Заседание №022 на педагогически съвет от 07. 09. 2016 г. Съдържание на годишния план на су „Димчо Дебелянов, гр. Варнастраница1/3
Дата18.12.2017
Размер0.57 Mb.
Размер0.57 Mb.
  1   2   3

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ” – Варна

УТВЪРЖДАВАМ: ......................

ДИРЕКТОР: Калина Нушева

Г О Д И Ш Е Н П Л А Н

за дейността на училището

учебна 2016/ 2017 година

Настоящият план е приет на заседание № 022 на педагогически съвет от 07.09.2016 г.Съдържание на годишния план на СУ „Димчо Дебелянов”, гр. Варна

за учебната 2016/ 2017 година

Раздел І. Кратък анализ и оценка на състоянието и дейността на училището

Раздел ІІ.

 1. Мисия на училището

 2. Визия на училището

 3. Стратегически цели на училището

 4. Стратегии в дейността на училището

 5. Приоритети в дейността на училището


Раздел ІІІ. Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите на училището.

РАЗДЕЛ І.

Кратък анализ и оценка за състоянието на дейността на училището

Цялостната дейност на СУ “Димчо Дебелянов” протича съгласно залегналите в годишния план задачи, съобразени с определените в националните програми приоритети. През учебната 2015/ 2016 г. в училището са обучавани 601 ученици, от които в дневна форма на обучение – 541 ученици, във вечерна форма – 13, ИФО – 5, СФО – 9, разпределени в 26 паралелки. Действат 2 подготвителни групи с 31 деца.

В училището са създадени много добри условия за целодневна организация на учебния процес. През учебната 2015/ 2016 година са организирани 9 ПИГ - 10 в начален етап и една сборна група 5- 6 клас, в които са обхванати 218 ученици.

В СУ „Димчо Дебелянов" работят 55 правоспособни и висококвалифицирани учители. От тях: 40 старши учители, с I ПКС- 5; II ПКС- 8, IV ПКС- 5 учители; V ПКС- 5 учители; Старши възпитатели - 9, младши възпитатели- 2; Пед. съветник – 1.

Работата на ръководството и педагогическия колектив е насочена към издигане на по- високо ниво на образователно- възпитателния процес /ОВП/, съхраняване на положителните традиции в развитието на училището и внасяне на корекции в училищната политика. В училището се използват разнообразни форми за квалификация: споделяне, изучаване и прилагане на добри педагогически практики чрез семинари, работни срещи, самообразование, он-лайн споделяне, тренинги, проблемни групи, тематични сбирки , открити уроци, лекции, дискусии и други.

Увеличеният брой на паралелките и учениците е показател за повишен интерес към училището и утвърждаване на неговия престиж. В училището е създадена система за организация по всички видове дейности, съгласуваност и отчетност на резултатите, осигурено е единство и непрекъснатост на образователно- възпитателният процес (ОВП). Правилното планиране бе решаващо условие за постигнатите успехи по следните направления: • Обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение;

 • Няма ученици, полагащи поправителни изпити;

 • Завоювани са много отличия;

 • От завършилите седмокласници 91 % са приети с конкурсен изпит в профилирани и професионални гимназии;

 • Изградени са връзки за сътрудничество с родителите по паралелки;

 • Създадени са добри условия за развитие на творческите и познавателни възможности на учениците.

Обучението в училището се води много задълбочено, търсят се нови, съвременни методи за въвличане на учениците в активен, творчески процес. Много уроци се изнасят извън училището, канят се лектори от различни области на науката, което разнообразява и повишава ефективността на учебния процес. За качеството на обучение в училището говорят постигнатите резултати: на външното оценяване в ІV клас; на националното външно оценяване в VІІ клас и на държавните зрелостни изпити. Постиженията от обучението в начален етап показват отлично и много добро усвояване на учебния материал и успешна адаптация към учебната среда. Средният успех в начален етап е Мн. добър 5,47.

В прогимназиален и гимназиален етап средният успех е Мн. добър 4,51.

Общият успех на училището за учебната 2015/ 2016 година е Мн. добър 4,99.

Средният бал за училището е завишен и е над средния за областта – на 24 позиция сме от 89 училища. По БЕЛ- на 13- то място в областта, по математика – на 22, по география и икономика – на 19, по физика и астрономия – на 16.

Учителският колектив има добри умения за справяне и решаване на възникнали проблеми, като отговорно отстоява професионалните си задължения.


Силни страни в обучението са:


 • Наличие на ефективна работа по методически обединения по отношение на цялостната организация на ОВП.

 • Засилено участие на ученици от начален етап в математически състезания със спечелени призови места, като напр. сребърен и бронзов медал на Мартин Илиев на Третия международен турнир „Математика без граници” 2016 г. и участие на ученици от прогимназиален етап в олимпиади, като на Национален кръг са класирани двама ученика по ИТ и един ученик по Физика и астрономия.

 • Добри практики – открити уроци в начален етап по БЕЛ и по Информационни технологии с използване на многомишкова технология „Envision” в първи клас; изнасяне на уроци от учители – прогимназиален етап в начален етап с оглед приемственост в обучението 4- 5 клас.

 • Налице е координация и обмен на информация между класни ръководители, педагогически съветник и ръководство на училището при работа с учениците с проблемно поведение.

 • Учениците имат възможност да реализират творческия си потенциал чрез работата си в екипи, учейки се на взаимно разбирателство и толерантност, показвайки готовност за заемане на гражданска позиция.

 • Работещи клубове по интереси.


Слаби страни в обучението:


 • Недостатъчна мотивация на учениците.

 • Големият брой извинени и неизвинени отсъствия води до липса на системни и трайни знания, в резултат на което се допускат слаби оценки при отделни ученици.

 • Избирателност в подготовката с приоритети по предметите, които влизат в балообразуването за 7 и 12 клас.

 • Недостатъчна работа по четивната грамотност и необходимост от подобряване на аналитичното мислене у учениците.

 • Ниска заинтересованост и посещаемост на родителите на учениците от осми клас и гимназиален етап на обявените родителски срещи.

 • Дефицит на добра материално- техническа база – липса на функционален физкултурен салон , интернет обезпечаване, хардуер.


Перспективи за подобряване на обучението:


 • Повишаване на мотивацията чрез провеждане на мултимедийни уроци, изготвяне на презентации от ученици, самостоятелно събиране на информация и представянето й пред класа; използване на възможностите на консултациите за повишаване на успеха и намаляване на броя на слабите оценки.

 • Съхраняване, утвърждаване и развитие на съществуващите традиции и търсене на нови пътища за обогатяването им.

 • Издигане авторитета на работещите в образованието като творчески личности с достойно обществено положение.

 • Целенасочена работа за развитието на словесно- творческите умения на учениците още от ранна училищна възраст за постигане на умствена активност, развиване на комуникативните способности, стимулиране на творческото въображение, което да спомогне за обогатяване на емоционалния, естетическия и интелектуалния им опит.

 • Прилагане на по- ефективни методи за привличане на ученици в училището, за задържане на подлежащите на задължително обучение. Колегията работи за въвеждане и утвърждаване на новите учебените планове в 1 и 5 клас съгласно Закона за предучилищното и училищното образование.


Възможности за подобряване работата на училището:


 • Увеличаване на профилираните паралелки.

 • Подготовка на ученици за участие в национални състезания.

 • Организиране часове по СИП – както по отделни учебни предмети, така и в сборни групи: Български език и литература, Математика, „Виртуално предприятие”, Физика и астрономия, Родолюбие, „Млад природолюбител”, Мажоретен състав, „Млад огнеборец”.

 • Работа по социализирането и приобщаването на учениците в социален риск и със СОП чрез индивидуална и групова работа, провеждана от педагогическия съветник на училището и учителите по съответните предмети.

 • Възобновяване работата на Училищен ученически съвет.

 • Създаване на Електронен дневник.

 • Инсталиране на електронно информационно табло за популяризиране дейността на училището и постиженията на учениците.

 • Включване в учителския колектив на млади специалисти.

 • По- тесни връзки с висшите учебни заведения за професионалното и кариерно развитие на учениците.

 • Създаване на медийна комисия за популяризиране дейността на училището.

 • Създаване на почетна награда за учители, ученици и родители, спомогнали за издигане имиджа на училището.

Наблюдава се завишена отговорност на класните ръководители относно превантивната работа. Наказания на учениците се налагат само в краен случай. Изградена е система за ранно предупреждение на родителите, чиито деца допускат неизвинени отсъствия.

Отлична работа в това отношение показва и училищната комисия за превенция на противообществените прояви на учениците. Тя оказва постоянно помощ на ученици, родители и класни ръководители.

Все още не е достатъчна работата на класните ръководители с родителите, което трябва да бъде един от приоритетите за работа, а така също е необходимо да се помисли и за мотивацията за учебен труд на учениците ІХ – ХІІ клас.

През последните години ръст бележи и квалификационната дейност в училището. Учителите активно се включват във всички квалификационни дейности и курсове: „Създаване на привлекателна, подкрепяща и мотивираща образователна среда в образователните институции за млади педагогически специалисти”; Методическа подкрепа на новоназначени учители по ФВС; Представяне на добри практики по ФВС; Аспекти на прехода между начален и прогимназиален етап; Взаимодействие между семейството и училището- форма за оптимизиране на образователния и възпитателен процес; Методика на обучението на деца и ученици по БДП; Тероризъм – заплаха за човешката сигурност; Мерки за училищата; Запознаване на педагогическите специалисти от училища, детски градини и обслужващите звена с процедурите и дейностите при реализация на публично – частно партньорство; Как да се обучаваме с интерактивна дъска; Създаване на мултимедийни презентации с Прези; Тренинг за учители от детски градини и подготвителни групи в училище; Контрол и оценка на учебните постижения на учениците; Целеполагане в обучението; Инструменти за привлекателно образование; Прилагане на ЗДОИ – процедури, задължения и изпълнение; Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за ефективност и възобновяеми енергийни източници; Изграждане на базисни умения за работа с електронна среда за обучение Moodle 2.0+; Обучение на електронни оценители на ДЗИ.

Установен е добър опит в разработването на проекти: • „Подпомагане храненето на децата от подготвителните групи в детските градини, децата от подготвителните класове в училище и учениците от I – IV клас”;

 • Схема „Училищен плод”, съфинансирана от Европейския фонд за гарантиране на земеделието;

 • Схема „Училищно мляко“;

 • Партньорство по Проект на спортен клуб по пожароприложен спорт – Варна;

 • Партньорство по проект ABLE Mentor;

 • Партньорство по проект „Промоция на здравето”, разработен и реализиран от МУ – Варна;

 • Училищен проект „Малкият голям избор” – за избор на председател и заместник-председател на Ученическия съвет;

 • Участие в кампания „Капачки в действие” на Фондация „Идея в действие”.

За подобряване училищния климат е облагородена училищната среда, като са извършени дейности за подобряване на материално- техническата база:

 • Ремонт на тавани фоайета /параден вход и приземен етаж/;

 • Поставяне ламиниран паркет в лекарски кабинет;

 • Ново обзавеждане на стая за първи клас;

 • Финансиране от училището и работа върху проект за облагородяване на дворното пространство към проект „Модернизация на образователната инфраструктура на територията на град Варна” с интервенция ”Реконструкция, основен ремонт и прилагане на енергоефективни мероприятия на сградата на СУ „Димчо Дебелянов” гр. Варна”.

В училището функционира асансьор, което дава възможност за интеграция на деца и ученици със СОП.

Училищният живот всяка година е наситен с много мероприятия, празници, олимпиади, състезания, в които учениците се включват активно. Ежегодно за празника на училището се организира училищен концерт, който се провежда във Фестивалния конгресен център на град Варна. Събитието преминава при засилен интерес от страна на ученици, учители и родители. Традиционно на концерта присъстват представители на Община Варна, РИО и други институции и НПО. Мажоретният състав и духовият оркестър представят успешно училището на училищни и извънучилищни мероприятия.Необходимо е:

 • Да продължи работата по повишаване качеството на ОВП чрез използване на интерактивни методи и по гражданското образование на учениците.

 • Да се прилага гъвкав и нетрадиционен подход при работа с проблемните ученици и техните родители.

 • Взаимодействие между семейството и училището като форма за оптимизиране на образователния и възпитателен процес. Специална работата с родителите, за приобщаване и съпричастност към училищните проблеми.

 • Да се повиши взискателността по поддържане и опазване на МТБ.

 • Да се търсят възможности за привличане на спонсори и за допълнително финансиране с цел подобряване на училищната среда и оборудване на кабинетите с нова, по- съвременна техника.

 • Да се активизира работата на училищното настоятелство.

 • Да се работи по- активно по проекти.

 • Да продължи работата по квалификацията на учителите, и по този начин да се осигури подготовка на учениците, съответстваща на европейските образователни стандарти.


РАЗДЕЛ ІІ.

 1. Мисия на училището

Да предоставя качествено и адекватно образование за нуждите на бизнеса и съвременното общество.

Да формира, чрез прилагане на ясно изразен интердисциплинарен подход и иновативни методи на обучение, личности с добра научна подготовка и обществена култура, с ярко изразено гражданско съзнание и поведение, способни за ефективна обществена реализация, адекватно ориентирани в динамично променящия се съвременен свят и с отговорно поведение за участие в обществения живот.

Да осигури обучение и възпитание според държавните образователни изисквания и стандартите на Европейския съюз в духа на демократичните ценности; адаптиране на новия учебен план към изискванията за изграждане на гражданско общество у нас; усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби.


 1. Визия на училището

СУ „Димчо Дебелянов” се разпознава във Варна като „Училището с буквите”... Нашата визия за развитие на училището ще е подчинена на мотото „Ние сме АБВ- то”.

Като се опира на създадения опит и възможностите на материалната база и кадровия потенциал, СУ „Димчо Дебелянов“ да се утвърди като образователна институция с висок авторитет сред обществеността, интегрирана пълноценно в общото образователно пространство; училище, което създава истински свободни, мислещи, любопитни и мотивирани хора, готови за успешна личностна реализация.

„ ДА СЕ УЧИМ ДА УЧИМ И ЗНАЕМ • ДА СЕ УЧИМ ДА ДЕЙСТВАМЕ И МОЖЕМ • ДА СЕ УЧИМ ДА ЖИВЕЕМ С ДРУГИТЕ И РАЗЛИЧНИТЕ • ДА СЕ УЧИМ ДА БЪДЕМ, ДА СМЕ НИЕ (АЗ).”

ЖАК ДЕЛОР
 1. ЦЕЛИ:

Глобални цели:
Към 2020 г. СУ „Д. Дебелянов” трябва да е институция, в която са създадени условия за пълноценна социална, творческа и професионална реализация на ученика и неговата личност и да е осигурен достъп до разнообразни и качествени форми на учене през целия живот. За целта е необходимо:

 • да е разработена леснодостъпна система за осведомяване и мотивация за учене и реализация на учениците;

 • насърчаване участието на външни институции в процеса на учене;

 • повишаване на професионалния потенциал на учителите;

 • акцентиране на предприемаческите умения на учениците в по- широк аспект- насърчаване придобиването на ключови компетентности- умения за учене и изразяване, инициативност и предприемчивост, културна осведоменост и функционална грамотност.

Основни цели в развитието на СУ „Димчо Дебелянов” са:

 • Чрез внедряването на интерактивни методи на преподаване и софтуерни продукти да се повиши качеството на образование и да се издигне авторитетът на институцията, да се изгради конкурентна образователна и възпитателна среда, подкрепяща гражданското и творческото развитие на личността.

 • Чрез внедряването на дигиталните технологии, с изграждането на съвременна и стимулираща образователна среда да се създаде модерно училище, катализатор за развитието на знаещи, можещи, непрекъснато развиващи се личности.

 • Чрез възможностите за неформално общуване, за представяне и отстояване на идеи и проекти, да се достигне до културно и личностно опознаване, до изграждането на трайни познанства, до формирането на съзнание за принадлежност към една образователна общност.

Стратегии в дейността на СУ „Димчо Дебелянов”:

 • Разработване и въвеждне от Училищното ръководство, съвместно с учителите, иновативни елементи по отношение на организацията и съдържанието на обучението.

 • Използване от учителите на нови методи на преподаване, основани на активно учене и ориентирани към дейностния подход в обучението като например:

 • проектно обучение, основано на дейности за учене чрез изготвяне на проект и което изисква от учениците свободно да отговарят на въпроси или решават проблеми за по- дълъг период от време (една седмица или повече);

 • персонализирано обучение, при което учениците учат по начин, съотнесен към тяхната нова образователна дигитална среда, опит и интереси;

 • индивидуално обучение, при което учителите създават условия на индивидуални ученици да работят със свое темпо или адаптират обучението според индивидуалните умения и потребности за ученето им чрез използване на новите дигитални технологии; и научни проучвания, основани на наблюдение, хипотези, експерименти и заключения в реална и в дигитална среда;

 • Професионално израс­т­ване на учителите, усъвър­шен­с­т­ване и развиване на личната квалификация.

 • Поставяне на ученика като най- висок приоритет и подпомагане неговото индивидуално развитие.

 • Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество.

 • Осъзнаване на практическата приложимост на изучаваното учебно съдържание и поставяне на ученика в активна позиция в процеса на обучение.

 • Утвърждаване облика на училището и чувството за принадлежност към него от всеки възпитаник.

 • Приоритетно изучаване на ЧЕ, ИТ и Предприемачество за пълноценна реализация в информационното общество, което е световното бъдеще.
 1. Приоритети в дейността на училището • Подобряване ефективността на ОВП чрез оптимизиране организацията на учебния процес, разработване и въвеждане на иновативни елементи, повишаване професионалната подготовка, компетентност и квалификация на педагогическите кадри.

 • Насочване на ОВП към подготовката на учениците за учене през целия живот чрез качествено и отговарящо на съвременните тенденции образование, като се използват:

 • Учебните програми и учебните планове;

 • Учебниците и учебните помагала;

 • Информационните и комуникационни технологии в училище:

 • обогатяване на базата с мултимедийни системи, с високотехнологичен интернет; ползване на националния образователен портал - учебни курсове, тестове, електронна учебна документация.

 • Приемственост между етапите на обучение.

 • Участие в национални и общински програми и проекти, свързани с ОВР и подобряване на МТБ.

 • Привличане и приобщаване на родителите като активни партньори в решаване на училищните проблеми и утвърждаване на училищното настоятелство като орган подпомагащ цялостната образователно-възпитателна работа.

 • Задълбочаване на контактите с обществени организации и институции, отворени за проблемите на училището и привличане на допълнителни източници за подпомагане на училищните дейности и подобряване на МТБ.

 • Ритуализация на училищния живот, уважение към училищната символика /знаме, химн, емблема, униформи/;

 • Обогатяване на традициите за честване на национални, местни и училищни празници;

 • Активно участие на учениците в различни форми на ученическо самоуправление - ученически парламент, ученически съвети и др.;

 • Развитие на извънкласна и извънучилищна дейност, ученически спорт и туризъм;

 • Осъществяване на ефективна контролна дейност;


РАЗДЕЛ ІІІ.
Дейности за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите на училището
1. Дейности за постигане на реални резултати от ОВП:

 • Задълбочаване на взаимодействието между ученици, учители и родители.

 • Извънкласни и извънучилищни форми на дейност – изнесена форма на обучение, семинари, обмяна на опит между училища и с ВУЗ.

 • Спортно- туристическа дейност, ориентирана към обекти с регионално и национално историческо значение.

2. Квалификационна дейност на учителите.

3. Вътрешно училищен контрол и последващ такъв.

4. Работа на педагогическия съвет.

5. Взаимодействие на училището с родители, общественост и социални партньори.

6. Създаване на комисии и определяне на индивидуални отговорности:

6.1. Постоянни комисии:

1. Комисия за противодействие на тормоза в училище съгласно Механизма за противодействие на тормоза

2. Комисия за действие при бедствия

3. Комисия за безопасно движение по пътищата

4. Комисия за безопасни условия на обучение, възпитание и труд

5. Комисия за седмичното разписание и графици

6. Училищна комисия за превенция на противообществените прояви на учениците

7. Медийна комисия

8. Комисия за честване на бележити годишнини и училищни тържества

9. Комисия за превенция на ранното напускане на училище

10. Комисия за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

11. Етична комисия

12. Комисия за квалификационната дейност

13. Комисия- Професионално ориентиране

14. Комисия- Столово хранене


6.2. Индивидуални отговорности:

 • Секретар на Педагогическия съвет;

 • Водене на Книга на подлежащи;

 • Водене на Главна книга;

 • Водене на Летописната книга;

 • Изработване на графиците за класни и контролни работи;

 • Председатели на методически обединения, както следва:

1. МО на учителите в начален курс, председател- Сн. Нейчева

2. МО на учителите в прогимназиален етап, председател- Сн. Панчева

3. МО на учителите в гимназиален етап, председател- Р. Паунова

4. МО на учителите по БЕЛ, председател- Д. Николова

5. МО на учителите по чужди езици, председател- Петя Георгиева

6. МО на учителите по математика, физика и астрономия, ХООС, биология и здравно образование и ИТ, председател- Т. Иванова

7. МО на учителите по история и цивилизация, обществени науки и география и икономика, председател- Т. Богоева

8. МО на учителите по предприемачество и технологии, музика и изкуства, председател- Ант. Падежка

9. МО на учителите по ФВС, председател- Я. Мавродиева

10. МО на класните ръководители, председател- Н. Василева

В СУ „Димчо Дебелянов“ е осигурена възможност за обхващане на всички педагози в МО, където да се споделят добри практики и да се обсъждат иновативни методи на преподаване.

РАЗДЕЛ IV
Планиране дейностите за реализиране на целите, стратегиите и приоритетите:


 1. План- програма за образователно- възпитателния процес в СУ „Д. Дебелянов”- Варна /Приложение 1/.

 2. План за контролната дейност на Директора /Приложение 2/.

 3. План за работата на педагогическия съвет /Приложение 3/.

 4. План на училищна комисия за превенция на противообществените прояви на учениците /Приложение 4/.

 5. План на Комисията за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд /Приложение 5/.

6. План за провеждането на обучението по безопасно движение по пътищата за учебната 2016/ 2017 година /Приложение № 6/.

Приложение № 1

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

гр. Варна, ул. Русе № 2 e-mail: sou_d_debelianov@abv.bg Директор  613 602, Зам.- директори  613 599, 613 600, Счетоводство  612 964


Уstraight connector 1ТВЪРДИЛ:.................................
КАЛИНА НУШЕВА

Директор на СУ „Д. Дебелянов”

ПЛАН- ПРОГРАМА ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНО- ВЪЗПИТАТЕЛЕН ПРОЦЕС

В СУ ”ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”- ВАРНА
1. ОСНОВНА ЦЕЛ

Чрез план- програмата в систематизиран вид да се покажат различни възможности за възпитателно въздействие, което да осигури проява на изявите и индивидуалните заложби у всеки ученик и да спомогне за изграждането му като знаеща, можеща, общуваща и самостоятелно търсеща ценностите и кариерното си развитие личност.


2. ЗАДАЧИ, ПОДЧИНЕНИ НА ЦЕЛТА

2.1. Утвърждаване приоритета на общочовешките и национални нравствени ценности в дейността на училището.

2.2. Формиране на духовни, физически, интелектуални и нравствени качества за изпълнение на разнообразни социални роли.

2.3. Поддържане на ред и дисциплина в училище.3. ОСНОВНИ НАПРАВЛЕНИЯ И ДЕЙНОСТИ

3.1. Възпитателна работа чрез учебната дейност и нейното съдържание.

3.1.1. Учебната дейност да възпитава към естетически вкус и да формира активна гражданска позиция.

3.1.2. Учебната дейност да бъде обвързана с различни изяви на учениците (художествено- творчески, научно- технически, спортно- туристически и пр.).

3.1.3. Възпитателните цели на всеки урок да бъдат точно конкретизирани и подчинени на общото възпитателно въздействие върху учениците.

3.1.4. Часът на класа - разнообразен, интересен и пълноценен.

3.2. Участие на учениците в различни форми на извънкласни дейности и проекти.

3.3. Подобряване реда и дисциплината в училище.

3.3.1. Спазване правилника за вътрешния ред и определения график за дежурство в училище.

3.3.2. Изграждане на ученически органи за самоуправление: • Ученически съвети по класове;

 • Училищен ученически съвет.

3.3.3. Своевременно информиране на родителите за прояви на ученици.

3.3.4. Изграждане у учениците на отговорно отношение към опазването на материалната база.

3.4. Честване на празници и провеждане на училищни тържества.


 • 15.09.2016 г.- Първи учебен ден;

Срок: 15.09.2016 г.

Отг.: Комисия
 • 22.09.2016 г.- Отбелязване Деня на независимостта;

Срок: 22.09.2016 г.

Отг.: Кл. ръководители
 • 01.10.2016 г.- Международен ден на музиката;

Срок: 01.10.2016 г.

Отг.: учител по музика
 • 02.10. 2016г.- Отбелязване 100 г. от гибелта на Димчо Дебелянов

Срок: 02.10.2016 г.

Отг: учителите по БЕЛ и по история и цивилизация • 05.10.2016 г.- Международен ден на учителя;

Срок: 01.10.2016 г.

Отг.: Милка Войнова
 • 01.11.2016 г. - Ден на народните будители;

Срок: 28.10.2016 г.

Отг.: Кл. ръководители
 • 16.11.2016 г. - Ден на толерантността;

Срок: 16.11.2016 г.

Отг.: Кремена Димитрова, Милка Войнова
 • 01.12.2016г. – Международен ден за борба със СПИН

Срок: 01.12.2016 г.

Отг.: М. Войнова
 • м. декември - Празник на математиката;

Срок: 12.2016 г.

Отг.: Кл. ръководители I клас
 • м. декември - Коледа и Нова година;

Срок: 12.2016 г.

Отг.: МО на учители от начален етап
 • 19.02.2017 г. – 144 години от гибелта на Васил Левски;

Срок: 17.02.2017 г.

Отг.: Милена Великова, Кл. ръководители
 • 22.02.2017г. – Ден на розовата фланелка /срещу тормоза в училище/;

Срок: 22. 02.2017 г.

Отг.: М. Войнова, Кремена Димитрова
 • 01.03.2017 г.- Баба Марта;

Срок: 01.03.2017 г.

Отг.: учители начален етап, Ант.Падежка
 • 03.03.2017 г. - Национален празник;

Срок: 03.03.2017 г.

Отг.: Милена Великова, Кл. ръководители
 • м. 03.2017 г.- Празник на буквите;

Срок: 03.2017 г.

Отг.: випуск 1- ви клас • 27- 31. 03.2017 г.- Дебелянова седмица – 130 г. от рождението на Димчо Дебелянов;

Срок: 03.2016 г.

Отг.: Комисия


Ден на ученическото самоуправление

Отг.: Педагогически съветник,УУС, учители
 • м. 04.2017 г.- Великден;

Срок: 04.2016 г.

Отг.: учители начален етап
 • 11.05.2017 г.- Годишен концерт на училището- 58 години училище „Димчо Дебелянов“;

Срок: 11.05.2017 г.

Отг.: Комисия

 • м. 05.2017 г.- Изпращане на Випуск 2016/ 2017

Срок: 05.2016 г.

Отг.: Комисия
 • 24.05.2017 г.- Годишно утро в първи клас;

Срок: 24.05.2017 г.

Отг.: випуск 1- ви клас
 • 24.05.2017 г.- Честване на Славянската писменост и култура;

Срок: 24.05.2017 г.

Отг.: ПДУД
 • 01.06.2017 г. - Международен ден на детето;

Срок: 01.06.2017 г.

Отг.: МО на учители от начален етап
 • Ден на Христо Ботев и загиналите за освобождението на България;

Срок: 02.06.2017 г.

Отг.: М. Великова, Кл. ръководители
 • Закриване на учебната година за прогимназиален етап;

Срок: 15.06.2017 г.

Отг.: Комисия
 • Закриване на учебната година за гимназиален етап;

Срок: 30.06.2017 г.

Отг.: Комисия

3.5. Стимулиране на творческите възможности на учениците:
Провеждане на олимпиади по математика, БЕЛ, ИТ, физика, химия и ООС, биология и ЗО, чужди езици, география и икономика, история и цивилизация, Знам и мога- 4. клас;

Срок: по график на МОН и училищен график

Отг.: Учителите по съответните дисциплини

3.6.Организиране на училищни тържества.

Срок: по плана на комисия за честване на бележити

годишнини и училищни тържества

Отг.: комисия за честване на бележити годишнини

и училищни тържества3.7. Изложби:

 • Изложба- конкурс от ученически рисунки, посветени на Деня на народните будители;

 • Изложба във връзка със Световния ден за борба със СПИН;

 • Изложба от рисунки- Зимни празници;

 • Коледен кът;

 • Пролетна изложба от мартеници, рисунки и пластики;

 • Изложба от рисунки и плакати във връзка със здравето и здравословния начин на живот;

 • Изложба от рисунки- Седмица на детската книга и изкуствата за деца;

 • Великденски кът;

 • Изложба от рисунки- 22.04.- Световен ден на Земята;

 • Изложба от рисунки- 24.05.- Ден на българската просвета и култура и на Славянската писменост;

 • Изработено от нас- изложба от изделия (ученическо творчество);

 • Изложба от рисунки и плакати- Международен ден за опазване на околната среда- 05.06.;

 • Популяризиране творчеството на изявени български и световни творци.

3.8.1. Посещения на концерти, театрални постановки, куклени постановки, филми, музеи, екскурзии с учебна цел и др.

Срок: постоянен

Отг.: Класни ръководители

3.8.2. Среща с представители на науката, изкуството и спорта.

Срок: постоянен

Отг. Класни ръководители

3.8.3. Лекции и дискусии: Наркомании, СПИН и полово предавани болести и други.

Срок: постоянен

Отг.: Педагогически съветник,кл. ръководители


3.8.4. Национална седмица на четене (анкета „Чета, защото...“; Любими приказни герои гостуват в ПГ- деца четат на деца; „Зимна приказка- познавате ли поетът Димитър Спасов)

Срок: 12. 2016 г. 04.2017 г.

Отг.: Виолета Чернева, учители, вкл. ПГ
3.8.5. Поход на книгата: Конкурс “Рабитилничка в цвят и багри”- деца рисуват по произведението на Дора Габе “За нас малките”; “Знаете ли кой е Ал. С. Пушкин и неговите приказки?”; Конкурс “Бисерче вълшебно”- четене на „Малки жабешки истории” и „Писмата на един дакел”; Конкурс драматизации върху автобиография на Бр. Нушич и приказки на Елин Пелин; Карнавал на костюми на фантастични герои; Конкурс „Рицар на книгата“- ученик, прочел най- много книги от училищната библиотека; Конкурс „Като наниз от маниста“ за най- добър краснописец; Ден на Книгата- посланници на библиотеката и др.

Срок: 12. 2016 г. 04.2017 г.

Отг.: Виолета Чернева, учители, вкл. ПГ

3.9. Създаване на условия и използване на разнообразни форми за укрепване здравето на учениците.

Срок: постоянен

Отг.: учители по ФВС и биология и ЗО


3.9.1. Спортно- туристически дни по два през двата учебни срока

Отг.: Учители ФВС

3.9.2. Туристически мероприятия, свързани с историческото ни минало.

Срок: април - юни 2017 г.

Отг. класни ръководители

3.9.3. Провеждане на училищни спортни игри и състезания по спортния календар на МО на учителите по физическо възпитание и спорт.

Отг. Учителите по ФВС

3.9.4. Организиране на зимен и летен отдих.

Отг. Учители

3.9.5. Пътувания в страната и чужбина с учебна цел

Отг.: Учителите

3.10. Конкурси, организирани на: • Общинско;

 • Областно;

 • Национално;

 • Международно ниво.

3.11. Екологично възпитание.

Срок: постоянен

Отг. МО на учителите по математика, физика и астрономия, ХООС, биология и здравно образование и ИТ

3.12. Работа по проекти.

Срок: постоянен

Отг.: Директор
3.13. Включване в дейностите на клубовете по проект «Твоят час»

Срок: м. септември/ октомври

Отг.: Ръководители на клубове

3.14. Целенасочена и разнообразна дейност на класните ръководители.

3.14.1. Планиране на възпитателния процес, съобразно интересите на учениците и съвместно с тях, с цел създаване условия за:


 • разгръщане на инициативността и активността на учениците;

 • участие в привлекателни за тях дейности, като в часовете на класа се прочетат и обсъдят основни моменти от “Хартата на правата на детето” като се акцентува не само върху правата, но и върху задълженията и запознаване с основните институции, функции, законодателство на Европейския съюз, запознаване на учениците със „Закон за защита от дискриминация”

 • решаване на казуси, свързани с уменията за туширане на конфликти и социална комуникация.;

 • изява на разнообразните интереси на учениците;

 • усвояване на социалния опит, отстраняване на негативното влияние на някои фактори на социалната среда върху формиране на учениковата личност.

Срок: постоянен

Отг.: Класни ръководителиВарна
Настоящият план е приет на заседание на педагогическия съвет

с протокол № 022/ 07.09.2016 година

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ДИМЧО ДЕБЕЛЯНОВ”

гр. Варна, ул. Русе № 2 e-mail: sou_d_debelianov@abv.bg Директор  613 602, Зам.- директори  613 599, 613 600, Счетоводство  612 964
Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница