Агенция за социално подпомагане Главна дирекция “Социално подпомагане” Проект „Социална услуга за качествен живот – фаза 2”Дата12.03.2017
Размер88.9 Kb.
Размер88.9 Kb.

Агенция за социално подпомагане

Главна дирекция “Социално подпомагане”

Проект „Социална услуга за качествен живот – фаза 2” по Схема

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ:

BG 051PO001-5.2.05ИНФОРМАЦИЯ

FotoliaПреглед на 2 резултата

Типове мултимедия


Размер на изображението


Споделени ключови думихорастаривъзрастниснимкивъзрастни гражданижени

мъжеженскилицамъжкиспециални случаиочилаизражениябабихора на работа

Дата

Файлове за изтегляне

ОценкаНапред

Не са върнати никакви резултати за стари хора.

Не са намерени резултати за стари хора с вашите опции за филтър.


Изчистете един или повече филтри, за да видите резултатите:

Изчисти всички филтри и опитай отново

Други места, където да се направи опит за търсенето  • Търсене в уеб с Bing.com

  • Търсене в целия Microsoft.com

за качеството на предоставяната услуга „Личен асистент”

по Проект „Социална услуга за качествен живот - фаза 2”

в общини Ивайловград и Маджарово

Реформата в сферата на социалните услуги и деинституционализацията наложиха нов социален модел, в който сред главните цели са намаляване на броя на хората, настанени в специализирани институции и алтернативата за това - предоставянето на социални услуги в семейна или близка до нея среда.

Целенасоченото и устойчиво подпомагане на най-уязвимите групи от местната общност и търсенето на ефективни методи за социална закрила заемат приоритетно място и в социалната политика на двете общини, обслужвани от ДСП - Ивайловград - Ивайловград и Маджарово.

Необходимостта от достъпни и качествени социални услуги, каквато е услугата “Личен асистент” по ОП “РЧР”, се обуславя от социално-икономическите и здравно-демографски характеристики на малки периферни общини като нашите, с идентифицирани проблеми и потребности на рисковите групи и липса на други възможности за тяхната ресоциализация и социално включване.

От м.ХІ.2008г. до м. ІІ.2011г. Дирекция “Социално подпомагане “ - Ивайловград работи по ОП “РЧР” , по реализацията на Проект”Социална услуга за качествен живот – фази 1 и 2.
Предпоставки за качествено предоставяне на социалната услуга “Личен асистент” от териториалното звено.
Опитът, натрупан при изпълнението на първата фаза на Проекта, анализът относно силните и слаби страни в тази връзка, доказаната необходимост от вида социална услуга и обществената подкрепа за нейното продължаване, предпоставиха по-ефективната организация на работа при осъществяването на втората фаза от Проекта.

Ангажираността, професионалните възможности и умения на служителите от Дирекцията, демонстрирани през първата фаза на Проекта, обезпечиха кадровата рамка за ефективната реализация на втората фаза - служители с необходимия професионален опит в социалната сфера и с конкретно определени функции и отговорности.

Второто главно условие, обуславящо обществено значима и ефективна услуга бе и прецизният подбор на кандидат-потребителите, реално преценени според специфичните им потребности и наличието на подходящи лични асистенти, част от които имаха натрупан опит от първата фаза на Проекта.

По Проект “Социална услуга за качествен живот - фаза 2”, в общини Ивайловград и Маджарово”, до края на м.02.2011г., социалната услуга „Личен асистент” ползваха 58 потребители, от които:  • 19 самотноживеещи тежкоболни хора;

  • 39 лица с различни заболявания и невъзможност за самостоятелно

обслужване.

При подбора на целевите групи, в резултат на предварително проучване, осъществено в процеса на текуща социална дейност, конкретно и ясно бяха идентифицирани потребностите и проблемите им, като водещи за Екипа на териториално ниво бяха нуждата от предоставяне на качествени грижи в семейна среда, преодоляването на принудителната социална изолация, в резултат на заболяванията, последиците от тях и на повишения риск от институционализиране на потребителите.

За периода на реализация на Проекта, на база подадени заявления за участие, бяха сключени общо 60 договора с лични асистенти, от които 48 трудови и 12 граждански. Поради смърт на потребители и отказ на потребители от ползваната услуга, бяха прекратени общо 15 договора - 11 трудови и 4 граждански.

Паралелно с трудовите и гражданските договори, сключихме и 60 двустранни договора за предоставяне /ползване/ на социалната услуга, като 15 са прекратени поради горепосочените причини.


Механизми за осигуряване на добро качество на социалната услуга
Осъществяването на качествена социална услуга включи следните основни компоненти, гарантиращи повишаване на ефективността й:

 Изготвянето на индивидуални планове за предоставяне на социалната услуга, съобразени в максимална степен с начина на живот и потребности на потребителите, ведно с оценка на риска за тях и планове за намаляването му.

През времето на реализация на Проекта, консултантите по социална работа извършиха общо 540 проверки на място, без констатирани нарушения и идентифицирани сериозни проблеми относно предоставяне на услугата.

 Проведени обучения и супервизия на личните асистенти - едно въвеждащо обучение и 5 супервизии.

С цел придобиване на знания и умения за предоставяне на качествена социална услуга, в съответствие със специфичните нужди на потребителите, беше проведено обучение на личните асистенти по одобрена обучителна програма, включваща задължителните теми от Методиката и работни задачи за обсъждане на примерни казуси от практиката. Попълнените анкетни карти от личните асистенти показаха потребността и полезността на разискваните теми, с оглед ефективно изпълнение на задълженията им.

Проведените супервизии целяха предоставянето на възможности на личните асистенти да споделят проблеми при обслужване на потребителите, във връзка с изпълнението на индивидуалните планове и преодоляване на рискови ситуации. Наред с това, те получиха и насоки за постигане на повече увереност и позитивна нагласа за справяне с работата, както и за по-добра комуникация между тях и обгрижваните лица. На две от супервизиите беше поканен и специалист - невролог, който запозна личните асистенти с основните проблеми при обгрижването на тежкоболни лица и даде много практични и полезни съвети в това отношение.

 Индивидуална социална работа с 10 семейства на потребители от двете общини /общ брой проведени консултации - 70/.

Индивидуалната социална работа с членове на семействата е специфична и съобразена с конкретните потребности на лицата и семействата дейност, основана на индивидуален подход към всеки конкретен случай и бе важна част от цялостната социална работа, предвидена при предоставянето на услугата „Личен асистент”.

Основна цел на провежданата дейност беше оказването на психологична подкрепа на близките на лицата с тежки увреждания, която да спомогне за възстановяване на тяхното емоционално спокойствие и връщането им към активна трудова дейност.

 Индивидуални консултации с 10 самотноживеещи потребители от страна на мобилен екип /общ брой проведени консултации - 50/.

Напредналата възраст и сериозните здравословни проблеми са поставили тези лица в принудителна социална изолация и безпомощност. Това обстоятелство ги прави често конфликтни или некомукативни, с чувство за непълноценност и зависимост, като лесно изпадат в състояния на депресия и емоционални затруднения. Преди предоставянето на социалната услуга, при тях съществуваше и висок риск от зависимост за институционален тип грижа. Като добър резултат може да се отбележи постигнатата положителна нагласа към заобикалящата среда, по-спокойното приемане на съпътствуващите ги проблеми, усилията за устойчиво поддържан във време, възстановен психологичен баланс, както и придобитите умения и приучаване към възможното самообслужване и по-независимо от подкрепа справяне в ежедневието.

 С цел коректно и своевременно изпълнение на всички дейности по Проекта, Екипът на териториално ниво проведе общо 51 екипни срещи, на които се проследяваше изпълнението на Проекта, качеството на предоставяната услуга и предприемане на необходимите стъпки във връзка с получени указания от Екипа на национално ниво.

 През целия период на реализация на Проекта, не бяха регистрирани жалби и сигнали.
Основни изводи и заключения за качеството на предоставяната услуга
Социалната услуга “Личен асистент” е услуга за интеграция, която в максимална степен компенсира проблемите на хората с увреждания при общуването им със средата. Като алтернативна форма на социална закрила тя е и индикатор за промените в нагласата и разбирането на местната общност за полагането на грижи за своите съграждани в неравностойно социално положение, което осезаемо се наблюдаваше в двете общини по време на реализацията на Проекта.

Дейностите по настоящия Проект са от изключително важно значение за самотните възрастни хора, лицата и децата с увреждания, живеещи в малки общини, където липсват алтернативни социални услуги. Те доразвиват и усъвършенстват социалната услуга „Личен асистент” по НП „АХУ”, чрез прилагане на комплексен подход за качествена подкрепа на потребители, останали извън обхвата на тази и други програми за социални услуги, поради техните ограничителни критерии за достъп.

Осъществяването на Проект, като този, води до постепенно преодоляване на наложената от заболяването социална изолация на обгрижваните лица. Подобрява се бита и качеството им на живот. Разшириха се и възможностите им за социално приобщаване. Ограничени са рисковете, произтичащи от битови условия, достъпна среда, прием на медикаменти и др.

Проект “Социална услуга за качествен живот” се превърна в добра практика, основана на индивидуализация на предоставяните услуги и съобразяване с конкретните потребности на лицата, които ги ползват.

Реализирането му допринесе и за устойчивото развитие на местния капацитет за ефективно планиране и предоставяне на адекватни социални услуги, посредством инвестиране на знания, умения и вече натрупан опит.

Видимите резултати и интересът от страна на местната общност, проявен при стартирането на Проект “Подкрепа за достоен живот” от началото на 2011г., доказват по безспорен начин неговата обществена полезност, социална значимост, ефективност и перспективност.

Екип от Дирекция “Социално подпомагане “

Ивайловград

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,

съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фондСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница