33. Оценка на конкурентноспособносста на туристическата дейност. Критерии и показатели за конкурентноспособността на туристическите дейности. Оценка на конкурентноспособността на туристически те дейностиДата18.11.2017
Размер42.33 Kb.
Размер42.33 Kb.

33. Оценка на конкурентноспособносста на туристическата дейност. Критерии и показатели за конкурентноспособността на туристическите дейности. Оценка на конкурентноспособността на туристически те дейности.

Конкурентноспособоността на труда и на неговия резултат – продукта на труда, може да се оцени вербално, т.е. описателно, и с цифрово изразяване. В първия случай се поставя въпросът за качествена оценка, а във втория – за количествена. Качествената оценка е изградена върху впечатления от труда и продукта, които ни интересуват във всекидневната практика. При този вид оценка е налице голяма доза субективизъм. За разлика от нея, количествената оценка се характеризира с обективност и еднозначност. Тя дава възмойностточно да се определи мястото на дадения вид труд или продукт спрямо трудовите дейности и продуктите на предприятияата конкуренти, да се установи в какво им отстъпва или ги превъзхожда, къде рябва да насочат усилията си, за да се осигури неговата ефективна реализация. Трудът, като една от разновидностите на човешката дейност е процес, който се проявява в причинно-обусловени действия. Това е активен процес, който е насочен към постигане на определена цел, която се подчинява на волята на субекта. Трудът, като особен вид дейност се определя не от това, дали крайният резултат е материален или духовен, а от характера на дейността. В широкия смисъл на думата резултатът е усвоеният от човека фрагмент на външната действителност. Той може да бъде, както материален така и духовен. Когато става дума за конкурентноспособност на резултата, тя се разглежда от гледна точка на постигането на предварително поставена цел, свързана със задоволяването на някаква потребност. Не по-малко значение за конкуренстноспособността на туристическия продукт има интензивността на труда. Интензивността ма труда се измерва с разхода физическа и психическа енергия, тоест на труд в единица време.

Конкурентноспособността на трудовата дейност трябва да се изследва, като форма на проявление на работната сила, която характеризира способностите на човека, използвани при създаването на потребителни стойности. Работната сила е онази част от жизнената сила на човека, която се изразходва в трудовия процес. Що се отнася до жизнената сила тя характеризира съвкупността от мускулна, нервна и умствена енергия.

Друг определящ елемент на конкурентноспособността на туристическия продукт е производителността на труда, която характеризира плодотворността на труда в единица време. Разликата между производителна сила и производителност на труда по същество се свежда до различното влияние, което оказва върху тях изменението в количеството на труда.

Конкурентноспособността на трудовата дейност зависи от количеството и качеството на създадената от него потребителна стойност и стойност. Това налага конкурентноспособносста на трудовата дейност в туризма да се изследва от гледна точка на абстрактния и конкретния труд. КС на конкретния труд трябва да се разглежда, като вътрешно съдържание, което обуславя създаването на потребителни стойности . Тази КС изразява степента на полезност на трудовата дейност. Абстрактния труд по своята същност не е нищо друго, освен лишен от форма и качествени характеристики конкретен труд. КС на абстрактния труд може да се разглежда, като увеличаване масата на новосъздадените стойности от единица изразходван труд.

Туристическото обслужване изисква по-продължителен контакт с потребителите. От тук идват и големите личностни и професионални изисквания към персонала. Първата група изисквания се отнасят за характеристики на личността , които трудно се поддават на промени. Втората група изисквания засягат професионалните знания и умения, придобити в процеса обучението и трудовия стаж.

Разглеждана, като съвкупност от свойства, конкурентноспособността на трудовите дейности обуславя създаването на туристически продукт с различна КС при еднакво количество труд и равни условия. Въз основа на тези свойства се разработват критериите за сложност, творческа активност и дисциплина на труда. Всеки критерий отразява няколко свойства на КС на труда. Критерия сложност на труда характеризира изискванията към физическите и духовните способности на човека, които той използва в трудовия процес при изпълнение на конкретни задачи. Друг критерий – творческа активност, характеризира степента, в която се осъществяват действеното търсене и намиране на решения, насочени към ефективно постигане на поставена цел. Друг смисъл се влага в свойството научно-методическа активност. То обуславя познаването и прилагането на челния опит в дадена област, умението да се усъвършенства конкретна дейност и способността да се решават нестандартни ситуации. Не по-малко значение за КС на труда има и критерият дисциплина на труда. Като социална категория дисциплината е своеобразна форма на обществена връзка между отделните членове на персонала. В най-общ вид може да се каже, че този критерий характеризира определен начин на поведение, който отговаря на наложилите се в обществото правни и морални норми или на изискванията на колективната организация на труда.

При оценката в туризма се използва показател, който характеризира КС на тези дейности с отношението на броя на дните, през които не са били допуснати нарушения. В това отношение могат да се създадат различни системи, но всички те предполагат всекидневен контрол върху извършената работа. При всички системи за оценка на КС на трудовата дейност базови са свойствата, които я характеризират. При уточняването на отчитаната съвкупност от свойства се изгражда т.нар. йерархично дърво на свойствата. В него КС на трудовата дейност, като най-обобщено и комплексно свойство с разполага на най-високото нулево равнище на съвкупността. На първото от тях се разполагат въведените от нас комплексни групови свойства. Крайната цел на оценката е да се определи комплексния обобщен показател за КС или, както още го наричат, коефициентът за конкурентноспособност на трудовия процес. Той представлява условна величина, която дава възможност да се изрази количествено КС на трудовата дейност. Представя се като функция от единичните показатели за КС, тяхната значимост и общия им брой.

Ко = Ф(Пи, Зи, н)

Ко – коефициент за конкурентноспособност на трудовата дейност;

Пи – и-ият показател за КС на трудовата. дейност, който се изразява чрез нормативите за снижаване при неизпълнение на тези показатели;

и – общото количество на показателите, по които се оценява КС на трудовата дейност чрез отчитане на неизпълнението.


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница