11 клас годишно разпределение на часовете по бел-зп 36 седмици Х 3 часа = 108 часа годишно сДата16.11.2017
Размер244.69 Kb.
Размер244.69 Kb.

11 КЛАС

ГОДИШНО РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ПО БЕЛ-ЗП36 СЕДМИЦИ Х 3 ЧАСА = 108 ЧАСА ГОДИШНО

С

М

Ч

ТЕМА НА УРОКА

ОСНОВНИ ПОНЯТИЯ

ЗАБЕЛЕЖКА

1

СЕПТ

1

Начален преговор. Научно общуване. Художествено общуване. Научен и художествен текст.

• научно общуване

• художествено общуване

• научен текст


  

2

3

Българската литература до Освобождението.

• национален идеал, национална • идентичност, национално самосъзнание

 

 


2

СЕПТ

4

 Входно равнище по български език

• езиков текст

 

5

6

Входно равнище по литература

• интерпретативно съчинение

 

3

ОКТОМВРИ

7

Коментар и поправка входните равнища

• редактиране

• рецензиране 

8

Христо Ботев – Геният (поетът, публицистът, гражданинът). Основни „сюжети” на Ботевата поезия

• биография

• творчески портрет

• традиция и новаторство


 

9

Проблемът за самотата. Аз-ът и другите, майката, либето, бащата - „Майце си”, „Към брата си”, „Делба”

• културни универсалии

 

4

ОКТОМВРИ

10

Урок за практическа работа. Интерпретативно съчинение върху литературна творба. Изработване на план-конспект за интерпретация на „Майце си”.

• интерпретативно съчинение

• теза, аргументи, доказателства

план-тезис, план-конспект


 

11

12

Интерпретативно съчинение на тема: „Мотивът за жертвата в стихотворението „Елегия”

• интерпретативно съчинение

• теза, аргументи, доказателства • елегичност

• личност

• нация


 

5

ОКТОМВРИ

13

Изготвяне на план-тезис и план-конспект за интерпретация на „Хаджи Димитър” .

• интерпретация, план –тезис

• план-конспект, балада 

14

Мотивът за песента и пеенето („Хаджи Димитър”, „До моето първо либе” , „На прощаване”, „Хайдути” )

• мотивът за песента и пеенето

 

15

Любовта и саможертвата в „До моето първо либе”

• лично - национално

 

6

ОКТОМВРИ

16

Есето като аргументативен тип текст (примерна тема „Свобода и робство в моя свят” )

• есе, аргументативен текст

 

17

Светът на робството и свободата в „На прощаване”, „Хайдути”

• робство

• свобода

• лирически Аз


 

18

Проблемите за борбата, свободата, смъртта ( „Борба”, „Моята молитва”, „Обесването на Васил Левски”)

• основни проблеми

 

7

НОЕМВРИ

19

Общуването в гражданската, институционалната и стопанската сфера. Специфика на комуникативната ситуация

• комуникативна сфера

• социални роли на личността в съвременното общество 

20

Смърт и безсмъртие в „Обесването на Васил Левски”

• балада

• естетически категории, прекрасно, трагично


21

Гласът на родината в „Моята молитва” (домашна работа - поправка, анализ)

• човек - Бог

 

8

НОЕМВРИ

22

Ботевата публицистика - обща характеристика „Смешен плач”

• публицистика

фейлетон

• памфлет

• сатира


 

23

Техники за изграждане на интерпретативно съчинение на тема: „Ботевият лирически герой в търсене на диалог със света” или „Човекът и светът според „Политическа зима”

• план-тезис, план-конспект

  

24

Българската литература от Освобождението до края на ХIХ век. Иван Вазов- жизнен и творчески път

• идентичност

• национално самосъзнание 

9

НОЕМВРИ

25

България и българското във Вазовата поезия („Българският език”, „Де е България” , „На България” )

• поет

• теми


• творчество

 

26

„Епопея на забравените” - история - поетическа легенда, противопоставяне на забравата, монументализиране на паметта

• тема

• основен мотив

• национална легенда

• нация


митология

 

27

„Епопея на забравените”; личност - история ( „Кочо” )

• история

• легенда

• ода


 

10

НОЕМВРИ

28

Извличане на информация от текстове

• текстове

• документи

• регулативни текстове


 

29

Извличане на информация от критически текст - „Между мрака и светлината” - Радосвет Коларов.

• критически текст

 

30

История и легенда в „Опълченците на Шипка”

• историческо легендарно

  

 


11

ДЕКЕМВРИ

31

Изграждане на интерпретативно съчинение върху одата „Паисий”

• план-тезис

• план-конспект 

32

Стихосбирката „Сливница” като продължение на проблемите на „Епопея на забравените”.
 

33

Вазовата морална санкция над съвременността („Линее нашто поколение”, „ Елате ни вижте” и др.)

• социокултурен контекст

• морал


 

12

ДЕКЕМВРИ

34

Урок по практическа работа: Създаване на есе на тема: „Паметта и забравата”

• есе

• комуникативна цел 

 


35

Природата и мисията на поета: „При Рилския манастир”, „Към природата”.

• природа

• пантеизъм

мисия на твореца


 

36

„Чичовци” - строеж, проблематика, персонажи

• повест

• пародия

• персонаж

13


ДЕК

37

38

39

ПОДГОТОВКА ЗА КЛАСНА РАБОТА

КЛАСНА РАБОТА (2 ЧАСА)

• план-тезис, план-конспект

• аргументативна стратегия 

 

 14

ЯНУАРИ

40

Общуване в медийната сфера. Специфика на комуникативната ситуация.

• медийна сфера

• медии


 

41

„Чичовци” - снизяване на основните проблеми на Възраждането: книжовен език, църковен въпрос, борба за българско училище; прощаване с вкусовете и стиловете на Възраждането и проява на ново художествено мислене

• повест

• пародия

• ново художествено мислене

42

„Под игото”. Нива на конфликтността в романа; пространството на Дома като място за най важните и дълбоки промени

• конфликтност

• Домът


 

15

ЯНУАРИ

43

ПОПРАВКА НА КЛАСНА РАБОТА

• редакция, рецензия

 

44

Проблемът за героичното, разкрит чрез „големите” (Огнянов, Соколов, Рада, Кандов), но и „малките” (Мунчо, Колчо, Безпортиев, чорбаджи Марко, Марийка)

• героично

основни герои

• второстепенни герои

• маргинални герои 

45

„Под игото” - мотивите за смелостта, пиянството, лудостта , смъртта.

• мотив

• роман


• метафора

 

16

ЯНУАРИ

46

Тексове в медийната сфера. Медийни жанрове - новина, коментар, интервю. Задължителност и избор на езиковите средства в медийните текстове

• техники за реторично въздействие

• средства с модална употреба

• експресивна лексика


 

47

Вазовите разкази – портрет на една епоха, в която човекът прави своя драматичен избор (”Пейзаж”, „Тъмен герой” , „Дядо Йоцо гледа” )

• разказ

• тема


• идея

• структура

• композиция


 

48

„Де е българското?” - създаване на есе или интерпретативно съчинение

• есе, интерпретативно съчинение

• теза, аргумент, доказателства 

17

ЯНУАРИ

49

Създаване на интерпретативно съчинение на тема: „Митологизация на героическото начало в романа „Под игото”

• есе, интерпретативно съчинение

• теза, аргумент, доказателства 

50

„ …и мойте песни все ще се четат” - урок обобщение51

Творчеството на Алеко Константинов - завоюване на нови литературни пространства. Понятията: Народ, Родина, Свобода. Позицията на твореца.

• биография

• идейно-естетически схващания 

18

ФЕВРУАРИ

52

Публично изказване по граждански проблем

• публично изказване

• граждански проблем 

53

Алеко Константинов - фейлетони. Особености на фейлетона.

• фейлетон

 

54

„Разни хора-разни идеали” - проблеми, авторова позиция, структура, език

• проблеми

• авторова позиция

• структура

• език


 

19

ФЕВРУАРИ

55

Участие в дебати и в дискусия по актуален обществен проблем.

• дебат, дискусия

• речева стратегия 

56

„Разни хора - разни идеали” - структура, проблеми, език, авторова позиция
 

57

„Бай Ганьо” - съществен момент в развитието на българската критика за жанра на творбата

• жанр

• творба


• автор

 

 


20

ФЕВРУАРИ

58

Участие в дебат или дискусия на тема: „Явлението Бай Ганьо днес”

дебат дискусия

 

59

„Бай Ганьо” - книга за героя и антигероя; паралели с Ботеви и Вазови герои.

• проблемът за разказвачите

• герой - антигерой 

60

„Бай Ганьо в България” - (2част) Бай Ганьо между ориенталското и европейското или Съвременните превъплъщения на Бай Ганьо.

• теза, аргументи, доказателства

 

21

ФЕВРУАРИ

61

Извличане на информация от критически текстове: статията „ Преносвачът на граници” (В. Стефанов) или „Творбата - безкраен диалог” (В. Стефанов), С., 1994

• критически текстове

 

62

Българската литература от началото на ХХ век до Първата световна война. Кръгът „Мисъл”

• модернизъм

• литературна история

• литературна критика


 

63

Пенчо Славейков. Жизнен и творчески път. „Жрецът воин”, „Олаф ван Гелдерн”

модерно съзнание

• индивидуализъм

• автобиографизъм


 

 


22

МАРТ

64

Урок за практическа работа: Създаване на есе на тема „Европейци сме ний, ама все не дотам” .

• есе

• комуникативна цел

• аргументативна техника


 

65

„Епически песни” - книга за творческия човешки дух („Cis moll”, „ Ралица” )

• социокултурна ситуация

• социокултурен

контекст


 

66

„ Ралица” - силата на волята и на несломимия човешки дух

• тема

• идея


• герой

• нравствена същност 

23

МАРТ

67

Урок за практическа работа. Създаване на ЛИС на тема: „Проблемът за твореца в „Cis moll”

• теза

• аргумент

• доказателства


 

 


68

„Сън за щастие” - жанрът на лирическата миниатюра

• лирическа миниатюра

 

69

„Сън за щастие” - творби - образци на лирическата миниатюра

• лирическа миниатюра

 

 


24

МАРТ

70

Урок за практическа работа.

Тема: „Силата на волята или несломимият човешки дух”• теза

• аргумент

• доказателства


 

 


71

Яворов и българския символизъм

(„Песен на песента ми”)• модерно съзнание

• символизъм

• национално и лично


 

72

Проблемът за страданието в „Градушка”
 

25

МАРТ

73

74

75

ПОДГОТОВКА ЗА КЛАСНА РАБОТА

КЛАСНА РАБОТА (2 ЧАСА)

план-тезис, план-конспект

аргументативна стратегия 

 

 26

АПРИЛ

76

Символният образ на родината в „Заточеници”

• образ символ

• идеята за родното 

 


77

Фолклорни мотиви в „Хайдушки песни”

фолклорни мотиви

 

 


78

ПОПРАВКА НА КЛАСНА РАБОТА

• рецензиране, редактиране

 

27

АПРИЛ

79

Урок за практическа работа върху тема: Копнението по любовния блян в стихотворението „ Ще бъдеш в бяло”

• интерпретативно съчинение

• теза, аргументи, доказателства 

80

Лириката на Яворов - драма на лирическия Аз, който търси, но не открива взаимност

(”Ще бъдеш в бяло”, „Две хубави очи”, „Стон”)• лирически драматизъм

 

81

Елин Пелин. Разкази - традиция и модернизъм. „Ветрената мелница”.

• разказ

• традиционно и модерно 

 


28

АПРИЛ

82

Урок за практическа работа. Интерпретация на разказа „Косачи”

• интерпретация

• теза, аргументи, доказателства 

83

Реализъм и комизъм в разказа „Задушница”

• реализъм

• комизъм 

84

Интерпретация на разказа „На оня свят”

• реализъм

• комизъм 

29

МАЙ

85

Публично изказване по граждански проблем – Активността на личната позиция

• публично изказване

• реторични похвати

• стратегии


 

86

„Под манастирската лоза” - притча и предсказание

• притча

• иносказание

• пародия

87

Съпричастие и милост в „Занемелите камбани”

• морален кодекс

 

30

МАЙ

88

Урок за практическа работа. Създаване на ЛИС по тема: „Мотивът за доброто и злото в човешкия живот” - „Чорба от греховете на отец Никодим”

• интерпретативно съчинение

• теза, аргументи, доказателства 

89

Преобразуващата сила на доброто в „Огледалото на Свети Христофор”.

• християнска категория добро

 

90

„Гераците” - повест за тревожните трансформации на човешките ценности, за разграждането на Дома

• повест

• конфликти

• човешки ценности


 

 


31

МАЙ

91

Участие в дискусия на тема: „Библейските ценности в нашия свят”

• дискусия

• реторични похвати

• език на тялото


 

92

„Гераците” - обърнатият модел на вълшебната приказка

• литература и фолклор

 

93

Символи на непреходното - женските образи в „Гераците”

• образна символика

 

 


32

МАЙ

94

95

96

Подготовка за литературноинтерпретативно съчинение

Литературно интерпретативно съчинение (2 часа)• план-тезис

• структура

• композиция


  

33

ЮНИ

97

Поправка на интерпретативно съчинение

• редактиране

• рецензиране 

98

Димчо Дебелянов – поетика. Теми и символистични мотиви - Блян, Спомен, Сън

• творчески портрет

• символни мотиви 

99

Отсъстващото време - „Пловдив”

• интерпретация

 

34

ЮНИ

100

Урок за практическа работа. Създаване на интерпретативно съчинение на тема: „Песента като израз на воплите на душата в „Черна песен” и „Сиротна песен”

• интерпретативно съчинение

• теза, аргументи, доказателства 

101

Убежището на душата - „Спи градът”

• елегия

 

102

Невъзможното завръщане в ценностите на родния свят в „ Да се завърнеш…”

• идеята за родното

 

35

ЮНИ

103

Участие в дебат или в дискусия на тема: „Отчуждението”
 

104

Съновидението в света-затвор - „Помниш ли, помниш ли…”

• поетическа алюзия

 

105

Завръщането в смъртта - „Един убит”
 

36

ЮНИ

106

Общуване в гражданската, институционната и стопанската сфера. Видове документи - контролна работа

• молба

• автобиография• заявление

 

107

Годишен преговор108

Годишен преговор
 


Изготвил: .........................

/ /

Директор на СОУ: ......................

/ /Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница