А н а л и з на състоянието на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд през 2006 ГДата20.03.2017
Размер305.84 Kb.
Размер305.84 Kb.

МИНИСТЕРСТВО НА ТРАНСПОРТА

ОТРАСЛОВ СЪВЕТ ПО УСЛОВИЯ НА ТРУД

А Н А Л И З

НА СЪСТОЯНИЕТО НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРЕЗ 2006 Г.
През 2006 г. приоритетите в държавната политика за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в отрасъл “транспорт” бяха формирани в съответствие с изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, стратегията на правителството и фирмените политики на дружествата и организациите от отрасъла за постигане на по-добри и достойни условия на труд и намаляване на трудовия травматизъм, посредством превенция на рисковете при работа и реализиране на инвестиции за привеждане на условията на труд в съответствие със стандартите за устойчива и здравословна работна среда.

Настоящият анализ представя организацията и управлението на дейността по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд в дружествата и организациите от рисковия отрасъл транспорт, чийто приоритет е не само живота и здравето на работещите в различните транспортни браншове, но и живота, здравето и безопасността на пътниците. Резултатите от анализа на здравословните и безопасни условия на труд в големите дружества от морския и речен транспорт, пристанищата, летищата, железопътния транспорт, които са структуроопределящи в социално икономически аспект, както за държавата, така и за отделни области и общини показват една задоволителна организация на фирмено управление на безопасните и здравословни условия на труд, съпоставено с организацията на дейността в малките и средни предприятия. В големите дружества от сектора организацията и управлението на дейността по здравословните и безопасни условия на труд постепенно се интегрира с цялостната им бизнес-политика, което е и правилния път. Определено по-добри резултати се постигат в дружествата, внедрили и прилагащи изискванията на БДС EN ISO 9001-2000. Процесът на внедряване на цитираният стандарт продължава в речните пристанища и изпълнителните агенции с техните регионални структури. Все още не е започнало внедряването на стандарта в железопътния и автомобилния сектор и това е една много сериозна организационна слабост. През 2007 и 2008 г. следва да започне и внедряването на стандартите за организация и управление на дейностите по опазване на околната среда – БДС EN ISO 14000 и организация и управление на фирмено равнище на дейностите по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд – OHSAS – 18001.


СЕКТОР “ЖЕЛЕЗОПЪТЕН ТРАНСПОРТ”

ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ

Анализът на състоянието на безопасните и здравословни условия на труд в сектора е извършен на база на отчетите на НК “ЖИ” и “БДЖ” – ЕАД. През 2006 г. са допуснати общо за двете компании 68 броя трудови злополуки, от които 43 в БДЖ – ЕАД и 25 в НК “ЖИ”. От тях 10 броя са по чл.55, ал.2 от Кодекса за социално осигуряване в “БДЖ” –ЕАД и 6 броя в НК “ЖИ”. В БДЖ - ЕАД се наблюдава известно увеличение на абсолютния брой трудови злополуки спрямо предходната 2005 година , с 8 броя, а в НК “ЖИ” се отчита намаление с 19 броя. Като отчетем средно списъчния състав на персонала – 17465 души в “БДЖ” – ЕАД и 15906 души в НК “ЖИ”, по отношение на коефициентите на тежест и честота на трудовите злополуки спрямо 2005г. се забелязва тенденция за увеличение на динамиката на травматизма в БДЖ - ЕАД, като Кт запазва стойностите си от 0,15, а Кч нараства от 1,95 на 2,46. В НК “ЖИ” коефициентите на тежест и честота на трудовите злополуки намалява, съответно Кт от 0,21 през 2005 г. на 0,132 през 2006 г. и Кч от 2,8 през 2005 г. на 1,572 през 2006 г.. Като цяло в сектор „железопътен транспорт” няма допуснати професионални болести. В БДЖ - ЕАД през 2006 г. няма допусната смъртна трудова злополука, а в НК “ЖИ” има регистрирана една смъртна трудова злополука на връщане от работа. Загубените работни дни от трудови злополуки, като абсолютна величина показват намаление в “БДЖ” - ЕАД от 1881 дни на 1830 дни общо по чл. 55, ал.1 и ал.2, а в НК “ЖИ” се намаляват от 2441 дни през 2005 г. на 1466 дни през 2006 г. Анализът на допуснатите трудови злополуки за 2006 г. в НК “ЖИ” показва, че най-много злополуки са допуснати в регион София – 40% или 10 броя трудови злополуки, следва регион Пловдив с 36% или 9 броя злополуки и регион Горна Оряховица с 24% или 6 броя злополуки. Най-голям брой злополуки са допуснати в поделенията за експлоатация и поддържане на железопътната инфраструктура - 19 броя, като пострадалите са предимно ж п работници – 7 души, постови стрелочници – 4 души, ел. монтьори по контактна мрежа – 4 души, ръководител движение – 2 души. Анализът на причините по водещите рискове показва като основни причини за травматизма в НК “ЖИ” – подхлъзване и падане -15 броя, неспазване на изискванията за безопасност – 6 броя, пътно-транспортни произшествия – 2 броя и при ж п катастрофа на релсова самоходна машина върху стоящ състав – 2 броя. Основно причините за допуснатия трудов травматизъм се коренят в невнимание на пострадалите, което е причина за 84% от злополуките и пътно-транспортни произшествия - 8 %. Анализът на възрастовия фактор показва, че злополуките се разпределят нарастващо от 21 до 60 годишна възраст, както следва до 30 години – 2 броя, до 40 години – 8 броя, до 50 години – 6 броя и до 60 години – 9 броя. Тази тенденция се запазва през последните пет години и единственият възможен подход за превенция на рисковете при работа за категорията от 40 до 60 годишна възраст са предпътните, периодичните и психологическите медицински прегледи при по-голяма честота и при по-високо качество на медицинския преглед, с последващо трудоустрояване на лицата с висок здравен риск, предприемано от работодателя и акцент при обучението по правилата и изискванията за безопасност и здраве при работа върху културата на безопасно поведение при работа. Анализът на трудовите злополуки в “БДЖ”-ЕАД показва, че най-много злополуки са допуснати в ПТП – София – 12 броя, ППП - Пловдив – 10 броя, ПТП – Пловдив, ПТП – Горна Оряховица и ПТП – Бургас с по 5 броя. Допуснатите трудови злополуки по време, по повод или във връзка с извършваната работа през отчетния период в БДЖ ЕАД могат да се обособят в три основни групи. Първа група - са злополуки причинени от подхлъзване или спъване, причинено от заледени или омаслени повърхности, неравности и дупки. Общият им брой е 39,4% от общия брой станали злополуки по чл. 55, ал. 1. Това са инциденти станали при придвижване в района на гарите или маневрения район, съставляващи 69,2%, при слизане от локомотив – 23,1% и при придвижване в района на депо или цех – 7,7%. Голямата част от тях са квалифицирани като невнимание от страна на пострадалите. Втора група - са злополуки произтичащи от технологичното оборудване или подвижния железопътен състав. В тази група са класифицирани 54,5% от общия брой трудови злополуки. Обстоятелствата довели до тези злополуки можем да разделим в три групи: - експлоатация на ж п състави – 27,8%, - ремонт на жп състав – 61,1% и несвойствена работа – 11,1%. В трета група – са трудови злополуки с характер на прецеденти. Независимо, че представляват едва 6,1% от общия брой злополуки те се характеризират със сериозни наранявания и трудозагуба. Това са трудови злополуки, вследствие на упражнено физическо насилие от страна на криминално проявени индивиди, с цел грабеж или от нередовни пътници при свалянето им от пътническите влакове. Произтичащите трудности за намаляване и елиминиране на инциденти с подобен характер стават хронични и опитите за тяхното минимизиране през последните три години са безрезултатни. По длъжности най-много трудови злополуки са допуснали маневрените стрелочници – 7 броя, локомотивни и помощник локомотивни машинисти – 6 броя, работници по ремонта на подвижния състав и шлосери – 6 броя, началник влакове и кондуктори – 6 броя, билето багажни касиери – 2 броя. Както и в предишни години длъжностите, пряко заети в експлоатацията и ремонта на железопътния състав запазват челните места по трудов травматизъм. Това е персоналът, чиято работа изисква извършване на потенциално опасни операции, където мерките за намаляване и елиминиране на рисковете са свързани със сериозни инвестиции и продължително във времето реализиране. Следва да се отбележи фактът, че около 70 % от работниците по ремонта на подвижния състав са на възраст от 50 до 54 години, което идва да подскаже на ръководството на компанията за необходимите стъпки в политиката по човешките ресурси.

Към анализа на сектора бихме могли да анализираме и състоянието и управлението на дейността по безопасни и здравословни условия на труд в държавно предприятие “Транспортно строителство и възстановяване”, тъй като основния предмет на дейност на организацията е транспортното строителство и възстановяване на железопътната инфраструктура. През 2006 г. в организацията са допуснати 5 броя трудови злополуки, спрямо 7 броя през 2005 г. Загубените работни дни от трудови злополуки през отчетния период са 492 дни при 474 дни през 2005 г. Най-много злополуки през 2006 г. са допуснати в поделения “ТСВ”-Варна и „ТСВ”- София – по 2 броя и поделение “ТСВ” – Горна Оряховица – 1 брой. Коефициентът на честота на трудовите злополуки намалява, а коефициентът на тежест се запазва същият. Основната причина за допуснатите трудови злополуки в ДП “ТСВ” е неритмичната строителна дейност, водеща до текучество на опитни кадри, а липсата на постоянна работа води до загуба на трудови навици и деквалификация.

Обобщената статистика за сектора показва, че общо през 2006 г. са допуснати 73 броя трудови злополуки при 86 броя през 2005 г., като броят на загубените работни дни от тях е намалял от 4796 дни през 2005 г. на 3788 дни през 2006 г. Като цяло в сектор „железопътен транспорт” се наблюдава тенденция на подобряване на показателите на травматизма, но за съжаление не с темповете които биха ни удовлетворили. Фактите подсказват необходимостта от много по- качествена работа по превенция на рисковете при работа и по-добра организация, дисциплина и ред на работните места, които ръководствата на дружествата следва да постигнат през 2007 г., въвеждайки процедурите за организация и управление по стандартите за качество, опазване на околната среда и безопасност и здраве при работа.
Контролно ревизионна дейност
През отчетния период в НК “ЖИ” са направени 1468 предписания за спазване на трудовото законодателство, като за периода са изпълнени 1350 , а за отминал период – 32 броя. Спрени от експлоатация , поради рискове за живота и здравето на работещите са 27 машини и съоръжения и две отделения. Дисциплинарни наказания са наложени на 34 лица, с актове за парични глоби са наказани 37 души с обща сума 1240 лева. Съпоставката с 2005 г. показва намаление на броя на дадените предписания и наказаните длъжностни лица за нарушения на трудовото законодателство. В “БДЖ”-ЕАД са направени 962 предписания, като за периода са изпълнени 878, а за отминал период 95 броя. Спрени от експлоатация са 20 машини и съоръжения, а дисциплинарни наказания са наложени на 38 души, с актове за парични глоби са наказани 43 души с обща сума от 1655 лева . Тук следва да се посочи, че контролно ревизионната дейност, разписана във функционалните задължения на инспекторите заема едва 20% от всичките им функции, които основно са свързани с организацията и реализирането на фирмените политики по здравословни и безопасни условия на труд.

В системата на ДП “ТСВ” през 2005 г. са извършени общо 111 проверки по състоянието на конкретните аспекти на безопасните и здравословни условия на труд и по спазване на изискванията на трудовото законодателство. Направени са 16 предписания за отстраняване на конкретни пропуски в организацията на работа, които застрашават безопасността и здравето на работещите. Предписанията са изпълнени в посочените срокове.Прави впечатление фактът, че и в трите дружества извършените проверки, дадените задължителни предписания, предложените за дисциплинални наказания работници и ръководители спрямо 2005 г. са намалели като абсолютен брой, без да е налице обективна предпоставка за този факт. През 2007 г. следва Инспекциите по безопасност и здраве при работа в трите дружества да увеличат обема на контролно ревизионната дейност, в изпълнение на програмите за превенция на рисковете при работа.
Оценка на рисковете при работа и програми за минимизирането им
Във всички дружества и организации от сектора е извършена и документирана оценка на риска по работни места и при използване на работното оборудване. Оценките са извършени в съответствие с действащата нормативна уредба от екипи от специалисти, като водещата роля е на длъжностните лица по безопасност и здраве в дружествата. Недостатъчно качествена е работата на службите по трудова медицина по отношение на оценката на здравните аспекти на риска и анализите на здравословното състояние на всички работещи в сектора. Тук следва да поясним че дружествата от сектора основно ползват услугите на службите по трудова медицина , изградени в транспортните болници в София, Пловдив и Варна. Докато СТМ в Многопрофилна транспортна болница в гр. Пловдив работи задълбочено и качествено, същото за съжаление не може да се каже по отношение на ефикасността на работа на службата във Варна и от части в София. Трябва да се отбележи, че оценката на риска не е еднократен акт, а следва непрекъснато да се актуализира, развива и допълва за да се превърне в базисен документ при изграждането на бизнес стратегията на съответното дружество и изпълнение на ресурсно осигурените инвестиционни програми за привеждане на условията на труд в съответствие с изискванията за безопасна и здравословна работна среда. Изпълнението на тези бизнес програми ще допринесе за намаляване броя на трудовите злополуки, на загубените работни дни от тях, за подобряване на социалното и здравното обслужване на работещите, за създаване на благоприятна работна среда , което ще доведе до по-висока производителност при ново ниво на качеството, а от там и до по-висока конкурентноспособност на пазара.
Дейност на органите за социално партньорство по въпросите на ЗБУТ в предприятията, ефикасност на работата на комитетите и групите по условия на труд
Във връзка с приетите нови структури в НК „ЖИ” и „БДЖ” ЕАД се проведоха събрания на пълномощниците и се издигнаха нови представители на работещите в комитетите и групите по условия на труд. Поради тази причина в настоящият момент се провежда 30 часово обучение на представителите в комитетите и групите в съответствие с изискванията на Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията. Голяма част от работодателите все още не оценяват положителната роля на партньорството с представителите на работещите за решаване на проблемите по безопасните и здравословни условия на труд, а от друга страна самите работещи не са осъзнали възможностите, които им предоставя закона за здравословни и безопасни условия на труд за да отстояват законовите си права и да участват в изграждането и реализирането на фирмената политика по безопасност и здраве при работа, чрез тези структури.

От изключителна важност при организиране и управление на качествена фирмена политика за организация и превенция на рисковете при работа е работата в екип на представителите в комитетите и групите по условия на труд.


Анализ на факторите на работната среда и финансово-икономически анализ на дейността по здравословни и безопасни условия на труд

В съответствие с извършените измервания на параметрите на работната среда, работещите под въздействието на експозиции над установените норми за микроклимат, токсични вещества, прах, шум, вибрации, осветление, енергоразход, електромагнитни полета и йонизиращи лъчения, 13 396 работещи от системата на БДЖ ЕАД или 75,8% от персонала се счита, че работи в условия неотговарящи на санитарно-хигиенните изисквания. Наличието на такъв висок процент се дължи на факта, че дейностите са свързани с работа на открито. Специфичните условия на работа обуславят на 341 човека предоставяне на намалено работно време, на 8070 човека – допълнителен платен годишен отпуск, а на 11 117 души – тонизиращи напитки. По Наредба № 11 за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея комитетите и групите по условия на труд направиха своите предложения, които предстои да се приемат след приемането на колективния трудов договор. Към настоящия момент на 916 човека се осигурява кисело мляко, а на 9 713 души – минерална вода.

Изразходваните средства през 2006 г. в БДЖ ЕАД за обезщетения при трудови злополуки са 28 193 лева, за осигуровки, внесени към обезщетенията за трудови злополуки – 816 лева, за тонизиращи напитки, кисело мляко и минерална вода – 395 984 лева. До отмяната на възнагражденията изплащани за работа във вредна и нездравословна работна среда – 01.04.2006 г. са изплатени на работещите – 641 718 лева. Към тези изразходвани суми следва да се прибавят изразходваните средства за предоставяния 10 дневен платен годишен отпуск на някои категории персонал, намаленото работно време, извършените застраховки „злополука” и „трудова злополука”, пет дневната безплатна почивка за локомотивните и помощник локомотивни машинисти в лечебно-профилактичните центрове. Курсовете и обученията за подготовка и преподготовка на персонала за ограничаване на последствията от допуснати злополуки и превенция на рисковете за здравето също предполагат инвестиции на финансови средства.

В НК “ЖИ” безплатна храна е предоставена на 6797 души, от която по 2.00 лева са получили 6665 души, а по 4.00 лева – 132 души. За полагалите през 2006 г. нощен труд 5943 души са предоставени кафе, чай и други тонизиращи напитки до 1.00 лева на човек. Платен годишен отпуск от 10 дни са ползвали 4779 души, на намалено работно време са работили 194 души, а до 01.04.2006 когато действуваха разпоредбите на Наредбата за комплексна оценка на условията на труд бе изплатено допълнително трудово възнаграждение на 13 200 души в размер над 70 000 лева.

Застраховки за риск „трудова злополука” са направени на 10 106 души върху седемкратния размер на годишната брутна заплата.

През 2006 г. в НК „ЖИ” са изплатени 16 349 лева обезщетения за временна неработоспособност, предизвикана от трудови злополуки.СЕКТОР “АВТОМОБИЛЕН ТРАНСПОРТ” И

ФОНД „РЕПУБЛИКАНСКА ПЪТНА ИНФРАСТРУКТУРА”

През 2006 г. в сектор „автомобилен транспорт” са допуснати 6 броя смъртни трудови злополуки и 2 броя с вероятна инвалидност за пострадалите лица при 10 броя смъртни и три броя инвалидни през 2005 г. Общият брой на допуснатите трудови злополуки през 2006 г. е 118 при 127 през 2005 г. Загубените календарни дни от трудови злополуки общо – по време на работа и при отиване и връщане на работа през 2006 г. са 6542 дни при 7158 дни през предходната година. Като цяло по показатели, характеризиращи динамиката на травматизма през последните четири години се наблюдава снижение на травматизма, което като факт следва да се оцени положително.

Най - голям брой трудови злополуки през 2006 г. са допуснати в пътническия автомобилен транспорт, работещ по разписания – 77 броя, спрямо 87 през 2005 г. На второ място е товарния автомобилен транспорт с 32 трудови злополуки през 2006, спрямо 36 броя през 2005 година. В пътническия автомобилен транспорт без разписания или популярно извършващ случайни превози и в таксиметровия автомобилен транспорт през 2006г. има допуснати съответно 4 и 5 броя злополуки.

Четири броя от смъртните трудови злополуки са в автобусния транспорт и останалите две в товарния. Двете злополуки предизвикали инвалидизация на пострадалите са също в автобусния транспорт работещ по разписания.

Фактите показват, че през 2007 г. акцентът в контролната дейност следва да се насочи към фирмите и водачите извършващи автобусни превози.

От оперативния регистър на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” за 2006 г. разполагаме със следните данни за допуснати смъртни и вероятни инвалидни злополуки с работещи в автомобилния сектор: • На 29.01. Господин Димов – шофьор на фирма „Меридиан 21” ЕООД – София получава задача да извърши превоз с товарен автомобил с ремарке до Иран. При движение с несъобразена скорост автомобила се преобръща на пътя преди гр. Харманли и водача загива.

 • На 04.03. Румен Николов – шофьор на фирма „Автофактор 2000” ООД – Пловдив извършва превоз на продукти на фирма „Белла” с товарен автомобил. На 15 км преди гр. Сливен водачът спира да почива, при което е блъснат от друго превозно средство и шофьорът почива.

 • На 07.04. Иван Иванов – шофьор от „Автобусни превози” ЕООД – Стара Загора при извършване на превоз на пътници с автобус на 4 км след Калофер по посока на Казанлък автобусът е ударен от откачило се товарно ремарке пълно с дървени трупи. При удара водачът умира на място.

 • На 25.05. Иван Тодоров водач на автобус на „Бургас бус – Господинов и сие” ООД – Бургас на пътя при подаване на ток от акумулаторите на работещ автобус на друг автобус с изтощен акумулатор, акумулатора на работещия автобус се пръсва и наранява окото на шофьора. Вероятния изход от трудовата злополука е инвалидност.

 • На 27.09. Тошко Христов – шофьор на автобус от Кооперация „Минибус експрес” – Несебър при извършване на превоз на пътници от Слънчев бряг за Варна в района на Обзор при пътно транспортно произшествие загива водача на автобуса.

 • На 29.10. Радко Топузов – шофьор на ЕТ „ТАБАК-91-ДИМИТЪР ТАБАЧКИ” от с. Полена обл. Благоевград при разтоварване на кокс на площадката на варов завод „Плена”, Сливница, товарния автомобил на пострадалия / полуремарке тип самосвал/ гондола, повдигана с хидроцилиндър започва да се накланя на дясната си страна.Шофьорът скача от кабината на автомобила / височина около метър и половина/, пада на главата по очи и ударът причинява смъртта му.

 • На 07.12. при пътно транспортно произшествие между автобус пълен с пътници и товарен автомобил на моста на р. Янтра край гр. Бяла, обл. Русе, кондукторът Живко Бояджиев от „Бяла транспорт” ЕООД загива, а водача на автобуса Иван Йорданов е със сериозни увреждания, вследствие на трудовата злополука.

Прави впечатление, че големия процент от смъртните трудови и инвалидни злополуки е вследствие на пътно транспортни произшествия.

Основният акцент в необходимите превантивни действия в сектора е свързан с адекватни действия по отношение на безопасността на движението по пътищата.


В поделенията на Фонд Републиканска пътна инфраструктура през 2006 г. са работили 2679 души при 2866 през 2005 г. През 2006 г. няма допуснати смъртни трудови злополуки, докато през 2005 г. е регистрирана една. Общо за 28–те пътни управления на Фонд Републиканска пътна инфраструктура през 2006 г. са регистрирани 5 трудови злополуки, с 242 загубени работни дни от тях, докато през 2005 г. злополуките са били 6 броя, със загубени 136 работни дни. Коефицентът на честота на трудовите злополуки през 2006 г. е 1,32 при 1,16 през 2005 г., а коефицентът на загубени работни дни от едно заето лице през 2006 г. е 0,07 при 0,06 през 2005 г.

Прави впечатление малкият брой злополуки допуснат в поделенията на Фонд Републиканска пътна инфраструктура през последните две години. Това се дължи както на добрата превантивна работа на ръководствата и длъжностните лица по безопасност и здраве по места, така и на факта, че характера на трудовата дейност е със сравнително малки рискове в работния процес. И петте трудови злополуки през 2006 г. са вследствие на пътно-транспортни произшествия.

По Националната програма за временна заетост през отчетния период за определен срок са назначени и работили 1000 заети лица на които са осигурени работни, специални работни облекла и обувки и лични предпазни средства. За работещите в строителството на длъжност „пътен работник за ремонт и строителство по пътната мрежа” бе сключена задължителна застраховка за риск „трудова злополука”.

През годината се предоставяха тонизиращи и ободряващи напитки, като общото количество средства изразходвани за подобряване на условията на труд през 2006 г. възлязоха на 464 784 лева при изразходвани през 2005 г. – 641 713 лева. Във всички пътни управления са изградени и работят ефективно 28 комитета по условия на труд.СЕКТОР “ВОДЕН ТРАНСПОРТ”
ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ

Анализът на състоянието на безопасните и здравословни условия на труд е извършен на основата на отчетите на “Порт Бургас – дружество за работна сила” ЕООД, Пристанищен комплекс – Русе ЕАД, Пристанищен комплекс Лом – ЕАД, Пристанище Варна - ЕАД, Пристанище Бургас - ЕАД, Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на р. Дунав” – Русе, Параходство Български морски флот – ЕАД - Варна, Пристанище Видин – ЕООД, Параходство Българско речно плаване – АД – Русе, Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура”, Изпълнителна агенция „Морска администрация” и Изпълнителна агенция „Пристанищна администрация”.

В Параходство БМФ през 2006 г.са допуснати 31 броя трудови злополуки спрямо 46 броя през 2005 г., като следва да се има предвид, че средносписъчния състав през 2006 г. е бил 4504 души, спрямо 4559 души през 2005 г. От гледна точка на броя и изхода от допуснатите трудови злополуки отчетната 2006 г. е най-добрата за последните пет години. През 2006 г. няма допуснати смъртни трудови злополуки, при една допусната през 2005 г. Загубените календарни дни от трудови злополуки през 2006 г. са 2189 спрямо 2239 през 2005 г., което е положителна тенденция. Коефициентът на тежест за 2006 г. е 0,486, докато през 2005 г. е бил 0,491. Коефициентът на честота на трудовите злополуки през 2006 г. е 6,88 при 10,09 за 2005 г., което представлява сериозна стъпка в посока на намаляване на трудовия травматизъм. От общия брой на злополуките 27 са по време, във връзка или по повод на извършваната трудова дейност или другояче казано по чл. 55, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване, като от тях 22 са в корабни условия по време на плаване и 5 в брегови условия. Приравнените към трудови злополуки за 2006 г. или злополуките при отиване или връщане от работа са само 4 броя. Ако направим анализ на причините довели до злополуките ще установим, че 17 от тях са невнимание на пострадалите, 10 са вследствие на подхлъзване, препъване и падане, 2 броя в резултат на повреда на оборудването, 1 брой в резултат на неспазване на безопасните правила за техническа експлоатация и един брой по причина алкохолно повлияване. При 26 от злополуките или 83,8% са допуснати наранявания, фрактури и изгаряния на крайници, при 2 от злополуките контузиите са по главата, а в три от случаите са налице последици за тялото. Както в брегови, така и в корабни условия травматизма преимуществено се характеризира с фрактури и наранявания на крайниците.

През отчетния период няма случаи на трудоустрояване, инвалидизация, професионална болест или смъртна трудова злополука, което идва да покаже, че направените стъпки в посока на превенция на рисковете при работа дават резултат.

В Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав” – Русе през 2006 г. няма допуснати трудови злополуки, както и през 2005 г. Средносписъчния състав на агенцията е 190 души, от които 40 са жени, като всички са застраховани за риск „трудова злополука”.

В “Параходство БРП”- АД през 2006 г. са допуснати 4 броя трудови злополуки при същия брой през 2005 г. Загубените работни дни през 2006 г. са 203 при 105 за 2005 г., като следва да се има предвид, че една от злополуките продължава и през 2007 г. и ще увеличи още броя на загубените работни дни. Стойностите на коефициента на честота на трудовите злополуки е 6,86 за 2006 г. при Кч – 6,76 за 2005 г. и коефициента на тежест на трудовите злополуки за 2006 г. е 0,35, при Кт - 0,40 за 2005 г. Положителен е фактът, че за първи път в последните четири години няма допусната смъртна трудова злополука в параходството. Следва да се предприемат активни действия за намаляване на вредните нива на шум и вибрации в корабите, които довеждат до заболявания, с последващо трудоустрояване.

В пристанищната дейност основните рискове са свързани с осъществяването на товарно разтоварните процеси при обработката на корабите, подвижния ж п състав и товарния автомобилен транспорт и безопасното манипулиране на подемно транспортната механизация, за недопускане на увреждания на здравето и безопасността на работещите.

В Пристанище Бургас ЕАД през 2006 г. е допусната една смъртна трудова злополука, а общо са допуснати 26 трудови злополуки. През 2005 г. също е допусната една смъртна трудова злополука, а общият брой злополуки е бил с един брой повече – 27 броя. Разпределено по отделни звена, терминали и отдели фактите са следните:

- Терминал “Запад” – 10 броя злополуки със загубени 555 работни дни

- Терминал “Изток” – 8 бр. злополуки със загубени 222 работни дни

- Терминал “Насипни товари” - 5 броя злополуки със загубени 71 работни дни

- Отдел “Ремонтна работилница” – една смъртна трудова злополука

- Отдел „Ремонтно строителство” – 1 брой със загубени 5 работни дни и

- Отдел „Информационен” – 1 брой със загубени 67 работни дни.

От отчетите на отделните звена може да се направи извода, че риска за допускане на злополуки е най-голям в терминали “Изток”, “Запад”, „Насипни товари” и ремонтна работилница и съответно там следва да се упражнява контрол с по-висока честота и периодични превантивни мерки. Коефициентът на честота на трудовите злополуки в Пристанище Бургас през 2006 г. е 21,21 при 21,95 през 2005 г., а коефицентът на тежест е 1,07 при 0,72 през 2005 г. Броят на загубените работни дни от трудови злополуки през 2006 г. е 920 броя, а през 2005 г. - 617 броя.

Анализът на причините за допуснатите трудови злополуки показва, че най голям брой – по 11 са от падане от едно или две нива и от удар от предмет или в предмет. Неспазването на правилата за безопасна работа е причина за 4 броя злополуки. Според локализацията на уврежданията най - много трудови злополуки са с контузии на краката – 12 броя, контузии на ръцете – 6 броя, контузии на главата – 5 броя и контузии на тялото – 3 броя. Не е възстановена работоспособността на три пострадали лица.

В Пристанище Варна ЕАД няма допусната смъртна трудова злополука през 2006 г., както и през 2005 г., а абсолютния брой на обикновените злополуки е 20 броя при същия брой за 2005 г. Загубените календарни дни от трудови злополуки през 2006 г. са 1649 при 1363 дни през 2005 г. Коефициентът на честота от 11,94 през 2005 г. се намалява на 11,8 през 2006 г., а коефициента на тежест нараства от 0,79 на 0,973. Анализът на разпределението на трудовите злополуки показва, че най-голям брой са допуснати в Пристанище Варна-изток – 12 броя и в Пристанище Варна-запад – 4 броя. По причини злополуките се дължат основно на подхлъзвания, падания от височина, невнимание и три броя от недобра организация на работа.

В Пристанищен комплекс Лом – ЕАД през 2006 г. няма допуснати трудови злополуки, както и през предходната година.

В Пристанищен комплекс Русе – ЕАД през 2006 г. са допуснати общо 6 броя трудови злополуки . През 2005 г. са допуснати 8 броя злополуки. Загубените работни дни от трудови злополуки през 2006 г. са 326 при 351 за 2005 г. През последните три години няма допуснати смъртни трудови злополуки. От допуснатите общо 6 броя злополуки всички са в Русе. В пристанищата в Сомовит, Свищов и Тутракан няма допуснати трудови злополуки. Средносписъчния състав през 2006 г. за ПК Русе е бил 418 души, докато през 2005 г. са работили 417 души. Коефицентът на тежест за 2006 г. е 0,78 при 0,84 за 2005 г и честота на трудовите злополуки – 14,35 за 2006 г. при 19,18 за 2005 г. Като цяло динамиката на трудовия травматизъм бележи ръст на намаление. Положителен факт е че през период от три години няма регистрирана професионална болест. Анализирайки причините за допуснатите общо 6 броя злополуки през 2006г. основната причина за допуснатите злополуки е невнимание от страна на пострадалите –в пет от случаите и един случай на дефектна обтягаща лента на връзка тръби.

В “Порт Бургас – Дружество за работна сила” – ЕООД през 2006 г. са допуснати 21 трудови злополуки, колкото и през 2005 г. Общият брой на загубените работни дни от трудови злополуки през 2006 г. е 376 дни при 509 дни за 2005 г. или се наблюдава едно намаление. По-голямата част от трудовите злополуки се дължат на невнимание на пострадалите. Особено тежка е злополуката с крановика Тодор Иванов Иванов, който предприема сам ремонт в машинното отделение на крана, което е недопустимо и след притискане на десния кран от подемното въже на крана се налага ампутация на крака над коляното, а впоследствие и пенсиониране по болест. Отчитайки големия риск в работата на докерските бригади при обработване на товарите в пристанището считаме, че допуснатите злополуки не са много като абсолютен брой, но следва да се работи много сериозно с докерите по посока на превенция на рисковете при работа.

В Пристанище Видин – ЕООД през последните четири години не са допускани трудови злополуки и ръководството на пристанището следва да бъде похвалено за добрата превантивна работа.

В Изпълнителна агенция „ Пристанищна администрация” и териториалните й дирекции през 2006 г. не са допуснати трудови злополуки.

В Държавно предприятие „ Пристанищна инфраструктура” и териториалните му поделения през 2006 г. няма допуснати трудови злополуки.

В Изпълнителна агенция „Морска администрация” и регионалните й дирекции през 2006 г. има допусната една трудова злополука от директора на Морска администрация – Варна, който при проверка на м/к „Сюлейман коршум” в полунощ на 26.11.06 г. на палубата се подхлъзва и пада, като счупва левия си крак. Причината за злополуката е мократа и замърсена с масла палуба и което е обезпокоително извършване на проверка без използване от пострадалия на лични предпазни средства и специално работно облекло. Злополуката не е възстановена до края на отчетния период.

Обобщената статистика за трудовия травматизъм в сектор воден транспорт показва: Допуснатите трудови злополуки през 2006 г. са 109 при 126 през 2005 г., а загубените работни дни от тях през 2006 г. са 5688 при 5184 през 2005 г. През 2006 г. е допусната една смъртна трудова злополука при три броя смъртни трудови злополуки през 2005 г. Големият брой на загубените работни дни от трудови злополуки показва ясно, че са необходими подобрения в реализирането на фирмените политики по здраве и безопасност и въвеждането на изискванията на OHSAS 18001 – 1999, като система на организация и управление на безопасността и здравето при работа.
Контролно ревизионна дейност
В Параходство “БМФ” през 2006 г. са извършени общо 103 проверки на здравословните и безопасни условия на труд, от които 76 броя на кораби на параходството и 27 броя на брегови обекти, докато през 2005 г. са извършени общо 125 проверки, от които 94 броя на кораби, плаващи под български флаг и посещаващи рейдовете и пристанищата на Република България и 31 на брегови обекти на параходството. Инспекторите от Инспекция “Здравословни и безопасни условия на труд, технически надзор и пожарна и аварийна безопасност” в параходството са връчили общо 757 броя писмени предписания на съответните ръководители, при 1042 броя през 2005 г. Броят на проверките и дадените писмени предписания е свързан с посещението на кораби на параходството в българските пристанища.

Проверявани са основно режимите на труд и почивки, полагането и заплащането на нощен и извънреден труд, редът и начините за провеждане на инструктажите и ползването по предназначение на личните предпазни средства и облеклото при работа, пожарната и аварийна безопасност.

Най - честите нарушения на борда на корабите са невъзстановени заземявания на корпуси на ел. двигатели на корабните механизми, използване на неосвидетелствани диелектрични предпазни средства, неправилни в техническо отношение изпълнения на връзките между захранващите ключ контакти и щепселите на битовата техника, използване на избелели стикери „взривоопасно” на вратите на помещения за съхранение на бутилки с ацетилен и кислород. Като цяло количеството на пропуските по корабите е намаляло с около 10 %, но характера им се запазва.

През отчетния период инспекцията е съставила актове на две длъжностни лица за допуснати нарушения на правилата за здравословни и безопасни условия на труд.

В Пристанище Бургас ЕАД през 2006 г. контролно ревизионната дейност се изразява в ежедневни проверки по работните места, като акцентът е върху местата с най-голям брой допуснати трудови злополуки. Упражнява се и специализиран контрол за неупотреба на алкохол по работните места, с проверки с дрегер апарат при съмнения и внезапни проверки през празнични дни и тъмната част на денонощието.

В Пристанище Варна ЕАД контролно ревизионната дейност по безопасност и здраве при работа през 2006 г. се изразява в ежедневни проверки на площадките, където се осъществява товарно разтоварна дейност. Направени са 38 предписания, с мотивирани 58 несъответствия с правилата и нормите за безопасност през 2006 г., докато през 2005 г. са извършени 18 проверки с 42 предписания и са проведени обучения с полагане на изпити на целия личен състав по придобиване и защита на квалификационни групи по ел. безопасност и по изискванията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при товарно разтоварните дейности..

В Пристанищен комплекс Лом ЕАД през 2006 г. са извършени 245 проверки с връчени конкретни предписания с отговорници и срокове за отстраняване на конкретни пропуски в организацията на здравословните и безопасни условия на труд. Комитета по

условия на труд от своя страна е извършил 14 проверки по работните места и при използване на работното оборудване. По сигнали са извършени 47 единични проверки от длъжностното лице по безопасност и здраве. Със заповед за дисциплинарно наказание са санкционирани 24 лица, а с актове за парични глоби – 20 души.

В Пристанищен комплекс Русе ЕАД текущо се осъществява контролно ревизионната дейност и при констатирани нарушения се уведомява работодателя и се налагат дисциплинарни наказания. По подобен начин се работи и в “Порт-Бургас-дружество за работна сила”, в Пристанище Видин ЕООД, в Параходство БРП – АД, в Изпълнителна агенция “Проучване и поддържане на река Дунав”-Русе и в териториалните дирекции на ИА “Морска администрация” и ИА „Пристанищна администрация”.

Работа на комитетите и групите по условия на труд


Относно ефикасността на работа на комитетите и групите по условия на труд може да се отбележи добрата работа на комитета в Пристанищен комплекс Лом и тези в пристанищата в Бургас, Русе и Варна. Изградените комитети и групи в останалите дружества провеждат по едно заседание годишно, в разрез с изработените си правила за работа и изслушват информация за състоянието на травматизма от длъжностното лице по безопасност и здраве при работа. Формализмът в работата на комитетите не спомага за по-добрата фирмена политика и осъществяването на принципите на превенцията .

Добрата практика за осъществяване на съвместни действия на длъжностното лице по безопасност и здраве при работа с комитета по условия на труд, осъществявана в Пристанище Лом следва да се възприеме и практикува и в другите пристанища.


СЕКТОР “ВЪЗДУШЕН ТРАНСПОРТ”

Анализът на организацията по осигуряването на здравословните и безопасни условия на труд в сектора е извършен на основата на отчетите на Летище София ЕАД, Летище Горна Оряховица ЕАД, Летище Бургас „Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт” АД, Авиокомпания “България Ер” ЕАД , ДП “РВД” и Авиоотряд 28.

В Летище София през 2006 г. са допуснати общо 4 броя трудови злополуки по време, във връзка и по повод на извършваната работа, като през 2005 г., трудовите злополуки са 3. Средносписъчния състав през 2006 г. е 1434 души, докато през 2005 г. е бил 1164 работници и служители. В абсолютна стойност, като се има предвид голямата интензивност на работа и паралелно осъществяващото се интензивно строителство, броят на злополуките е относително малък. Загубените работни дни от трудови злополуки през 2006 г. са 126 работни дни при 35 през 2005 г. Коефициентът на честота за 2006 г. е 2,79, докато през 2005 г. е 2,57, а коефициентът на тежест за 2006 г. е 0,088 срещу 0,030 през 2005 г. Причините за допуснатите злополуки се крият в невнимание на пострадалите при изпълнение на функционалните си задължения, като подхлъзване и падане от височина. Независимо, че средносписъчния състав на персонала през 2006 г. е увеличен с над 250 души и през цялата година се осъществяваха строително ремонтни дейности по пистата и новия терминал 2 от изпълнители и подизпълнители се запази ниското ниво на травматизъм, като този факт може да се обясни с добрата предварителна организация на трудовата дейност и непрекъснатите инструктажи по безопасност на труда и запознаване на външните фирми с изискванията за безопасност в Летище София и с мерките за превенция на рисковете при работа.

В Летище Горна Оряховица няма допуснати трудови злополуки и професионални болести през последните три години, а групата по условия на труд работи ефикасно и обсъжда и предлага мероприятия за намаляване на рисковете при работа, обвързани с финансови средства, които впоследствие се реализират.

В Летище Бургас през 2006 г. са допуснати 3 броя трудови злополуки при 5 трудови злополуки през 2005 г. Загубените работни дни от трудови злополуки през 2006 г. са 154 при 99 дни през 2005 г. Коефициентът на тежест през 2006 г. е 0,32 при 0,15 през 2005 г., а коефициентът на честота през 2006 г. е 4,42 при 4,7 през 2005 г. От допуснатите три трудови злополуки на оператора, две са с временни работици и една с постоянен служител. На територията на Летище Бургас са допуснати и две злополуки от авиотехник на Авиокомпания Би Ейч Еър и валутен експедитор на Авиокомпания България Еър. Четири от петте злополуки се дължат на невнимание на пострадалите и една на използване на технически необезопасена стълба, собственост на друга авиокомпания.

В Авиокомпания “България Ер” през 2006 г. са допуснати 3 броя трудови злополуки, при 3 броя през 2005 г. Загубените работни дни през 2006 г. са 65 при 98 през 2005 г. Пострадалият стюард, вследствие на турболенция на 28.12.2005 г. е възстановен през 2006 г. със 108 загубени работни дни.

В ДП “РВД” през 2006 г. са допуснати 4 броя трудови злополуки, при 2 броя за 2005 г. Вследствие на тези злополуки през 2006 г. са загубени общо 44 работни дни, при 63 дни през 2005 г. Коефициентът на тежест за 2006 г. е 0,033, а коефициентът на честота – 3,04. Броят на злополуките е увеличен двойно, но самите злополуки са по-леки като характер и пострадалите лица са се възстановили по-бързо. Прави впечатление, че всички злополуки са допуснати от опитни служители над 40 годишна възраст. Общата сума на изплатените през 2006 г. парични обезщетения за 2006 г. е 1493 лева.

В Авиоотряд 28 през 2006 г. няма допуснати трудови злополуки, като през 2005 г. са допуснати 2 броя трудови злополуки със загубени 161 работни дни и изплатени за тях обезщетения в размер на 6444 лв.

Като цяло за сектор “въздушен транспорт” през 2006 г. са допуснати 14 трудови злополуки, със загубени от тях 389 работни дни. През 2005 г. са допуснати 18 броя трудови злополуки и една със смъртен изход, с 611 загубени работни дни. Положителна е тенденцията за намаляване на злополуките в авиационния сектор.
БЪЛГАРСКИ ПОЩИ ЕАД
През 2006 г. в „Български пощи” ЕАД са допуснати общо 64 трудови злополуки, от които 40 по време на работа и 24 при отиване и връщане от работа и в обедните почивки. През 2005 г. са допуснати общо 61 трудови злополуки, от които 40 по време на работа и 20 приравнени към трудови злополуки. Общият брой на загубените работни дни от трудови злополуки през 2006 г. е 2646 дни при 2474 дни през 2005 г., като неприключили в края на отчетния период са 7 броя злополуки. Коефициентът на честота през 2006 г. е 4,90 при 4,68 през 2005 г., а коефициента на тежест е 0,28 при 0,19 за 2005 г. Като вземем предвид и отчетите за травматизма през 2003 и 2002 г. картината показва един почти постоянен като количество и динамика трудов травматизъм. През 2006 г. са допуснати две смъртни трудови злополуки при отиване от дома към работното място, като причината и двете са пътно-транспортни произшествия.

Характерът на трудовите злополуки съответства изцяло на спецификата на рисковете при работа в „Български пощи” ЕАД, като основните причини за допуснатите злополуки през 2006 г. са: подхлъзване по заледени повърхности – 14 броя, стъпване на криво и последващо изкълчване – 26 броя, падане от различна височина – 3 броя, механични въздействия, притискане, порязване – 1 брой, удар от падащ предмет – 5 броя, ухапване от куче – 5 броя, пътно-транспортни произшествия – 10 броя, пожар – 1 брой. Най - много злополуки по професия / длъжност / са допуснали пощальоните – 32 души или около 50% от всички злополуки, следват касиери – 13 души, началници пощенска станция – 3 души, сортировачи – 6 души, щофьори – 2 души. Прави силно впечатление фактът, че жените са допуснали 54 трудови злополуки, докато при мъжете са допуснати 10 броя при обща численост 13050 души, от които 79% жени. При средносписъчен състав на дружеството за 2006 г. от 13050 души, с 250 души по-малък от 2005 г., относителния дял на допуснатите трудови злополуки е сравнително висок и мерките които следва да предприеме дружеството за превенция на рисковете при работа много по-големи и обхватни. Организационно-техническите мерки за намаляване на риска от трудови злополуки, предприети през 2006 г. в „Български пощи” ЕАД, включващи точна маршрутизация за движението на всеки пощальон, обозначаване на всички участъци с повишен риск от подхлъзвания, нападения, ухапвания от кучета, детайлизиране на дейностите на всеки работещ с подробно описание в длъжностната характеристика и недопускане на дейности, различни от описаните, обсъждане на причините за допуснати злополуки, предложения и препоръки от работещите в поделенията на Български пощи са в правилната посока на превенция на рисковете при работа, като следва сериозно и да се подобри работата на комитетите и групите по условия на труд през 2007 г. По отношение на средствата за лична защита са закупени и предоставени за ползване ултра и инфра звукови уреди за отпъждане на кучета, студозащитни облекла като полушуби, якета с полугащиризони, шапки, ръкавици и обувки, с противохлъзгаща се подметка, осигуряваща максимално сцепление с терена.


ОТРАСЪЛ „ТРАНСПОРТ”
Обобщавайки четирите основни транспортни сектора получаваме общо за отрасъла следните цифри: Абсолютният брой на допуснатите трудови злополуки през 2006 г. е 314 броя при 357 през 2005 г. Допуснатите смъртни трудови злополуки през 2006 г. са 8 броя при 16 броя през 2005 г. Абсолютната стойност на загубените работни дни от трудови злополуки през 2006 г. е 16407 дни при 17749 дни през 2005 г. Общият брой злополуки и загубените дни от тях намаляват. Цифрите показват, че е необходима още по-задълбочена и сериозна работа за ограничаване и намаляване на предпоставките за допускане на злополуки, като основен елемент от постигането на безопасен и сигурен транспорт.

Уважаеми дами и господа, на всеки 5 секунди работник в страните от Европейския съюз претърпява трудов инцидент, а на всеки два часа работещ умира вследствие на трудова злополука.

Нивото и качеството на съвместната работа по пътя на диалога със социалните партньори трябва да се издига за постигане на целите очертани в стратегията по безопасност и здраве при работа в Европейския съюз, за ограничаване и намаляване на рисковете при работа. Все още голяма част от работещите в отрасъл “транспорт” се трудят при условия на труд, неотговарящи на санитарно хигиенните норми и изисквания на параметрите на работната среда. Изискването всички дружества и организации да насочат усилия за разработване, финансово осигуряване и изпълнение на бизнес програми за минимизиране на рисковете в работната среда и при използване на работното оборудване следва да се превърне в основен приоритет.28.04.2007 г. е световният ден за безопасност и здраве на работещите и ден в памет на загиналите от трудови злополуки на работните места.

Да направим съвместно така, че трудът на работните места да става все по-привлекателен и атрактивен, при здравословна и безопасна работна среда.

Генералната конференция на Международната организация на труда, свикана в Женева от Административния съвет на Международното бюро по труда на 31.05.2006 г. на своята 95 редовна сесия призна глобалното разпространение на професионални болести, трудови злополуки и смъртни трудови злополуки и необходимостта от по-нататъшни действия за намаляването им, припомняйки, че защитата на работниците при заболяване, болест и злополуки, свързани с трудовите правоотношения, е основна цел на МОТ, залегнала в нейната конституция, признавайки, че професионалните болести, трудовите злополуки и смъртните трудови злополуки се отразяват негативно на производителността на труда, на икономическото и социалното развитие на нациите и като припомни, че насърчаването на безопасността и здравето при работа представлява част от Дневния ред за достоен труд за всички, предприе редица решения разписани в Конвенция № 187, относно изграждането на насърчителна рамка за безопасност и здраве при работа, 2006 г., Препоръка № 197, относно изграждането на насърчителна рамка за безопасност и здраве при работа, 2006 г. и Препоръка № 198, относно трудовото правоотношение, 2006 г. Министерският съвет на Република България със свое Решение № 158 от 16.03.2007 г. одобри тези три рамкови инструмента и предложи на Народното събрание, в съответствие с Устава на МОТ, вземане на акт от конвенцията и препоръките. 40-то Народно събрание на 29.03.2007г. прие решението за вземане на акт от гореспоменатите международноправни инструменти – обн. ДВ, бр. 30/10.04.2007 г.

На 21.03.2007 г. за председател на Управителния съвет на Европейската агенция за здраве и безопасност при работа е избрана г-жа Криста Швенг, която представлява австрийските работодатели. Приети са проекти за работна програма и бюджет за 2008 г., които ако се одобрят от Европейския парламент ще стартира мащабна двугодишна кампания за оценка на риска, насочена към високо рисковия отрасъл „транспорт”.

Уважаеми дами и господа,

В новата петгодишна стратегия за безопасност и здраве при работа до 2012 г., Европейската комисия предвижда 25% намаление на трудовите злополуки.

Еврокомисарят по трудова дейност, социални въпроси и равни възможности г-н Владимир Шпидла обяви цифрата от 4 млн. трудови злополуки, които се допускат всяка година и представляват огромни икономически загуби за европейската икономика. Поради тези икономически причини, а също така и от хуманни съображения, новата стратегия е с акцент към:


 • усъвършенстване и опростяване на законодателството и засилване на приложението му, чрез обмен на най-добри практики и кампании за повишаване на осведомеността;

 • определяне и прилагане на национални стратегии, приспособени към специфичните условия във всяка държава-членка;

 • фокусиране върху здравето и безопасността при работа в други сфери, като образование, здравеопазване и научни изследвания;

 • по-добра идентификация и оценка на потенциалните нови рискове.

Международната организация на труда / МОТ / обяви 2007 г. за година на акцент върху безопасните и здравословни работни места – превръщане на достойния труд в реалност. Инициативата е подкрепена и от Европейските структури в лицето на Европейската агенция по здраве и безопасност в Билбао – Испания, Съвета на Европа, Европейската комисия и Европейския парламент. Република България ще се включи в тази кампания, така както успешно го прави от 2002 г. Необходимо е работодателите да иницират мерки и изпълнение на програми за превръщане на трудовата дейност в безопасна и здравословна достойна работна среда, в практика за труда на транспортните работници, служители и техните ръководители.

София, 03.04.2007 г. Изготвил:/ инж. Георги Цанков – държавен инспектор ЗБУТ /

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница