Закон за съдебната власт действащ текст Предложение на мп предложение на всс чстраница9/13
Дата07.03.2017
Размер2.42 Mb.
Размер2.42 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13
§ 112. В чл. 187, ал. 1, след думите „може да обжалва решението на” се добавя „съответната колегия на“.

Чл. 188. (1) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Административните ръководители уведомяват Висшия съдебен съвет за свободните длъжности в съответните органи на съдебната власт извън тези по чл. 178, ал. 1.

(2) (Отм., предишна ал. 1 - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Организацията по провеждането на конкурсите се извършва от администрацията на Висшия съдебен съвет.
§ 113. В чл. 188 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Председателите на съдилища и ръководителите на прокуратури уведомяват съответната колегия на Висшия съдебен съвет за длъжностите, които се очаква да се освободят през следващата година в срок до 30 септември на предходната година.“

2. Алинея 2 се отменя.Чл. 189. (Изм. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178, се обявяват от Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179 поотделно за всеки орган на съдебната власт, и се заемат след конкурс, който се провежда чрез събеседване.

(2) Повишаване в длъжност е преминаване на по-висока по степен длъжност в орган на съдебната власт.

(3) Преместване е преминаване на равна по степен длъжност в орган на съдебната власт.

(4) Конкурсът се провежда от определени от Висшия съдебен съвет конкурсни комисии поотделно за съдии, прокурори и следователи. Комисиите се състоят от председател, четирима редовни и двама резервни членове.

(5) В конкурсните комисии не могат да участват членове на Висшия съдебен съвет и административни ръководители.

(6) В конкурсните комисии за съдии не могат да участват действащи прокурори и следователи. В конкурсните комисии за прокурори и следователи не могат да участват действащи съдии.

(7) В зависимост от броя на кандидатите Висшият съдебен съвет може да определи и повече от една конкурсна комисия за провеждането на един конкурс.

(8) Поименният състав на всяка комисия се определя от Висшия съдебен съвет на основата на изтеглен на публично заседание жребий, съответно измежду съдиите в апелативните съдилища, Върховния касационен съд и Върховния административен съд и измежду прокурорите в апелативните прокуратури, Върховната касационна прокуратура, Върховната административна прокуратура и следователите в Националната следствена служба.
§ 114. Член 189 се изменя така:

Чл. 189. (1) Свободните длъжности в съдилищата, прокуратурите и следствените органи, извън тези по чл. 178, се обявяват от съответната колегия на Висшия съдебен съвет по реда на чл. 179 поотделно за всеки орган на съдебната власт, и се заемат след конкурс. Конкурсите за по-горестоящите органи на съдебна власт се обявяват и провеждат преди обявяването на конкурсите за по-долустоящите органи.

(2) Повишаването в длъжност е преминаване на по-висока по степен длъжност в същия орган на съдебната власт.

(3) Преместването е преминаване на равна по степен длъжност на съдията – в друг съд, на прокурора – в друга прокуратура или следствен орган, а на следователя – в друг следствен орган или прокуратура.

(4) Преминаването на съдията на длъжност прокурор или следовател, на прокурора – на длъжност съдия, а на следователя – на длъжност съдия, става по реда за първоначално назначаване.

(5) Конкурсът се провежда от тричленни конкурсни комисии, определени според конкурсната материя измежду членовете на съответната комисия по атестирането и конкурсите. Членовете на комисията са с ранг равен или по-висок от ранга на обявената свободна длъжност.

(6) В зависимост от конкурсната материя и броя на кандидатите съответната колегия на Висшия съдебен съвет може да привлече и други членове на комисията извън по списък със съдии, приет от Общото събрание на съответната колегия на Върховния касационен съд.“

Чл. 191. (1) (Доп. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г., изм., бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г.) Кандидат за заемане на длъжност по чл. 189, ал. 1 може да е съдия, прокурор или следовател, който има стажа по чл. 164 за обявената свободна длъжност. Ако няма кандидат за съответната длъжност, тази длъжност се заема по реда на чл. 178.

(2) Кандидатът подава документи във Висшия съдебен съвет.

(3) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите на всички кандидати.

(4) Списъкът на всички кандидати се обявява на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет, като за кандидатите, които не отговарят на условията, се посочва основанието.

(5) (Нова - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в конкурса лица се обявяват по реда на ал. 4 не по-малко от 14 дни преди датата на провеждане на конкурса. В списъка на лицата, които не са допуснати за участие в конкурса, се посочва и основанието за недопускане. В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.§ 115. В чл. 191 се правят следните изменения:

1. Алинея 2 думата „във“ се заменя с думите „съответната колегия на“.

2. Алинея 3 се изменя така:

„(3) Комисията по атестирането и конкурсите към съответната колегия извършва проверка на документите на всички кандидати.“

3. В ал. 5 се правят следните изменения:

а) Изречение трето се изменя така: „В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет.“ б) Създава се изречение четвърто: „Актът на съответната колегия на Висшия съдебен съвет подлежи на обжалване по реда на чл. 187”.§ 116. Създава се чл. 191а:

Чл. 191а. (1) Конкурсната комисия класира кандидатите за преместване  според нуждите на съответния съд, прокуратура или следствен орган, резултатите от проведените атестирания и проверки от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровото им дело, документите, представени от кандидатите, както и данните за осъществяваните организационни или обществени функции, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидатите професионални качества. При равни професионални качества комисията съобразява и посочените от кандидатите причини за преместването. Тя може да проведе събеседване с кандидатите.

(2) Конкурсната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите с мотивирано становище и изпраща резултатите от класирането с цялата конкурсна документация на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

(3) Съответната колегия на Висшия съдебен съвет приема решение по поредността на класирането до попълване на местата. Решението може да се обжалва по реда на чл. 187.

(4) Заетите длъжности поради преместване се изключват от обявените, а освободените длъжности поради преместване се обявяват за заемане чрез конкурс.”

Чл. 192. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) Конкурсната комисия провежда конкурса чрез събеседване с кандидатите по практически въпроси, свързани с прилагането на законите. При определяне на резултата на всеки кандидат се вземат предвид оценката от събеседването и резултатите от проведените до момента периодични атестирания, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества.

(2) Конкурсната комисия изготвя протокол за класиране на кандидатите заедно с мотивирано становище.

(3) Конкурсната комисия изпраща резултатите от класирането заедно с цялата конкурсна документация и протокол (стенограма) от проведеното събеседване на Висшия съдебен съвет.

(4) Комисията "Професионална етика и превенция на корупцията" на Висшия съдебен съвет извършва преценка за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени от кандидата, и документите, съдържащи се в кадровото дело, относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, поощренията и наказанията, сигналите за нарушение на правилата за професионална етика на съдиите, прокурорите и следователите.

(5) Резултатите от класирането се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет.


§ 117. В чл. 192 се правят следните изменения:

1. Алинея 1 се изменя така:

„(1) Конкурсната комисия класира кандидатите за повишаване в длъжност според резултатите от проведените атестирания и проверки от по-горестоящите органи на съдебната власт и от Инспектората към Висшия съдебен съвет, данните от кадровите им дела, документите, представени от кандидата, както и данните за осъществяваните организационни или обществени функции, въз основа на които се прави обща оценка за притежаваните от кандидата професионални качества. Комисията може да направи и своя проверка, ако кандидатът не е атестиран или проверяван в продължение на една година преди кандидатстването.”

2. Алинеи 3 и 4 се изменят така:

„(3) Конкурсната комисия изпраща резултатите от класирането заедно с цялата конкурсна документация на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

(4) Съответната Комисия по професионална етика и почтеност извършва преценка за притежаваните нравствени качества от първите трима кандидати за всяка длъжност и изготвя становище за всеки кандидат въз основа на документите, представени от кандидата, и документите, съдържащи се в кадровите им дела, относно резултатите от проверките на Инспектората към Висшия съдебен съвет, поощренията и наказанията, както и от резултатите от проверки по сигнали за нарушение на правилата за професионална етика.”Чл. 193. (Изм. - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) Резултатите от класирането на кандидатите заедно с цялата конкурсна документация и със становището на Комисия "Професионална етика и превенция на корупцията" се предоставят на Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи.

(2) Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи внася във Висшия съдебен съвет мотивирано предложение за повишаване или за преместване на кандидатите, класирани на първо място за длъжностите в съответните органи на съдебната власт.

(3) Висшият съдебен съвет приема решение за повишаване или за преместване на съдия, прокурор или следовател по поредността на класирането до попълване на местата.

(4) При приемането на решението по ал. 3 Висшият съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества.

(5) Висшият съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за когото е установил, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164. В този случай се назначава следващият класиран кандидат, който отговаря на изискванията.

(6) Решението на Висшия съдебен съвет по ал. 5 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187.
§ 118. Член 193 се изменя така:

Чл. 193. (1) Резултатите от класирането на кандидатите, ведно с цялата конкурсна документация и със становището на Комисията по професионална етика и почтеност, се предоставят на съответната колегия на Висшия съдебен съвет.

(2) Колегията на Висшия съдебен съвет приема решение за повишаване по поредността на класирането до попълване на местата.

(3) При приемането на решението по ал. 2 колегията на Висшия съдебен съвет проверява дали класираният на първо място кандидат отговаря на изискванията за стаж по чл. 164, както и дали притежава необходимите професионални и нравствени качества.

(4) Колегията на Висшия съдебен съвет с решение отказва назначаването на кандидат, за който е установила, че не отговаря на изискванията по чл. 162 и 164. В този случай се назначава следващият класиран кандидат, който отговаря на изискванията.

(5) На незаетите места от кандидати за повишение се назначават кандидати от класираните за първоначално назначаване.

(6) Решението на колегията на Висшия съдебен съвет по ал. 4 може да се обжалва по чл. 187.“
§ 119. Създава се чл. 193а: 

Чл.193а. (1) Съдии, прокурори и следователи с увреждания, както и съдии, прокурори и следователи, когато член на семейството им е с увреждания, се преместват по тяхно искане с решение на съответната Колегия на Висшия съдебен съвет, когато е налице такова предписание на здравните органи, в 30-дневен срок от издаване на предписанието без провеждане на конкурс.

(2)  Предписанието на здравните органи е задължително за органа по назначаването.“


Чл. 194. (Доп. - ДВ, бр. 33 от 2009 г., изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) В случаите на закриване на съдилища, прокуратури и следствени органи или при намаляване числеността на длъжностите в тях Висшият съдебен съвет разкрива съответните длъжности в друг равен по степен орган на съдебната власт по възможност в същия апелативен район и преназначава на тях без конкурс съдиите, прокурорите и следователите.


§ 120. В чл. 194 думите „Висшият съдебен съвет“ се заменят с думите „съответната колегия на Висшия съдебен съвет“.

Чл. 194а. (Нов - ДВ, бр. 33 от 2009 г., изм., бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) Свободните длъжности за административни ръководители в органите на съдебната власт се обявяват от Висшия съдебен съвет с решение, което се обнародва в "Държавен вестник" и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, и се заемат след избор.

(2) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Кандидатите за административни ръководители се оповестяват публично на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет заедно с кратка биография на кандидата, и концепция за работата си като административни ръководители.

(3) (Доп. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) За участие в избора кандидатите за административни ръководители подават документите по чл. 181, ал. 3 във Висшия съдебен съвет, заедно с концепцията по ал. 2. Комисията по предложенията и атестирането на съдии, прокурори и следователи извършва проверка на документите и допуска до участие в избора всички кандидати, които отговарят на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1 .

(4) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в избора кандидати се обявяват на страницата на Висшия съдебен съвет в интернет най-малко 14 дни преди датата на провеждане на избора.

(5) В списъка на кандидатите, които не са допуснати за участие в избора, се посочва и основанието за недопускане. В тридневен срок от обявяване на списъците кандидатите, които не са допуснати, могат да направят писмено възражение пред Висшия съдебен съвет.

(6) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Юридически лица с нестопанска цел, регистрирани за осъществяване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации не по-късно от 7 дни преди събеседването по чл. 194б могат да представят на Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват конкретни данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.
§ 121. Член 194а се изменя така:

Чл. 194а. (1) Свободните длъжности за председатели на съдилища и за ръководители на прокуратурата и на следствието се обявяват от съответните колегии на Висшия съдебен съвет с решение, което се обнародва в „Държавен вестник“ и на интернет страницата на Висшия съдебен съвет, и се заемат след избор.

(2) За участие в избора кандидатите подават подробна автобиография, концепция за работата си и други документи, които по тяхна преценка имат отношение към професионалните и нравствените им качества. Съответната комисия по атестирането и конкурсите извършва проверка на документите и допуска до участие в избора кандидатите, които отговарят на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1.

(3) Имената на кандидатите се оповестяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет с кратка автобиография и концепция за работата им.

(4) Списъците на допуснатите и недопуснатите за участие в избора кандидати се обявяват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет най-малко 14 дни преди датата на провеждане на избора.

(5) В списъка на кандидатите, които не са допуснати за участие в избора, се посочва и основанието за недопускане. В тридневен срок от обявяване на списъците недопуснатите кандидати могат да направят писмено възражение пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет, която може да преразгледа въпроса. Решението, с което не се допуска кандидат до участие в избора, подлежи на обжалване по реда на чл. 187.

(6) Юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, висши училища и научни организации, не по-късно от 7 дни преди събеседването по чл. 194б могат да представят на съответната колегия на Висшия съдебен съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставяни. Анонимни становища и сигнали не се разглеждат. Представените становища и въпроси се публикуват на интернет страницата на Висшия съдебен съвет в срок до три дни след представянето им. Не се публикуват данни, съставляващи класифицирана информация, както и факти от интимния живот на лицата.“

(7) Кандидатите за председатели на съдилища и ръководители на прокуратури се изслушват от Общото събрание на съответния съд и от прокурорите в съответната прокуратура.”Чл. 194б. (Нов - ДВ, бр. 1 от 2011 г., в сила от 4.01.2011 г.) (1) Процедурата по избор на административни ръководители се провежда от Висшия съдебен съвет чрез събеседване. В рамките на събеседването се прави преценка на кандидата за:

1. професионалната му подготовка като съдия, прокурор или следовател въз основа на резултатите от извършените до момента периодични атестирания;

2. управленската му компетентност като административен ръководител, за което кандидатът защитава концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт;

3. нравствените качества на кандидатите въз основа на мотивирано становище на Комисията "Професионална етика и превенция на корупцията".

(2) Становището по ал. 1, т. 3 се предоставя на кандидатите не по-късно от три дни преди датата на събеседването.

(3) (Нова - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) По време на събеседването членовете на Висшия съдебен съвет могат да отправят въпроси към кандидата и въз основа на становищата по чл. 194а, ал. 6.

(4) (Доп. - ДВ, бр. 32 от 2011 г., в сила от 19.04.2011 г., предишна ал. 3, бр. 50 от 2012 г.) Висшият съдебен съвет приема решение за назначаване на кандидата, който отговаря на изискванията по чл. 164 и чл. 169, ал. 1, като решението се приема и въз основа на преценката по ал. 1, т. 2.

(5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 50 от 2012 г.) Решението на Висшия съдебен съвет по ал. 4 може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187.
§ 122. Член 194б се изменя така:

Чл. 194б. (1) Изборът се провежда от съответната колегия на Висшия съдебен съвет чрез събеседване, в което се прави преценка на кандидата за:

1. професионалната му подготовка като съдия или прокурор според извършените до момента периодични атестирания;

2. управленската му компетентност според защитената от кандидата концепция за стратегическо управление на съответния орган на съдебната власт;

3. нравствените качества на кандидатите въз основа на мотивирано становище на Комисията по професионална етика и почтеност.

(2) Становището по ал. 1, т. 3 се предоставя на кандидатите не по-късно от три дни преди датата на събеседването.

(3) При събеседването членовете на съответната колегия на Висшия съдебен съвет поставят въпроси към кандидата.

(4) Колегията на Висшия съдебен съвет приема решение по реда на чл. 171. Решението може да се обжалва при условията и по реда на чл. 187.“


§ 123. Създава се чл. 194г:

Чл. 194г. Редът за провеждане на конкурси и избор по раздели II и IIа и за съставянето на конкурсните комисии се определя с наредба на Висшия съдебен съвет.
Чл. 195. (1) Съдия, прокурор и следовател, докато заема длъжността си, не може да:

6. членува в политически партии или коалиции, в организации с политически цели, да извършва политическа дейност, както и да членува в организации или да извършва дейности, които засягат независимостта му;
§ 124. В чл. 195, ал. 1, т. 6, накрая се поставя точка и се създава изречение второ: „За членство в организация или извършване на дейност, засягащи независимостта, се смята членството или осъществяването на действия или бездействия в услуга на или по повод на дейността на персонифицирани или неперсонифицирани организации с нестопанска цел (общества, клубове, ложи и др.), чиито организация, статут, цели и средства предвиждат или допускат възникване, упражняване или прекратяване на права или задължения за членовете, сътрудниците или съмишлениците като резултат на непублични правила, ритуали или процедури.“§ 125. Създават се чл. 195a и чл. 195б:
Чл. 195a. (1) Всеки съдия, прокурор и следовател, членовете на Висшия съдебен съвет, главният инспектор и инспекторите от Инспектората към Висшия съдебен съвет подават пред съответната колегия на Висшия съдебен съвет ежегодно, до 31 март на следващата година, декларация за всички свои дейности и членства в организации, юридически лица с нестопанска цел и в други граждански проекти по образец, утвърден от Висшия съдебен съвет.

(2) Колегиите на Висшия съдебен съвет водят централен публичен регистър на декларациите по ал. 1.


Чл. 195б. Когато констатира несъвместимост Комисията по професионална етика и почтеност изготвя мотивирано заключение, което се изпраща на съответната колегия.”


Чл. 197. (2) Периодичното атестиране представлява оценка на професионалната квалификация и деловите качества на съдия, прокурор или следовател, на административен ръководител и заместник на административен ръководител за период четири години. Атестирането се провежда въз основа на критериите и показателите, определени в този закон и в наредбата по чл. 209а.
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   13


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница