Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница13/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25

3.4. Покани до Илчо Димитров


993

Покани до И. Димитров за заседания на Общото събрание на БАН. маш, комп. 5 док.

29.07.1984

19.05.19945
994

Покани до И. Димитров за събрание на Отделението за обществени, хуманитарни науки и изкуства съм БАН. комп., 7 док.

2.12.1993

4.11.19967
995

Покани до И. Димитров за тържествени общи събрания и чествания на годишнини на БАН и 24 май. печ., комп., 7 док.

16.10.1991

24.05.199918
996

Покани до И. Димитров за мероприятия в други институти на БАН. печ., комп.6 док.

4.10.1994

18.05.199911ІV. ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

1. Удостояване на Илчо Димитров с почетни звания


997

Почетен диплом за удостояване на И. Дими-тров със званието “Заслужил гражданин І степен” на гр. Станке Димитров. печ., рък.

6.05.1979

1
998

Карта на И. Димитров за удостояване с почетното звание “Заслужил гражданин на гр. Станке Димитров”. печ., рък.

3.02.1981

2
999

Свидетелство за награждаване на И. Дими-тров с юбилеен паметен знак “25 години Център за подготовка на космонавти – СССР” печ., руски ез.

1.08.1985

1
1000

Грамота от Общинския народен съвет – гр. чипровци за награждаване на И. Димитров с почетен знак “Петър Парчевич”. печ.

1988

1


2. Член на Обществен фонд “Детство” и на фонд “13 века България”


1000 А

Бележка до И. Димитров от Христов в която му препоръчва Леда Милева за председател на Фонд “Детство”. рък.

1.07.1988

2
1001

Писмо и покана за свикване на национална конференция на Обществен фонд “Детство”; писмо за пресконференция; проект за прог-рама на конференцията; програма за благо-творителен концерт; проект на устав на фонд “Детство” и възпоменателна лента от конференцията, състояла се на 28.01.1989г. в София. печ., маш., 7 док.

.01.1989

10
1001 А

Писма до И. Димитров от Обществен фонд “Детство” с покани за заседание на Управи-телния съвет на фонда. маш., печ. 3 док

7.03.1991

30.04.19993
1002

Членска карта на И. Димитров за Обществен фонд “Детство”. печ., рък.

1993

1
1003

Свидетелства за дарение на И. Димитров за Обществен фонд “Детство”. маш. 3 док.

25.05.1995

14.02.19973
1004

Свидетелства за дарение на И. Димитров за Фонд “13 века България”. печ., маш. 3 док.

26.11.1982

.04.1988


3
1004 А

Писмо от И. Димитров до ръководството на Фонд “13 века България” с което призовава да се оповестяват публично даренията за фонда. маш., копие

27.09.1993

1
1005

Списък на членовете на Управителния съвет на фонд “13 века България”, резолиран от И. Димитров. маш., рък.

2.03.1995

13. Статии

3.1. от Илчо Димитров


1006

“Пътят на ръководителя” – статия от И. Димитров по случай рожденния ден на То-дор Живков, публ. “Народна култура” 36/ 1981г. печ.

4.09.1981

2
1007

“Пред паметника на Апостола” – статия от И. Димитров по случай 145-год. от рождени-ето на В. Левски, публ. “Народна култура” 29/1982г. печ.

16.07.1982

2
1008

“Дългът ни пред нейното дело”­ – статия от И. Димитров по случай 40-год. от рождени-ето на Людмила Живкова, публ. “АБВ” 30/1982г. печ.

.08.1982

2
1009

“Не снизхождение, а непримиримост” – ста-тия от И. Димитровв която критикува пиян-ството, публ. “Литературен фронт” /1982г. печ.

30.09.1982

1
1010

Оценка на И. Димитров за експозициите в новооткрития Национален исторически му-зей, публ. “Музеи и паметници на култура-та” 3/1984г. и чернова. печ., маш

1984

35
1011

“Завиден юбилей” – статия от И. Димитров, по случай 80-год. на акад. Димитър Косев. маш.

1984

6
1012

“Какво ме смая?” – писмо от И. Димитров, подписано с псевдонима Илия Янакиев, за занемарените гробове на герои от Април-ското въстание в Баташката черква, публ. “Народна култура”/1988г. печ.

28.10.1988

1
1012 А

Статия от И. Димитров за Людмила Жив-кова, публ. “Ден” 1/1990г. печ., фоток.

16.03.1990

1
1013

“Туристически маршрут из центъра на сто-личния град”­ – чернови на статия от И. Ди-митров, публ. “Отечествен вестник”/1990г. маш., рък. 2 док.

7.12.1990

2
1014

“Размишления насаме” – есе на И. Димитров за националното самочувствие на българска-та интелигенция. маш., чернова.

28.03.1989

43
1015

“Милост за старците” – чернова на статия от И. Димитров в която призовава за по-голяма толерантност към възрастните хора, публ. “Антени” 13/1989г. маш.

29.03.1989

3
1016

“Преди всичко нравственост” – чернова на статия от И. Димитров.маш.

.03.1989

4
1017

“Пак ли време разделно?” – чернова на ста-тия от И. Димитров, подписана с псевдони-ма Илия Янакиев, публ. “Поглед”/1989г. рък

.05.1989

9
1018

“Срещу произвола на историческата памет” – чернова на статия от И. Димитров, публ. “Поглед”/1989г. маш.

.12.1989

2
1019

“Истината за участта на писателя” – чернова на статия от И. Димитров за убийството на писателя Георги Марков. маш.

.06.1990

3
1020

“Правата на личността и свободата на печата” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 197/1990г. печ.

17.10.1990

1
1021

“Да пребъде духът ти!” – поздравление от И. Димитров по случай 80-год. на акад. Петър Динеков, публ. “Труд”/1990г.

19.10.1990

1
1022

“За светско българско училище” – статия от И. Димитров, публ. “Култура” 44/1990г. и чернова. печ., маш., 2 док.

2.11.1990

4
1023

“Всичко за човека?” – чернова на статия от И. Димитров, подписана с псевдонима Илия Янакиев , за моралните норми в държавата. маш.

{1990-1994}

2
1024

“Преименуванията – история и политика” – чернова на статия от И. Димитров за преи-менуванията на някой софийски улици, публ. “Черно и бяло” 2/1991г. маш.

.05.1991

6
1025

“Лесно ли е да си българин в България?” – статия от И. Димитров в която изразява без-покойството си за целостта на нацията, публ. “Земя” 115/1991г. печ.

21.06.1991

1
1026

“За телевизията и не само за нея” – статия от И. Димитров, публ. “Черно и бяло”. 8/1991 г.и чернова. печ., маш.

.07.1991

5
1027

“Автоюбилейно или размишления за нашето време” – статия от И. Димитров, публ. “Ду-ма” 200/1991г. печ.

.08.1991

3
1028

“А би трябвало да крещим” – статия от И. Димитров в която се възмущава от тежкото положение на старите хора в страната, публ. “Антени”/1991г. и чернова. печ., маш.

4.12.1991

3
1029

Чернова на “За да ни има” – сборник статии от И. Димитров за националната политика. маш.

1991

206
1030

“Улици с възстановени имена”­ –статия от И. Димитров за преименуването на някой со-фийски улици, публ. “Дума” 37/1992г. и чернова. маш. 2 док.

13.02.1992

6
1031

“Достойнството ни на човеци, самочувстви-ето ни на българи”­ – статия от И. Димитров за ниското национално самочувствие на българите, публ. “Дума” 133/1992г. и черно-ва. печ. 2 док.

4.06.1992

1
1032

“За националното ни самочувствие и дос-тойнство” – статия от И. Димитров, публ. “Земя”/1992г. печ.

20.08.1992

1
1033

“Старата, новата” – статия от И. Димитров по повод настъпващата 1993г., публ. “Ве-черни новини”/1993г. печ.

5.01.1993

1
1034

“След кражбата и лъжата най-лошото е непризнателността” – статия от И. Дими-тров в която изразява неодобрението си от отричането на образователната система по време на тоталитаризма, публ. “Континент” /1993г. и чернова. печ., маш. 2 док.

22.04.1993

5
1035

“За наука неподвластна на политиката” – чернова на статия от И. Димитров, писана за “Дума”. маш.

.04.1993

4
1036

Обръщение на български учени и общес-твеници, сред които и И. Димитров, в което се противопоставят на намаляването на учебните часове по българска история и ли-тература, публ. “Учителско дело” 20/1993г. печ.

19.05.1993

1
1037

“Не на ембаргото” – призив до президента, премиера и председателя на НС от учени и общественици сред които и И. Димитров срещу ембаргото към бивша Югославия, публ. “Зора” 33/1993г. печ.

17.08.1993

1
1038

“Юбилей без фанфари” – чернова на статия от И. Димитров по повод 60-год. на бившия премиер Георги Атанасов, публ. маш.

.08.1993

2
1039

“Противопоставянето е вредно за нацията” – статия от И. Димитров, публ. “Зора”/1993г. печ.


5.10.1993

2
1040

“Паметта като поука” – статия от И. Дими-тров за разстрела на яташките деца в Ястре-бино, публ. възпоменетелен вестник “Ястре-бино”/1993г. печ.

16.10.1993

2
1041

“Може ли да се живее вечно” – статия от И. Димитров за възродителния процес, публ. “Бюлетин на Комитета за човешките права НРБ” 3/1993г. печ.

.10.1993

5
1042

“Няма у нас народ, по-голям от нашия” – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1993г. печ.

12.11.1993

1
1043

“Фарисеите в храма” – статия от И. Дими-тров за проблемите в българското образова-ние, публ. “Дума”/1994г. печ.

27.01.1994

1
1044

“За паметника на Стамболов в София” – ста-тия от И. Димитров, публ. “Дума”/1994г и чернова. печ. маш. 2 док.

4.02.1994

3
1045

“Нито сме излишни, нито сме обречени” – статия от И. Димитров по повод 3 март, публ. “Дума”/1994г. печ.

2.03.1994

1
1046

“Риданията на Шиндлер” – статия от И. Димитров с отзив за филма на Стивън Спилбърг “Списъкът на Шиндлер”, публ. “Дума” /1994г. и чернова печ. 2 док.

1.04.1994

1
1047

“Най-българският празник” – чернова на статия от И. Димитров за 24 май. маш. и публ. “Дума” /1997г. 2 док.

21.05.1994

24.05.19973
1048

“Да информираш – значи да знаеш повече от нас” – статия от И. Димитров, подписана с псевдонима Илия Каменов, за невярна информация, подавана в медиите, публ. “Ду-ма” /1994г. печ.

26.07.1994

1
1049

“Църквата е призвана да дава пример на единение, търпимост и човещина” – статия от И. Димитров, публ. “Континент”/1994г. печ.

26.07.1994

1
1050

“Загива най-драгоценният ни капитал” – статия от И. Димитров за кризата в българ-ското образование, публ. “Дума”/1994г. печ.

10.09.1994

1
1051

Апел на българските интелектуалци, между които и И. Димитров, за мирно разрешаване на кюрдския проблем в Турция, публ. “Авеста” 1/1994г. печ.

.09.1994

1
1052

“Бъдещето ни като народ и държава зависи от самите нас” – статия от И. Димитров, публ. “Не-да-Черноморие”/1994г. печ.

18.11.1994

1
1053

“Убива се най-ценното – интелектът” – ста-тия от И. Димитров, публ. в неизвестен вестник. печ.


{.11.1994}

1
1054

“Паметник на първоучетеля” – статия от И. Димитров по случай 8 декември, публ. “Ду-ма” 283/1994г. печ.

8.12.1994

1
1055

“Талантът, опитът, мъдростта на пенсионе-рите са богатство за нацията” – статия от И. Димитров, публ. “Трета възраст” 26/1995г. печ.

.05.1995

1
1056

“В Европа никой не се отказва от нацио-налното си самочувствие” – статия от И. Димитров, публ. “Македония” 36/1995г. печ.

13.09.1995

1
1057

“Оше веднъж за свирчовщината” – статия от И. Димитров, подписана с псевдонима Илия Каменов, в която се възмущава от освирква-нето на политиците, присъствали на юби-лейния спектакъл по случай 60-год. на опер-ния певец Никола Гюзелев , публ. “Дума” /1996г. печ.

9.10.1996

1
1058

“Българското образование се африканизира” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 213/ 1997г. печ.

12.09.1997

1
1058 А

“Фондация Европейски социални ценности” – статия от И. Димитров и М. Манева, публ. “Информационен бюлетин на ВС на БСП”

/1997г. печ..11.1997

16
1059

“И “Отворено общество” си намери майсто-ра” – статия от И. Димитров, подписана с псевдонима Илия Каменов, в която крити-кува изявите на политолога Ивгений Дайнов, публ. “Дума”/1998г. печ.

7.02.1998

1
1060

“Образователни контакти със съседите – защо не” – статия от И. Димитров в която призовава за коректност в опитите за сът-рудничество в просветната сфера между България и Турция, публ. “Труд”/1998г. печ

12.04.1998

1
1061

“Кой се страхува от светите солунски братя?” – статия от И. Димитров в която изказва съжалението си от липсата на мани-фестации по случай 24 май, публ. “Сега” /1998г. печ.

26.05.1998

1
1062

“Похвално слово за човека, гражданина, учения” – статия от И. Димитров по повод 80-год. на акад. Кирил Василев, публ. “Ду-ма” 145/1998г. печ.

27.06.1998

1
1063

“Възхваляван и отричан” – статия от И. Ди-митров по повод смъртта на Тодор Живков, публ. “Дума” 148/1998г. и чернова. печ., 2 док.

10.08.1998

3
1064

“Отношението на българина към кумирите” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 192/ 1998г. печ.

26.08.1998

1
1065

“Паметник в прослава на робството” – ста-тия от И. Димитров по повод предложе-нието да се издигне паметник на англий-ските войници, загинали край Варна по време на Кримската война, публ. “Дума” 244/1998г. печ.

28.10.1998

1
1066

“Ще замени ли вероучението научния кому-низъм в школото” – статия от И. Димитров, публ. “Труд”. печ.

{1998-1999}

1
1067

“Закриването на университет е удар върху интелекта на нацията” – статия от И. Дими-тров за закриването на Славянския универ-ситет, публ. “Монитор”/1999г. печ.

10.03.1999

1
1068

“Христос не разруши храма заради фарисе-ите” – статия от И. Димитров в която проте-стира против затварянето на Славянския университет, публ. “Български писател” 12/1999г. печ.

24.03.1999

1
1069

“Размишления на съвременника – година по-сетне” – статия от И. Димитров по повод 1 год. от смъртта на Тодор Живков, публ.

.08.1999

1
1070

“Неговият урок” – статия от И. Димитров по повод смъртта на Петър Младенов, публ. “Стандарт” 2695/2000г. печ.

5.06.2000

1
1071

“Смущения в нощния покой” – статия от И. Димитров, подписана с псевдонима Илия Янакиев, в която се възмущава от шума в нощните заведения, публ. “Дума”/2000г. печ

6.07.2000

1
1072

“Латиницата няма да ни направи повече ев-ропейци” – статия от И. Димитров, публ. “Труд”/2000г. печ.

19.11.2000

1
1073

“Нужно ли е вероучение в българското учи-лище” – статия от И. Димитров, публ. “Ду-ма”/2000г. печ.

9.12.2000

1
1074

“Начало и продължение” – чернова на статия от И. Димитров за света през новото хилядо-летие. маш.

{2000}

3
1075

“Лицемерието на фарисеите” – статия от И. Димитров, подписана с псевдонима Илия Янакиев, в която изразява възмущението си от кощунството с паметни дати и имена от българската история, публ. “Дума”/2001г. печ.

26.02.2001

1
1076

“Пак школски нововъведения” – статия от И. Димитров в която се противопоставя на идеята в училищата да се въведе експери-ментално религиозно обучение, публ. “Ду-ма” /2001г. печ.

3.05.2001

1
1077

“Безсмислен спор срещу насъщна потреб-ност” – статия от И. Димитров срещу идеята на австрийски учен кирилицата да се замени с латиница и споровете по този въпрос в страната, публ. “Труд”/2001г. и чернова. печ. маш., 2 док.

4.06.2001

5
1078

“Непримиримият” – статия от И. Димитров по повод 70 год. от рождението и 1 год. от смъртта на проф. Николай Генчев, публ. “Република” 13/2001г. печ.

21.11.2001

1
1079

“Ученият във времето си” и “Творец, борец и родолюбец” – чернови на статии от И. Ди-митров по повод 70-год. от рождението на проф. николай Генчев. маш., 2 док.

{11.2001}

12
1080

“Българският Валенберг ли е Димитър Пе-шев” – статия от И. Димитров в отговор на статията на А. Макаркин за спасяването на българските евреи “Димитър Пешев е бъл-гарския Валенберг”, публ. “Дума” /2001г. печ., 2 док.

.12.2001

2
1081

“Национална добродетел, политическа съоб-разителност и човешко достойнство” – чер-нова на статия от И. Димитров в която изра-зява задоволството си от статията, публ. в “Дума” /2001г. “Русия призна – Димитър Пешев е българският Валенберг” за спасява-нето на българските евреи през Втората световна война. маш.

.12.2001

2
1082

“Национална мисия и гражданска толеран-тност” – чернова на статия от И. Димитров за мястото на българската църква в държав-ния живот. маш.

б.д.

3
1083

“Бегъл спомен” – чернова на статия от И. Димитров за проф. Тодор Боров. маш.

б.д.

2
1084

“Не е време за сваляне на паметни плочи” – статия от И. Димитров в която се противо-поставя на предложението за свалянето на паметните плочи във фоайето на СУ, посве-тени на загиналите студенти-антифашисти, публ. “24 часа”. печ.

б.д.

1
1085

“Против кощунството” – чернова на статия от И. Димитров с която призовава да се прекратят политическите акции, провежда-ни на националните празници. маш

б.д.

2
1086

“От училището преди всичко зависи бъде-щето на нацията” – чернова на статия от И. Димитров, в която коментира предложени-ята на правителството за промени в прос-ветното дело. маш.

б.д.

2
1087

“Медии и пропаганда”­ – статия от И. Ди-митров. печ.


б.д.

1
1088

“Преустройството е преди всичко нравстве-ност” – чернова на статия от И. димитров, подписана с псевдонима Илия Янакиев за нуждата политиката да се подчинява на нравствеността. маш.

б.д.

6
1089

“Пиянството – този страшен враг…” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

б.д.

5
1090

“Един призив към националната телевизия и националното радио” – чернова на статия от И. Димитров, подписана с псевдонимя Илия Янакиев с апел в медиите да се обръща повече внимание на културата, а не само на политиката. маш.

б.д.

2
1091

“Титломания” – чернова на статия от И. Ди-митров за употребата на аристократически титли в българското общество и публ. “Ве-черни новини”/1993г. маш., печ., 2 док.

б.д.

3
Сподели с приятели:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница