Планирането на длъжности за младши съдии и младши прокурори се извършва от Висшия съдебен съвет по предложение на административните ръководители на органите на съдебната власт за всяка следваща календарна година.


§ 103. В чл. 177, ал. 1 след думите „се извършва от“ се добавя „съответната колегия на“, а думите „административните ръководители на органите на съдебната власт“ се заменят с думите „председателите на съдилищата, съответно ръководителите на прокуратури“.

Чл. 178. (1) (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г.) Висшият съдебен съвет чрез жребий определя по 20 на сто от броя на свободните длъжности в съда, прокуратурата и следствените органи за заемането им чрез конкурс за първоначално назначаване.


§ 104. В чл. 178, ал. 1 думите „по 20 на сто” се заменят с думите „до 10 на сто”.

Чл. 179. Длъжностите за младши съдии и младши прокурори и свободните длъжности за първоначално назначаване се обявяват от Висшия съдебен съвет чрез обнародване в "Държавен вестник", публикуване в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.


§ 105. В чл. 179 след думите „се обявяват от“ се добавя „съответната колегия на“.

Чл. 180. (1) Висшият съдебен съвет обявява отделен конкурс за всеки орган на съдебната власт чрез обнародване на решението в "Държавен вестник" и публикуването му в един централен всекидневник и на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет.


§ 106. В чл. 180, ал. 1 думите „Висшият съдебен съвет“ се заменят с думите „Съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.

Чл. 181. (1) В конкурса за младши съдии и младши прокурори може да участва лице, което отговаря на изискванията по чл. 162.

(2) В конкурса за първоначално назначаване може да участва лице, което отговаря на изискванията по чл. 162 и има стажа по чл. 164 за длъжността, за която е обявен конкурсът.

(3) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) За участие в конкурса в администрацията на Висшия съдебен съвет се подава заявление, към което се прилагат следните документи:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено висше образование по специалността "Право";

3. нотариално заверено копие от удостоверение за придобита юридическа правоспособност;

4. свидетелство за съдимост, издадено за участие в конкурс по този закон;

5. медицинско удостоверение, издадено в резултат на извършен медицински преглед, че лицето не страда от психическо заболяване;

6. нотариално заверено копие от трудова/служебна и/или осигурителна книжка;

7. други документи, които по преценка на кандидата имат отношение към професионалните или нравствените му качества.
§ 107. В чл. 181 се правят следните изменения и допълнения:

1. В ал. 3 се правят следните изменения и допълнения:

а) В първото изречение думата „конкурса“ се заменя с думите „конкурсите по ал. 1 и 2“.

б) В т. 6, накрая, се добавя: „или друг документ, удостоверяващ съответен стаж по чл. 164 за длъжността;“

в) Създава се нова т. 7:

„7. най-малко две препоръки от преподаватели по правни науки, съдии, прокурори, следователи, адвокати или други юристи, при които е проведен стажът за придобиване на юридическа правоспособност, или който познава нравствените и професионални качества и социалните умения и нагласи на кандидата;“

г) Създават се т. 8 и 9:

„8. попълнен въпросник по образец, изготвен от съответната колегия на Висшия съдебен съвет, във връзка с притежаваните от кандидата нравствени качества, социални умения и нагласи;

9. мотивационно писмо;“

д) досегашната т. 7 става т. 10 и се добавя „както и към социалните му умения и нагласи, относими към успешното справяне с работата на съдия, прокурор или следовател в демократичното общество”.

2. Създава се ал. 4:

„(4) Решението на комисията, с което кандидатът не се допуска до участие в конкурса, се мотивира и подлежи на обжалване по реда на чл. 187.“
Чл. 183. (1) Конкурсът се провежда от конкурсна комисия, която се състои от председател, четирима редовни и двама резервни членове. В зависимост от броя на кандидатите Висшият съдебен съвет може да състави и повече от една комисия.

(2) В състава на редовните членове на комисията участва поне един хабилитиран учен по правни науки.

(3) Членовете на комисията за конкурс за първоначално назначаване са с ранг равен или по-висок от ранга на обявената свободна длъжност.

(4) Поименният състав на всяка комисия се определя с решение на Висшия съдебен съвет.
§ 108. Член 183 се изменя така:

Чл. 183. (1) Когато е обявен конкурс, съответната комисия по атестирането и конкурсите определя петчленни конкурсни комисии за провеждането на конкурсите за обявените длъжности в районните и окръжните съдилища и в прокуратурите. Членовете на конкурсната комисия избират председател.

(2) В зависимост от конкурсната материя и броя на кандидатите съответната колегия на Висшият съдебен съвет може да привлече и други членове на комисията извън определената ротация от списък със съдии, приет от Общото събрание на съответната колегия на Върховния касационен съд.

(3) В състава на комисиите участва поне един хабилитиран учен по правни науки.

(4) Членовете на комисията са с ранг по-висок от ранга на обявените свободни длъжности.“


Чл. 184. (1) Конкурсът включва писмен и устен изпит, като оценките са по шестобалната система.

(2) Писменият изпит е анонимен и се състои в решаване на казус в съответния правен отрасъл.

(3) Резултатите от писмения изпит се обявяват на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на страницата му в интернет в тридневен срок от подписването на протокола от комисията по провеждането му.

(4) До устен изпит се допуска кандидат, издържал писмения изпит с оценка не по-ниска от много добър "4,50".

(5) Устният изпит се провежда не по-рано от 7 дни от обявлението по ал. 3.


§ 109. Член 184 се изменя така:

„Чл. 184. (1) Конкурсът включва проверка на кандидата в писмена и устна форма с оценяване по шестобалната система.

(2) Писменият изпит включва:

1. проверка на юридическите знания чрез решаване на два казуса в областта на гражданскоправните и наказателноправните отрасли, а ако конкурсът е за длъжност в административните съдилища – един казус в областта на административноправните отрасли;

2. проверка на знанията в областта на правото на Европейския съюз и международното право на правата на човека чрез тест;

3. есе по актуален за обществото въпрос, което позволява на кандидата да изрази своето отношение към ценностите на Конституцията на Република България.

(3) До устния етап се допускат само кандидатите, получили оценка не по-ниска от много добър „4,50“ на казусите и теста.

(4) Устният етап включва събеседване с кандидата по въпроси от различните отрасли на правото, по есето, както и по въпроси на професионалната етика и въпроси за ролята и независимостта на съда.

(5) Резултатите от всеки от писмените изпити се обявяват на общодостъпно място в сградата на Висшия съдебен съвет и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в тридневен срок от подписването на протокола от комисията по провеждането на изпита.

(6) Устният изпит се провежда не по-рано от седем дни от обявяването на резултатите по ал. 2 от втория писмен изпит.“


Чл. 186. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., бр. 32 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) Класирането на участниците в конкурса по чл. 176, ал. 1, т. 1 се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити.

(2) Комисията "Професионална етика и превенция на корупцията" предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати в рамките на обявените конкурсни длъжности и изготвя становище за всеки кандидат.

(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи предлага на Висшия съдебен съвет, въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2, да одобри кандидатите за младши съдии и младши прокурори.

(4) Висшият съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите, като проверява дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162. Проверката се извършва въз основа на всички документи за кандидата, представени от него, както и от Комисията "Професионална етика и превенция на корупцията".

(5) Висшият съдебен съвет не одобрява кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162, като на негово място включва следващия класиран кандидат.

(6) Одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори заявяват изрично писмено пред Висшия съдебен съвет своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно бала по ал. 1, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности. Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия класиран и одобрен кандидат.

(7) С решение Висшият съдебен съвет приема окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори по съответните длъжности съобразно заявеното им желание.

(8) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 7 кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1.

(9) Решението по ал. 7 се изпраща на Националния институт на правосъдието за осъществяване на обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1.


§ 110. В чл. 186 се изменя така:

Чл. 186. (1) Класирането на участниците в конкурса за младши съдии и младши прокурори се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата, който се образува като сбор от оценките на писмените и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити.

(2) Комисията по професионална етика и почтеност предоставя на съответната колегия на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества на класираните кандидати в рамките на обявените конкурсни длъжности и изготвя становище за всеки кандидат.

(3) Въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2 конкурсната комисия предлага на съответната колегия на Висшия съдебен съвет да одобри кандидатите за младши съдии и младши прокурори.

(4) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за одобряване на кандидатите, като проверява дали класираните кандидати отговарят на изискванията на чл. 162. Проверката се извършва въз основа на всички документи за кандидата, представени от него и от Комисията по професионална етика и почтеност.

(5) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет не одобрява кандидат, за който е установила, че не отговаря на изискванията по чл. 162, като на негово място включва следващия класиран кандидат.

(6) Одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори заявяват писмено своето желание за назначаване на съответната длъжност в поредността съобразно успеха по ал. 1, като всеки следващ кандидат избира от останалите незаявени длъжности. Кандидат, който не заяви желание, се замества от следващия класиран и одобрен кандидат.

(7) Съответната колегия на Висшият съдебен съвет приема с решение окончателния списък на одобрените кандидати за младши съдии и младши прокурори по съответните длъжности съобразно заявеното от тях желание.

(8) В едномесечен срок от влизане в сила на решението по ал. 7 кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1.

(9) Решението по ал. 7 се изпраща на Националния институт на правосъдието за включване в обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1.“Чл. 186а. (Нов - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) (1) Класирането на кандидатите за първоначално назначаване се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според резултата от конкурса, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити.

(2) Комисията "Професионална етика и превенция на корупцията" предоставя на Висшия съдебен съвет информация за притежаваните нравствени качества от първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати и изготвя становище за всеки кандидат.

(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи, въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2, внася във Висшия съдебен съвет предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт. В 7-дневен срок от внасяне на предложението по изречение първо кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1.

(4) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът, след три поредни класирания.

(5) При приемането на решението по ал. 4 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията по чл. 162 и 164. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата. При проверката Висшият съдебен съвет взема предвид и становището на Комисията "Професионална етика и превенция на корупцията".

(6) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за който е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164.
§ 111. Член 186а се изменя така:

Чл. 186а. (1) Класирането на кандидатите за първоначално назначаване се извършва от конкурсната комисия чрез подреждането им според успеха от конкурса, който се образува като сбор от оценките на писмения и устния изпит. При равен резултат конкурсната комисия класира кандидата с по-висок общ успех от държавните изпити.

(2) Комисията по професионална етика и почтеност анализира документите по чл. 181, ал. 3, т. 1, 7, 8, 9 и 10, извършва проверки по чл. 39а за първите трима класирани за съответната свободна длъжност кандидати, изготвя мотивирано становище за всеки кандидат по чл. 162, т. 3 и го предоставя на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

(3) Въз основа на резултатите от класирането по ал. 1 и на становището по ал. 2 съответната комисия по атестирането и конкурсите внася в колегията на Висшия съдебен съвет предложение за първоначално назначаване в съответните органи на съдебната власт. В седемдневен срок от внасяне на предложението по изречение първо кандидатите подават декларация за обстоятелствата по чл. 195, ал. 1.

(4) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидатите по поредността на класирането до попълване на местата, за които е обявен конкурсът.

(5) При приемането на решението по ал. 4 съответната колегия на Висшия съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията по чл. 162 и 164. Проверката се извършва въз основа на документите, представени от кандидата, като се взема предвид и становището на Комисията по професионална етика и почтеност.

(6) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за който е установила, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164.

(7) На незаетите места от кандидати за първоначално назначаване се назначават кандидати от класираните за повишение.

(8) Решението по ал. 4 се изпраща на Националния институт на правосъдието за осъществяване на обучението по чл. 249, ал. 1, т. 1.”

Чл. 187. (1) (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., бр. 32 от 2011 г., в сила от 1.01.2012 г.) Всеки заинтересован може да обжалва решението на Висшия съдебен съвет по чл. 186, ал. 7 и чл. 186а, ал. 6 в 7-дневен срок от обявяването му.
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница