Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница14/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25

3.2. за Илчо Димитров


1092

“И. Димитров за победния щурм и великия прелом” – статия, публ. “Труд”/1984г. печ.

7.09.1984

1
1093

“Грешките на И. Димитров” – статия на Д. Ст. Димитрова и И. М. Бистри, публ. “Трибуна”/1991г. в която авторите разясня-ват правилото за привеждане на датите от стар в нов стил. печ.

.11.1991

1
1094

“Академичните босове вдигат рамене”- ста-тия на Зара Енчева, публ. “Вечерни нови-ни”/1992г. за писмото на И. Димитров до председателя на БАН в което се интересува какви постъпки е направиля Академията за арестуваните нейни членове Йордан Йотов и Стоян Михайлов. печ.

4.11.1992

14. Интервюта с Илчо Димитров


1095

“Самопреценката” – интервю с И. Дими-тров, публ. “Работническо дело”, в което отговаря на въпроси, свързани с правилната оценка на личността и професионализма у хората. печ.

13.03.1983

1
1096

“Между спечеленото и загубеното” – интер-вю с И. Димитров за ролята на съвременната жена , публ. в “Жената днес” 6/1985г. и отзиви на читатели за интервюто, публ. в бр. 12/1985г. печ. 2 док.

.06.-.12.

1985


3
1097

Разговор на Христо Спиров с И. Димитров по повод статия, публ. “Московские новос-ти” 19/1988г. на тема “Трагедията на черве-ната армия”. комп.

1988

6
1098

“Елин Пелин четем не защото е академик...” – интервю с И. Димитров, публ. “Дума” 155/ 1992г. печ.

30.06.1992

1
1099

“Шишмановата анкета, повторена 100 години по-късно” – интервю с И. Димитров, публ. “Труд” /1993г. печ.

22.09.1993

1
1100

“България заслужава най-доброто на което сме способни” – интервю с И. Димитров, публ. “Уа”/1994г. печ.

.10.1994

1
1101

“Търсим това, което обединява” – интервю с И. Димитров, публ. “Дума” 186/1997г., в което представя целите на фондация “Евро-пейски социални ценности”, чийто предсе-дател е той. печ.

12.08.1997

1
1102

“Пет годишните трябва да тръгват на училище” – интервю с И. Димитров, публ. “Сега” /1997г. печ.

4.12.1997

1
1103

“Акад. И. Димитров: По-добре да напишем обща песнопойка” – интервю с И. Дими-тров, публ. “Стандарт”/1998г. по повод предложението на министъра на образова-нието В. Методиев да се напише обща история на България и Турция. печ.

13.04.1998

1
1104

“За прехода и за себе си” (23 въпроса към видни български интелектуалци) – отговори на И. Димитров на анкета на Наташа Мано-лова. маш.

11.06.1998

3
1105

“Акад. И. Димитров плюс син и дъщеря. В нашето семейство не се хвалим” – интервю с И. Димитров, синът му проф. Иван Илчев и дъщеря му Ралица Димитрова, публ. “168 часа”. печ.

.04.2001

15. Кореспонденция

5.1 От Илчо Димитров


1106

Писмо от И. Димитров до вдовицата на Стойчо Мошанов с поднесени съболезнова-ния за неговата смърт и отговор на М. Мо-шанова до И. димитров. маш., рък., 2 док.

5.08.1975

20.08.19753
1107

Писма от И. Димитров до гл. редоктор на в. “Труд” в които възразява срещу отпечатан във вестника разговор със него, за който не е бил уведомен и срещу некоректно помества-не на негови статии във вестника и др.. маш, копия. 6 док.

14.07.1979

25.01.20028

подробно описание на пис-мата по фишове

1108

Писмо от И. Димитров до Людмила Живко-ва в което и благодари за поздравленията, отправени по случай 50-я му рожден ден. маш., копие.

5.06.1981

1
1109

Писмо от И. Димитров до председателя на СБЖ – Веселин Йосифов в което изказва възмущението си от начина по който някой вестници печатат негови статии. маш. копие


2.08.1982

2
1110

Писмо от И. Димитров до председателя на ЦК на борците против фашизма и капита-лизма Владимир Бонев, в което му излага мотивите си за написване на очерка “Проф. Богдан Филов и неговия дневник”, за който получава много критики от активни борци и писмо от проф. Людмила Стефанова до Вла-димир Бонев в което споделя мнението си за очерка на И. Димитров и апелира активните борци да не гледат на този очерк като реаби-литация на Б. Филов. маш., 2 док.

18.03.1984

21.03.19845
1111

Писмо от И. Димитров до гл. редактор на сп. “Общество и право” в което изказва възму-щението си от начина по който редакцията на списанието е изопачила негово интервю. маш.

14.10.1985

3
1112

Писмо от И. Димитров до Йотов с предло-жение някой ритуали като заря-проверка и клетва да се провеждат по-рядко, тъй като се банализира тяхното въздействие. маш.

6.03.1988

2
1113

Писма от И. Димитров до Българска телеви-зия относно некоректно излъчено негово интервю; за грешките, правени от тв. воде-щите и за промонархическата пропаганда в телевизията и радиото. маш., копия, 3 док.

10.09.1989

20.08.19936

подробно описание на пис-мата по фишове

1114

Писма от И. Димитров до редакциите на в. “Единство”, “Репортер”, “Република”, “24 часа” и др. относно публикуване на негови статии, изплащане на хонорари, критики, отправени от страниците на вестниците към него и др. маш., комп., копия. 12 док

17.03.1990

27.08.200112

подробно описание на пис-мата по фишове

1115

Писмо от И. Димитров до акад. В. Топенчаров с благодарност за предоставе-ния том с мемоарите му. маш., копие.

17.03.1990

1
1116

Писмо от И. Димитров до Обществения съ-вет за честин избори в което се отказва от членството си в него поради безпринцип-ност от страна на членовете му. маш., копие.

13.06.1990

1
1117

Писмо от И. Димитров до проф. Ж. Сталев, председател на ЦИК, в което изразява възхищението си от почтенността му. маш., копие

20.06.1990

1
1118

Писмо от И. Димитров до Вагенщайн по по-вод негово интервю пред “Еврейски вест-ник” за антиеврейските настроения в Бълга-рия. маш., копие

17.08.1990

1
1119

Писмо от И. Димитров до президента на Турция Тургут Йозал по повод посещението му в България. маш., копие. и публ. “Дума” 109/1991г. 2 док.

20.04.1991

24.04.19918
1120

Писмо от И. Димитров до Владимир Зарев с молба да го уведомява, когато материалите му няма да бъдат отпечатвани в сп. “Съвре-менник”. маш., копие

26.06.1991

1
1121

Писма от И. Димитров до редакцията на в. “Дума” с което ги уведомява да преведат негов хонорар от статия на Обществен фонд “Детство”, излага факти около закупуването на вилата му, с предложения за теми, които да се застъпят във вестника и с отказ за сътрудничество. маш. копия. 6 док.

1991

5.09.20006

подробно описание по фишове

1122

Писмо от И. Димитров до акад. Кирил Васи-лев, повод за което е откъс от дневникът на Василев, публикуван в книгата му за “Фа-шизма” на Ж. Желев. В писмото се изясня-ват въпроси около историята с книгата на Ж. Желев “Фашизмът”. маш., копие

24.01.1992

3
1123

Писмо от И. Димитров до директорката на Историческия музей в Кърджали в което и изразява подкрепата си за наименованиет она музея. маш., копие

23.03.1992

1
1124

Писма от И. Димитров до председателя на БАН в които настоява да се застъпи за арес-туваните по политически причини членове на академията Стоян Михайлов и Йордан Йотов и отговор на акад. Малиновски. маш., копие. 3 док.

16.09.1992

10.11.19923
1125

Писмо от И. Димитров до Общинския съвет на Пловдив с което ги приветства за избора на деня на Съединението за празник на града и напомня, че то трябва да се чества не на 6 септември, а на 18. маш., копие

20.01.1993

1
1126

Писма от И. Димитров до кметовете на Со-фия, Ал. Янчулев и Ст. Софиянски, относно вредните порядки на гражданите в София и отговори от тях. маш, комп, 4 док.

15.09.1993

31.07.19964

подробно описание по фишове

1127

Писмо от И. Димитров до македонския исто-рик и общественик Коста Църнушанов във връзка с негово интервю, публ. “Континент” от 22.10.1993г. маш., копие.

25.10.1993

1
1128

Писмо от И. Димитров до Академичния форум за национална политика с което се оттегля от ръководството на форума. маш.

3.01.1994

1
1129

Писмо от И. Димитров до президента на Франция Ф. Митеран по повод второто му посещение в България и отговор от канцела-рията на президента комп., фр. ез. 2 док.

10.01.1994

1.04.19944
1130

Писмо от група интелектуалци, между които и И. Димитров до президента на Франция Ф. Митеран, с молба да съдейства бившия министър председател Георги Атанасов, който е осъден, да бъде преместен в по-добри условия заради здравословното му състояние. маш., копие

17.01.1994

2
1131

Писмо от И. Димитров до президента Желю Желев с молба да помилва осъдения бивш министър председател Георги Атанасов. маш., копие

1.04.1994

3
1132

Писма от И. Димитров до президента, пре-миера и председателя на НС в които пред-лага Съединението и обявяването на незави-симостта да се честват по нов стил. комп., копия. 3 док.

7.04.1995

726.08.1998
6

подробно описание по фишове

1133

Писмо от И. Димитров до премиера Жан Виденов с предложение за награждаване с орден на баба Ванга заради голямото и об-ществено влияние през последните години. комп., копие

5.07.1995

1
1134

Писмо от И. Димитров до директора на Уни-верситетско издателство за преиздаване на негова книга. рък.

27.12.1995

1
1135

Писмо от И. Димитров до премиера Жан В-иденов в което съветва да не се шаблони-зират и политизират честванията на нацио-налните празници. маш., копие

5.03.1996

1
1136

Писмо от И. Димитров до папа Йоан Павел ІІ с молба да приема на аудиенция майката и сестрата на Сергей Антонов и да им окаже помощ. комп., бълг. ез, итал. ез.

12.06.1996

3
1137

Писмо от И. Димитров до Управителния съ-вет на Федерацията за приятелство с Русия и народите от ОНД в което дава оставката си като член на съвета. маш., копие

10.07.1997

1
1138

Писмо-обръщение от 21 български интелек-туалци, между които и И. Димитров до пре-зидентите на България и Русия с апел за подобряване на българо-руските отношения. комп, копие.

.10.1997

3
1139

Писмо от И. Димитров до генералния дирек-тор на UNESKO относно включването в дневния ред на следващата генерална кон-ференция на предложението за честване на 700-год. от създаването на Османската империя. англ. ез., комп., копие.

.10.1997

5
1140

Писмо от И. Димитров до Общобългарския комитет “В. Левски” в което изказва мнение-то си за организирания Великденски кон-церт в подкрепа на идеята на президента П. Стоянов за възстановяване на единството на Българската православна църква и уведомя-ва, че вече не желае да бъде член на Комите-та. Към писмото е приложена и програма за концерта. маш, копие, печ. 2 док.

21.04.1998

3
1140 А

Писмо от И. Димитров до Петър Генов в ко-ето дава пояснения за своя статия, свързана с имотите на Симеон ІІ. маш., копие

26.06.1998

2
1141

Писмо от група интелектуалци, между които и И. Димитров до редакцията на в. “Ду-ма”относно слово, произнесено на траурния митинг по повод смъртта на Тодор Живков. комп., копие.

10.08.1998

1
1142

Писмо от И. Димитров до Съвета на учреди-телите на фондацията “Европейски духовни ценности” в което подава оставката си по здравословни причини. маш., копие

26.08.1998

1
1143

Писмо от И. Димитров до английския прес-толонаследник принц Чарлз в което истори-чески обосновава неуместността да се издигне във Варна паметник на английските матроси, починали от холера по време на Кримската война. комп., копие

24.09.1998

2
1144

Писмо от И. Димитров относно кандидат-стването на италианския премиер Силвио Берлускони за телевизионна честота в България. маш., копие

27.10.1998

1
1145

Писмо от И. Димитров до президента П. Стоянов с разяснение, че ХХІ век започва през 2001, а не през 2000г. и отговор от президентската канцелария. маш.,2 док

23.07.1999

3
1146

“Българската съдба” – отворено писмо от И. Димитров до премиера Иван Костов, публ. “Български писател” 1/2000г., което засяга въпросът за българското образование. маш.,

11.01.2000

1
1147

Писмо от И. Димитров до ИБ на БСП с предложение БСП да организира честване на 80-год. на поета Валери Петров. маш., копие

24.01.2000

1
1148

Писмо от И. Димитров до Р. Любомирова от издателство “Тилия” във връзка с отпечат-ване на негова книга. маш., копие

22.03.2000

1
1149

Писма от И. Димитров до гл. редактор на в. “168 часа” Николай Пенчев, по повод публи-кация във вестника за княгиня Мария Луиза, в която той е посочен като един от враговете и посочва някой фактологически грешки в публ. във вестника “официална биография на Симеон ІІ”. маш., копие, 2 док.

12.05.2001

20.07.20013
1150

Писмо – обръщение, подписано от видни ин-телектуалци, между които и И. Димитров в което се осъждат промените в българската образователна система, които ощетяват обу-чението по българска литература и история. маш., копие

б.д.

3
Сподели с приятели:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница