Заседание на шести август две хиляди и десета година в състав: председател: даниела гишинаДата18.11.2017
Размер52.66 Kb.
Размер52.66 Kb.


О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

128


гр. Габрово, 06. 08. 2010 година
В ИМЕТО НА НАРОДА


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДГР. ГАБРОВО ……….. колегия в закрито съдебно заседание на шести август две хиляди и десета година в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ГИШИНА

при секретаря ………………… като разгледа докладваното от съдия Д. Гишина адм. дело № 142 по описа за 2010 година и за да се произнесе взе предвид следното:

Производството е образувано по жалба от И.П.Д. *** с искане за спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ГБ-6 от 12. 07. 2007 година на РДНСК – Габрово до установяване истинността на претенцията му по настоящото дело, тъй като изпълнението би могло да създаде прецедент, при който съдът да се произнася върху вече несъществуващо право и обект на иска. В жалбата се твърди, че на адреса, посочен в заповедта, не съществува масивна едноетажна жилищна сграда, а второстепенна постройка на допълващо застрояване по чл. 46, т. 1 и 2 и чл. 47, т. 1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/. С разпореждане от 20. 07. 2010 година така подадената жалба е оставена без движение и на жалбоподателя е указано да посочи дали с така подадената жалба е предприел действия по искова защита в изпълнителното производство срещу липсата на изпълняемо задължение чрез предявяване на отрицателен установителен иск /чл. 292 от АПК/ и като обезпечение е поискал спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ГБ-6 от 12. 07. 2007 година на РДНСК – Габрово; прави искане за обезпечение на бъдещ иск; обжалва постановление, действие и бездействие на орган по изпълнението и в тази връзка прави и искането за спиране изпълнението на посочената заповед или прави само искане за спиране изпълнението на заповедта. В допълнителна жалба, в отговор на разпореждането, жалбоподателят моли да му бъде дадена възможност да докаже, че постройката не е масивна, а е построена съобразно чл. 46 и 47 от ЗУТ като допълващо застрояване и при изграждането й не са използвани никакви носещи конструктивни елементи и в тази връзка било и особеното му искане за временно спиране на заповедта на РДНСК.

След съвкупна преценка на доказателствата в представената административна преписка и на доводите на страните, съдът приема за установено следното от фактическа и правна страна:

Със Заповед № ДК-02-ГБ-6 от 12. 07. 2007 година на Началника на РДНСК – Габрово /л. 12/ е наредено премахването на незаконно изграден строеж: „Масивна едноетажна жилищна сграда” в УПИ ІV-***, кв. ** по плана на гр. Дряново, ул. „С****** К*******” № *, извършен без разрешение за строеж и одобрен инвестиционен проект. Установено е, че строежът е извършен от И.П.Д. през 2004 година. Определен е едномесечен срок от влизане на заповедта в сила за доброволно изпълнение на разпореденото премахване от страна на собствениците на строежа. Последните са информирани и за възможността за принудително премахване на строежа по реда на чл. 225, ал. 4 от ЗУТ и Наредба № 13 от 23. 07. 2001 година за принудителното изпълнение на заповеди за премахване на незаконни строежи или части от тях от органите на Дирекцията за национален строителен контрол. С Решение № 75 от 06. 11. 2007 година, постановено по адм. дело № 127 по описа на Административен съд – гр. Габрово за 2007 година, влязло в сила на 28. 11. 2007 година /факт, който е служебно известен на настоящия съд, както и установим от посоченото в изпълнителен лист № 10 от 13. 12. 2007 година – л. 16/ оспорването на И.П.Д. срещу Заповед № ДК-02-ГБ-6 от 12. 07. 2007 година на Началника на РДНСК – Габрово е отхвърлено като неоснователно и недоказано. С писмо изх. № ДК-01-295-00-003 от 03. 01. 2008 година, подписано от Началник сектор „СК” при РДНСК – гр. Габрово /л. 17/ на И.Д. на основание чл. 277, ал. 1 от АПК е дадена покана за доброволно изпълнение на Заповед № ДК-02-ГБ-6 от 12. 07. 2007 година на Началника на РДНСК – Габрово в срок до 30. 04. 2008 година. С уведомление с изх. № ДК-124-00-235 от 02. 07. 2010 година, подписано от Началник сектор Габрово при РДНСК – Северен централен район /л. 11/ жалбоподателят Д. е уведомен, че е избран изпълнител на принудителното премахване на незаконния строеж, предложил оферта в размер на 998. 47 лева без ДДС, разяснен е начинът за събиране на разходите по принудителното премахване и е посочено, че в 7-дневен срок от получаване на уведомлението следват действия по принудително изпълнение на горепосочената заповед.

При така установените факти съдът намира, че искането за спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ГБ-6 от 12. 07. 2007 година на Началника на РДНСК – гр. Габрово е недопустимо по следните съображения:

Касае се за искане за спиране изпълнението на потвърден с влязло в сила съдено решение индивидуален административен акт, представляващ годно изпълнително основание по смисъла на чл. 268, т. 1 от АПК. Налице е започнало производство по изпълнение на задължението, породено от посоченото изпълнително основание. На длъжника в лицето на жалбоподателя в настоящото производство е изпратена покана за доброволно изпълнение /л. 17/. В хода на изпълнителното производство АПК допуска и регламентира искова защита /чл. 292/ и защита чрез обжалване на действията на органа по изпълнението /чл. 294 и сл./. В случая не се установява жалбоподателят с подадената от него жалба да е предприел действия по искова защита в изпълнителното производство срещу липсата на изпълняемо задължение чрез предявяване на отрицателен установителен иск /чл. 292 от АПК/ и като обезпечение да иска спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ГБ-6 от 12. 07. 2007 година на РДНСК – Габрово, да прави искане за обезпечение на бъдещ иск или да обжалва постановление, действие и бездействие на орган по изпълнението и в тази връзка да прави и искането за спиране изпълнението на посочената заповед.

Защитата срещу постановленията, действията и бездействията на органа по изпълнението е регламентирана в Дял пети, Глава седемнадесета, раздел VI на АПК – „Обжалване на действията на органа по изпълнението”. Тя се осъществява чрез жалба, подадена от страна в производството по изпълнението, която съгласно чл. 297, ал. 4 от АПК не спира изпълнението, но съдът може да го спре до разрешаването на жалбата. Това е един от случаите, предвидени в закона по смисъла на чл. 280, т. 1 от АПК, за спиране на изпълнителното производство с разпореждане на съда, но за да може съдът да упражни това правомощие, следва да е налице подадена жалба по реда на чл. 297, ал. 1 от АПК. Съдът няма компетентност да се произнася по самостоятелно - без жалба - искане за спиране на изпълнителното производство, какъвто е конкретният случай /в този смисъл Определение № 10090 от 23. 10. 2007 г. на ВАС по адм. д. № 9845/2007 г., II отд./.

Не се установява искането за спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ГБ-6 от 12. 07. 2007 година на РДНСК – Габрово да представлява искане за обезпечение на предявен или бъдещ иск чрез спиране на изпълнението /чл. 397, ал. 1, т. 3 от ГПК във връзка с чл. 144 от АПК/. По правило молба за обезпечение може да бъде предявена както за обезпечаване на бъдещ иск до предявяването му, така и в рамките на висящо производство по предявен вече иск. Искът, обаче, на който се иска обезпечение, следва да бъде достатъчно индивидуализиран по страни, предмет и основание, тъй като се обезпечава конкретен иск, с оглед реализиране на правата по последващия съдебен акт по същество, ако искът бъде уважен, а не абстрактното право на иск, с който може едно субективно право да бъде защитено. Защитата на едно субективно право понякога може да стане с различни искове, но обезпечен е само този, който молителят е предявил или е посочил, че ще предяви, ако съдът е приел молбата му за основателна. Останалите алтернативни възможни за предявяване искове не се считат обезпечени. В случая, обаче, не е налице нито предявен вече иск, нито надлежно описание на бъдещ иск, на който се иска обезпечение, поради което следва, че искането за спиране изпълнението на посочената по-горе заповед не може да се разглежда и като искане за налагане на обезпечение в обсъдените по-горе две хипотези – на висящо или бъдещо исково производство.

Самостоятелно отправяне на искане за спиране изпълнението на влязъл в сила административен акт е недопустимо, поради което така направеното искане следва да бъде оставено без разглеждане, а производството по делото да се прекрати.


Водим от горното съдът
ОПРЕДЕЛИ:
ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.Д. *** с искане за спиране изпълнението на Заповед № ДК-02-ГБ-6 от 12. 07. 2007 година на РДНСК – Габрово.

ПРЕКРАТЯВА производството по адм. дело № 142/2010 година по описа на Административен съд – гр. Габрово.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в седемдневен срок от съобщаването му на страните.


АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: /П/ НЕ СЕ ЧЕТЕСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница