Зелено” – месец март 2012 гДата24.04.2017
Размер384.85 Kb.
Размер384.85 Kb.

ЗЕЛЕНО” – месец март 2012 г.
РИОСВ гр.Шумен е административна структура към министъра на околната среда и водите, осигуряваща провеждането на държавната политика по опазване на околната среда на регионално равнище. Устройството, функциите и организацията на дейността на регионалните инспекции по околната среда и водите (РИОСВ) са уредени с Правилник за устройството и дейността на Регионалните инспекции по околната среда и водите (Обн. ДВ. бр.103/ 2011г.). При провеждане на своята дейност РИОСВ има регулиращи, информационни и контролни функции. Съгласно регулиращите си функции, РИОСВ разработва или участва в разработването на документи в областта на опазването на околната среда и устойчивото ползване на природните ресурси и провежда на регионално равнище дейности, свързани с политиката на държавата в тази област. Съгласно информационните си функции, РИОСВ разработва и участва в провеждането на дейности, свързани с предоставяне на информация на обществеността в областта на околната среда и повишаване на общественото съзнание и култура в областта на околната среда. Контролните функции на РИОСВ включват осъществяването на превантивен, текущ и последващ контрол, свързан с прилагането на нормативните актове, регламентиращи качеството на компонентите на околната среда и факторите, които й въздействат.

В РИОСВ има организиран непрекъснат процес на обслужване на физически и юридически лица. Документация и информация за извършване на административни услуги в РИОСВ може да бъде подадена и получена на място в сградата на инспекцията, находяща се в гр.Шумен, ул. "Съединение № 71, ет.3 всеки работен ден от 9.00 до 17.30 часа във фронт-офис „Обслужване на едно гише” и в стая №2 „Деловодство”; на телефон 054/ 586 501 и 054/831954, както и на електронната ни поща: riosv-sh@icon.bg. Потребителите на административни услуги, предоставяни от РИОСВ гр.Шумен, имат възможност да получат консултация от експертите на РИОСВ всеки петък от 9.00 до 12.00 часа и от 12.30 часа до 17.30 часа на място в сградата на РИОСВ. При некачествено административното обслужване от страна на служителите на РИОСВ, засегнатите физически и юридически лица могат да подадат жалби, сигнали, оплаквания и/или предложения относно качеството по следните няколко начина: 1. Във фронт-офиса на РИОСВ гр.Шумен на адрес: ул.«Съединение» №71, ет.3, и по пощата на същия адрес;

 2. Чрез обаждане на Зеления телефон: (054) 8749 13 и 0885 750 275;

 3. Чрез пощенската кутия за мнения, предложения и сигнали, специално поставена във фоайето на сградата;

 4. Чрез интернет-страницата на РИОСВ-Шумен;

По всички подадени жалби, оплаквания и др. РИОСВ-гр.Шумен се произнася в законово регламентираните срокове съгласно Административнопроцесуалния кодекс. На анонимно подадени жалби, сигнали, оплаквания не се отговоря.

Освен оплаквания, относно качеството на административното обслужване, физическите и юридически лица и организациите могат да депозират в РИОСВ и сигнали за нарушение на екологичното законодателство, на които стават свидетели. Депозирането на такива сигнали може да стане на място - във фронт-офиса на РИОСВ гр.Шумен; чрез обаждане на Зеления телефон: (054) 8749 13 и 0885 750 275; както и на електронната ни поща: riosv-sh@icon.bg чрез интернет-страницата на РИОСВ-Шумен. В рамките на 14 дни, експертите на екоинспекцията ще извършат проверка по него, ако същият е от компетенциите на РИОСВ гр.Шумен и писмено ще уведомят подателя на сигнала за основателността на сигнала; за констатациите и резултатите от извършената проверка; за предприетите мерки за прекратяване и ограничаване по-нататъшното извършване на констатираното нарушение, както и за предприетите административно-наказателни мерки срещу нарушителите. Ако сигнала не е от компетенциите на РИОСВ, същият ще бъде препратен на съответната компетентна институция, като подателя на сигнала ще бъде уведомен писмено за това. В тази връзка, след подаден сигнал през месец февруари 2012 г. експерти от РИОСВ намериха и спасиха 1 бр. екземпляр от вида Ням лебед (Cygnus olor), който беше изпратен в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.

В резултат на осъществената контролна дейност през месеца, не са констатирани нарушения на изискванията за етикетировка и максимално допустимо съдържание на летливи органични съединения /ЛОС/ при употребата на органични разтворители в определени бои, лакове и авторепаратурни продукти. В резултат на извършените проверки с пробонабиране по компонент „Атмосферен въздух”, въз основа на протоколите от анализ на отпадъчни газове от източниците на емисии отчитаме, че не са превишени регламентираните норми за допустими емисии /НДЕ/. Въз основа на представените резултати с докладите за проведени собствени периодични измервания /СПИ/ от операторите с инсталации с източници на емисии на вредни вещества в атмосферния въздух отчитаме, че не са превишени регламентираните с Наредба № 1 и издадените комплексни разрешителни НДЕ. Не са установени нарушения, касаещи изпълнението на условие 9 при проверките през месец февруари на обектите с издадено комплексно разрешително.

ЗЕЛЕНО” – месец април 2012 г.
Първата седмица от месец април по традиция се отбелязва като „Седмицата на гората”. Тази година това беше седмицата от 02 до 08 април 2012 г. В тази връзка РИОСВ гр.Шумен организира сред учениците и децата от детските заведения на Шуменска и Търговищка област кампания за най – голямо количество предадена хартия за рециклиране. Минималното количество, от което ще започне съревнованието, е 10 кг. За всеки, предал над 10 кг хартия до края на месец април 2012 г., наградата ще бъде живо дърво, което ще може да бъде посадено по избор на спечелилия го. Кампанията ще продължи до 05 юни 2012 г., когато е Международния ден за опазване на околната среда. За периода до 04 юни 2012 г. призоваваме учениците да събират кантарните си бележки, с които да удостоверят общото количество на предадената от тях хартия за рециклиране. За първите трима, предали най-голямо количество, са осигурени предметни награди. Победителите ще бъдат обявени на 5 юни 2012 г., като наградата на победителя ще бъде фотоапарат. Участници в кампанията могат да бъдат: ученици и деца – индивидуално; учениците от един клас или децата от една група на детска градина. Не се допуска участие от името на цяло учебно заведение.

Във връзка с 22 април - Деня на земята, РИОСВ обявява конкурс в училищната мрежа на обл. Шумен и обл.Търговище за най-добър дизайнер на модели, изработени от отпадъци. На 23.04 в информационния център на Еко инспекцията, на нарочно тържество, при което ученици от ПГОХХТ гр.Шумен ще покажат умения, свързани с приготвянето на тестени изделия, ще се обяви победителя в конкурса.

През месец март 2012 г. експертите от направление „Биологично разнообразие” при РИОСВ гр.Шумен, с помощта на съвестен гражданин, спасиха 1 бр. екземпляр от вида Белоопашат мишелов (Buteo rufinus), който беше изпратен в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр.Стара Загора. Белоопашатият мишелов е донесен в инспекцията от гражданин, който го е намерил, докато е пътувал по главния път Варна-София. При преглед от наша страна се установи, че птицата няма видими външни наранявания, но е физически слаба и със съмнения за вътрешно опаразитяване. Изпратена е в Спасителния център за лечение и отглеждане. От там бе потвърдено съмнението за вътрешно опаразитяване, като е предприето съответното лечение за птицата, допълнително охранване, с цел физическо стабилизиране, след което ще бъде пусната отново на свобода. Белоопашатият мишелов е застрашен вид, включен в приложението към Резолюция № 6 (1998) на Постоянния комитет на Бернската конвенция, както и в Приложения 2 и 3 от Закона за биологичното разнообразие и Червената книга на България.

Във връзка с единственото находище на Нарязанолистен тъжник на територията на страната, намиращо се край с. Каспичан, Община Каспичан и във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микро-резервати” финансиран от финансов инструмент на Европейския съюз LIFE+, през месеца бяха извършени наблюдения на съответния вид от екип на БАН и експерти от РИОСВ, след което е направено предложение до МОСВ от страна на БАН за обявяване на защитена местност с цел опазване на вида. Проекто- предложението предвижда защитената местност да носи наименованието „Каньона”, за което е назначена и проведена комисия с представители на заинтересованите страни: Община Каспичан, Общинска служба „Земеделие” – гр. Каспичан, Областна дирекция „Земеделие” – гр.Шумен, ЖП-секция – гр.Шумен, Областна управа – гр.Шумен, екип на БАН и РИОСВ гр.Шумен. Предложените на комисията ограничителни режими с цел опазването на вида, са приети и представени в МОСВ за издаване на Заповед за обявяване на защитената територия с категория „Защитена местност”.

Акцент при проверките през месеца беше установяването на задълженията на търговците по чл.1а от Наредбата за определяне на реда и размера за плащане на продуктови такси за продукти, след употребата на които се образуват масово разпространени отпадъци. При проверките бяха изисквани документи за установяване на произхода и дебелината на полиетиленовите торбички тип “потник”, както и материала от който са изработени и производителят им, тъй като за торбички с дебелина под 15 микрона се дължи продуктова такса. Обобщение от извършените проверки: В търговските обекти на територията на РИОСВ Шумен не се установи предлагане на полиетиленови торбички с дебелина под 15 микрона. Масово се предлагат полиетиленови пликове без дръжки, за които не се дължи продуктова такса, както и торбички с по-голяма дебелина от 15 микрона, поради същата причина. В по- голямата част от търговските обекти полиетиленовите торбички се заплащат от крайния потребител, отделно от останалите стоки и цената им се калкулира като отделна стопанска операция в касовия бон. На територията на търговските обекти отпадъците се събират разделно, като в тях на видни места са разположени и контейнери за събиране на негодни за употреба батерии. След извършените проверки може да се обобщи, че се забелязва преориентиране на потребителите към торбички за многократна употреба, както и такива, изработени от биоразрадими материали като дегрален.

ЗЕЛЕНО” – месец май 2012 г.

ДЕН НА ЗЕМЯТЯ – 22 АПРИЛ


Точно в 11 часа на 21 април на три места в Шумен започна акцията „Да засадим дърво”. Кампанията се проведе в 21 града, посветена бе на Международния ден на Земята – 22 април, и се организира по инициативата на вестник „24 часа”, с партньорството на Министерството на околната среда и водите и Министерството на земеделието и храните. В няколко градинки на квартал „Тракия” в Шумен, ученици от Професионална гимназия по икономика, под ръководството на г-жа Деница Маринова, засадиха бяла бреза и ела. Студенти от специалността „Растителна защита” от ШУ „Епископ Константин Преславски”, под ръководството на г-жа Тодорова и г-жа Василева, засадиха туя. Курсанти и студенти от Факултет "Артилерия, ПВО и КИС" на НВУ „Васил Левски”, под ръководството на полк. доц. д-р Сашо Евлогиев, се включиха активно в акцията и посадиха явор и албиция. В Кампанията „Да засадим дърво” се включиха и експерти от РИОСВ гр. Шумен, които посадиха липа-сребролистна. Бяха посадени общо 100 дръвчета, сред които: туя, явор, албиция, сребролистна липа, ела и бяла бреза. Беше използван специализиран субстракт за подобряване влагосъстоянието и задържането на влагата в корените на фиданките, с цел по-голяма прихващаемост на засадената растителност. Инж. Веселин Василев, началник отдел „Контрол на околната среда” при РИОСВ гр.Шумен, бе основен координатор на кампанията.

Деня на земята 22 – април, отбелязаха и учениците от СОУ „Панайот Волов” гр.Шумен. Учениците от втори, четвърти, пети и шести клас, с класни ръководители: г-жа Анелия Маринова, г-жа Маргарита Тонева, г-жа Лидия Герчева, г-жа Албена Димитрова и г-жа Яна Десева, изпълниха двора с разноцветни рисунки, посветени на Деня на Земята. Малките художници получиха подаръци от своите ръководители и грамоти от РИОСВ. В двора на училището, ученици от 12 клас засадиха две фиданки - брезичка и явор, дарени от РИОСВ.

Международния ден на Земята – 22 април, тази година се отбелязва под мотото „Да мобилизираме планетата Земя”. В навечерието на празника, служителите от РИОСВ гр.Шумен организираха акция, при която предадоха 522 кг хартия и 318 кг електрическо и електронно оборудване за рециклиране.

На 23 април, отново по повод Деня на Земята, в ЦДГ №5 «Латинка» - с директор г-жа Яна Жечева, се състоя весел празник. Гости бяха децата от ЦДГ №35 «Изворче», с директор г-жа Даниела Димитрова, и г-жа Лидия Кунева – Директор на РИОСВ гр.Шумен. Бе подготвена занимателна викторина, съчетана с кръстословица, при която всички имаха възможност да демонстрират знанията си по темата. Чрез словото, музиката и танците, децата показаха своята художествена обвързаност към проблемите на Земята. Представиха и много красиви облекла - модели от отпадъчни материали, тематично свързани с опазването на природата. Всички деца получиха подаръци.

На 23 април и Информационния център на РИОСВ Шумен бе домакин на тържество по повод Деня на Земята. Участие в него взеха учениците от СИП «Здравословен начин на живот» от ПГМЕТТ «Христо Ботев» гр. Шумен, под ръководството на г-жа Искра Дончева. Представена бе презентация на тема „Земята - наш общ дом” от Добромир Милев. Асие Онбашиева показа модел от отпадъчни материали, а Владимир Спасов прочете есе на тема „Човекът и природата”. Христо Христов, Христо Милков и Димитър Митков проведоха викторина, свързана с Деня на земята. Учениците от СИП „Здравословен начин на живот” бяха изготвили три табла за: Красива България, Замърсена България и Как да помогнем на природата.

Изключително „вкусно” участие в празника на Земята взеха учениците от 12 клас на ПГОХХТ ”Проф. д-р Асен Златаров” гр. Шумен. Александър Цветков, Боряна Бориславова, Ирена Иванова и Йосиф Йосифов, под ръководството на инж.Христина Гинкова, бяха приготвили най-различни лакомства за всички участници – питка, баница, кифлички, щрудел и вкусни пасти. Самоинициативност проявиха Фатме Хасан, Ебру Еминова и Селиме Али с домашно приготвени тестени изделия. Учениците от клуб „Млад еколог”, с ръководител инж. Дарина Иванова, представиха презентация „Пази ми я, докато порасна” на фона на музика. Под ръководството на г-н Шохам, ученици от 12 „д” клас представиха макет на тема „Дървото на човешкото безхаберие”.

В празника се включиха и ученици от ОУ „Васил Левски”с. Градище. Участници от пети, шести и седми клас, под ръководството на Павел Павлов, подредиха изложба от рисунки на тема „Деня на Земята”. Есра Мустафова, с ръководител Георги Георгиев, прочете стихотворението „Помислете за Земята”.

Приятна изненада бе и появата на модел – облекло от отпадъчни материали, представено от Веселина Иванова, с ръководител Милка Маринова от СОУ „Черноризец Храбър” гр. Велики Преслав.

За взетото участие и достойното представяне, РИОСВ раздаде федербали, топки, хилки за тенис на маса и много други интересни награди на всички участници.

„ГОРАТА ЗА ДЕЦАТА”

Във връзка с  организираната от РИОСВ Шумен, кампания по повод „Седмицата на гората” за най – голямо количество предадена хартия за рециклиране се отзоваха деца от детски заведения и много ученици.

 1. Децата от ОДЗ „Пчелица”, гр.Търговище с директор г-жа Милка Николова са предали общо 41 кг;

 2. Момчил Милков от ЦДГ „Снежанка”, гр.Велики Преслав с директор Ирина Сакалова, е предал 51.800 кг;

 3. Ученици от Основно училище „Св.Св. Кирил и Методий”, гр.Велики Преслав, с директор г-жа Стела Петрова, са предали общо – 87 кг: Николай Борисов -23 кг, Кристиян Христов- 13 кг, Гизем Нурай- 16 кг, Вероника-Валя Калинова- 21 кг и Даниела Валентинова-14 кг;

 4. Десет ученика от секция „Млад еколог” с ръководител г-жа Лина Григорова при ПГСАГ гр. Шумен, с директор г-жа Стела Лалова, са предали – 110 кг: Александър Недев, Емилин Азиз, Айджан Али, Галин Златев, Йордан Йорданов, Мелис Ахмед, Жаклин Недялакова, Шерфидин Мустафа, Мехмед Мехмид и Кадер Мустафов са предали по 11 кг всеки;

 5. Ученици от ОУ „Св. Климент Охридски”, с.Стоян Михайловски, с директор г-жа Йорданка Кръстева, също се включиха активно - със 147 кг: Илкер Невзатов е предал 66,5 кг хартия, Галина Георгиева – 15 кг, Ахмед Баки – 15 кг, Джан Лютфи – 17 кг, Есгьон Фикретов – 16 кг и Сузан Лютфи – 18 кг;

Към момента с рекордно количество предадена хартия за рециклиране са Галина Стефанова – 86 кг, Тайфун Рамадан – 47 кг, Николай Мирославов – 36 кг и Марийка Радева – 30 кг. Те са ученици от ПГТ „Симеон Велики”, гр.Велики Преслав, с директор г-н Върбан Върбев.

Минималното количество, от което започна съревнованието, бе 10 кг. За всеки, предал над 10 кг  хартия до края на месец април 2012 г., обещаната наградата е живо дърво, което ще може да бъде посадено по избор на спечелилия го. Всеки участвал може да си получи наградата на 08.05.12г. в сградата на РИОСВ Шумен, която се намира на ул. „Съединение” №71, ет.3.

Кампанията ще продължи до 05 юни 2012 г., когато е Международния  ден за опазване на околната среда. За периода до 04 юни 2012 г. призоваваме учениците да събират кантарните си бележки, с които да удостоверят общото количество на предадената от тях хартия за рециклиране. За първите трима, предали най-голямо количество, са осигурени предметни награди. Победителите ще бъдат обявени на 5 юни  2012 г., като наградата на победителя ще бъде фотоапарат. Участници в кампанията могат да бъдат: ученици и деца – индивидуално; учениците от един клас или децата от една група на детска градина. Не се допуска участие от името на цяло учебно заведение. 

ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

С желанието си да осигури необходимата подкрепа за своевременното прибиране на събрания боклук, МОСВ стана партньор на кампанията „Да изчистим България за един ден”, инициатор и организатор на която е БТВ. РИОСВ Шумен - партньор и съорганизатор за Шуменска и Търговищка област, ще се включи активно в кампанията с предоставянето на експертна и логистична подкрепа за участниците в почистването.

На зеления телефон (054) 87 49 13 и 0885/ 75 02 75 на РИОСВ в деня на почистването, гражданите ще могат да получат компетентен отговор от експерт по управление на отпадъците на всички въпроси, свързани с вида на отпадъка и местата, на които може да бъде предоставен за разделно събиране и оползотворяване. Зеленият телефон ще бъде на разположение от 9,00 до 19,00 часа на 12 май 2012 г. - събота.В деня на почистването в щабовете към областните управи ще има дежурен експерт от инспекцията, в помощ на участниците в кампанията. Координатор на за област Шумен е Стефан Стефанов – тел. 0884/ 547 003, а за област Търговище – Калоян Неделчев – тел. 0884/ 547 013
ВКЛЮЧЕТЕ СЕ И ВИЕ В КАМПАНИЯТА „ДА ИЗЧИСТИМ БЪЛГАРИЯ ЗА ЕДИН ДЕН”

ЗЕЛЕНО” – месец юни 2012 г.

Успешно приключи организираната от РИОСВ Шумен, кампания по повод „Седмицата на гората” за най – голямо количество предадена хартия за рециклиране. В резултат на това, в края на първия етап на кампанията, през първата седмица на месец май, РИОСВ раздаде общо 30 броя живи дървета на всички участници, които до края на месец април удостовериха, че са предали минимално количество от 10 кг хартия за рециклиране.


Втория етап на инициативата продължи до 04 юни. Дотогава учениците трябваше да представят кантарните си бележки в инспекцията, с които да удостоверят общото количество на предадената от тях хартия за рециклиране. Припомняме, че участници в кампанията можеха да бъдат: ученици и деца – индивидуално; учениците от един клас и/или децата от една група на учебно заведение. Съгласно правилата, не се допускаше участие от името на цяло учебно заведение.  На тържество, проведено на 05 юни в залата на Регионалната библиотека „Стилиян Чилингиров” гр.Шумен, послучай Международния  ден за опазване на околната среда – 5 юни, бяха наградени и призьорите, както следва:

 1. На първо място, в груповото участие на класове и/или групи от учебни заведения, беше отличен 2-ри “В” клас от НУ «Княз Борис I” гр.Шумен, учениците от който са предали 286 кг хартия, за което получиха награда цифров фотоапарат „CANON” и диплом;

 2. Отново на първо място, но вече в индивидуалната надпревара, се класира Християн Георгиев Георгиев на 10 години, ІV клас от ІІ ОУ „Д-р Петър Берон”гр. Шумен, който е предал 788 кг хартия. Първенецът получи цифров фотоапарат „SAMSUNG” и диплом;

 3. На второ място се класира Илкер Инелов Невзатов, ОУ „Св. Климент Охридски” с.Стоян Михайловски, общ.Нови пазар, който е предал 289,500 кг хартия, за което получава награда МР4 плейър „PHILIPS” и диплом.

 4. На трето място се класира Десислава Тихомирова Спасова, ученичка в VІ клас в СОУ „Васил Левски” гр.Шумен, която е предала 149.500 кг хартия, за което получава награда комплект безжична клавиатура и мишка и чатпакет, включващ слушалки, микрофон и камера за персонален компютър и диплом;

 5. Бяха дадени и две поощрителни награди за тези деца, които са предали над 100 кг хартия, а именно: Петър Димитров Петров от ІІ „В” клас при НУ «Княз Борис I” гр.Шумен – предал 126 кг хартия, и Момчил Минков от ЦДГ „Снежанка” гр.В.Преслав – предал 125,800 кг хартия. Момчетата получиха по една футболна топка и диплом;

Всички подаръци за победителите бяха осигурени от РИОСВ гр.Шумен. От екоинспекията с гордост съобщават, че в резултат на организираната от тях кампания, са предадени общо 2331, 300 кг отпадъчна хартия за рециклиране.

На 24 май доброволци от пещерен клуб „Луцифер” гр.Търговище, под ръководството на г-н Красимир Колевски – председател на клуба, и с помощта на техни колеги от софийски пещерен клуб, извадиха общо 258 броя автомобилни гуми от пещерата „Яровете” край с.Трем, общ.Хитрино. Акцията по изваждането на гумите беше организирана от РИОСВ гр.Шумен, със съдействието на община Хитрино и Регионална лаборатория Шумен към ИАОС гр.София. С това приключиха действията по сигнала, депозиран в РИОСВ гр.Шумен в края на миналата година, за намерени тенекиени кутии, пълни с хербицида „Хектафермин” и десетки автомобилни гуми във вертикалната пещера „Яровете”, намираща се в едноименната местност, общ.Хитрино. Припомняме, че след депозиране на сигнала, бяха предприети незабавни последващи действия от страна на РИОСВ гр.Шумен по координацията на процеса по безопасно изваждане и законосъобразно третиране на намерените бидони, което се извърши на 04 януари тази година. Извадени бяха общо 31 броя опаковки - метални кутии с остатъчно количество от вещество, за което, след взети проби и извършен анализ, беше доказано, че е излязъл от употреба хербицид за растителна защита „Хектафермин”.

Веднага след изваждането на гумите, с оглед на възможностите, които зависеха от спецификата на терена, спелеолозите взеха 6 броя почвени проби под ръководството на експерт от Регионална лаборатория Шумен. Пробите бяха изпратени за анализ в лабораторията на „СЖС България” ЕООД в гр.Варна. Средствата за това са осигурени от ПУДООС и МОСВ. Извадените гуми бяха основно от лекотоварни МПС. След изтеглянето им, те се подреждаха в контейнер, доставен от специализирана фирма, притежаваща необходимите разрешителни по Закона за управление на отпадъците, което се реализира посредством съдействието на община Хитрино.

На 22 май отбелязахме Международния ден на биоразнообразието, под мотото „Морско биоразнообразие”. На 20 декември 2000 г. Общото събрание на ООН гласува 22 май за Международен ден на биологичното биоразнообразие. През февруари 1996 г. България ратифицира Конвенцията и става равноправна страна-член, като полага усилия за адекватни мерки и действия по нейните приоритети. По този повод, на 22 май в Информационния център на РИОСВ се състоя тържество, с участието на децата от група „Калинка” при ЦДГ №19 „Конче вихрогонче” гр.Шумен; деца от група „Снежанка” при ЦДГ №25 „Братя Грим” гр.Шумен, както и деца от група „Палавници” при ЦДГ №30 „Космонавт” гр.Шумен. В честването на деня на биологичното разнообразие се включиха и деца от клуб „Млад еколог” към читалище „Добри Войников”, както и учениците от Детски танцов ансамбъл „Шуменче” от III-то Основно училище „Димитър Благоев”.ЗЕЛЕНО” – месец юли 2012 г.
Приключи проверката по сигнала за замърсяването от намерени тенекиени кутии, пълни с хербицида „Хектафермин” и десетки автомобилни гуми във вертикалната пещера „Яровете”, намираща се в едноименната местност в с.Трем, общ.Хитрино. В РИОСВ-Шумен са получени протоколите от анализите на взетите на 22 май 2012 г. 6 броя почвени проби от пещерата. Анализите са извършени от специализираната лаборатория на „СЖС България” ЕООД в гр.Варна, средствата за което бяха осигурени от ПУДООС и МОСВ. Според резултатите, в почвата в пещерата няма наличие на веществото 2,4 D, което съответно показва липса на замърсяване на почвите и водите с хербицида „Хектафермин”.

Със Заповед на министър Нона Караджова от 23 април 2012 г., обнародвана в ДВ бр.44 от 12.06.2012 г., местността „Каньона”, в землището на село Каспичан, е обявена за защитена местност. Обявяването на защитената местност е реализирано във връзка с изпълнение на проект „Изграждане на пилотна мрежа от малки защитени територии в България, чрез прилагане на модела за растителните микро-резервати” финансиран по програма LIFE+, чрез която Европейският съюз осигурява финансиране за проекти в областта на околната среда. В границите на защитената местност от териториалния обхват на област Шумен  попада землището на с. Каспичан, общ. Каспичан, обл. Шумен. Защитената местност “Каньона” е с площ 175,8 дка и предмет на опазване е находище на Нарязанолистен тъжник ( Spirea crenata L.) В заповедта са посочени  граници и режими. В границите на защитената местност се забранява промяна в предназначението и начина на трайно ползване на земята; строителство; търсене, проучване и добив на подземни богатства, както и  внасяне на неместни растителни видове. Забранява се паша на домашни животни, пръскане с пестициди и палене на огън. Нарушителите на тази Заповед  се наказват съгласно  разпоредбите на  Закона за защитените територии.През м.юни беше обявен Международен конкурс за ученици: “Бъди активен, защити реките”! Той е част от инициативата, посветена на Деня на Дунав - 29 Юни.  За девета поредна година амбициозната надпревара обедини деца и младежи от 14 държави в региона. И тази година всички ученици и образователни организации бяха поканени от РИОСВ Шумен да участват в традиционния конкурс, посветен на река Дунав и да създадат произведение, вдъхновено от природата, културното наследство и разнообразните форми на човешките дейности в басейна на реката. Предизвикателството Danube Art Master 2012 бе за всички на възраст между 6 – 16 години. Те трябваше да сътворят „екологична” творба, вдъхновена от величествената река Дунав и нейните притоци. Конкурсът се провежда под егидата на Международната комисия за опазване на река Дунав и Институт по Глобално партньорство по водите за Централна и Източна Европа . Целта на състезанието е младите творци да направят посещение на брега на река Дунав или на някои от нейните притоци, намиращи се в непосредствена близост; да потърсят вдъхновение в заобикалящата ги околна среда, да оценят какво означава тя за тях и да помислят и формулират своето виждане за басейна на реката. Конкурсът и тази година имаше за цел да мотивира младите участници да помислят върху бъдещето на Дунавския басейн и неговите обитатели.

ЗЕЛЕНО” – месец август 2012 г.
РИОСВ гр.Шумен спечели проект на стойност 852 314,40 лв. по процедура за набиране на проектни предложения „Изпълнение на дейности за устройство и управление на национални паркове и резервати” по приоритетна ос три „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” на оперативна програма „Околна среда 2007-2013”. Със Заповед №РД-528/02.07.2012 г. на Министъра на ОСВ г-жа Нона Караджова, е отпусната безвъзмездна финансова помощ по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за проект „Дейности за устройство и управление на Поддържани резервати в обхвата на РИОСВ- гр. Шумен”. Дейностите по проекта ще обхванат Поддържани резервати „Патлейна”, „Дервиша” и „Моминград”, на територията на община Велики Преслав и община Върбица, и те включват:

 1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи: по дейността ще се извърши:

 • Запазване на генетичното разнообразие на вида Конски кестен в Поддържан резерват /ПР/ „Дервиша”. За целта ще се отгледа семенно потомство в колекция, представяща генетичното разнообразие на вида в ПР; ще се определи и маркира площ за въвеждане в естествено местообитание и изготвяне на схема за въвеждане на едногодишни семеначета в площа и пионерно ще се въведе в естествено местообитание 100 бр. едногодишни семеначета;

 • Консервация на различни фенотипове от Див рожков в ПР „Патлейна”, с цел съхраняване и защита на естественото находище от съществуващата гора от вида, който е терциерен реликт, включен в Червената книга на България. Находището от Див рожков е най-голямо в нашата страна. В синтезиран вид по дейността следва да се изпълнят: събиране на семена за консервация в семенна банка и пилотна дейност по отстраняване на акациева растителност в периода на активна вегетация – през летните месеци. Последното цели подпомагане на естественото възобновяване на Див рожков, чрез двукратно прилагане на мярката, която не е традиционна, и следва да се намали лимитиращият ефект на акациевата растителност върху подраста от Див рожков, чрез отстраняването й през лятото, като се очаква нейните издънки да не могат да се адаптират за зимните месеци. Вида Див рожков е основен дървесен вид за опазване в ПР „Патлейна”. Възобновителната възможност на вида в границите на резервата е силно намалена, поради факта, че през 90-те години, вследствие на голямо наводнение значителна част от дърветата, непосредствено растящи около руслото на р. Патлейна са унищожени. От същият период се наблюдава и силно присъствие на акациева растителност по цялото протежение на резервата.

 • Проучване на фенологични и репродуктивни особености на вида Урумово лале в ПР „Патлейна” за оценка на семенната му продуктивност и попълване на популацията чрез подсяване за увеличаване на числеността на индивидите. В синтезиран вид, по дейността следва да се изпълнят: определяне и маркиране на 2 бр. отчетни площадки за проучване на семенната продуктивност и събиране на семена за подсяване; събиране на семена за подсяване - 400 бр. и семенно подсяване;

 • Извършване на фитосанитарна оценка на вида Конски кестен в ПР „Дервиша”, използване на биологични средства за борба срещу листоминиращ молец и гъбни заболявания, за което предварително е необходимо провеждане на биологични и екологични проучвания, и популяризиране на проблема. По дейността следва да се изпълнят: закупуване на феромонни капани - тип политрап- 50 бр., за намаляване ефекта на въздействие на Листоминиращия молец; закупуване на феромонни примамки за Листоминиращ молец - 200 бр.; поставяне на 50 феромонни капана (тип политрап) за намаляване ефекта на въздействие на Листоминиращия молец и четирикратно залагане на феромонни примамки във феромонните капани;

 1. Посетителска инфраструктура и капитално строителство: по дейността ще се извърши:

 • Ремонт на противопожарен път в ПР „Моминград”, който ще се извърши в габаритите на пътя с дължина 2,5 км и ширина 3 м, чрез полагане на трошенокаменна настилка;

 • Ремонт на горски път /не от републиканската пътна мрежа/, използван за противопожарни дейности в ПР „Дервиша”, който ще се извърши в габаритите на пътя с дължина 4 км и ширина 3 м;

 • Изготвяне и поставяне на информационни и указателни табели по границите на ПР;

 1. Интерпретация и образователни програми: предвижда се изработка на информационни материали; разработване, тиражиране и разпространение на материали за информационни кампании, вкл. филми, сайт, каталози, дипляни; разработване на материали, продукти и др. за представяне на поддържаните резервати на територията на РИОСВ- гр. Шумен и политиката за управлението им в публични кампании;

 2. Планиране и оптимизация на управлението: предвижда се изработване на Планове за управление за ПР „Патлейна”, „Дервиша” и „Моминград”, вкл. инвентаризация на горите, разработване на противопожарни планове, анализ на налична информация, теренни проучвания и изработване на карти, оценка на състоянието на компонентите на околната среда, провеждане на санитарни мероприятия при необходимост, изготвяне на проектите на планове за управление и приложенията към тях, определяне на норми, режими, условия, зони, организиране на обществени обсъждания, консултации.

Съгласно проекта, бенефициентът – РИОСВ гр.Шумен, предвижда информиране на широката общественост за съфинансирането, предоставяно от ЕС по ОП „Околна среда 2007-2013 г.”. Мерките за информация и публичност имат за цел повишаване на обществената осведоменост по отношение на съфинансирането на проекта по ОПОС, гарантиране на прозрачност в процеса на усвояване на европейските фондове и изпълнението на финансираните проекти, информиране за източника на европейско съфинансиране.

Крайната дата за реализацията на проекта и приключване на дейностите по него е 31.12.2014 г.През месеца експертите на РИОСВ спасиха 9 бр. птици, във връзка с депозирани сигнали за бедстващи птици, както следва:

 1. Сигнал, подаден от жител на с. Мировец, за намерен в селото бедстващ екземпляр от вида Бял щъркел. След прибирането на птицата от експерти от РИОСВ е установено, че птицата няма никакви наранявания и е в добро физическо състояние, като впоследствие е пусната на свобода в подходящ район, съгласно биологичните изисквания на вида;

 2. Сигнал, подаден от жител на гр.Шумен, за намерен бедстващ щъркел в района яз. Шумен. При проверката на място е установено, че става дума за млад екземпляр от вида Бял щъркел, който е физически слаб и със съмнения за вътрешно опаразитяване. Птицата няма външни наранявания, но е констатирано, че не прави и опити за отлитане. Във връзка с направените констатации е преценено той да бъде изпратен за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора;

 3. Сигнал, подаден от жител на кв. Дивдядово - гр. Шумен, съгласно който, четири малки щъркелчета не могат да бъдат изхранвани и притеснения, че те ще загинат. Според подателя на сигнала, преди около 10 дни единият от родителите на щъркелчетата /мъжкият/ се е оплел в жиците на електрически стълб и е загинал, а другият родител няма да може да изхрани и четирите щъркелчета, като молбата на гражданина е те да бъдат смъкнати от гнездото, за да бъдат хранени и отглеждани. В тази връзка след постъпването на сигнала, експерите на РИОСВ се консултираха със служители съответно на Е.ОН България, БКС Шумен и РУ ПБЗН-гр. Шумен, с цел търсене на тяхното съдействие по смъкването на щъркелчетата от гнездото. Междувременно стана ясно, че гнездото се намира върху комин на сграда. Спасителната акция бе организирана от РИОСВ гр.Шумен, заедно с РУ ПБЗН – гр. Шумен. При опитите щъркелчетата да бъдат смъкнати от гнездото, две от тях са отлетели. Останалите две щъркелчета се е оказало, че са физически слаби и изтощени, поради което са били смъкнати от гнездото и впоследствие изпратени за доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора;

 4. Сигнал, подаден от жител на шуменското село Илия Блъсково за намерен бедстващ щъркел в селото. При извършената проверка на място се установи, че става дума за млад екземпляр от вида Бял щъркел, който е физически слаб. Не са били констатирани видими наранявания. След преценка, птицата е изпратена за лечение и доотглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр. Стара Загора.

През месец юли в Спасителния център са изпратени и още два млади екземпляра от видовете Черен бързолет и Сребриста чайка. Двата екземпляра са намерени от експерти на РИОСВ, като впоследствие е установено, че са в слабо физическо състояние.

ЗЕЛЕНО” – месец септември 2012 г.
През месец септември, в периода от 16 до 22 септември, традиционно се отбелязва Европейската седмица на мобилността. Началото на кампанията е свързано с факта, че 16 септември се чества като Международен ден за защина на озоновия слой, а 22 септември се чества като Европейски ден без автомобили в България.

Тази година кампанията ще се проведе под наслов „Движение в правилната посока”. Целта на кампанията е да окуражи европейските местни власти да въведат и популяризират мерките за устойчив транспорт и да се поканят всички граждани да се възползват от всички алтернативи на автомобила. Кулминацията на тази седмица е събитието „Град без коли!“, което традиционно се провежда на 22 септември и в което всички участващи градове определят няколко района, предназначени само за пешеходци, колоездачи и публичния транспорт за целия ден.

Европейската седмица на мобилността е годишна кампания за устойчива градска мобилност, организирана от Европейския организационен секретариат с политическата и финансовата подкрепа на ГД „Околна среда“ и ГД „Транспорт“ на Европейската комисия.

Във връзка с горното, РИОСВ гр.Шумен, съвместно с община Каспичан и община Антоново, организират спортно мероприятие сред учениците на двете общини, към двете области, попадащи в територилния обхван на екоинспекцията. За разлика от предишини години, когато фокусът на мероприятията е бил насочен основно към областните центрове, сега погледът е насочен към тези две по-малки общини.

На 21 септември 2012 от 14 часа в гр.Антоново, ще се проведе спортна надпревара – крос, в който са поканени да вземат участие учениците от СОУ „Св. Св. Кирил и методий” гр.Антоново; ОУ „Никола Йонков Вапцаров” с.Стеврек и ОУ „Никола Йонков Вапцаров” с.Трескавец. Инж. Лидия Кунева – Директор на РИОСВ гр.Шумен и г-н Танер Али - кмет на общ.Антоново, канят всички ученици да вземат участие в състезанието, като за най-добрите ще има предметни награди. Всички деца, желаещи да участват в надпреварата, да се обърнат към преподавателите си по Физическо възпитание и спорт в своето училище, които ще ги впишат за участие.

На 26 септември 2012 г. подобна спорнта проява ще се проведе и в гр.Каспичан. В нея са поканени да вземат участие учениците от всички общински училища при община Каспичан. Инж. Лидия Кунева – Директор на РИОСВ гр.Шумен и г-жа Милена Недева – кмет на общ.Каспичан, канят всички ученици да вземат участие в състезанието, като за най-добрите също са предвидени предметни награди. Всички деца, желаещи да участват, да се обърнат към преподавателите си по Физическо възпитание и спорт в своето училище, които ще ги впишат за участие.

Целта на двете спортни надпревари е да насочи усилията ни към истинските методи за поддържане на физическо и духовно здраве, социално благоденствие и усъвършенстване начина ни на живот.
ЕКОНОВИНИ
През месеца, експертите на РИОСВ спасиха и изпратиха за лечение и отглеждане в Спасителен център за диви животни „Зелени Балкани” – гр.Стара Загора 2 бр. от вида Обикновен мишелов, в следствие на подадени сигнали на зеления телефон на РИОСВ гр.Шумен. Първият сигнал е подаден от гражданин, за намерен обикновен мишелов със счупено крило в района на Природен Резерват „Патлейна”, гр.Велики Преслав. След прибирането на птицата от експерти на инспекцията е установено, че мишелова няма видими външни наранявания, но има проблем с дясното крило, с възможност за вътрешна фрактура, като също така е и физически слаб. Вторият сигнал е подаден от гражданин за намерен ястреб около началото на гр.Омуртаг, като птицата не можела да лети. Видът е прибран от експерти на РИОСВ, като е установено, че става дума за Обикновен мишелов, който е силно опаразитен.
Сигнала за извършване на проучване за добив шистов газ в района на с.Овчарово и с.Илия Блъсково се оказа неоснователен
На 20.08.2012 г., в края на работния ден, в РИОСВ гр.Шумен постъпи сигнал, съгласно който, в покрайнините между с.Илия Блъсково и с.Овчарово, се извършват дейности, вероятно за проучвания за добив на шистов газ.

На 21 август 2012 г. експерти на РИОСВ гр.Шумен извършиха проверка в с.Овчарово и с.Илия Блъсково. При проверката се установи, че в землището на с. Илия Блъсков и с.Овчарово са започнати проучвания за добив на нефт и газ. Геоложките проучвания се извършват съгласно утвърден годишен работен проект за търсене и проучване на нефт и газ в блок “Провадия”. Проектът предвижда провеждане на 2D сеизмични проучвания в блок “Провадия” в област Шумен, област Варна и област Търговище през 2012 година. Представено бе Решение № 9/ 13.01.2010 година на Министерски съвет за издаване на разрешение за проучване и търсене на нефт и природен газ в блок “Провадия”, разположен на територията на североизточна България. Представи се писмо на МОСВ-София, съгласно което, представения годишен работен проект за провеждане на 2D сеизмични проучвания не попада в обхвата на глава 6 от Закона за опазване на околната среда и не е предмет на процедура по оценка на въздействието върху околната среда или екологична оценка. С писма на “Овергаз инк” АД са уведомени кметовете на населени места, в землищата на които ще се извършват проучванията, в периода от 15.06.2012 г. до 30.08.2012 г. Същите уведомления са с цел кметовете на населени места да уведомят заинтересованите ползватели на земи, в които ще се извършват геоложките проучвания.

При проверката се констатира, че по профилите, предвидени за проучване на терена, се извършват периодични повтарящи се вибрации върху почвата чрез 4 бр. специализирани автомобили – вибратори ( “Номад 65”). По дължината на профила за проучване се установи частично уплътняване на почвата от вибрациите в неговия обсег и площта на машините от вибриращата лапа и широкоформатните гуми на машините.
РИОСВ гр.Шумен благодари на служителите на ОД на МВР- Шумен и Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” Шумен
РИОСВ гр.Шумен изказва своята благодарност на служителите на ОД на МВР – Шумен и Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” Шумен за бързата, навременна и адекватна реакция, във връзка с депозиран сигнал и за извършената проверка по него още на същия ден, съвместно с експерти на РИОСВ гр.Шумен.

На 21 август 2012 г. на електронната поща на РИОСВ гр.Шумен е изпратен сигнал, съгласно който, през нощта на 18.08.2012 г. срещу 19.08.2012 г., на територията на стопански двор на бивше ТКЗС с.Илия Блъсково е нощувал паркиран товарен МПС – 12 метра ТИР, с маркировка за „токсичен товар за биосъщества и околна среда”. Подател на сигнала е инициативен комитет «За чиста България» и в него се иска спешна намеса и проверка, в хода на която да се установи произхода и вида на товарите и целта на изплозването им в района.

Благодарение на спешното отзоваване на служителите на ОД на МВР – Шумен и Областен отдел „Контролна дейност – ДАИ” Шумен, беше разпоредена и извършена съвместна проверка на стопански двор в с.Илия Блъсково, стопанисван от фирма – арендатор. Констатира се, че стопанският двор е с денонощна охрана и през последните няколко дни по датите, цитирани в сигнала, няма пребиваване на автомобил или подобни на него, описани в сигнала.

В проверката участва и кмета на с.Илия Блъсково. По негови данни и по такива на хора от селото, не са забелязвани подобни автомобили с описаната маркировка, които да предвижват товари и контейнери с такава маркировка.ЗЕЛЕНО” – месец октомври 2012 г.
През месец септември, в периода от 16 до 22 септември, отбелязахме Европейската седмица на мобилността, под надслов „Движение в правилната посока”. В тази връзка, РИОСВ гр.Шумен, съвместно с община Каспичан и община Антоново, организираха спортно мероприятие – крос, сред учениците на двете общини. Целта на спортните надпревари бе да насочи усилията ни към истинските методи за поддържане на физическото и духовно здраве, социално благоденствие и усъвършенстване начина ни на живот.

На 24 септември от 14 часа в гр.Антоново, се проведе първата спортна надпревара, в която взеха участие учениците от СОУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр.Антоново. Надбягването се проведе в четири възрастови групи, както следва: 1. 1-ви – 2-ри клас;

 2. 3-ти – 4-ти клас;

 3. 5-ти – 7-ми клас и

 4. 8-ми – 12-ти клас,

като участие взеха общо 216 деца. На спортния празник в града бяха раздадени награди за най-добрите, осигурени от РИОСВ гр.Шумен. Инж.Лидия Кунева приветства участниците за усърдието и амбицията, като награди най – добрите. Бяха раздадени материални награди на всички финиширали от 1-во до 10-то място включително. Ето и класирането на призьорите и наградите:

  • Възрастова група 1-ви – 2-ри клас:

 1. Игнасио Михайлов – ІІ А клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Ивелин Велинов – 1 клас получи комплект хилки за тенис на маса и мрежа за тенис на маса;

 3. Раче Донкова – ІІ А клас получи комплект за игра на федербал;

 • Възрастова група 3-ти – 4-ти клас:

 1. Владимир Георгиев - ІV Б клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Борислав Симеонов ІV Б клас получи комплект хилки за тенис на маса и мрежа за тенис на маса;

 3. Гюрай Мехмедов - ІІІ Б клас получи комплект за игра на федербал;

 • Възрастова група 5-ти – 7-ми клас:

 1. Антон Галинов - VІІ Б клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Християн Петров VІ клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;

 3. Ертан Руфадов – VІІ А клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

 • Възрастова група 8-ми – 12-ти клас:

 1. Володя Ангелов – ІХ клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Владимир Ивелинов – Х клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;

 3. Пламен Сийков – Х клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

Всички ученици, финиширали от 4-то до 10-то място включително получиха като поощрителна награда блузка на екологична тематика.

На финала на награждаването, в знак на благодарност за организацията и любезното съдействие, г-жа Кунева награди с подаръци и СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, които бяха връчени на директора – г-жа Донка Петрова, и които са за всички ученици: Грамота за училището за отговорно и ангажирано отношение към опазване на околната среда; книга „Зелени разкази”; Ръководства за учители по управление на околната среда за по-добър живот в училищата, за ученици от І до VІ клас; плакати на екологична тематика и топка за учениците.

С такива подаръци бяха наградени и учениците от СОУ „Панайот Волов” гр. Каспичан, като същите бяха получени от директора на училището – г-жа Радослава Петрова, във връзка с проведената подобна спортна проява в града на 26 септември от 14,00 часа. В нея взеха участие над 100 деца, като тук надбягването се проведе в пет възрастови групи, както следва:


 1. 1-ви – 4-ти клас – момичета;

 2. 1-ви – 4-ти клас – момчета;

 3. 5-ти – 7-ми клас – момичета;

 4. 5-ти – 7-ми клас – момчета;

 5. 8-ми 12-ти клас – момичета и момчета,

Отново бяха раздадени награди на всички финиширали от 1-во до 10-то място включително. Ето и имената на първите, пресекли финала на състезанието:

  • Възрастова група 1-ви – 4-ти клас – момичета:

 1. Наталия Христова – ІV Б клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Никол Бориславова - ІV А клас получи комплект хилки за тенис на маса и мрежа за тенис на маса;

 3. Лиляна Георгиева ІV Б клас получи комплект за игра на федербал;

  • Възрастова група 1-ви – 4-ти клас – момчета:

 1. Севдалин Михайлов - ІV Б клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Джингиз Маринов – ІІІ клас получи комплект хилки за тенис на маса и мрежа за тенис на маса;

 3. Айгюн Левин - ІV Б клас получи комплект за игра на федербал;

 • Възрастова група 5-ти – 7-ми клас - момичета:

 1. Зейнеб Фатме - VІ клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Селинай Орхан - VІІ клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;

 3. Габриела Христова VІ клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

 • Възрастова група 5-ти – 7-ми клас - момчета:

 1. Лазар Колев – VІІ Б клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Данаил Пламенов - VІ клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;

 3. Белгин Илхан VІ клас получи комплект тонколони за персонален компютър

 • Възрастова група 8-ми – 12-ти клас:

 1. Мустафа Урал – ХІІ клас – получи МР3 и МР4 плеър;

 2. Галин Марианов – ХІ клас получи чат пакет, включващ видеокамера, слушалки и микрофон за персонален компютър;

 3. Джем Айдънов – VІІІ клас получи комплект тонколони за персонален компютър;

Всички ученици, финиширали от 4-то до 10-то място включително получиха като поощрителна награда торба от рециклируеми материали.

Кметът на община Каспичан – г-жа Милена Недева, награди с медал финалистите във всяка възрастова група.ЕКОНОВИНИ
1. Чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда /ПУДООС/, МОСВ отпусна средства на Община Шумен за изграждане ІІ етап на “Регионално депо за неопасни битови отпадъци, кв.Дивдядово, гр.Шумен”. Във връзка с това, на 25.09.2012 г. беше подписан Договор между ПУДООС и Община Шумен за отпускане на безвъзмездна финансова помощ в размер на 2 077 190 лв. за изграждането на ІІІ-та клетка на депото. В договора е предвидено изпълнението на обекта да бъде за 7 месеца от сключването му, след което да се въведе в експлоатация.

Депото в Шумен се състои от 3 бр. клетки. Клетка 1 заема най-южната част на депото, която се експлоатира в момента. Клетка 2 е в средната част на депото, като е разделена на две подклетки, като и двата подетапа са изградени, приети и въведени в експлоатация. Клетка 2 е с обща площ от 28 дка и капацитет от 210 232 м3, като срока за запълването и е 5 години и 7 месеца.

Клетка 3, която се финансира от МОСВ, съгласно цитирания договор, е с площ 31 дка, капацитет 176 691 м3 и със срок за запълване 4 год. и 8 месеца.

До момента за ІІ етап на регионално депо за неопасни битови отпадъци кв.Дивдядово гр.Шумен са усвоени 8 797 072,70 лв.2. На основание чл.108, ал.1 от Закона за генетично модифицираните организми, през месец септември 2012 г., по утвърдена от Министъра на околната среда и водите програма за 2012 г. на Изпълнителната агенция по околна среда гр.София /ИАОС/ са извършени 2 бр. пробонабирания с цел анализ на проби от околна среда за наличие на генетично модифицирани организми /ГМО/. Вземането на пробите се извърши от експерти на РИОСВ гр.Шумен, съвместно с представители на ИАОС гр.София. Взетите проби са от Опитна станция по земеделие гр. Търговище и Земеделки институт гр. Шумен - база с. Царев брод. От Опитна станция по земеделие гр. Търговище е взета проба от царевица в складови условия, а от базата в с. Царев брод е взет листен материал от захарно цвекло.

След извършване на лабораторните изследвания от ИАОС гр.София на взетите проби, протоколите от изпитването им ще бъдат предоставени на РИОСВ- гр. Шумен за анализ.3. От 16 до 20 септември 2012 г. експерти от РИОСВ гр. Шумен взеха участие в провелата се Международна научно-приложна конференция на тема „Защитени карстови територии – мониторинг и управление”. По време на конференцията се проведоха пленарни сесии и теренна работа на територията на ПП „Шуменско плато” и Мадарското плато. При откриването Зам. Министъра на ОСВ – г-жа Евдокия Манева и Директора на РИОСВ гр.Шумен – инж.Лидия Кунева, отправиха приветствие към гостите. Форумът се проведе под егидата на БАН и бе посветен на 100-годишнината от рождението на българския географ и карстолог Владимир Попов. По време на конференцията бе открита и изложба на творби от Международен конкурс „Карст под защита - дар за поколенията”.

За пръв път конференцията в гр.Шумен е проведена през 2005 г. под надслов „Защитени карстови територии – състояние, проблеми, перспективи”ЗЕЛЕНО” – месец ноември 2012 г.
На 2 октомври в кв. Макак, гр. Шумен, експерт на РИОСВ гр.Шумен, съвместно със служители на „Енерго-Про Мрежи” АД,  поставиха 2 бр. платформи за щъркелови гнезда върху стълбове от електроразпределителната мрежа. Едното гнездо бе преместено върху платформата и поставено обратно на същият стълб, с превантивна цел - от една страна, да се избегне евентуално възпламеняване и изгаряне на гнездото в резултат от късо съединение, възникнало от докосването на клонките (или парченца тел, които щъркелите носят в гнездата за доизграждането им) от гнездото с проводниците, а от друга страна - да се избегнат евентуални аварии по електроразпределителната мрежа, които да оставят населението без електрозахранване. Втората платформа бе поставена с надеждата на пролет щъркелите отново да свият гнездо на същото място, като за целта в поставената платформа, с подходящи сухи клони и меки изсъхнали сламки и треви, бе оформена начална основа на щъркеловото гнездо.

На 08 октомври 2012 г. в РИОСВ са подадени 3 бр. сигнали за поява на облак с жълто-кафяв; червен и жълт цвят в гр.Търговище, посока кв. Въбел. Веднага е разпоредена и извършена проверка на място в „Тракия Глас България” ЕАД – предприятие, намиращо се на посоченото местоположение, при която са били проверени регистрираните данни към изпускащите устройства на ванните пещи към инсталациите за производство на плоско и домакинско стъкло. Видно от отчетените половинчасови стойности за периода 0,00 часа – 15,00 часа на 08 октомври 2012 г. не са били превишени регламентираните с коплексно разрешително норми за допустими емисии по показатели прах, серен диоксид и азотни оксиди в отпадъчните газове на двете инсталации. Установено е, че не са били превишени и регламентираните дебити за двете изпускащи устройства. При проверката не са били констатирани анормални режими на работа или аварийни ситуации, свързани с инсталациите и източниците на емисии на вредни вещаства на територията на дружеството.

С писмо, Министерството на околната среда и водите възложи извършване на извънредни проверки на фирми, извършващи дейност с хартиени, пластмасови и стъклени опаковки. От проверките на РИОСВ, извършени съвместно с полицията, не бяха установени нарушения за извършване на дейност без документ по чл. 35 от Закона за управление на отпадъците. При проверките бяха представени фактури удостоверяващи приемането и предаването на отпадъците от хартия и пластмаса от фирми и дружества – генератори на отпадъци и извършващи дейности с отпадъците. За приемането на отпадъците от физически лица съответно покупко-разплащателни сметки.

При проверките по чистотата на населените места, извършени през месеца са констатирани четири села, чиито сметища, изведени от експлоатация, не са били използвани от местното население след закриването им. Това са селата Овчарово и Костена река, в общ.Шумен и селата Каменяк и Близнаци, в общ.Хитрино. В края на годината, кметовете на четирте села-първенци ще бъдат отличени с почетни грамоти от Директора на РИОСВ – Шумен за положените усилия при опазване на околната следа и постигнатите положителни резултати!ЗEЛЕНО”– месец декември 2012 г.

Eксперти от РИОСВ – Шумен се включиха в организираната от „ЕКОПАК България” инициатива по засаждането на 300 акациеви дръвчета близо до село Слънчево, разположено до автомагистрала „Хемус“, между Шумен и Варна. Акцията се проведе на 23 ноември и е част от стартиралата в началото на месеца инициатива на „ЕКОПАК България” – „Нашата гора” в рамките, на която за всеки 100 спасени от изсичане дървета ще бъде засадено по едно ново дръвче. За своето участие в проекта „Нашата гора” и принос в опазването и възстановяването на родната природа, екипа на РИОСВ – Шумен беше награден с грамота и получи благодарности от изпълнителния директор на „ЕКОПАК България” Тодор Бургуджиев.

На 23-ти ноември експерти от РИОСВ гр. Шумен взеха участие в еднодневен семинар, на който представиха на вниманието на фирмите и общините – участници в семинара, новите моменти от Закона за управление на отпадъците, който беше обнародван в Държавен вестник и влезе в сила на 13-ти юли тази година. На организираната от неправителствена организация среща взеха участие както частни фирми, така и представители на общините от областите Шумен и Търговище. Бяха изнесени презентации във връзка с новите отговорности и задължения на общините, едноличните търговци и юридическите лица. За пореден път заинтересованите от нормативната уредба по управлението на отпадъците, имаха възможност да получат отговори на въпросите си, като най-голям беше интересът от страна на фирмите, осъществяващи дейности с черни и цветни метали, което може да се обясни с факта, че основните изменения в ЗУО са именно в тази насока.

През месец ноември в Информационния център на РИОСВ-Шумен гостуваха ученици и студенти от учебните заведения в град Шумен.

На 01.11.2012 г. гости на Регионалната инспекция по околна среда и води бяха децата от Клуб „Приятели на здравето” към Начално училище „Княз Борис I” – Шумен, с ръководител Снежана Николова. Те зададоха няколко въпроса на служители на инспекцията свързани с тютюнопушеното и здравословния начин на живот. Малките ученици се забавляваха с електорнната викторина „Ламята Вихра” като провериха и обогатиха знанията си за околната среда и начините, по които можем да предотвратим замърсяването на природата и да я поддържаме чиста. Децата останаха приятно изненадани и от подаръците, който получиха – футболна топка, книжка „Зелени разкази” и плакати на екологична тематика.

Клуб „Млад еколог” към СОУ „Трайко Симеонов” – Шумен, с ръководител Тодорка Янева, посетиха Информационен център на РИОСВ – Шумен на 22.11.2012г. Учениците се запознаха с процеса на работа на Регионалната инспекция, нейния териториален обхват и начините, по които тя осъществява своите функции. Научиха как се извършва контрол на качеството на атмосферния въздух, как работи автоматичната измервателна станция и показателите, които регистрира. С интерес изгледаха филмчето „Петко опазва въздуха” и научиха как с ежедневни малки жестове можем да намалим замърсяването на околната среда и да послужим за пример на всеки около нас.На 28.11.2012 г.студенти от специалност „Екология и опазване на околната среда” в Шуменския университет „Епископ Константин Преславски”, с ръководител Александър Дойчинов, гостуваха в Информационния център на РИОСВ – Шумен. Студентите с интерес изслушаха презентацията за мисията, целите, структурата и функциите на Регионалната инспекция. Бъдещите еколози не скриха амбициите си един ден да бъдат част от екипа на Регионалната инспекция и да работят като експерти в отделните направления.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница