32. соу „Св. Климент Охридски“ Критерии за оценяване на писмените работи на учениците по български език и литератураДата01.02.2017
Размер63.51 Kb.
Размер63.51 Kb.

32. СОУ „Св. Климент Охридски“

Критерии за оценяване на писмените работи на учениците по български език и литература
Оценяването е съобразено с ДОИ за създаване на устни и писмени ученически текстове (преразказ, съчинение, есе, резюме), които са предвидени в учебната програма.

Проверката на тестовете се извършва с предварително заявен брой точки за всеки въпрос (изборен или отворен) и скала, приравняваща броя точки към определена цифрова оценка, изчислена на базата на единна формула.


Критерии за оценяване на преразказ (общо 30 точки)Критерии

Точки

1.

Предава съдържанието вярно, изчерпателно и в съответствие с развитието на действието.

5

2.

Напълно се съобразява с дидактическата задача, като преценява кои епизоди да предаде сбито и кои подробно, за да запази смисловата и логическа взаимосвързаност както на художествения текст, така и на преразказа.

5

3.

Преобразува правилно и последователно пряката реч в непряка.

4

4.

Преразказва в съответствие с дидактическата задача в подходящо основно глаголно време.

4

5.

Не допуска граматични, правописни или пунктуационни грешки; използва разнообразни синтактични конструкции.

7

6.


Владее синонимното богатство на езика и употребява стилово уместни думи и изрази.

3

7.

Откроява графично всички абзаци; пише с ясна графика главните и малки букви, отделя думите; редактира четливо текста при необходимост.

2

Критерии за оценяване на резюме (общо 10 точки)Критерии

Точки

1.

Извлича информация от текста и я обработва в съответствие с поставената задача.

2

2.

Композира и структурира свой текст, като се съобразява с поставената задача.

3

3.

Владее и прилага книжовните норми (правописна, лексикална, граматична, пунктуационна) на съвременния български книжовен език.

3

4.

Подбира и съчетава езикови средства с оглед на стиловата уместност.

2

Критерии за оценяване на есе (общо 30 точки)

Оценяването включва:

1. Компетентности за изграждане на есе

2. Компетентности за изграждане на аргументативен текст3. Езикови компетентности
Критерии

Точки

1.

Компетентности за изграждане на есе

10

1.1.

Недвусмислено изразява лична позиция, провокирана от поставения проблем

2

1.2.

Обвързва проблема с актуалния контекст

2

1.3.

Използва подходящи стилово езикови средства за постигане на убедителност и въздействие

3

1.4.

Умее да интерпретира различни аспекти на проблема

3

2.

Компетентности за изграждане на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира теза, съответстваща на поставения проблем

3

2.2.

Изгражда задълбочена логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

3

2.3.

Изгражда логическа или асоциативна организация на текста

3

2.4.

Свързва логически последователно композиционните части

3

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2

Критерии_за_оценяване_на_интерпретативно_съчинение__(общо_30_точки)'>Критерии за оценяване на интерпретативно съчинение

(общо 30 точки)
Оценяването включва:

1. Литературни компетентности

2. Компетентности за създаване на аргументативен текст

3. Езикови компетентности


Критерии

Точки

1.

Литературни компетентности

10

1.1.

Познава съдържанието на изучаваната художествена творба и се ориентира в системата на хуманитарните проблеми и ценности.

2

1.2.

Осъзнава актуалността на разработвания проблем

2

1.3.

Показва знания за автора и творбата и умения да ги ситуира в социокултурния контекст на епохата

4

1.4.

Осмисля темата и подчинява разработката на нея

2

2.

Компетентности за изграждане на аргументативен текст

12

2.1.

Формулира точна, ясна и изчерпателна теза

4

2.2.

Изгражда задълбочена, логически последователна и смислово обвързана с темата аргументация

4

2.3.

Прави адекватни изводи и заключения

2

2.4.

Умее да балансира собствен текст и цитати от художествената творба

1

2.5.

Оформя графически правилно текста

1

3.

Езикови компетентности

8

3.1.

Владее и прилага правописната норма

2

3.2.

Владее и прилага лексикалната норма

2

3.3.

Владее и прилага граматичната норма

2

3.4.

Владее и прилага пунктуационната норма

2

Критерии за оценяване на устните отговори на учениците

Среден 3

Умее да разпознава езиково явление. Има сериозна непоследователност в логиката на отговора. Познава художествения текст. Познава някои основни характеристики на определени литературни жанрове. Разпознава някои основни структурни и композиционни елементи на литературния текст (тема, сюжет, композиция). Ограничено прилагане на литературнотеоретическите знания или езиковата терминология. Несамостоятелност на позициите, несигурност в крайните изводи.


Добър 4

Работа по образец. Не построява убедително отговора; не привежда доказателства. Разпознава и коментира ролята на основни структурни и композиционни елементи на литературния текст. Разпознава и коментира функцията на някои от тропите и фигурите на езика. Неточно опериране с езиковите или литературните понятия и категории. Осмисля възможните връзки на литературните текстове с митологичната и фолклорната култура. Познава някои от характерните за определени културни епохи и контексти ценностни системи, но не ги съотнася към интерпретацията си.


Мн. добър 5

Работа без образец. Липса на изчерпателност в отговора, доказателствата или изводите. Разбира условния характер на художествената литература и използва условността като инструмент на интерпретацията. Познава основните характеристики на литературните жанрове и интерпретира текста във връзка с жанровите особености. Коментира ролята на структурните и композиционните елементи на литературния текст. Осмисля и коментира функцията на тропите и фигурите на езика. Уверено се ориентира във фактите от литературната история. Коментира възможните връзки на литературните текстове с митологичната и фолклорната култура. Съотнася интерпретацията си с някои от характерните за определени културни епохи и контексти ценностни системи.


Отличен 6

Пренос от позната в непозната ситуация (създаване на текст). Умение да се построява логично и последователно отговора. Проявена лична позиция, самостоятелност, лексикална и граматична култура на речта; убедителност, изразителност и възможност за интерпретиране на художествения текст. Задълбочено познаване на художествения текст, езиковите или историческите факти; системни знания. Широка езикова, литературна или историческа култура. Разбира, коментира и проблематизира връзката между литературния текст, историческия и културния контекст. Интерпретира възможните връзки на литературните текстове с митологичната и фолклорната култура. Съотнася интерпретацията си с характерните за определени културни епохи и контексти ценностни системи.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница