Заседание на двадесети март две хиляди и тринадесета година, в съставДата05.12.2017
Размер165.06 Kb.
Размер165.06 Kb.

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е № 758

гр.Сандански, 20.03.2013 г.

В И М Е Т О Н А Н А Р О Д А

Санданският районен съд, н.о., ІІІ състав, в публично заседание на двадесети март две хиляди и тринадесета година, в състав:

Районен съдия: Николинка Бузова

при съдебен секретар: Валентина Томова и прокурор Елена Гоцева

разгледа докладваното от съдия Бузова НОХД № 747 по описа на съда за 2011 г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

и за да се произнесе, взе в предвид следното:

Производството е образувано по молба на адв. И. Ч., в качеството му на защитник на Г. Н. Т. от гр. XXXXXXXXXXXX за произнасяне по въпроса за веществените доказателства, приобщени по делото и е с правно основание чл. 306, ал.1, т.1, пр.2, вр.с ал.2 от НПК.

Сочи се в молбата, че след като въпросът с отговорността на подсъдимата Т. е била решена с влязъл в сила съдебен акт, по силата на който последната е била оправдана в извършване на престъпление по повдигнатото й обвинение – по чл.172б,ал.1 НК и съдът не се е произнесъл по въпроса за веществените доказателства по делото, ето защо се иска постановяване на съдебен акт, с който веществените доказателства, иззети на досъдебното производство, а именно 916 броя стоки, собственост на Г. Н. Т., в качеството й на търговец ЕТ “XXXXXXXXXXX”, подробно описани в обвинителния акт, да й бъдат върнати. Излагат се съображения.

Представителят на обвинението изразява становище за неоснователност на молбата. Застъпва се становището, че веществените доказателства по делото, с оглед решението на съда, с което е сезиран компетентния административен орган по Закона за марките и географските означения – Патентното ведомство, следва да бъдат предоставени именно на него.

Съдът намира за установено следното от фактическа страна:

Санданска районна прокуратура е внесла в съда обвинителен акт срещу Г. Н. Т. от гр. XXXXXXXXXXXX за престъпление по чл. 172Б ал.1 от НК, затова че на 17.12.2010г., около 15.10 часа в търговски обект - магазин за дрехи, находящ се на ул. "XXXXXXXXXX" №XX в гр. XXXXXXXXXX, стопанисван от ЕТ "XXXXXXXXXXX", без съгласието на притежателя на изключителното право върху търговската марка, а именно: „DSQUARED2 ТМ S.A., "THE POLO /LAUREN COMPANY, L.P"; "BURBERRY LIMITED, Великобритания", „Abercrombie &Fitch Europe SA, Щвейцария", „ТНЕ TIМВЕRLAND COMPANY, Сащ; „TRUSSARDI S.P.A., Италия"; „Giorgio ARMANI S.P.A., Щвейцария", "TOMMY HILFIGER LICENSING LCC" JIANNI VERSACE, Италия", GUCCIO GUCCI S.P.A., Италия", "GADO S.r.l., Италия", "DIESEL S.p.A., Италия", "ROBERTO KAVALLI S.p.A., Италия", "PHILIP MORRIS PRODUCTS INS САЩ", "HUGO BOSS Trade Mark Manegment GmbH, Германия", QUILIATE SERVICOS LDA, Швейцария", MONCLER S.R.A., Италия", „CERRUTI 1881, Франция" е използвал в търговската си дейност /чл. 13, ал. 2, т. 2, вр. ал. 1 от ЗМГО-използване в търговската дейност е предлагането на такива стоки с този знак на продажба или пускането им на пазара или съхраняването им с тези цели, както и предлагането или предоставянето на услуги с този знак/, а именно предлагал с цел продажба и съхранявал с цел продажба и пускал на пазара следните стоки - мъжка и дамска конфекция с марките: "DSQUARED"- 215 броя артикули /дънки, якета, жилетки, суичери, долнища анцузи, тениски, обувки/; THE POLO - 369 броя артикули / дънки, якета, ризи, суичъри, тениски, блузи, анцузи/, „BURBERRY" - 35 броя артикули /ризи , блузи/, „Abercrombie" - 2 бр. артикули /дънки/; “TIМBARLAND" – 3 броя. Артикули /дънки/; „TRUSSARDI" - 2 бр.артикули /дънки/; „ARMANI" - 60 броя артикули /дънки, якета, суичери, блузи/; "TOMMY HILFIGER" - 7 броя артикули /дънки/; „VERSACE" - 16 броя артикули /дънки/, GUCCI - 3 броя артикули /якета/; „Dolge & Gabana" - 38 броя артикули / дънки, якета, суичери, обувки/; „DIESEL" - 10 броя артикули /дънки/; „ROBERTO СAVALLI" - 8 броя артикули /дънки/; „MARLBORO" - 13 броя артикули /дънки/; „BOSS" - 4 броя артикули /панталони/; „LA MARTINA" - 94 броя артикули /якета, ризи, блузи, суичъри, долнища на анцузи, тениски/; „MONCLER" - 22 броя артикули /якета, якета без ръкав, ризи, блузи, жилетки/; „CERRUTI" - 15 броя артикули /дънки/, обект на изключително право

Вещите, предмет на обвинението са приобщени по досъдебното производство с протокол за оглед на местопроизшествие и съставяне на последващ протокол за доброволно предаване, предадени на разследващия орган им от подсъдимата Т. на 17.12.2010г.

Производството пред първата инстанция е приключило с акт, с който подсъдимата е била оправдана по повдигнатото й обвинение. При второинстанционната проверка този акт е изцяло потвърден от въззивната инстанция, в резултат на което оправдателната присъда е влязла в сила на 07.01.2013 г., като в допълнение с писмо № 747/11 от 28.01.2013 г. на РС-гр. Сандански е сезиран компетентния административен орган по Закона за марките и географските означения – Патентното ведомство, относно това има ли извършено административно нарушение и основания за ангажиране на административно наказателна отговорност. В акта на първоинстанционния съд, липсва произнасяне по съдбата на отнетите от Т. движими вещи, поради което е бил налице правен интерес за защитата да подаде и молбата, дала повод за настоящето произнасяне.

При така установените обстоятелства, съдът направи следните изводи:

Веществените доказателства по делото следва да бъдат върнати на правоимащото лице.

Г. Т. е оправдана, с влязъл в сила акт по повдигнатото й обвинение за извършено престъпление чл.172б, ал.1 от НК. И след като това е факт, установен категорично с влязъл в сила съдебен акт, то отнемането на вещите на основание чл.172б, ал.3 НК е невъзможно, тъй като разпоредбата третира отнемане на предмета на престъплението, в извършването на което Т. е оневинена. По същите съображения е недопустимо отнемането на иззетите промишлени стоки на основание чл.53,ал.1,б."а" НК, тъй като тази разпоредба има предвид вещи, които принадлежат на виновния и са били предназначени или послужили за извършване на престъпление, а в случая такова няма. Не са налице и основания за отнемане на вещите и по реда на чл.53,б.”б” НК, когато вещите са принадлежали на виновния и са били предмет на умишлено престъпление, в случаите, когато това е изрично предвидено в особената част на НК – както се посочи по-горе Г. Т. е изцяло оневинена в извършване на престъплението по чл.172б, ал.1 НК. Не са налице основания вещите да бъдат отнети и по реда на чл.53,ал.2 НК - от една страна, както бе посочено, в случая няма престъпление, а от друга страна притежаването на посочените вещи не е забранено (дори същите да наподобяват регистрирана търговска марка, това не означава, че не могат да бъдат употребявани в ежедневието). Следователно позоваването на разпоредбата на чл.53 е недопустима. Ето защо, от наличието на влязъл в сила съдебен акт, с който деецът е изцяло оправдан в извършването престъпление по чл.172б, ал.1 НК, като последица следва връщане на иззетите като веществени доказателства стоки на правоимащия – в случая на Г. Н. Т., която е предал същите на органите на досъдебното производство.

Следва да се посочи ,че не са налице основания и за отнемането им по реда на чл.112 НПК - не се касае за МПС (за евентуално приложение на чл.112, ал.3 НПК); не се касае за вещи, чието притежаване е забранено (за евентуално приложение на чл.112, ал.2 НПК, съображения защо притежаването на процесните вещи не е забранено бяха посочени по-горе); няма основания и за приложението на чл.112, ал.1 НПК, тъй като собствеността на вещите е безспорно установена-те са на подсъдимия, в качеството му на ЕТ. По същите причини процесните вещи не могат да бъдат и задържани по реда на чл.113 НПК - в случая няма спор относно правото на собственост. (Тук следва да се отбележи, че притежателите на съответните марки, чиито права се твърди, че са били нарушени, дори не са предявили и иск по реда на чл.76 и сл.ЗМГО и не са поискали изземване и унищожаване на стоките). /в тази насока решение по ВЧНД 493/2012 г. по описа на Окръжен съд-гр. Благоевград/

На следващо място, съдът намира, че макар да се е произнесъл да бъде сезиран компетентният орган – Патентното ведомство на Република България, административно наказателно производство не може да бъде образувано, тъй като ще бъде нарушен принципът non bis in idem по чл.4 от Протокол 7 към Конвенцията за защита правата на човека и основните свободи /съгласно чл.5, ал.4 от Конституцията на РБ, международните договори, ратифицирани по конституционен ред, обнародвани и влезли в сила за РБ, какъвто е случая с цитирания протокол № 7 към КЗПЧОС, ратифициран със закон, приет от НС, обн., ДВ, бр.87/24.10.2000 и в сила от същата дата, са част от вътрешното право и нещо повече – имат предимство пред тези норми от вътрешното законодателство, които им противоречат./,

От изложеното до тук е видно, че няма законова опция процесните вещи да бъдат отнети в полза на държавата.

Водим от горното и на основание чл. 306, ал.1, т.1, вр.с ал.2 от НПК, съдът

О П Р Е Д Е Л И :
ВРЪЩА на Г. Н. Т. от гр. XXXXXXXXXXXXX в качеството й на търговец ЕТ “XXXXXXXXXXXX”, на веществените доказателства по НОХД № 747/2011 г. по описа на Районен съд-гр. Сандански, а именно: стоки - мъжка и дамска конфекция с марките: "DSQUARED"- 215 броя артикули /дънки, якета, жилетки, суичери, долнища анцузи, тениски, обувки/; THE POLO - 369 броя артикули / дънки, якета, ризи, суичъри, тениски, блузи, анцузи/, „BURBERRY" - 35 броя артикули /ризи , блузи/, „Abercrombie" - 2 бр. артикули /дънки/; “TIМBARLAND" – 3 броя. Артикули /дънки/; „TRUSSARDI" - 2 бр.артикули /дънки/; „ARMANI" - 60 броя артикули /дънки, якета, суичери, блузи/; "TOMMY HILFIGER" - 7 броя артикули /дънки/; „VERSACE" - 16 броя артикули /дънки/, GUCCI - 3 броя артикули /якета/; „Dolge & Gabana" - 38 броя артикули / дънки, якета, суичери, обувки/; „DIESEL" - 10 броя артикули /дънки/; „ROBERTO СAVALLI" - 8 броя артикули /дънки/; „MARLBORO" - 13 броя артикули /дънки/; „BOSS" - 4 броя артикули /панталони/; „LA MARTINA" - 94 броя артикули /якета, ризи, блузи, суичъри, долнища на анцузи, тениски/; „MONCLER" - 22 броя артикули /якета, якета без ръкав, ризи, блузи, жилетки/; „CERRUTI" - 15 броя артикули /дънки/, обект на изключително право

Определението подлежи на обжалване и протестиране с частна жалба и частен протест в 15-дневен срок от днес пред Окръжен съд-гр. Благоевград.


РАЙОНЕН СЪДИЯ

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница