Заседание на Съвета за социално партньорство, проведено на 16. 02. 2016 г от 13. 30 ч в заседателната зала на министерствотостраница1/7
Дата16.02.2017
Размер1.24 Mb.
Размер1.24 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7

М И Н И С Т Е Р С Т В О Н А В Ъ Т Р Е Ш Н И Т Е Р А Б О Т И

ДИРЕКЦИЯ “КООРДИНАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ”

1000 София, ул. “Шести септември” № 29

УРИ 8121p-4406, екз. №.......


24.02.2016 г.

С Т Е Н О Г Р А М А

от заседание на Съвета за социално партньорство, проведено на


16.02.2016 г. от 13.30 ч. в заседателната зала на министерството

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Добър ден на всички! Здравейте на всички! Да изчакаме ли СФСМВР и „Огнеборец” с една-две минути?

Г-Н ГАЛЕНТИН ГРОЗЕВ-САСМВР: Докато чакаме, здравейте, да попитам дали едно становище вчера беше подготвено, тъй като ги няма колегите от Федерацията, дали го получихте това становище?

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Какъв беше вашия въпрос


- дали е получено становище?

Г-Н ГАЛЕНТИН ГРОЗЕВ-САСМВР: Дали е получено становище от синдикалните организации, обща позиция, в министерството, около 34 листа.


ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Вчера бяха получени няколко становища. Едното беше по-голямо /тук ли са колегите от Правна, значи трябва да ги изчакаме и тях/ и две по-малки становища - на г-н Христов и на „Огнеборец”, отделни. Едното беше с повече страници. Това ли е общото становище. Добре.

Всички ли са тук? Добре дошли! Днес провеждаме редовен Съвет за социално партньорство, който решението за него беше от миналото заседание на извънредното ССП и съгласно това решение имаме обявен дневен ред - обсъждане на ЗИДЗМВР. Има ли някакви други предложения по дневния ред? Няма други предложения.

Вчера пристигнаха три становища /ако нещо бъркам, колегите от ДПНД да ме поправят/. Едното становище е обединена позиция на няколко синдиката. Отделно постъпиха становища на НСГА и на „Огнеборец”. Имаме ли някакви други? И разбира се, преди това имаше постъпили от синдикални организации самостоятелни становища. От САСМВР имаше такова подробно също предишния период и някои други.

Преди да започнем обсъждането имам няколко предложения, тъй като във вашите становища се дискутират широк кръг въпроси на закона, много широк кръг. Някои от тези излизат извън компетенцията на Съвета за социално партньорство. Т.е. те не могат да бъдат пряко ангажирани с тозиформат.

Затова аз ще помоля ДПНД да направят една систематизация на всички тези въпроси, които касаят социалните и синдикални права на служителите, които по някакъв начин се засягат най-общо казано от проекта на закона.


Дали сте готови ДПНД да започнем едно изложение по темата, след което ще дискутираме с всички?

Г-ЖА Кр.ЛАЗАРОВА-ДПНД: Господин зам.-министър, колеги, здравейте! Да започнем от общото становище, което е подписано от всички вас. Това, което касае социалния пакет и което сме идентифицирали като


касаещо социалния пакет, е, на първо място обсъждания от вас текст по отношение на даването на допълнителни правомощия на ЛРТП при оказване на съдействие за охрана на държавната граница - е първото. Второто е по отношение на въвеждането на провеждане на тестове в рамките на осъществявания административен контрол с оглед изпълнение на служебните задължения. На следващо място - коментарите по отношение на компенсирането с допълнителен платен отпуск за отработения извънреден труд на служителите, работещи на смени, както и предложение тук на

„Огнеборец” има по този въпрос отделно - едномесечното отчитане на работното време да се замени с тримесечно, както и да се премахне ограничението на нощния труд в рамките на 24-часовия период. След което отиваме на неприемането ви на предложението за намаляване на полагаемия годишен платен отпуск от 30 на 25. Следващото е намаляването на обезщетенията при прекратяване на правоотношенията. Също така има коментари по отношение на новия текст, предложен за обезщетението еднократното при преместване на работа в други населени места. И вече другите становища са по отношение на предложения начин за преобразуване на служебните правоотношения на служителите, които към момента са под действието на т.нар. §86 от предходния ЗИДЗМВР.

Това са най-общо темите господин зам.-министър, които ние идентифицирахме, които да касаят т.нар. социален пакет на служителите.

Ако нещо съм пропуснала колеги, поправете ме.


Г-Н ХРИСТО ХРИСТОВ-НСГА: В тази част, която споменахте, в общото, не бяхте маркирали становището за изпълнителната агенция, по- конкретно Изпълнителна агенция „Социални дейности”, по която ние имаме резерви.

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Това какъв въпрос е? -
синдикален, социален, какъв?
Г-Н ХРИСТО ХРИСТОВ-НСГА: Самото наименование показва, че е социален. А това, че касае всички служители, е синдикален.

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: По какъв начин ги касае обаче? Наименованието ли ви притеснява или нещо друго - това трябва да уточним. Идеята е да поставим граница на тази дискусия, тъй като аз мога да се съсредоточа в това вашите представителни органи как се наричат и да се чудя защо това е така.

Г-Н ХРИСТО ХРИСТОВ-НСГА: Ако разрешите накратко просто нашето становище да изразя по предложението да се отдели в агенция социалната дейност, която да включва почивни домове и храненето, които в момента са към ДУССД.

Накратко. Имаме резерви по създаването на такава агенция, защото създаването на нов самостоятелен юридически икономически субект ще доведе до увеличаване на административните звена, които го обслужват, а това противоречи на идеята на административната реформа, чиято цел е да се намалява администрацията.

Второ. Част от средствата за СБКО ще отидат за издръжка на увеличената администрация вместо да отиват за социалните дейности, което за нас е неприемливо.

В общественото хранене е отделено в ДУССД само в София, а в страната те са подчинени на областните дирекции. Това ще изисква създаване на регионални структури, което пак ще увеличи администрацията. Отделно това специално в общественото хранене е невъзможно да се категоризират обектите на столовото хранене в МВР, за да могат да работят на един по- свободен режим предвид на спецификата и пропускателния режим, при който са в момента.

В МО има такава изградена, но там отчитат доста от негативите,
които и ние посочваме и смятаме, че не бива да се повтаря.
При това при нас е относително много по-малък брой обекти, които ще се включат в сравнение с тези в МО.

И на последно място. Няма финансов анализ на положителните и отрицателните страни на предлаганата промяна. Т.е. да видим това, което се предлага - каква ще бъде структурата. Облечена финансово какви заплати ще поема новата администрация. И като се тегли чертата - да се каже това е плюс, това е минус, за да може да преценим.

На тази база ние считаме, че във връзка с това, което изложих, ефекта ще бъде отрицателен и не бива да се стига дотам. Благодаря.

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Господин Христов, вашето изказване беше базирано на предположение. Защото нито един от фактите, които посочихте, че ще се случат, не намират никакво основание в закона. Затова казвам, че това е предположение. Няма промяна, т.е. нито увеличение на щата, нито в разходите във връзка с предлагането на тази структура и това е във финансовата обосновка, която се прави в закона от ДПУБ. Така че имате притеснения, но не можете да ги разположите като някакви валидни факти, произтичащи от тази промяна.

Г-ЖА ЕМИ СИМЕОНОВА-НСГА: В мотивите нито има финансовата обосновка, нито в мотивите има нещо написано по този повод. Там има две изречения, което е предположение само и ние предполагаме, затова реагираме по този начин.

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Значи, ние не предполагаме. Проектът за закон - знаете какъв е реда, той с финансова обосновка се предлага в Министерството на финансите. И когато имаме увеличение най-вероятно не се одобрява, така че няма причини да смятаме, че, т.е. вие не трябва да имате причини да смятате, че ще има увеличение на бюджетните средства за издържането на тази структура към настоящия момент.


Г-ЖА ЕМИ СИМЕОНОВА-НСГА: Тогава възникна въпроса каква е целта на занятието? Ако всичко ще си остане същото, ще работи по същия начин, за какво го правим?

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Да. Целта е, може би в частни разговори с вас съм го изразявал това, може би не с всички. И преди сме казвали, че от гледна точка на административното си обособяване и разделяне МВР е изостанало от другите министерства, в които основните структури във всички от тях в значителна степен са уредени в агенции. Така че това е достигане на едно ниво на административно отделение и обособяване в структури, което вече е постигнато през годините във всички останали министерства. Ето една основна причина.

Господин Попов!

Г-Н ВАЛЕНТИН ПОПОВ-СФСМВР: Господин Георгиев, вярно е това, което казвате, че част от нещата, които сме коментирали с колегите и които ги има в това общо становище на синдикатите в МВР, част от тях, повтарям, може би наистина се базират на предположения. Причината - колежката ме изпревари, е, че не сме запознати нито с финансови разчети, нито с очакван краен ефект, нито с процес, през който ще се мине, за да се стигне до този краен ефект. С две думи казано, мотивите към законопроекта по-скоро са добри пожелания. Това прави неизбежно някои от нашите опасения да са в сферата на предположенията, а не фактите, както казвате. Надявам се да не станат факти, защото това ще бъде след като законопроекта е влязъл в сила като ЗИДЗМВР, а тогава за някои неща може би ще е малко късно. Това е първото.

Второто. Аз не разбрах 8-те точки, по които предлагате да говорим. Не разбрах кои точно според ДПНД и това, което сме изложили като общо становище, не би трябвало да бъдат дискутирани от Съвета и което е по- важното - не разбрах защо.
ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Тези, които бяха изчетени от ПНД трябва да бъдат обсъдени.

Г-Н ВАЛЕНТИН ПОПОВ-СФСМВР: Това го разбрах. Не ми стана ясно защо останалите не би трябвало да се коментират.

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Дайте пример с някой и ще го изясним.

Г-Н ПОПОВ: Г-жа Лазарова нека го даде примера. Тя изброи 8. Тук според мен са около 18. Останалите 10 защо не са предмет на разискване тук, защото според нас всичко това касае ако не социални, то най-малкото професионални права на служителите. Дали Пожарна безопасност ще бъде агенция или главна дирекция, според нас има значение за хората, които ще работят в нея.

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Дайте пример защо смятате така.

Г-Н ВАЛЕНТИН ПОПОВ-СФСМВР: Защото не става достатъчно ясно това агенция ли ще бъде, доколкото като правомощия на директора нещата по-скоро отиват в посока държавна агенция и вие съвсем основателно ще забележите, че пак оперираме с предположения. Да, факт е. Но това пък буди у нас наистина предположението, че нещата биха могли съвсем скоро да еволюират в извеждане на тази агенция под формата на държавна агенция извън МВР.

Аз пак ще кажа. Някои неща не стават ясни от мотивите. Няма да използвам силната дума и да кажа, че почти нищо не става ясно. Но например, ето ви пример за мотивите. За намаляването на отпуските, което така или иначе ще го коментираме - в мотивите няма нито една дума, в мотивите няма
нито една цифра. Ако изобщо има анализ на моментното състояние на министерството, ние не сме запознати с него.

Освен това очаквахме преди да започнем да разглеждаме ЗИДЗМВР да се запознаем и да коментираме концепцията за реформиране на МВР, която ако е вярно това, което казват медиите, май все още е само на компютъра на министъра.

Дълбокото ми убеждение е, Федерацията неведнъж го е заявявала, че по този начин май впрягаме „каруцата пред магарето”. Ако има концепция, ако има някаква дългосрочна стратегия за реформиране на това министерство, според нас промяната на закона е последната работа, която трябва да се коментира. Би трябвало първо да си изясним останалото - накъде води тази концепция, за какъв период от време като перспектива и какви цели преследва, с какви средства ще се постигат тези цели. Едно от тези средства е нормативната уредба. А ние започваме със ЗИД, без да знаем нищо за въпросната концепция, освен че я има на компютъра на г-жа Бъчварова съдейки по нейните думи.

Това ще бъде седмото изменение и допълнение на Закона за МВР, който влезе в сила през лятото на 2014 г. Съдейки по това, което виждаме като проект и по това, че нямам основание да се съмнявам в думите на министъра, че съществува концепция за дългосрочно развитие и реформиране на министерството, напълно логичен е въпроса кога ще е следващия ЗИД. И дали с това темпо сега действащия закон няма да изпревари предишния по брой поправки и изменения и допълнения.

Всичкото това бяха повече или по-малко общи приказки. Надявам се, че не съм отнел много времето. Но аз продължавам да твърдя, че това, което сме описали в тези 30-ина страници касае права на служители и затова сме го включили там. Благодаря.

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Първо да отговоря господин Попов. Сега, ние в рамките на този формат, който беше по ваше искане, има определени граници. Аз приемам това, което казвате, че


изказването ви е по-общо. Но миналия път взехме решение да свършим конкретно обсъждане на предлагани промени в ЗИД. И аз предлагам да се съсредоточим в това си начинание, като разбира се отново да поставим граница за това: какви теми обсъждаме в рамките на този формат.

Сега по отношение на агенцията. Хипотетично поставихте въпроса за социални и професионални права на служителите, които ще работят в агенция. Никъде в закона дейностите, конкретно по противопожарна безопасност и защита на населението, не отпадат. Т.е. не отпада по никакъв начин статута на служителите, които ще работят в тази агенция. Не се променя. И затова питам какви точно професионални и социални права би могло да бъдат засегнати с нейното създаване. Освен това изяснихме, че с тези предложения не се предвиждат промени в бюджета на МВР, т.е. няма да има изменения на заплатите, както допълнителни средства, така и намаляване.

Затова искам да изясним коя част от вашия коментар по отношение на агенцията трябва да засегнем в нашата дискусия.

Освен това, аз понеже прочетох вашето становище от вчера, там има неяснота по отношение на това дали става въпрос за изпълнителна агенция или държавна агенция. Ясно е, че става въпрос за изпълнителна агенция, а не за държавна агенция, т.е. за изпълнителна агенция в МВР, което е пак казах, ако се върна в началото на разговора - една административна структура, която съответства на съвременното обособяване и разделение на административни структури в България във всички останали министерства.

Господин Ципов!

ЗАМ.-МИНИСТЪР КРАСИМИР ЦИПОВ: Благодаря ви господин Георгиев! Колеги, нека все пак да уточним, че господин Попов говорите за 7 промени в закона от влизането му в сила. Все пак за сериозни промени може да говорим само с изменението, което е в сила и публикувано в ДВ, бр.14 от

20.02.2015 г. Останалите 6 изменения са на единични текстове, направени в повечето случаи с други закони. И не мисля, че касаят промяна в т.нар. социален пакет.
Г-Н ВЕНЦИСЛАВ СТАНКОВ - „Огнеборец”: Ако позволите г-н Председател, уважаеми г-н зам.-министър, уважаеми господа директори и колеги! Няма как да не взема и аз отношение относно предвиждането на преобразуването на ГДПБЗН в Агенция за пожарна безопасност и защита на населението. Действително от изложените мотиви към законопроекта не става достатъчно ясно какъв е замисъла и по-скоро какво ще промени дейността на тази дирекция след като стане агенция. Действително има някои положителни неща. Тях не може да не ги отчетем. Но за съжаление като общо погледнато върху въпроса, има изключително много неизяснени неща, както казаха и колегите тук преди малко. Тъй като структурата, дейността, организацията на работа и състава ще бъдат определени с правилник, което имаме известни притеснения, че в този правилник могат да залегнат някои дейности, някои въпроси, които ще касаят пряко служителите от тази агенция. Така че без да поговорим по този въпрос и да си изясним стратегията за развитие на тази служба, много стават неизвестните, за да се приеме в този си вариант така да остане агенцията.

Другото, което е. Освен агенцията, аз не знам от вчерашното предложение, което ви изпратихме, не виждам защо да не трябва да дебатираме въпросите, касаещи реализацията на държавните служители, завършили задочна форма на обучение.

Не виждам защо да не прокоментираме въпроса относно чл.181, където е регламентирано за осигуряване на служителите в МВР униформено облекло. Това за нас е изключително важен проблем и в крайна сметка трябва да прокоментираме и трябва да го решим веднъж завинаги. Защото в сега действащия текст така е регламентирано, че всяка година служителите, които са цивилни, не носят униформено облекло, си получават сумите за вещево доволствие. И ако има някой тук отдясно стоящите от мен, който не си е получил сумите за вещево доволствие, нека да каже. Аз се съмнявам, че има такъв служител в министерството. Но за сметка на това има служители в министерството, които са униформен състав, от четири-пет години не са си
получавали и имат да си получават вещево доволствие. От 2011 г. ние постоянно всяка година променяме наредбата.

Другото, което е. Относно обявяване на бедствено положение и отчитане на целия извънреден труд, да, до известна степен е регламентиран в ЗИД в чл.187а. Тук може да се съгласим до известна степен.

Обаче няма как да подминем и Глава „Синдикална дейност”. Нека да не забравяме, че миналата година по най-долния и подмолен начин след минаването на законопроекта на второ четене в комисия и в нарушение с правилника на дейността на Народното събрание, с един добросъвестен народен представител реши, че трябва да ограничи синдикални организации, в които не членуват държавни служители с полицейски правомощия, да могат да членуват в национално представени синдикални организации. Така че не виждам защо избягвате тези въпроси и да не ги коментираме.

Естествено, има много други неща, които могат да се коментират, но в крайна сметка не можем да напишем пък и нов законопроект. Така че държа тези въпроси, които сме ги поставили в нашите предложения, също да ги обсъдим и естествено да реализираме част от тях в новия ЗИДЗМВР. Благодаря.

ЗАМ.-МИНИСТЪР ЦВЯТКО ГЕОРГИЕВ: Господин Станков, напълно съм съгласен. Една значителна част от въпросите, които поставихте за обсъждане, подлежат на обсъждане тук. Но не ни ги избягваме. За да може да се получи дискусия освен да чуваме това, което казваме ние, трябва да имаме възможност да чуваме и това, което казват другите. ПНД казаха „моля допълнете” тези, които ние сме описали. Така че приемам вашето изказване в тази му част - допълване с въпроси, които са пропуснати в техния преглед.

По отношение на първата ви част - изказването ви за агенцията. Там съществуват тревоги, свързани с бъдещи събития, неслучили се - какъв ще бъде правилника; какво ще пише в него; дали ще бъде хубав, дали ще бъде лош. По такъв начин са устроени всички агенции. Те имат устройствени правилници, в които са описани отделно структурата им вътре, дейностите и


т.н. Затова се следва този стил на правна техника, така да го кажем, а не защото съвсем изначално трябва по някакъв начин да не се знае каква ще бъде структурата, какви ще бъдат дейностите и т.н. Ще дойде време /ако този ЗИД се приеме/, когато ще бъде подложен на дискусии и правилника разбира се, за дейността на агенцията. Така че няма да е нещо, в което вие няма да може да го видите и няма да можете да вземете отношение по него.

Господин Грозев!


Г-Н ГАЛЕНТИН ГРОЗЕВ-САСМВР: Благодаря. Като основни проблеми, с които с колегите постигнахме единство, но мисля, че трябва допълнително и специално да говорим, виждаме преминаването на държавните служители от т.1 към т.2 и т.3 по чл.142, ал.1. Вторият проблем е отпуските. Третият проблем са възнагражденията при прекратяване на служебните правоотношения по чл.234.

По отношения на първия проблем не можем да видим и ще помоля за специално уточнение, но правно обосновано, какво позволява да се смята, че са приложими разпоредбите на Закона за държавния служител и чл.123 от Кодекса на труда при преобразуване на служебно правоотношение. Според нас те не са приложими, тъй като специално пък за трудовото правоотношение то възниква по споделена воля на два равноправни субекта. Не е възможно да преобразувате едно властническо по характер правоотношение каквото е служебното в трудово, без да искате съгласието на страната. Това е по отношение на трудовото правоотношение и там трябва да си платите всичко, което се дължи на служителите. В противен случай, дали ще е противоконституционно или по друг начин ще ви осъдят колегите, това си е вече отделен въпрос. Въпросът е, че трябва да е всичко издържано в съответствие не само с нормата, но и с духа на закона - нито едно от които не е спазено тук.

Що се отнася до държавните служители, надълго и нашироко тук е коментирано как ЗМВР е специален по отношение на Закона за държавния служител. И на практика служителите в МВР не се подчиняват на нормите на


Закона за държавния служител, което означава, че приложимата норма в самия закон за Държавния служител няма как да се приложи спрямо нас при преминаване от едно в друго служебно правоотношение. Трябва първо да възникне служебно правоотношение по Закона за държавния служител, за да бъде то преобразувано. Тук в нашия случай не е така. Имаме правоотношение по чл.142, ал.1, т.1. Не е възможно това да бъде автоматично преобразувано по другия начин. Трябва да бъде прекратено и да бъде преобразувано другото. Това поражда още един голям проблем. При самия §92 мисля, че беше тук в проекта, който казва, че при прекратяване на служебното правоотношение се изплащат обезщетенията само на тези, които към датата на влизане на закона имат служебно правоотношение по т.1. Обаче тези, на които им се преобразува отношението, вече нямат такава точка 1. Те са или т.2 или т.3. Т.е. те попадат в хипотезата на 12 обезщетения, което говори за непрецизност на текста, но то е по-скоро технически характер. И след малко ще се спра на него.

Така че нашето становище е, че щом ще прехвърляте служителите от една в друга длъжност, да не говорим, че служебното правоотношение по ЗМВР е доста по-ограничено от това по Закона за държавния служител с оглед факта, че няма рангове, а само длъжности, които трябва тепърва да се присъждат, очевидно е, че става дума за различни правоотношения. Освен това противоречи на принципа на социалната справедливост, както мисля, че господин Ципов беше го казал в предишно заседание.

Това е по въпрос за този преход.
По отношение на отпуските. Направи ми впечатление в предложението, което давате за допълнителни 12 дни отпуск за работещите на смени и за извънреден труд. Не виждаме логика да се намалява 5 дни отпуска на тези хора /да се съсредоточим само върху тях/ и въпреки това да се увеличава с още 12. Това означава, че те всъщност ще имат 7 дни повече отпуск на година, който ще трябва да ползват в календарната година и което ще доведе пак до натрупване на другата им отпуска. И на всичкото отгоре тези

7 дни допълнителни някой трябва да ги покрива, което пак ще доведе до недокомплект в състава, който да ми е простено, че толкова грубо го изчислих,


но става дума за около 600 цели длъжности, но би ставало дума ако всички тези хора са на едно място, а реално най-вероятно ще става дума за около 1000 човека, които още няма да достигат при това нововъведение. Сами си изчислете за какви суми става въпрос.

Така че нашето предложение мисля, че е достатъчно обосновано в тази посока. Вместо да се махат тези 5 дни и да се добавят 12, да не се махат 5 дни от основния отпуск, все пак той е основен отпуск, просто не добавяйте 12 дни за извънреден труд, не е необходимо. Така или иначе тези хора няма да работят, друг ще работи вместо тях и пак ще се плаща допълнително.

Освен това даваме едно предложение: хиляди пъти както е, по-рано споменах, е казвано тук в ССП, че ЗМВР е специален, тук правим някакви лупинги в правната норма, които са непознати на световно равнище. Така че мисля, че няма да е проблем ако направим още един, а именно тези 12 дни, които за извънреден труд на ненормирания работен ден, да се премахнат и да се плащат с пари. Така ще може и да се „похвалим”, че сме намалили отпуските в МВР, а от друга страна хората ще могат да си получават възнагражденията и да си ползват отпуските, които са им основни.Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6   7


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница