Законови основания за разработване на анализаДата17.11.2017
Размер169.72 Kb.
Размер169.72 Kb.

logo1

О Б Щ И Н А Б О Ж У Р И Щ Е - С О Ф И Й С К А О Б Л А С Т

гр.Божурище бул.”Европа” №85 ' 02/9932913, факс 02/9933104, e-mail: bojurob@mail.bg

А Н А Л И З

на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Божурище

Софийска област


I. Въведение


  1. Законови основания за разработване на анализаАнализът на потребностите за личностно развитие на децата и учениците в

община Божурище е разработен в съответствие с изискванията на новия Закон за предучилищното и училищното образование, влязъл в сила на 01.08.2016г. и във връзка с чл.196, ал.1, според който Областният управител организира разработването на Областна стратегия за подкрепа на личностното развитие на децата и учениците, въз основа на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците във всяка община натериторията на Софийска област. Процедурно изискване, регламентирано в чл.196, ал.3 от Закона, е Общински съвет – Божурище да приеме горепосочения Анализ.  1. Цел и обхват на документа

Законът за предучилищното и училищното образование /ЗПУО/ определя образованието като национален приоритет, който включва участниците в образователния процес и институциите, както и отношенията и връзките между тях за постигане целите на образованието и положителното развитие на участниците в него. Участниците в този процес са децата, учениците, учителите, директорите и другите педагогически специалисти, както и не на последно място родителите.

Институциите в системата на предучилищното и училищното образование са детските градини, училищата, центровете за подкрепа за личностно развитие и специализираните обслужващи звена.

Участниците в образователния процес и институциите си партнират с общините и с други заинтересовани страни.

Главна ценност в образователната система е детето/ученикът. Всяка идея за развитие на българското училищно образование и предучилищно възпитание и подготовка, всяко едно действие в тази насока, трябва да бъдатосмисляни и прокарани през призмата на тази ценност. Интересите на останалите участници вобразователния процес – учители, директори, кметове и общинска администрация,министър и администрация на Министерството на образованието и науката, издатели научебници и учебни помагала и други, следва да бъдат подчинени на основната цел –осигуряване на равен достъп и качествено образование за нашите деца, както и подкрепа за личностното им развитие.
Законът внася ново качество внашето образование като регламентира приобщаващото образование. Всеки има право на образование и може да повишава образованието иквалификацията си чрез учене през целия живот.

Приобщаващото образование е неизменна част от правото на образование. То е процесът на осигуряване за всички деца, включително за тези с увреждания, на равнопоставени възможности да получат ефективно образование, с необходимите допълнителни помощни средства и ресурсно подпомагане в общообразователни детски градини и училища, за да се подготвят децата за продуктивен живот като пълноценни членове на обществото.

Основните цели на този процес са:
1. интелектуално, емоционално,социално,духовно-нравствено ифизическо развитие иподкрепа на всяко дете и на всеки ученик в съответствие с възрастта, потребностите,способностите и интересите му;

2.съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност;

3. придобиване на компетентности, необходими за успешна личностна и професионалнареализация и активен граждански живот в съвременните общности;

4.придобиване на компетентности за прилагане на принципите за устойчиво развитие;

5. ранно откриване на заложбите испособностите на всяко дете и ученик и насърчаване

на развитието и реализацията им;

6.формиране на устойчиви нагласи и мотивация за учене през целия живот;

7. придобиване на компетентности за разбиране и прилагане на принципите надемокрациятаиправоватадържава,начовешкитеправаисвободи,наактивнотоиотговорнотогражданскоучастие;

8. формираненатолерантностиуважениекъметническата,националната,културната,езиковатаирелигиознатаидентичностнавсекигражданин;

9. формираненатолерантностиуважениекъмправатанадецата,ученицитеихоратасувреждания;

10. познаваненанационалните,европейскитеи световнитекултурни ценности итрадиции;

11. придобиваненакомпетентностизаразбираненаглобалнипроцеси,тенденцииитехнитевзаимовръзки;

12. придобиваненакомпетентностизаразбиранеиприлаганенапринципите,правилата,отговорноститеиправата,коитопроизтичатотчленствотовЕвропейскиясъюз;

13. ангажираност на Общината и юридическите лица с нестопанска цел,работодателите, родителите и други заинтересовани страни и диалог между тях по въпросите на образованието и подкрепата.


Дейностите за подкрепа на личностното развитие подлежат на оптимизация в съответствие с разпоредбите на ЗПУО и налагат координираност между всички участници в образователния процес и органи на управление на централно и местно ниво.

На територията на община Божурище към момента не съществува Център за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците, както и Център за ресурсно подпомагане. Грижите за подкрепа за личностното развитие на децата и учениците се осъществяват от институциите в системата на предучилищното и училищно образование, в съответствие с индивидуалните потребности на всяко дете и всеки ученик, чрез осигуряване на подходяща физическа, психологическа и социална среда за развиване на способностите и уменията, чрез осигуряване на подкрепа най-близко до мястото, където живее и учи всяко дете и всеки ученик, повишаване на качеството на услугите и подобряване на достъпа до тях от всички деца и ученици. Подкрепата за личностно развитие трябва да отговоря на новитепредизвикателства и да предлага иновативни визия и подходи за развитие пред традиционнитеобразователни модели и традиционните форми на общуване. Акцент е индивидуалността на всяко дете и ученик, респективно индивидуалните му потребности и възможности.


Подкрепата за личностно развитие бива обща и допълнителна.

Дейности от общата подкрепа за личностно развитие са регламентирани в чл. 178, ал. 1 на ЗПУО.

Общата подкрепа за личностно развитие включва:

1.екипна работа между учителите и другите педагогически специалисти;

2.допълнително обучение по учебни предмети при условията на този закон;

3.допълнителни модули за деца, които не владеят български език;

4.допълнителни консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове;

5.консултации по учебни предмети;

6.кариерно ориентиране на учениците;

7.занимания по интереси;

8.библиотечно-информационно обслужване;

9.грижа за здравето;

10.осигуряване на общежитие;

11.поощряване с морални и материални награди;

12.дейности по превенция на насилието и преодоляване на проблемното поведение;

13.ранно оценяване на потребностите и превенция на обучителните затруднения;

14.логопедична работа.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие включва:

1.работа с дете и ученик по конкретен случай;

2.психо-социална рехабилитация, рехабилитация на слуха и говора, зрителна рехабилитация, рехабилитация на комуникативните нарушения и при физически увреждания;

3.осигуряване на достъпна архитектурна, обща и специализирана подкрепящасреда, технически средства,специализирано оборудване,дидактически материали,методики и специалисти;

4.предоставяненаобучениепоспециалнитеучебнипредметизаученицитесъссензорни увреждания;

5.ресурсноподпомагане.


Допълнителнатаподкрепазаличностноразвитиесепредоставянадецаиученици:

1.съсспециалниобразователнипотребности;

2.вриск;

3.сизявенидарби;

4.схроничнизаболявания.
Допълнителната подкрепа за личностно развитие се осигурява от детските градини, от училищата, от центровете за подкрепа за личностно развитие и от специализирани обслужващи звена.
3. Връзка с други стратегически документи на национално, регионално и местно ниво
За осъществяване на политиката в сферата на образованието в Община Божурище и за изготвяне на Анализа е осъществена връзка със следните стратегически документи:

Национална стратегия за младежта 2010-2020г.;

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Божурище;

Общинска програма за закрила на детето;

Национална програма за развитие на училищното образование и предучилищното възпитание и подготовка 2006-2015г.;
4. Методика и участници в процеса на разработване на анализа
В съответствие с чл.174, ал.1 от ЗПУО осигуряването на подкрепата заличностно развитие на децата и учениците от институциите в СПУО трябва да сеосъществява съвместно с държавните и местните органи и структури и доставчиците насоциални услуги.

В процеса на събиране на информация, необходима за изготвянето наАнализа, се включиха представители на всички институции и заинтересовани страни от общината:

•Общинска администрация;

•училища;

•детски градини

II. Състояние и предизвикателства
1. Структура на образователната система в общината. Общинска мрежа от детски градини, училища и обслужващи звена за учебната 2016/2017 г.
Образователната система в община Божурище се изгражда от две детски градини, едно основно и едно средно училище, които са съсредоточени предимно в административния център на общината – град Божурище.
Общинската мрежа от детски градини е съставена от ДГ „Детелина” и ДГ „Буратино”.

Общинските училища са СУ „Летец Христо Топракчиев”, гр. Божурище и ОУ „Свети Свети Кирил и Методий”, с. Хераково.

СУ „Летец Христо Топракчиев” е включено в списъка на средищните училища в Република България.

Децата от селата се извозват от наета по ЗОП фирма.


Броят на децата в двете детски градини е общо 370.

В ДГ „Детелина” има 169 деца, като за последните три години броят им се е увеличил с 3 бр. Броят на групите остава непроменен – 7 групи. ДГ „Детелина” има филиал в едно от селата на общината – с.Храбърско. В него се обучават около 11 деца. За последните две години има едно дете със специални образователни потребности (СОП). Но няма ресурсен учител, който да работи и подкрепя приобщаването на това дете.

Ресурсните учители в България се назначават от 28-те ресурсни центрове в страната. Ресурсните центрове са специализирани звена към Министерството на образованието и науката, които съдействат за въвеждане на приобщаващо образование. Най-големият ресурсен център в страната е Ресурсен Център София – град.

В ДГ „Буратино” за учебната 2016/2017г. са записани 201 деца. Наблюдава се спад с 19 деца за последните 3 години. Групите са се увеличили с една и към момента има 9 групи. Брой деца със СОП – 2 бр., в I и III група. Насочени за ресурсно подпомагане са 2 броя деца. Четирима възпитатели работят с децата със СОП. А за 16 бр. е необходима въвеждаща квалификация. Общият брой учители и възпитатели е 35, а на непедагогическия персонал е 19 бр.


В СУ „Летец Христо Топракчиев” се обучават 558 ученици, в 25 паралелки. Има увеличение, в съпоставка с изминалите учебни години, с 33 бр. деца. На дневна форма на обучение за 2016/2017 г. са 556 ученици. В индивидуална форма на обучение е един ученик. Броят на учениците със СОП също е нараснал, като към момента са 9 бр. – 3 деца в I клас, 2 бр. в III клас, по едно дете в IV и V клас и две деца в VIII клас. Учениците с хронични заболявания са 27, с 10 повече от предходните години. Има 6 ученици с проблемно поведение, картотекирани от педагогическия съветник. Броят на учениците в риск също се е покачил от 1 на 3 бр. Наблюдава се положителна тенденция вброя ученици, получаващи стипендии за постигнати образователни резултати. За учебната 2016/2017г. те са 16 бр.

Двама ученици са насочени за ресурсно подпомагане, но не е наличен ресурсен учител. Необходим е един такъв.

В училището работи един педагогически съветник и един психолог, броят на непедагогическия персонал е 14бр. С децата със специални образователни потребности се занимават 22 учители, като 10 от тях са преминали въвеждаща квалификация, на останалите 12 е необходима такава. Няма учители и възпитатели, които да работят с децата в риск и с тези с проблемно поведение. Необходима е въвеждаща квалификация в това направление. За учебната 2016/2017г. 50 ученици са посетили консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове.

Общият брой на учители и възпитатели в СУ „Летец Христо Топракчиев” е 50.


ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” се намира на територията на с. Хераково. В него се обучават 75 ученици. Броят им за последните години е намалял с 18 деца. Има 6 паралелки в дневна форма на обучение. Общият брой на учители и възпитатели е 7, непедагогически персонал – 4 бр. За учебната 2016/2017г. 36% от учениците са посетили консултации по учебни предмети, които се провеждат извън редовните учебни часове.
И четирите образователни институции на територията на община Божурище се финансират от Общината. Също така, учебните заведения изпълняват различни проекти, финансирани по Оперативните програми на Европейския съюз, съфинансирани от Европейския Социален Фонд (ЕСФ), както и проекти по Националните програми на МОН.

Броят на децата, които напускат училище без да завършат задължителното основно образование е изключително нисък.


2. Състояние на материалната база. Финансиране

Детските градини са общински и се помещават в сгради, публична общинскасобственост. Сградите на детските градини са в отлично състояние, като за поддържането им всяка година се осигуряват средства чрез единния разходен стандарт и от местни дейности.

В дворовете на двете детски градини има обособени кътове за игра, които трябва даотговарят на новите нормативни изисквания на Наредба №1/12.01.2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра, като съоръжения в ДГ „Буратино” се нуждаят от подмяна. Предвижда се такава през 2017г.

Обзавеждането в детските градини е много добро. Дидактичната база се обновяваежегодно. Оборудвани са с нови съвременни учебно-технически средства в групите, с целсъздаване на среда, близка до семейната, достъпна и естетически издържана, креативна ипровокираща детето за дейност.

Детските градини в общината разполагат със самостоятелни кухненски блокове, където

се приготвя храната. Менюто се изготвя от специалисти, а доставката на хранителни продукти е организирана чрез провеждане на обществена поръчка от община Божурище. Материално-техническата база в кухненските блокове се обновява периодично и частично по получени предписания на РЗИ.

Детските градини са на делегирани бюджети, а директорите им са второстепенниразпоредители с бюджет. Бюджетът им се формира от средства по ЕРС (Eдинeн разходен стандарт) за делегираните от държавата дейности през съответната година, преходния остатък за дейността от предходната година и средствата по разходен стандарт от местни приходи за съответната година. Делегираният бюджет се утвърди като стабилно работещ механизъм, позволяващ на директорите, в резултат на добър мениджмънт, да подобряват материално-техническата и дидактичната база.

И двете детски градини на територията на община Божурище участват и в разпределението на средства за подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини по реда на ПМС № 308 от 2010 г. Ежегодно по реда на ПМС № 129 от 2000 г. се осигуряват и средства за подпомагане на физическото възпитание и спорта на децата и учениците.


Училищата на територията на община Божурище също се намират в сгради, публична общинска собственост. Директорите им са второстепенни разпоредители с бюджет, а бюджетът им се формира на същия принцип като при детските градини.

Основна причина за недостатъчни финансови и материални ресурси са делегиранитебюджети на училищата. Поради постоянното намаляване на учениците в училищата в малките общини, не всяко училище може да подсигури необходимите специалисти от една страна, а от друга – в училищата се изпитват затруднения с обезпечаване на материалната база и специализирана литература и помагала за работа с деца със СОП. За тях конкретно са необходими много помагала и игри, които да им помагат по-лесно и бързо да усвояват преподаваните им знания и те да се приближат до тези на своите съученици.

В училищата има непрекъснато сътрудничество между родители, преподаватели,родителски активи, училищно настоятелство. Създадени са добри условия за комуникация и сътрудничество. Осъществява се предимно личен контакт между родителите, класните ръководители,преподавателите и училищното ръководство.

Броят на учениците определя различното финансово състояние на училищата, което ограничава възможностите на някои от тях да обновяват учебно-техническата и спортната сибаза в съответствие със съвременните образователни изисквания. По-малкият брой ученици сеотразява негативно на качеството и резултатите от учебния процес.

Детските градини и училищата активно участват като бенефициенти или партньори в различни проекти, администрирани и финансирани от МОН и РУО София регион и в НП на МОН, по които попадат в целевата група.
3. Демографска картина и тенденции
Демографската ситуация в община Божурище е резултат от действието на фактори и влияния, които от една страна са характерни за Република България, а от друга специфични за територията на града и обусловени от неговото историко-културно, социално-икономическо и демографско развитие. Съществено влияние оказват браковете, разводите, раждаемостта и смъртността, миграцията, полово-възрастовата, етническа, религиозна и образователна структури на населението. Те влияят на формирането на човешките ресурси в града, както в количествено, така и в качествено отношение. Община Божурище е една от малките по територия и население общини в България. Тенденциите в демографското й развитие могат да бъдат проследени с промените в броя на населението на нейния център – гр. Божурище. Населението на общината нараства плавно през последните години.

По данни от последното преброяване на населението, проведено от НСИ към 31.12.2015 г., населението на община Божурище наброява 8 453 души, от които 4 126 мъже или 48,8% и 4 327 жени или 51,2%. Градското население е 5 613, от които мъже 2 732 и 2 881 жени. Броят на жителите в селата е 2 840, като 1 394 към 1 446 жени.4. Рискови групи деца:

• Деца отглеждани в семейства в риск, т.е. деца, чиито родители имат трудности при отглеждането ми;

Трудностите за семействата са от различно естество: социално-битови проблеми (липса на жилище; липса на постоянни доходи в семейството; многодетни семейства); проблеми, породени от липса на умения или невъзможност за родителстване (непълнолетни родители; родители, които са живели в институции; непълни семейства, разведени родители; родители с увреждания, родители, които са в чужбина) и др.

• Деца отпаднали от училище и необхванати от образователната система;

Въпреки че броят на тези деца е малък, той засяга ученици с проблеми в училище. В тази връзка, има недостиг на услугите, предлагащи превенция на отпадането от училище, подкрепа в образователния процес и повишаване на мотивацията на децата да учат.

• Деца с проблемно поведение;

Може да се твърди, че системата за закрила на детето не разпознава в достатъчна степен тези деца като деца в риск, т.е. те не са приоритетна група независимо, че социален работник взема участие в работата на Местните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни (МКБППМН). Налице е различен подход към детето от страна на органите, които прилагат ЗЗД и ЗБППМН. Логично за системата за закрила е да възприема проявата на детето като симптом, като сигнал за проблем, който е основание за закрила, а не повод за наказание.

• Деца настанени извън биологичното си семейство;

Настаняването на деца извън биологичното им семейство се осъществява в две направления. Първото е настаняване в специализирана институция, каквато към момента на територията на община Божурище няма. Второто е настаняване в приемни семейства. Настаняването на дете в приемно семейство е решение на конкретния проблем, но не би следвало да е трайно решение. Въпреки дългата традиция на работа в областта на приемната грижа, в община Божурище има само една професионална приемна майка, при която е настанено едно дете.

• Деца с увреждания.

Независимо от направените промени през последните години по отношение на подпомагането и предоставянето на услуги на родители, които отглеждат дете с увреждане, направеният анализ показва, че все още основните затруднения на родителите са от финансово естество (осигуряване на лекарства, консумативи, лечение, рехабилитация). В същото време потребностите на децата с увреждания са свързани и с възможностите за включване и реализация.

При всеки отделен случай, подходът за разрешаването е различен – водят се индивидуални разговори с ученика и родителите, разговори със специалистите за деца със СОП, с педагогически съветник, отдел „Закрила на детето”. Изготвя се план за работа с проблемни ученици. Поради увеличаване броя на учениците със СОП в общината е необходимо назначаване на ресурсни учители, както и създаване на Център за обществена подкрепа.


ІІІ. Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие, осъществявана в училищата, детските градини и центрове за подкрепа за личностно развитие


  1. Дефицити и перспективи в осигуряването на подкрепа на личностното развитиена децата и учениците.

На учениците се предоставя обща и допълнителна подкрепа (изброени по-горе). Всеки преподавател включва допълнителни дейности, насочени към повишаване на мотивацията за учене, помагане в кариерното ориентиране и развитие, справянес трудностите в обучението. Провеждат се срещи с родители и срещи между преподаватели за споделяне на добри практики.

Необходими са ресурсни учители и подходящо оборудвани кабинети за работа с деца със специални потребности.
  1. Състояние и предизвикателства пред общата подкрепа за личностно развитие

Общата подкрепа за личностно развитие отговаря на нуждата от превенция и навременно разпознаване на трудности в ученето и приобщаването при децата и учениците. Тя се основава на анализа на информацията и наблюдението на обучението и развитието на всяко дете и ученик: интереси, нужди, знания, умения; силни страни и индивидуални нагласи по отношение на ученето; наличие на възможни рискови фактори и др.


3. Състояние и предизвикателства пред допълнителната подкрепа за личностно развитие
Допълнителната подкрепа надгражда досегашната практика на интегрирано обучение на деца със специални образователни потребности, като включва и подкрепа за други специфични нужди на децата. Това поставя нови въпроси пред педагогиката у нас.
В ЗПУО допълнителната подкрепа е насочена към деца със СОП, деца в риск, деца с дарби и таланти и деца с хронични заболявания.
IV. Заключение
Включването на подкрепата за личностно развитие като нов компонент в Закона отваря пътя за трансформация на образователната среда и за организиране на всички нейни елементи, обединяване на ресурсите, изграждане на позитивен психологически климат на приемане на различията, емоционално благополучие и успех на всеки. Подкрепата извежда на преден план динамичния аспект на обучителните отношения между детето и учителя и отношенията между децата, учителите, родителите, специалистите и другия персонал, при който всеки един участва в процеса на разкриване и развитие на индивидуалния потенциал и приобщаване.
Семейството има най-голямо влияние за развитието и възпитанието на децата. Родителите са техните първи възпитатели. За личностното израстване на децата, за придобиване на определени знания, умения и компетенции, е необходим добър диалог между родителя и детето.
След семейството, училището е естествената среда, в която продължават отношенията и към тях децата пренасят опита си от първоначалната привързаност с родителите, заедно с потребността си да бъдат подкрепяни.
Подкрепата представлява онази опора, която помага на човек да се придвижва напред. За да успее, детето трябва да е поддържано и насърчавано да опитва и изследва, да проверява, да не се страхува да греши, ада се учи от грешките си. Учителите са в позиция на значими възрастни, които трябва да преведат децата към по-голямата общност, те стават партньори в откриването на интересите на децата. Ползата за личностното развитие ще дойде от онези учители, които имат способността да предадат на децата вълнението си за знанието в света, за човешките изобретения и културата, по начин, по който ще го свържат с вълнението си за съдбата на самото дете и за изборите, които то ще направи.
Анализът на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в община Божурище се основава на принципите и насоките на ЗПУО, приоритетите на МОН и спецификата на учебните заведения.


Анализът на потребностите от подкрепа на личностното развитие на децата и учениците в община Божурище е приет с Решение №10 по Протокол №3/2017-19 от проведено заседание на Общински съвет – Божурище, на дата:31.01.2017г.

Изготвил:


Владислава Симеонова

Заместник-кметОбщина Божурище

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница