Закон за управление на отпадъците 1 Подзаконови нормативни актове по прилагане на зуостраница1/18
Дата03.04.2017
Размер3.04 Mb.
Размер3.04 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ПРОГРАМА
ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ


НА ОБЩИНА БАЛЧИК
2014 – 2020г.
(ПРОЕКТ)


http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/72/balchik_bulgaria_aerial_photo_from_the_black_sea.jpg

м. Юни, 2015 г.


Съдържание


І. Въведение и обхват на програмата

1.1. Въведение

1.2. Обхват на програмата

1.3. Принципи

1.4. Устойчиво развитие

1.5. Икономическа достъпност и устойчивост

1.6. Минимизиране не отпадъците

1.7. Чиста и здравословна околна среда

1.8. Пълна отговорност на замърсителите

1.9. Участие на обществеността


ІІ. Законодателна рамка и принципи на управление на
отпадъците

2.1. Законодателна рамка за управление на отпадъците в България

2.1.1. Закона за опазване на околната среда
2.1.2. Закон за управление на отпадъците
2.1.3. Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО

2.1.4. Закон за местните данъци и такси


2.1.5. Закон за устройство на територията
2.1.6. Рамкови национални документи, свързани с управлението на отпадъците
2.2.1.Законодателство на ЕС за управление на отпадъците

2.2.2. Стратегия на Европейската общност относно бъдещото управление на


битовите отпадъци.

2.3. Принципи за управление на отпадъцитеІІІ. Обща характеристика на Общината

3.1. Географска характеристика на територията на общината


3.2. Административно-териториална характеристика

3.3. Социално-демографска характеристика


3.4. Икономическо развитие на Общината. Стопански дейности
3.5. Екологична характеристика

ІV. Съществуващо състояние и практики по управление на
отпадъците
4.1. Данни за отпадъците, съществуващо състояние
4.1.1. Битови отпадъци

4.1.2. Строителни отпадъци

4.1.3. Растителни отпадъци

4.1.4. Утайки от ПСОВ


4.1.5. Производствени отпадъци.

4.2. Съществуващи практики за третиране и транспортиране на


отпадъците

4.3. Система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

4.4. Предварително третиране и обезвреждане на отпадъците

4.5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с


отпадъци

4.6. Внасяне и изнасяне на отпадъци


4.7. Администриране на дейностите по управление на отпадъците
4.8. Проучване, прогнозиране, планиране

4.9. Финансиране на дейностите по управление на отпадъцитеV. Основни цели на програмата и мерки, обезпечаващи прилагането
им

5.1. Компоненти на отпадъчния поток и отговорности за управление на


отпадъците от тях

5.2. Предотвратяване и намаляване образуването на отпадъците

5.3. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци
5.3.1. Национални цели

5.3.2. Регионални цели

5.3.3. Въвеждане на системи за разделно събиране с цел оползотворяване и
рециклиране на отпадъци

5.3.4. Домашно компостиране


5.3.5. Информационни кампании
5.3.6. Мерки

5.4. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение,


събиране и транспортиране

5.4.1. Разработване и прилагане на системи за събиране на опасни


отпадъци

5.4.2. Събиране и транспортиране на смесени БО

5.5. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

5.6. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с


отпадъци

5.7. Правно регулиране на управлението на отпадъците на местно ниво и


ускоряване на прилагането на законодателството и политиката в
областта

5.8. Укрепване на административния капацитет на институциите, отговорни за


управлението на отпадъците

5.9. Управление на специфични потоци отпадъци в съответствие с изискванията


5.9.1. Отпадъци от опаковки

5.9.2. Излязло от употреба електрическо и електронно оборудване

5.9.3. Батерии и акумулатори

5.9.4. Излезли от употреба моторни превозни средства


5.9.5. Отработени масла

5.9.6. Едрогабаритни отпадъци


5.9.7. Опасни отпадъци от домакинства

5.9.8. Излезли от употреба гуми


5.9.9. Отпадъци от хуманната медицина
5.9.10. Утайки от граска пречиствателна станция за отпадни води

VІ. Инвестиционна програма

Възможности за финнасиране Приоритетни инвестиционни проекти


VІІ. План за действие
VІІІ. Индикатори за постигане целите на програмата
Х. Отчет за изпълнение на програмата

 1. ВЪВЕДЕНИЕ И ОБХВАТ НА ПРОГРАМАТА

1.1.ВЪВЕДЕНИЕ

Настоящата програма представлява актуализация на програмата за управление на отпадъците на Община Балчик 2014-2020г., приета с решение на общински съвет – Решение 177, Протокол № 22 от 20.10.2008 г., изм. с Решение 490 по Протокол № 34 от 19.12.2013 г.). Актуализацията на програмата се разработва във връзка с разработеният нов План за управление на отпадъците за периода 2014-2020г. дава нови насоки и предвиждания, които следва да се имат в предвид в настоящата актуализация, съгласно чл.52, ал.4 от ЗУО.

Друг основен момент налагащ актуализацията на програмата за управление на отпадъците е сключеното споразумение с другите общини от регион Добрич за създаване на между общинска (регионална) структура за съвместна експлоатация на регионалната система. Изградени са Регионално депо край с. Стожер, Претоварна станция за ТБО в м-ст Момчил, край Балчик и Претоварна станция за ТБО в град Тервел.

Изпълнен е проект DIR-5112122-13-81 „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич", по договор за безвъзмездна помощ № DIR-5112122-C011, финансиран от Европейски фонд за регионално развитие на Европейския съюз и правителството на Р. България чрез Оперативна програма Околна среда 2007 - 2013 г.

Програмата за управление на отпадъците на Община Балчик е разработена с цел да се определят мерките за изграждане на интегрирана система за управление на отпадъците в общината, която да е като елемент на интегрирана регионална система за управление на отпадъците в регион Добрич. Чрез тази система се предвижда да се намалят въздействията върху околната среда, причинени от образуваните отпадъци, увеличаване отговорностите на замърсителите и стимулиране на инвестициите в областта на управление на отпадъците.

1.2. Обхват на програмата

Обхвата на Актуализираната програма за управление на отпадъците на Община Балчик е в съответствие с „Методически указания за разработване на общински програми за управление на отпадъците“, утвърдени със Заповед № АД-211/31.03.2015г. на Министъра на околната среда и водите. Актуализираната програма обхваща всички дейности, които произтичат като задължение на общините, съгласно разпоредбите на Закона за управление на отпадъците и подзаконовите нормативни актове към него. С оглед синхронизиране с мерките за регионално управление и настъпилите промени в националното законодателство Програмата включва:

-  Оптимизиране на общинската система за събиране и транспортиране на битовите отпадъци

-  Оптимизиране  на система за разделно събиране на отпадъци от опаковки

-  Въвеждане на система за събиране и третиране на биоотпадъци /зелено компостиране/

-  Въвеждане на система за събиране и третиране на строителните отпадъци

-  Въвеждане на системи за събиране на масово разпространени отпадъци

-  Участие в регионална система за управление на отпадъците на регион Добрич

-  Въвеждане в експлоатация на Претоварна станция за ТБО в гр.Балчик

-  Закриване, рекултивация  и след експлоатационен мониторинг на съществуващото общинско депо в м-ст Момчил, землище на град Балчик

Въз основа на анализа на съществуващата практика по управление на отпадъците и идентифицираните проблеми и несъответствия, както и при отчитане на изискванията на националното законодателството и политика и на конкретните условия и нужди на района, са определени основните цели на програмата:

1. Предотвратяване и намаляване на образуването на отпадъците

2. Увеличаване на количествата рециклирани и оползотворени отпадъци

3. Подобряване на организацията по разделяне, временно съхранение, събиране и транспортиране на отпадъците

4. Екологосъобразно обезвреждане на отпадъците

5. Предотвратяване и намаляване на риска от стари замърсявания с отпадъци

6. Правно регулиране на управлението на отпадъците и ускоряване прилагането на законодателството

7. Осигуряване на достатъчни и надеждни данни за отпадъците

8. Укрепване на административния капацитет за управлението на отпадъците

9. Увеличаване на инвестициите в сектора и прилагане на принципите "отговорност на производителя" и "замърсителят плаща"

10. Участие на обществеността

11. Управление на специфични потоци отпадъци


1.3.Принципи


В общинската Програма се спазват основните принципи за управление на отпадъците, залегнали в международните правни актове, по които Р. България е страна, общата европейска и националната политика в тази област, както и основните принципи, на които се основава Националната програма за управление на дейностите по отпадъците.

1.4. Устойчиво развитие

С реализирането на програмата се стреми към по- добро качество на живот за обществото чрез ограничаване на отпадъците, предотвратяване на замърсяването и недопускане на нерегламентирани сметища, максимално опазване на природа и природните ресурси.


1.5. Икономическа достъпност и устойчивост
Системата за управление на отпадъците трябва да е в състояние да генерира нужните приходи за покриване на разходите.

  1. Минимизиране на отпадъците

Вземане на мерки за предотвратяване и намаляване образуването на отпадъци.


  1. Чиста и здравословна околна среда

Преустановяване практиката за изхвърляне отпадъците на нерегламентирани места, извършване на безопасно депониране и осигуряване на чиста и здравословна среда в населените места, в домовете, обществените заведения и др.  1. Пълна отговорност на замърсителите

Обединява установените и в международната практика тясно взаимосвързани помежду си принципи на “споделена отговорност” и “замърсителят плаща”. Принципът за пълната отговорност предполага и заплащане на глоби в случаите на неизпълнение или нарушение на регламентираните с нормативните актове задължения.  1. Участие на обществеността

Гражданите имат отношение към проблематиката на отпадъците като постоянни причинители на отпадъци и като субект на вредното им въздействие. Прилагането на този принцип на общинско ниво осигурява партньорство между държавните институции и местните власти от една страна и обществеността от друга при вземане и реализация на решения по проблемите на отпадъците.

Вземането на правилни решения и осъществяването на мерките, заложени в общинската програма, ще се постигнат при оптимален баланс на интересите на различните участници в управлението на отпадъците. Ще се поддържа непрекъснат диалог с участниците в дейностите по управление на отпадъците и организирането на кампании за повишаване на общественото разбиране и съзнание. За целта се предвижда: • редовното предоставяне на информация на населението за състоянието на околната среда;

 • привличането на населението, неправителствени организации и заинтересованата индустрия, в процесите на вземане на решения по въпросите на управление на отпадъците, включително за начина за определяне на "такса битови отпадъци" и отчитането на изразходваните средства;

 • повишаване на общественото съзнание, с цел да се постигне промяна в поведението на населението, чрез осъзнаване на екологичните рискове, свързани с изчерпване на ресурсите, генерирането и обезвреждането на отпадъците;

 • провеждане на конкурси, празненства, обществени мероприятия, организирани специално за целта, или включени като част от програмите за честване на празници на общината или конкретно населено място, като специално внимание следва да бъде отделено на работата с подрастващите;

 • получаване на обратна връзка за успеха на прилаганите мерки за управление на отпадъците.
 1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА И ПРИНЦИПИ НА УПРАВЛЕНИЕ НА
  ОТПАДЪЦИТЕ
2.1. ЗАКОНОДАТЕЛНА РАМКА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ

Законът за опазване на околната среда (ЗООС), Законът за управление на отпадъците (ЗУО) и Законът за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане, заедно със съответните подзаконови нормативни актове са основните закони в областта на управление на отпадъците в България. Съществуват и други закони и подзаконови нормативни актове, които оказват влияние върху развитието на сектор „Управление на отпадъците”, като по - важните от тях са споменати в този раздел от Програмата.2.1.1. Закон за опазване на околната среда

Общите изисквания към опазването на всички компоненти на околната среда (въздух, води, почви, земни недра, биоразнообразие) и управлението на факторите, които оказват вредно въздействие върху нея (отпадъци, шум, химични вещества и антропогенна дейност) са въведени в ЗООС. ЗООС очертава принципите за защита на компонентите на околната среда - като например “устойчиво развитие”, “предимство на предотвратяване пред обезвреждане”, “замърсителят плаща” и интегрирането на политиката на опазване на околната среда в секторните и регионалните политики. Освен рамкови разпоредби относно принципите, които трябва да се спазват за опазване на околната среда (и в частност на управлението на отпадъците) и общите задължения на лицата и компетентните органи, в закона са регламентирани и процедурите по извършване на екологична оценка, оценка за въздействието върху околната среда (ОВОС) и издаване на комплексни разрешителни или лицензи.   1. Закон за управление на отпадъците

Законът за управление на отпадъците, приет през септември 2003 г., доразвива философията на закона от 1997 г. и транспонира напълно РДО 75/442/ЕЕС и заедно с наредбите към закона се въвеждат изискванията на всички европейски директиви в сектор “Управление на отпадъците”. Към момента на приемане на България като страна член на ЕС през 2007г., законодателството в сектора е хармонизирано с европейското право. С допълненията в закона през 2010 г. се въвеждат икономически стимули за предприемане на управление на отпадъците. Той въвежда за първи път конкретно адресирани оперативни цели за рециклиране на битови и строителни отпадъци, изисквания към съоръженията и инсталациите за отпадъци, въвежда икономически и регулаторни механизми и инструменти за прилагане на законодателството; правила за управление на масово разпространените отпадъци; урежда подхода за „край на отпадъка” и „странични продукти”, определя детайлно контролните функции на институциите и конкретните глоби и санкции за неспазване на закона.Ключови разпоредби, произтичащи от ЗУО, са:

 количествени цели за подготовка за повторна употреба и рециклиране на отпадъчни материали, включващи най-малко хартия и картон, метал, пластмаса и стъкло от домакинствата и подобни отпадъци от други източници, които да достигнат

общините, в следните срокове и количества:

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 25 на сто от общото им тегло


2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 40 на сто от общото им тегло
3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 50 на сто от общото им тегло.
 Въвежда изисквания най-късно до края на 2020 г. общините да ограничат
количеството депонирани биоразградими битови отпадъци до 35 на сто от общото
количество на същите отпадъци, образувани в България през 1995 г.
 Въвежда поетапни цели за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на отпадъци от строителството и от разрушаване на сгради, за което отговорност имат възложителите на строителни дейности, както публични органи, така и бизнес:

1. до 1 януари 2016 г. - най-малко 35 на сто от общото тегло на отпадъците;


2. до 1 януари 2018 г. - най-малко 55 на сто от общото тегло на отпадъците;
3. до 1 януари 2020 г. - най-малко 70 на сто от общото тегло на отпадъците.
 Кметовете на общини да организират системи за разделно събиране на битовите отпадъци от хартия и картон, метали, пластмаси и стъкло и да осигурят условия за разделно събиране на отпадъци от опаковки за всички населени места с население, по-голямо от 5000 жители и за курортните населени места.
 Кметовете на общини да осигурят до средата на 2014 г. площадки за безвъзмездно предаване на разделно събрани отпадъци от домакинствата, в т.ч. едрогабаритни отпадъци, опасни отпадъци и други във всички населени места с население, по-голямо от 10 000 жители и при необходимост в други населени места
 Ползвателите на търговски обекти, производствени, стопански и административни сгради в населените места с над 5000 жители и в курортните населени места са задължени от началото на 2013 г. да събират разделно отпадъците от хартия и картон, стъкло, пластмаси и метали в съответствие с наредбите на общините по чл.22 от ЗУО. Наредбите следва да се приемат от общинските съвети до средата на 2014 г.

 Въвежда детайлни правила и изисквания за сдружаване на общините в региона и предназначени за изгаряне или съвместно изгаряне с оползотворяване на енергията за всяка инсталация, в количества за съответната календарна година, надвишаващи сумарно половината от годишния капацитет на инсталацията. В случаите, когато в Националния план за управление на отпадъците са заложени специфични мерки за управление на даден отпадък или поток от отпадъци, Министерският съвет може да ограничи вноса на тези отпадъци.


Законът за ратификация на Базелската Конвенция за контрол на трансграничното движение на опасни отпадъци и тяхното обезвреждане е приет през януари 1996 г (обн.,ДВ, бр.8 от 1996 г.). Допълнително със Закон (обн. ДВ, бр.113 от 1999 г.) са ратифицирани и поправките към Конвенцията. На общоевропейско ниво конвенцията се прилага чрез Регламент (ЕО) № 1013/2006 за трансграничен превоз на отпадъци.


2.1.3. Подзаконови нормативни актове по прилагане на ЗУО

Действащите подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, могат да се обособят в четири групи:Подзаконови нормативни актове, които детайлизират изискванията на ЗУО, определящи изисквания към съоръжения и инсталации:

 към площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци

за изграждане и експлоатация на депа и други съоръжения и инсталации за третиране на отпадъци

за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и за съвместно изгаряне на отпадъци

за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци

към инсталации, произвеждащи титанов диоксид.Подзаконови нормативни актове, регулиращи управлението на специфични отпадъчни потоци:

за утайки от пречистване на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието


за строителни отпадъци и за влагане на строителни рециклиране материали
 две отделни наредби за третиране и за разделни събиране на био-отпадъци
 ПХБ
 за опаковки и отпадъци от опаковки

 ИУЕЕО


 ИУМПС
 за отпадъци от негодни за употреба батерии и акумулатори
 за отработени масла и отпадъчни нефтопродукти

 за автомобилни гуми

Все още не е приета Наредбата за изискванията към дейностите по събиране и третиране на отпадъците на територията на лечебни и здравни заведения, която е съвместна наредба на министъра на здравеопазването и министъра на околната среда и водите.

Подзаконови нормативни актове, съдържащи регулации по управлението на отпадъци чрез икономически инструменти:

за отчисленията на разходване на събраните средства за дейностите по закриване и след експлоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци и за отчисленията за депониране на битови и строителни отпадъци

 за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (ИУМПС, ИУЕЕО, гуми, опаковки, масла, негодни за употреба батерии и акумулатори, полимерни торбички)

за финансова гаранция или еквивалентна застраховка при трансграничен превоз на отпадъци.
Подзаконови нормативни актове с хоризонтални разпоредби спрямо всички видове отпадъци, инсталации и съоръжения за отпадъци в обхвата на ЗУО:

за класификация на отпадъците

за предоставяне на информация и реда за водене на публични регистри относно отпадъците.

Съответствие с европейското право в сектор отпадъци

Към момента на приемане на НПУО националното законодателство е в съответствие с европейското екологично право в сектор „Управление на отпадъците“. Констатираните от ЕК пропуски в националното законодателство – нетранспортиране в срок на Директива 2010/75/ЕС относно индустриалните емисии (част „Отпадъци“) и на Директива 2011/97/ЕС за изменение на Директива 1999/31/ЕС по отношение на специфичните критерии за съхранение на метален живак, считан за отпадък – за отстранени и съответните наредби за приети.
Подзаконови нормативни документи по прилагането на ЗУО.

Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци (обн., ДВ, бр. 111, от 27.12.2013г.)

Наредба за разделно събиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 275 от 06.12.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 107 от 13.12.2013 г.)

Наредба за третиране на биоотпадъците, приета с ПМС № 235 от 15.10.2013 г. (Обн. ДВ, бр. 92 от 22.10.2013 г.)

Наредба за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали, приета с ПМС 277 от 5.11.2012 г. (Обн., ДВ, бр. 89 от 13.11.2012 г., в сила от 13.11.2012 г.)

Наредба за изискванията за третиране и транспортиране на производствени и опасни отпадъци (приета с ПМС № 53 от 1999 г., ДВ, бр.29/1999 г.)

Наредба за опаковките и отпадъците от опаковки (обн., ДВ, бр. 85/06.11.2012 г., изм. и доп., бр. 76/30.08.2013 г.)

Наредба № 3 за изискванията към инсталации, произвеждащи титанов диоксид (обн. ДВ, бр. 49/04.06.2013 г.)

Наредба № 3 за класификация на отпадъците (издадена от министъра на околната среда и водите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 44 от 25.05.2004 г. )

Наредба № 4 за условията и изискванията за изграждането и експлоатацията на инсталации за изгаряне и инсталации за съвместно изгаряне на отпадъци (обн. ДВ, бр. 36 от 2013 г.)

Наредба № 7 за изискванията, на които трябва да отговарят площадките за разполагане на съоръжения за третиране на отпадъци (издадена от министъра на околната среда и водите, министъра на регионалното развитие и благоустройството, министъра на земеделието и горите и министъра на здравеопазването, обн., ДВ, бр. 81 от 17.09.2004 г. )
Наредба № 6 за условията и изискванията за изграждане и експлоатация на депа и на други съоръжения и инсталации за оползотворяване и обезвреждане на отпадъци (Издадена от министъра на околната среда и водите, обн., ДВ, бр. 80 от 13.09.2013 г., в сила от 13.09.2013 г.)
Наредба № 2 от 22 януари 2013 г. за реда и образците, по които се предоставя информация за дейностите по отпадъците, както и реда за водене на публични регистри (обн., ДВ, бр. 10 от 05.02.2013 г.)
Наредба за излезлите от употреба моторни превозни средства (Приета с ПМС № 11 от 15.01.2013 г., обн., ДВ, бр. 7 от 25.01.2013 г., в сила от 25.01.2013 г., изм. и доп., бр. 95 от 01.11.2013 г., в сила от 01.11.2013 г.)
Наредба за реда и начина за оползотворяване на утайки от пречистването на отпадъчни води чрез употребата им в земеделието (Приета с ПМС № 339 от 14.12.2004 г., обн., ДВ, бр. 112 от 23.12.2004 г.).

Наредба за батерии и акумулатори и за негодни за употреба батерии и акумулатори (приета с ПМС № 351 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

Наредба за отработените масла и отпадъчните нефтопродукти (приета с ПМС № 352 от 27.12.2012 г., обн. ДВ. бр.2 от 08.01.2013 г.)

Наредба за изискванията за реда и начина за инвентаризация на оборудване, съдържащо полихлорирани бифенили, маркирането и почистването му, както и за третирането и транспортирането на отпадъци, съдържащи полихлорирани бифенили (приета с ПМС № 50 от 9.03.2006 г., обн., ДВ, бр. 24 от 21.03.2006 г.)


Наредба за излязлото от употреба електрическо и електронно оборудване (приета с ПМС № 256 от 13.11.2013 г., обн. ДВ, бр. 100 от 19.11.2013 г., в сила от 01.01.2014 г.

Наредба за определяне на реда и размера за заплащане на продуктова такса за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци (приета с ПМС № 120 от 30.05.2008 г., обн., ДВ, бр. 53 от 10.06.2008 г., изм. и доп., бр. 5 от 20.01.2009 г., в сила от 20.01.2009 г., изм, бр. 45 от 16.06.2009 г., бр. 69 от 03.09.2010 г., изм., бр. 85 от 29.10.2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. и доп., бр. 29 от 8.04.2011г., бр. 47 от 22.06.2012 г., в сила от 22.06.2012г., изм., бр. 75 от 02.10.2012г., в сила от 01.10.2012 г., изм. с Решение № 9028 от 22.06.2012 г. на ВАС на РБ – бр. 87 от 09.11.2012 г., изм., бр 76 от 30.08.2013 г., бр. 100 то 19.112013 г., в сила от 01.01.2014г.)


Наредба за изискванията за третиране на излезли от употреба гуми (Приета с ПМС № 221 от 14.09.2012 г., обн. ДВ. бр 73 от 25.09.2012 г.)
Наредба за реда и начина за изчисляване на размера на финансовата гаранция или еквивалентна застраховка и за предоставяне на годишни справки-декларации при трансграничен превоз на отпадъци (Приета с ПМС № 76 от 31.03.2011 г., обн. ДВ. бр.29 от 08.04.2011 г.)


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница