Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница12/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25

2.4. Покани до Илчо Димитров


916

Покани до И. Димитров за мероприятия по случай патронния празник на СУ. печ. 10 док.

1986

2001


17
917

Покани до И. Димитров за мероприятия по случай 100-год. на СУ. печ. 4 док.

.10.1988

12
918

Покани до И. Димитров за Общо събрание на СУ. 11 док.

1989

1997


11
919

Покани до И. Димитров за присъствие на церемонии за удостояване със званието “почетен доктор на СУ” на Умберто Еко, Хелмут Кол, Стивън Рънсиман и Констан-тин Велики. печ., 6 док.

15.10.1990

1993


9
920

Покана до И. Димитров за работно съве-щание във ВАК. комп.

6.03.1991

1
921

Покани до И. Димитров за откриване на учебната година. печ., комп., 7 док.

1.10.1991

1.10.200010
922

Покани до И. Димитров от фондация “Елена и Иван Дуйчеви”. комп, маш. 4 док.

19.10.1992

13.05.19965
923

Покани до И. Димитров от Университетско издателство за премиери на книги. печ. 5 док.

26.09.1995

21.09.20005
924

Покана до И. Димитров от ФКНФ за юби-лейно тържество на проф. Руска Гандева.

11.05.1996

1
925

Покана до И. Димитров за протест на сту-денти и преподаватели от СУ срещу поли-тиката на БСП. печ.

10.01.1997

1
926

Покани до И. Димитров за академични тър-жества в СУ по случай национални празни-ци. печ. 4 док.

1997

2001


10
927

Покани до И. Димитров за лекции в СУ на немския посланик и на проф. Едгар Хьош. печ., 2 док.

9.03.1998

25.02.19993
928

Покана до И. Димитров за 60-год. на ректора проф. Ив. Лалов. комп.

5.10.1998

1
929

Покани до И. Димитров за тържествено честване на 110-год. на СУ. печ. 3 док.

.11.1998

8
930

Покана до И. Димитров за коледно тържес-тво в ИФ. комп.

21.12.1999

2
931

Покана до И. Димитров за участие в кръгла маса на тема “Българите и ислямът”, органи-зирана от СУ. печ.

б.д.

13. Служебна дейност в БАН

3.1. Общи


932

Удостоверение за избирането на И. Дими-тров за член-кореспондент на БАН. печ.

19.03.1981

1
932 А

Програма на Първия международен конгрес по българистика; доклад на И. Димитров, изнесен на конгреса и заключителното му изказване при закриване на конгреса. 4 док.

.05.1981

123
933

Календари-бележници на БАН с информа-ция за адреси и телефони на членовете на академията и с бележки от И. Димитров. печ., рък. 3 док.

1981

1988


1990

84
934

Доклад на БАН за работното съвещание на българските и съветски учени по пробле-мите на научното сътрудничество в областта на хуманитарните науки и някой спорни въпроси в изучаването на паметниците на славянската писменост от ІХ-ХVІв. маш.

.09.1985

4
934 А

Бюлетин на Втория конгрес по българисти-ка, проведен в София от 23.05. до 3.06.1986г.

1986

18
935

Предложение на акад. Г. Близнаков за колективна оставка на Президиума на БАН и за подхода при избор на нов състав на Президиума и възражение по този повод от проф. дхн Христо Баларев. маш., 3 док.

.12.1989

5
936

Отчет за резултатите от проведените избори за академици и член-кореспонденти в БАН през 1989г. печ., брошура.

1989

10
937

Документи на И. Димитров за конкурса за избор на академик:

1.Препис-извлечение от протокол на Акаде-мичния съвет с предложения за избор на академици и член-кореспонденти

2.Доклад на Факултетния съвет на ИФ с предложение за издигане на кандидатурата на И. Димитров за академик

3.Характеристика на И. Димитров

4.Автобиография на И. Димитров

5.Библиография на трудовете на И. Дими-тров и др. маш.1989

108
938

Служебна карта на И. Димитров като член на ВАК. печ.

14.11.1990

2
939

“Международно-правни аспекти на българо-турските отношения във връзка с населе-нието” – анализ на БАН. маш.

1990

38
940

Докладна записка до председателя на БАН от акад. Д. Косев, чл. кор. М. Исусов и ст.н.с. В. Василев относно издаването на Много-томната история на България с бележка от акад. Ст. Панчев до И. Димитров да вземе отношение по въпроса. маш. фоток.

21.02.1991

6
941

Поздравителен адрес до И. Димитров от Президиума на БАН и Председателя на БАН по повод неговата 60-год. комп.

3.06.1991

2
942

Кратък справочник на БАН. печ.

1991

26
943

Устав на БАН. печ.

29.06.1992

26
944

Проект за закон за изменение и допълнение на закона за временно въвеждане на някой допълнителни изисквания кам членовете на научните организации и ВАК. печ.

25.02.1993

2
945

Правилник за избиране на академици, член кореспонденти и чуждестранни членове на БАН. печ.

26.05.1993

6
946

Правилник за организацията и дейността на Общите събрания на академиците и член-кореспондентите на БАН. печ.

1.06.1993

4
947

Отчетен доклад за дейността на БАН през 1992г. печ., брошура

1993

151
948

Справка за обявени конкурси за академици и член-кореспонденти през 1991 и 1994г. комп.

15.04.1994

1
949

Стенографски протокол от Общо събрание на БАН, проведено на 30.05.1994г. маш.

30.051994

12
950

Списък на починалите кандидати, допусна-ти до участие в обявения конкурс за акаде-мици и член-кореспонденти. комп.

4.06.1994

1
951

Заповед на председателя на БАН за наз-начаване на временна комисия за провеж-дане на избори за академици и член-корес-понденти към Отделението за обществени и хуманитарни науки и изкуства. маш.


22.11.1994

1
952

Обръщение от Научния съвет на Института по органична химия до членовете на Събра-нието на академиците при БАН. маш.

22.06.1995

5
953

Уведомление за честването на 80-год. на акад. Ефрем Каранфилов. маш.

30.11.1995

1
954

Протокол от заседание на Временната коми-сия по хуманитарни и социални науки и изкуствознание по конкурса за избор на нови академици и член-кореспонденти на БАН от м. юни 1997г.; справка за резулта-тите от гласуването за избора на академици и съобщение на БАН за избор на академици и член-кореспонденти през м. юни 1997г. комп., фоток. 3 док.

06.1997

1
955

Световната научна общественост в подкрепа на БАН и българската наука. печ., брошура

1997

63
956

Декларация, подписана от И. Димитров, с която се задължава да внася по 10 000 лв. месечно за образуване на взаимо-спомага-телна сметка към Събранието на академи-ците и член-кореспондентите. печ.

28.03.1998

1
957

Извадка от Закона за БАН, публ. 1991г. за освобождаването от работа поради пенсио-ниране на академиците и член-кореспон-дентите. маш.

б.д.

13.2. Статии и интервюта на Илчо Димитров


958

“Българската история – тяхна съдба” – ин-тервю с И. Димитров за първата конферен-ция по българистика, публ. “Литературен фронт” 17/1979г. печ.

26.04.1979

2
959

“Втори международен конгрес по българис-тика” – статия от И. Димитров, директор на Центъра по българистика при БАН, публ. “Родолюбие” 3/1986г. печ.

1986

1
960

Интервюта с академиците Я. Рдев, Н. Ири-баджаков, А. Поликаров, К. Василев, Н. То-доров, Г. Джагаров и И. Димитров относно изборът им за академици и нападките, че са избрани на партиен принцип, публ. “Култу-ра” /1992г. печ.

16.10.1992

1
961

“Следюбилейно, неелейно” – статия на И. Димитров по повод 125-год. на БАН и проб-лемите и в настоящето, публ. “Български писател”/1994г. печ.

.11.1994

1
962

“Българската академия на науките – новата и старата” – статия на И. Димитров, публ. “Български писател”/1998г. печ.

8.09.1998

1
963

“Академия и академици. Парадокси?” – чер-нова на статия от И. Димитров в която протестира против безправното положение на българските академици. маш.

{2001}

23.3. Кореспонденция

3.3.1. От Илчо Димитров


963А

Писмо от И. Димитров до Президиума на БАН с предложение да се обявят за недей-ствителни всички решения за отстраняване на членове на БАН след 9.091944г. по поли-тически причини. маш., чернова.

3.04.1991

1
964

Писмо от И. Димитров до акад. И. Малинов-ски с поздравления по случай избирането му за председател на БАН. маш., копие

10.12.1991

1
965

Писмо от И. Димитров до Президиума на БАН относно преустройството на академи-ята. маш., чернова.

5.12.1991

1
965А

Писмо от И. Димитров до Председателя на БАН в което възразява срещу обсъждането в Общото събрание на БАН на отговорността на учени от академията за “възродителния процес”. маш., чернова

2.03.1992

1
966

Писмо от И. Димитров до Синдикалния ака-демичен съюз към БАН в което приветства идеята им за бъдещето на БАН и поставя въпроси за състоянието на българистиката и издаването на т. VІІІ от многотомната исто-рия на България на БАН с приложени към писмото “Становище на Изпълнителното бюро но синдикалния академичен съюз по проблемите на БАН” и “Мнение на Синди-калния академичен съюз относно проекта но УС на БАН “Научни приоритети и струк-тура на научните изследвания в БАН”” 3 док., маш., комп.

15.11.1992

14.12.19929
967

Писмо от И. Димитров до председателя на БАН акад. Й. Малиновски с предложение да се издадат монографията на Евдокия Фило-ва за Никола Образописов и том с избрани произведения на проф. Богдан Филов. маш.,

18.06.1992

1
968

Писмо от И. Димитров до негови колеги в което оосъжда санкциите срещу научни ра-ботници по политически причини. маш.,

26.02.1993

4
969

Писмо от И. Димитров до УС на БАН в което се възмущава от факта, че ръковод-ството на академията се влияе от политичес-ки пристрастия при възлагането на постове на нейни членове.

13.04.1994

3
970

Писмо от Инициативен комитет, в който участва и И. Димитров, до председателя на БАН акад. Й. Малиновски с предложение да бъдат създадени към Общото събрание Югоизточна европейска академия на науки-те и Българо-руско академично дружество. комп., маш.

.11.1994

2
971

Писмо от И. Димитров до председателя на БАН акад. И. Юхновски и до председателя на събранието на академиците и член-корес-пондентите акад. Н. Попов в което възразява срещу изготвената от БАН първа нацио-нална доктирна и срещу разделението и кон-фликтите между членовете на институтите в БАН и Събранието на академиците и член-кореспондентите. маш., чернова.

7.10.1997

2
972

Писмо от И. Димитров до членовете на Об-щото събрание на БАН в което се противо-поставя на идеята Закона за БАН да се об-съжда само от членовете на Общото събра-ние на БАН, пренебрегвайки събранието на академиците и член-кореспондентите. маш.

26.01.1998

2
973

Писмо от И. Димитров до ръководството на БАН и академиците и член-кореспондентите на БАН относно лошите отношения между членовете на Общото събрание на БАН и членовете на Събранието на академиците и член-кореспондентите. комп.

30.01.1998

2
974

Писмо от И. Димитров до председателя на БАН акад. И. Юхновски с предложение БАН да проведе научна сесия за българо-моха-меданите. маш., чернова.

10.10.1998

13.3.2. До Илчо Димитров


975

Поздравителни телеграми и картички до И. Димитров по случай избирането му за член-кореспондент на БАН от негови приятели, научни, обществени и политически дейци и организации. маш., рък. 106 док.

.03.-.04.

1981


106
976

Писмо до И. Димитров от Емил Алексан-дров с молба да съдейства за отпечатване на труда му “дипломатическо-правна практика на България” и му изпраща резюме на про-изведението си. маш.

17.02.1986

11
977

Писма до И. Димитров от румънския исто-рик порф. Константин Велики с които се извинява, че не може да присъства на кон-грес по българистика и на тържествата, пос-ветени на Хр. Ботев. рък., бълг. ез. 2 док.

21.05.1986

15.06.19863
978

Писмо до И. Димитров от проф. Ханс Роте от Университета в Бон с което го моли Цен-търа по българистика да отпусне стипендия за д-р Удолф, който да работи 1 месец в Со-фия по изследването си за Теодор Траянов. маш. Бон

17.12.1986

1
979

Писмо до И. Димитров от Т. Абазов с бла-годарност за оказаната му подкрепа пред академичната общност. маш.

25.07.1988

1
980

Писмо от Д. Константинов до ВТУ “Кирил и Методий”, СУ “Св. Кл. Охридски” и Инсти-тута по история при БАН в което протестира срещу някой твърдения за личността на Ст. Стамболов, застъпени в университетското издание “Ст. Стамболов – революционер и книжовник” и отговор от И. Димитров. маш. 2 док.

.06.1989

12
981

Поздравителни картички, писма и телеграми до И. Димитров по случай избирането му за академик. маш., рък. 53 док.

28.10.1989

14.11.198953
982

Писма до И. Димитров от ръководството на БАН с резултати от проведени избори за академици и член-кореспонденти. маш.2 док

.02.1990

20.12.199413
983

Писма до И. Димитров от ръководството на БАН с покана за участие в Общото събра-ние, Събранието на академиците и член-кореспондентите, и Събранието на отделе-нието за обществени, хуманитарни науки и изкуство. комп., маш. 12 док.

30.12.1991

12.01.199516
984

Писмо до И. Димитров от председателя на Синдикалния академичен съюз с покана за участие в дискусия относно бъдещето на БАН. маш.

15.11.1992

1
985

Писмо до И. Димитров от ръководството на БАН с което му изпращат програма на кон-ференцията “За оцеляването на българската наука”. печ.

20.01.1994

3
986

Писмо до И. Димитров от председателя на БАН акад. Й. Малиновски с което го уведо-мява, че се организират срещи във връзка с честването на 125-год. на БАН

1.03.1994

1
987

Писма до И. Димитров от Списание на БАН с които го уведомяват, че се възстановява практиката да се предоставя безплатно спи-санието на членовете на академията и го канят да участва в списването на броевете, посветени на 125-год. на БАН. маш. 2 док.

1994

3
988

Писмо до И. Димитров от акад. Паналей Зарев с молба да подкрепи кандидатурата на проф. Иван Сарандев за член-кореспондент по литература. маш.

19.05.1995

1
989

Писмо до И. Димитров от чл.кор. Йордан Симеонов с молба за подкрепа в конкурса за академик. рък.

5.06.1995

1
990

Писмо до И. Димитров от председателя на БАН акад. И. Юхновски с покана да участва във възпоменателно събрание за акад. Г. Наджаков. комп.

16.12.1996

1
991

Писмо до членовете на БАН от председателя акад. И. Юхновски в което ги уведомява, че е взето решение за заделяне на сума от допълнителното им възнаграждение, с която да се подпомагат членове на БАН, изпад-нали в тежко положение. комп.

29.10.1998

1
992

Писмо до И. Димитров от ръководството на БАН с приложен “Въпросник”, който трябва да бъде попълнен във връзка с годишния отчет за дейността на Събранието на акаде-миците и член-кореспондентите. комп.

3.01.2001

1
Сподели с приятели:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница