Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница10/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25

15. Договори на И. Димитров

с издатели


781

Договор с издателство “Български писател” за написване на предговор и съставителство на “Събития и хора” от К. Муравиев. печ., маш.

11.02.1992

1
782

Договор с издателство “Хр. Ботев” за напис-ване на книгата “В ритъма на времето”. маш

27.04.1993

1
783

Договор с издателство “Булвест-2000” за издаване на книгата “Историята като про-лог”. маш.

19.07.1993

3
784

Договор с издателството на БАН за издаване на книгата “Иван Багрянов – царедворец, политик, държавник”. маш.


8.02.1995

2
785

Договор с издателство “Тилия” за издаване на книгата “Епоха 1885”. печ.

1995

3
786

Договор с издателство “М. Дринов” за изда-ване на книгата “Князът, конституцията и народът”. маш.

18.07.2000

1
787

Договор с Университетско издателство “Св. Кл. Охридски” за издаване на книгата “Оче-видци и изследвачи”. печ., рък.

б.д.

1ІІІ. СЛУЖЕБНА ДЕЙНОСТ

1. Ректор на СУ “Кл. Охридски”

1.1. Общи


788

“България в европейската политика между двете световни войни” – слово на И. Димит-ров при встъпването му на ректорския пост. маш.

8.12.1979

25
789

Мнение на И. Димитров за Проекта за нова номенклатура на професионалните направ-ления и специалностите на висшето образо-вание. маш.

{1979}

4
790

Встъпително слово на И. Димитров на засе-дание на Академическия съвет, посветено на честването на 120-год. от рождението на проф. Ал. Теодоров – Балан. маш.

{1979}

1
791

Докладна записка до И. Димитров от неиз-вестно лице за състоянието и перспективите на българистиката в Института за български език при БАН. маш.

2.04.1980

2
791 А

Докладна записка от И. димитров до Людмила Живкова в която критикува системата на прием на студентите в СУ и привилегиите, определени за някой лица. маш.

14.05.1980

4
792

Телеграма до И. Димитров от служител на българското посолство в Мексико, в което уведомява, че в Мексиканския университет се подготвят за седмица на българската кул-тура и за среща с ректора на СУ, който трябва да подпише договор за сътрудни-чество между двата университета. маш.

15.10.1980

1
793

“Университетсктото образование и фунда-менталните науки” – изложение на ректора И. Димитров и зам. ректора Кирил Нешев. маш.

{1980-1981}

7
794

Реч на И. Димитров на ХХІІ конгрес на БКП. маш., чернова

31.03. 1981

4.04.198110
795

Изказване на И. Димитров за постановките и задачите, залегнали в Проектотезисите на ХХІІ конгрес на БКП и в Отчетния доклад на Т. Живков, и предложенията които са направили преподавателите и студентите от СУ при тяхното обсъждане. маш.

{1981}

7
796

Рекламно издание за България на арабски език със снимка на ректора И. Димитров. печ., арабски ез.


.06.1983

181.2. Статии от И. Димитров


797

“Само с хляб не се живее” – статия на И. Ди-митров по случай студентския празник. печ.

6.12.1979

1
798

“Преустройство с далечна цел” – статия на И. Димитров, публ. “Работническо дело” 342 /8.12.1979г. за новите задачи в развитието на СУ. печ. копие.

8.12.1979

1
799

“Път на успехи и проблеми” – статия на И. Димитров, публ. “Работническо дело” /8.05. 1980г. за проблемите във висшето образо-вание. печ., копие.

8.05.1980

2
800

“Университетското образование – на нивото на съвременните изисквания – статия на И. Димитров, публ. “Проблеми на висшето образование” 3/1980г. печ., фоток.

1980

4
801

“Световен център на науката и образова-нието” – статия на И. Димитров по случай 225-год. на Московския държавен универси-тет. печ. копие.

1980

3
802

“Нужни са специалисти с широки познания” – статия на И. Димитров, публ. “Работничес-ко дело” 41/2.03.1981г. за преустройството на висшето образование. печ.

2.03.1981

1
803

“Аудиториум максимум” – информационен бюлетин на СУ. печ.

.04.1981

23
804

Реферат на И. Димитров “Университетската традиция и съвременността”, публ. в “Ауди-ториум максимум” /.05.1985г.

.05.1981

24
805

“По-високи критерии, по-голяма взискател-ност” – статия на И. Димитров, публ. “Лите-ратурен фронт” 16/16.06.1981г. в която апе-лира за повишаване на квалификацията на студентите в българските висши училища. печ.

16.06.1981

1
806

Ректорско слово на И. Димитров към сту-дентите-първокурсници, публ. “Аудиториум максимум”/.10.1981г. печ.

.10.1981

22
807

“Висше образование на всяка цена” – статия на И. Димитров, публ. “Литературен фронт” /1981г. печ., фоток.

1981

1
808

Информационен бюлетин “Аудиториум мак-симум”/.11.1981г. с публ. съобщение за из-бора на новия ректор акад. Георги Близна-ков. печ.

.11.1981

26
809

“Българските университети в културното развитие” – статия на И. Димитров , публ. в списание “ЮНЕСКО”. маш., рък., чернова.

21.01.1982

13
810

“Само преговори могат да решат проблеми-те на Алма Матер” – отворено писмо до пре-зидента, премиера и др., подписано от бив-шите ректори на СУ по повод студентската стачка, публ. “Континент”/15.02.1994г. печ.

15.02.1994

1
810 А

Обръщение на ректорите на СУ до прези-дента, председателя на НС и министър-председателя с призив да се окаже подкрепа за издигане статута на Университета. комп.

11.11.1996

21.3. Интервюта на Илчо Димитров


811

Интервюта на И. Димитров за различни печатни издания, подготвени за публику-ване:

1.Интервю на Вера Стефанова с И. Дими-тров за сборника “Съдбата на България през вековете”;

2.“Традиция, която във душите грей” – интервю на Ем. Зидаров с И. Димитров за “Отечествен вестник”/29.02.1980г.;

3.“Вярност към историческата истина” – интервю на Г. Белев с И. Димитров за “Ли-тературен фронт”/1981г.;

4.“Хора без съмочувствие не могат да изграждат съвременното социалистическо общество” – интервю на Кр. Стайчев с И. Димитров за сп. “Септември” /.10.1981г.

5.“Народът – ковач на собствената си съдба” – интервю на Добрин Памуков с И. Димитров за сп. “Отечество”/13.10.1981г.

6.“Възпитанието – фактори и цели” – интер-вю с И. Димитров за неизвестна медия

маш., рък., чернови.1981

82
812

“Сега животът на младежта е много по-бо-гат във всяко едно отношение” – интервю с И. Димитров, публ. “Младеж”/.02.1980г. печ

.02.1980813

“Вярност към историческата истина” – интервю с И. Димитров, публ. “Народна армия”/5.12.1980г. във връзка с 1300-год. от създаването на Бългърската държава. печ.

5.12.1980

2
814

“Студентите са богатството на бъдещето” – интервю с министър-председателя на Индия Индира Ганди и нейна снимка с И. Дими-тров, публ. “Софийски университет”/18.11. 1981г. печ.

18.11.1981

11.4. Кореспонденция

1.4.1 От Илчо Димитров


815

Писмо от И. Димитров до Людмила Живко-ва в което се възмущава от начина по който става приемът на студенти в Университета и привилегиите, с които се ползват някой социални групи и отговор на Л. Живкова. маш. 2 док.


16.06.1980

23.10.198011
816

Писмо от И. Димитров до секретаря на ЦК на БКП – Милко Балев относно постъпва-нето на геолога Таню Танев в ГГФ. маш.

5.07.1981

1
817

Писмо от И. Димитров до Мария Бежанска – кандидат-студентка, която не била приета в СУ и молила за ходатайство поета Георги Джагаров. маш.

15.09.1981

21.4.2. До Илчо Димитров


818

Поздравителни картички, писма и телеграми от Мерсия Макдермот, Хр. Николов, Г. Му-керджи, Т. Добриянов, Й. Митов; от партий-ни, културни и обществени дейци и органи-зации по случай избирането му за ректор на СУ “Кл. Охридски”. маш., рък., печ. 47 док.

1979

1980


49
819

Писмо до И. Димитров от проф. Руска Ган-дева, която му благодари за проявеното вни-мание по случай рожденният и ден. рък.

6.08.1980

2
820

Писмо до И. Димитров от проф. Бернхард от Берлин в което му благодари за проведените разговори по време на Световната истори-ческа конференция, проведена в Букурещ. маш., нем. ез. ГДР

18.09.1980

1
821

Писмо до И. Димитров от Димо Димов от-носно негова статия, публ. в. “Труд” в което му предоставя информация за смъртта на цар Борис ІІІ. маш. Шумен.

16.10.1980

1
822

Писмо до И. Димитров от Мишел Льониот по случай нова година. рък., фр. ез. Франция

25.10.1980

1
823

Писма до И. Димитров от акад. Петър Дине-ков с които му благодари за оказаното му внимание по повод 70-год.. му юбилей. маш.

31.10.1980


1
824

Картичка и стихотворение до И. Димитров от проф. Мария Молдованова с което го поз-дравява за изборът му за ректор. рък. 2 док.

8.12.198

3
825

Новогодишна картичка от проф. Благовест Сендов . печ.

{.12.1980}

2
826

Бележка до И. Димитров от поета Валери Пет-ров с благодарност за отправени поздрав-ления по случай негов празник. рък.

{1980}

1
827

Писмо до И. Димитров и декана на Исто-рически факултет от анонимен преподавател в ИФ относно състоянието на сп. “Истори-чески преглед”, Българското историческо дружество, столичните издателства и ИФ. маш.

{1980}

4
828

Картичка с поздравления до И. Димитров от министър-председателя на Индия Индира Ганди. печ., англ. ез.

{1980-1981}

1
829

Писмо до И. Димитров от доц. Жана Нико-лова – Гълъбова в което му благодари за съболезнованията му по повод смъртта на съпругът и проф. Константин Гълъбов. маш.

4.02.1981

1
830

Писмо до И. Димитров от Марк Антонио Юсниниани, студент от Италия, в което го уведомява, че пише по темата за смъртта на цар Борис ІІІ и го моли да му изпрати мате-риали. рък., англ. ез., Италия

22.03.1981

1
831

Писмо до И. Димитров от Дайсаку Икеда, почетен президент на Soka Universiti в Токио, с което му благодари за избирането му за почетен доктор на СУ и го кани да посети Япония. маш., англ. ез., Токио

25.05.1981

1
832

Писмо до И. Димитров от Дора Габе с което го моли да съдейства нейната секретарка Карина Минкова да бъде приета в СУ. маш.

.05.1981

1
833

Писмо до И. Димитров от поета Георги Джагаров с молба да се приеме по изклю-чение в СУ негова близка. маш.

14.09.1981

1
834

Писмо до И. Димитров от временно управ-ляващия посолството на Италия, с което му изказва благодарност за дейността му като ректор. печ., бълг. ез., итал. ез., София.

20.11.1981

2
835

Писмо до И. Димитров от ректора на Вар-шавския университет Хенрик Самсонович в което му изказва благодарност за съвмест-ната им работа. маш., руски ез. Варшава

9.12.1981

1
836

Писмо до И. Димитров от ректора на Сво-бодния университет в Брюксел проф. Жан Мишо с което му благодари за ползотвор-ната им съвместна работа. маш., фр. ез., Брюксел

11.12.1981

1
837

Новогодишна картичка до И. Димитров от Наско Маринков по случай новата 1982г. рък., Аржентина

.12.1981

2
838

Писмо до И. Димитров от ректора на Карло-вия университет в Прага в което му благо-дари за ползотворната им съвместна работа и изпраща поздравления на новия ректор акад. Г. Близнаков. маш., руски ез. Прага

13.01.1982839

Писмо до И. Димитров от негов приятел с ходатайство за приемането на негова позната за студентка по журналистика. рък.

б.д.

1
840

Писмо до И. Димитров от проф. Йосиф Симеонов на когото предстои пенсиони-ране, в което го моли за ходатайство да остане още на работа в СУ. рък.

б.д

1
Сподели с приятели:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница