Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница11/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25

1.5. Покани и програми за

конференции, приеми и др.


841

Покани до И. Димитров за официални обе-ди, вечери и приеми в посолствата на Ин-дия, Венецуела, Франция, Австрия и ФРГ. печ., рък., исп., фр., нем. ез. 7 док.

7.10.1980

6.11.198116
842

Покани и програми до И. Димитров за Сед-мата генерална конференция на Междуна-родната асоциация на университетите, със-тояла се през м.08.1980г. и карта на Фили-пините. англ. ез. печ. 4 док.

.08.1980

63
843

Покана до И. Димитров от министъра на културата на СССР за гала-концерт в София на Съветския национален театър за опера и балет. печ., маш.

{1980-1980}

1
844

Програма за Международен симпозиум на тема “Университетски изследвания и препо-давания по българска история у нас и в чужбина”, проведен в Пампорово от 16 до 22.02.1981г., където И. Димитров е домакин в качеството си на ректор. печ., брошура

.02.1981

15
845

Покана до И. Димитров за изложба на художника Иван Соларов и снимки на две негови картини. маш., 3 док.

3.03.

{1981}


3
846

Покана до И. Димитров за тържествена церемония по присъждането на титлата “почетен доктор на СУ” на съветския акаде-мик Юрий Овчинников. печ.

1.04.1981

2
847

Програми за Българската седмица, прове-дена в Хамбург, Германия по повод 1300-год. от създаването на Българската държава и за конференция, посветена на историята и културата на България, която е открита от И. Димитров; покана до И. Димитров от Сенета на Хамбург за прием по същия повод. печ. комп., нем. ез. 3 док.

9-17

.05.1981


27
848

“Университетската традиция и съвремен-ността” – реферат на И. Димитров, изнесен пред среща на ректори и зам. ректори от раз-лични страни, проведена през м. .05. 1981г. маш. фоток.

.05.1981

7
849

Покана до И. Димитров за тържествена вечеря по случай 70-год. на Тодор Живков. печ.

7.09.1981

2
850

Покана до И. Димитрова за прием по случай 9 септември. печ.

9.09.1981

22. Преподавател в

СУ “Св. Кл. Охридски”

2.1. Общи


851

Разпис на лекциите в СУ за уч. 1980/81г. печ. С. 1980г.

1980

322
852

Реч на И. Димитров, произнесена пред абсолвентите от Исторически факултет от випуск 1985. маш.

6.12.1985

3
853

“Отношение на катедрата по История на България към доклада на комисия с ръково-дител доц. Г. Шишков от 28.11.1986г. относ-но извършената проверка съгласно заповед №7702/5.11.1986г. за изясняване на случая със слабите резултатиот изпита по история на България ІІІ част на студентите от ІV курс, проведен през октомврийската изпит-на сесия на уч. 1985/1986г.”, подписано от И. Димитров в качеството му на ръководи-тел катедра. маш.

20.01.1987

5
854

Допълнителни споразумения към трудовия договор на И. Димитров и фишове за зап-лата от СУ. маш., печ. 11 док.

7.01.1987

.08.2001


11
855

Програма на мероприятията, организирани по случай 100-год. на СУ и проведени в периода 28.09.9.10.1988г. печ.

1988

13
856

Удостоверение за награждаване на И. Дими-тров с юбилеен медал “100 години СУ”. печ.

.10.1988

3
857

“Вечно младият столетник” – чернова на реч от И. Димитров, произнесено по случай 100-год. на СУ. маш.

1988

6
858

“Софийският университет и българското образование” – реч на И. Димитров, подгот-вена за международна конференция, състо-яла се на 3.10.1989г. маш., чернова

3.10.1989

13
859

Обръщение до членовете на Общото събра-ние на СУ от Инициативна група за демо-кратически университетски избори, с апел да се отложат изборите за ректор до прие-мането на демократичен закон за висшето образование. маш.

17.10.1989

1
860

“Записка” на И. Димитров, връчена на секретаря на ГК на БКП и на министъра на образованието, в която се засяга нуждата от автономия на висшите училища и броже-нията в СУ във връзка с насроченото за 31.10.1989г. Общо събрание.

17.10.1989

3
861

Записка на И. Димитров за напрежението в СУ в навечерието на свикване на Общо събрание за избор на ректор. маш., фоток.

17.10.1989

3
862

Предложение на Инициативната група за демократични избори относно процедурата за гласуване на Общото събрание на СУ. комп. фоток.

9.11.1989

1
863

Покана до И. Димитров за участие в Общо събрание на СУ и проект за правилник за устройството идейността на СУ. печ., 2 док.

8.01.1991

29
864

Служебен паспорт на И. Димитров. печ.


30.01.1991

48
865

Бележка до И. Димитров от негови студенти, в която го поздравяват за приноса му като учен и гражданин. рък.

5.09.1991

1
866

Информационна брошура на Департамента по история и теория на политиката в Уни-верситета “Габриеле Д’Ануцио”. печ., итал. ез.

1991-1992

82
867

Информационен бюлетин на СУ “Ауди-ториум максимум” с публикуван доклад на ректора проф. Николай Генчев за реформата и бъдещето на Университета. печ.

.06.1992

21
868

Декларации на Движението за развитие и защита на науката и висшето образование и на Университетския синдикат относно сту-дентската стачка в СУ през зимата на 1994г. комп., маш. 2 док.

24.01.1994

11.02.1994
3
869

Декларация на студентите чужденци, обуча-вани в СУ, в която протестират против решението на Академичния съвет да отложи летния семестър поради стачните действия на преподавателите и студентите. комп.

1994

1
870

Програма по история на България на ИФ при СУ. печ.

1994

35
871

Молба от И. Димитров до ректора на СУ за неплатен отпуск, поради ангажиментите му като министър. маш.

17.07.1996

1
872

Призив за създаване на Асоциация на възпитаниците и приятелите на СУ. комп.

16.11.1998

1
873

Учебни програми на курсове в СУ, водени от И. Димитров. маш.

1998

6
874

“Идеята за университет – 110г. СУ Св. Кл. Охридски” – брошура от документална изложба. печ.

1998

72
875

Отчет на ректорското ръководство на СУ за периода октомври 1995-октомври 1999г. печ., брошура

.10.1999

91
876

“Раздяла с Николай Генчев” – слово на И. Димитров на поклонението пред проф. Н. Генчев, публ. в. “Сега”/26.11.2000г. и “Спи-сание на БАН” 6/2000г.печ. 2 док.

.11.2000

3
877

“Сградата на Шипка 6” – факти и юриди-чески аргументи. печ., брошура.

2000

20
878

Заповед за прекратяване на трудовия договор на И. Димитров със СУ поради пен-сиониране. печ.

2.07.2001

1
879

Чернова на лекции на И. Димитров за държавните учреждения в България в края на Първата световна война. рък.

б.д.

40
880

Устав на академичната асоциация на българистите в СССР. печ.

б.д.

62.2. Статии от Илчо Димитров


881

“Дълбок поклон пред Алма Матер” – статия от И. Димитров по случай 100-год. на СУ, публ. “Ново време” 9/1988г. печ.

1988

13
882

“Всебългарска светиня” – статия от И. Ди-митров по случай 100-год. на СУ, публ. “Народна култура” 41/1988г. печ.

7.10.1988

1
883

“На добър път през второто столетие” – ста-тия от И. Димитров по случай 100-год. на СУ, публ. “Вечерни новини” 214/1988г. печ.

8.10.1988

2
884

“Обърната фуния” – статия от И. Димитров относно системата на прием във висшите училища, публ. “Съвременен показател”/ 1990г. и чернова. печ., маш. 2 док.

1990

6
885

“Август 68-а сред историците в Универ-ситета” – чернова на статия от И. Димит-ров. маш.

.08.1993

9
886

“Софийския университет и българското образование”­ – чернова на статия от И. Ди-митров по случай 110-год на СУ. маш.

1998

14
887

“Рекомунизация рефашизация – продължава историята с паметните плочи в СУ”­ – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/2000г. печ.

22.08.2000

1
888

“Ваше величество, Алма Матер” – статия от И. Димитров, публ. “Труд”265/2001г. печ.

1.10.2001

1
889

“Преклонение” – чернова на статия от И. Димитров по случай откриването на новата учебна година в СУ. маш.

2001

3
890

“Честит празник, колеги!” – чернова на статия от И. Димитров по случай 8 декем-ври. маш.

б.д.

3
891

Ксерокопие на статия с кандидат-студент-ски бисери. печ., копие

б.д.

12.3. Кореспонденция

2.3.1. От Илчо Димитров


892

Писмо от И. Димитров и Милен Семков – асистенти в ФИФ относно необоснованите клевети и нападки срещу някой историци във факултета. маш.

22.10.1968

3
893

Писмо от И. Димитров до членовете на Об-щото събрание на СУ с което оттегля канди-датурата си за ректор. маш.

13.11.1989

1
894

Писмо от И. Димитров до Лингорска и Исо-ва в което им изпраща проект за план на учебник по история на България. маш., чернова

14.02.1990

6
895

Писмо от И. Димитров до Министерския съвет в което моли да бъде освободен като зам. председател на Висшата атестационна комисия и излага мотивите си. маш.,

9.04.1991

1
896

Писмо от И. Димитров до Академичния съ-вет в което изказва мнението си за закри-ването на т.нар. “идеологически катедри” в СУ и за някой действия на преподавателите от Богословския факултет. маш., чернова.

4.11.1991

1
897

Писмо от И. Димитров до проф. Николай Генчев в което изразява огорчението си от обвиненията, че е спомогнал за санкциите срещу него по повод на книгата на Желю Желев “Фашизмът”. маш. копие

21.01.1992

2
898

Писмо от И. Димитров до Общото събрание на ИФ, в което съобщава, че няма да присъства на събранието като протест срещу приетия закон за декомунизация на науката в България. маш.

7.04.1993

1
899

Писмо от И. Димитров до ректора на СУ в което отклонява поканата за откриване на новата учебна година. маш., копие

1.10.1993

1
900

Писмо от И. Димитров до Академичния съвет с което се противопоставя на партий-ните пристрастия в СУ. маш.

9.01.1995

1
901

Писмо от И. Димитров до ректора на СУ с молба да му бъде разрешен отпуск по здра-вословни причини. маш., чернова

1.10.1997

1
902

Писмо от И. Димитров до декана на ИФ с предложение в курса по историография да се включат и историците от по-новата гене-рация. маш., копие.

20.04.2001

13.2.2. До Илчо Димитров


903

Писмо до И. Димитров от проф. Стефанос Пападопулос, зам-ректор на университета в Янина, с което го кани да да прочете лекция в Историческия отдел на техния универси-тет. маш., бълг. ез., гръцки ез.

13.04.1978

2
904

Писмо до И. Димитров от зам. председателя на Държавния съвет Г. Джагаров, с което го уведомява, че е утвърден за член на Димит-ровската комисия за наука. маш.

14.02.1980

1
906

Писмо до И. Димитров от ректора и зам. ректорите на СУ по случай новата учебна 1991/92г. комп.

1991

1
907

Писмо до И. Димитров от ректора на СУ проф. Н. Генчев с покана за Общо събрание. комп. 2 док.

.10.1992

2
908

Писмо до И. Димитров от декана на ИФ доц. Г. Бакалов с което го кани на съвещание по повод организирането на научна конферен-ция, посветена на 150-год. от рождението на Петко Каравелов. маш.


1.06.1993

1
909

Писмо до И. Димитров от гл. редактор на в. “Нов ден” с покана за обсъждане на проблемите, свързани с атестацията на ВУЗ, с приложена към него статия на проф. Лилян Ганчев по темата. 2 док.

4.11.1993

2
910

Поздравителна картичка до И. Димитров от ректора на СУ проф. Ив. Лалов по случай деня на св. Кл. Охридски. печ.

25.11.1993

1
911

Писмо до И. Димитров от началника на Во-енната академия с покана за участие в учебно-методически сбор в академията. комп.

.05.1994

1
912

Писмо до И. Димитров от декана на ИФ с покана за присъствие на работно заседание на Комисията за радиоолимпиадата по исто-рия. комп.

7.06.1994

1
913

Поздравителна картичка до И. Димитров от ЦСВП “Акад. Ив. Дуйчев” по случай нова година. печ.

1944

2
914

Писмо до И. Димитров от проф. Т. Тотев, ректор на Шуменския университет, с което го кани да изнесе лекция пред преподава-тели и студенти. маш.

19.03.1996

1
915

Бележка до И. Димитров от ректора акад. Г. Близнаков с която му благодари за подарена книга. рък.

б.д.

{1981-1985}1
Сподели с приятели:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница