Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница15/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25

5.2. До Илчо Димитров


1151

Поздравителни картички до И. Димитров по различни поводи от Р. Грозков, проф. Ал. Ничев, Людмила Живкова, проф. Николай Мигун, д-р Гордев, проф. Тадеуш Василев-ски, д-р К. Харалампиев и сем. Ефремови. рък, бълг. ез., руски ез. България, Беларус, Германия. 10 док.

15.10.1979

20.12.199913

подробно описание по фишове

1152

Писма до И. Димитров от граждани в които изказват мнението си за негови статии, кни-ги и интервюта и копия на отговори на И. Димитров. маш., рък., 41 док.

18.01.1981

9.11.200175

подробно описание по фишове

1153

Писма до И. Димитров по въпроси с истори-ческа тематика и копия на отговори на И. Димитров. маш., рък. 25 док.

20.10.1982

19.12.200094

подробно описание по фишове

1154

Писма до И. Димитров от главни редактори на български вестници и списания относно публикуване на негови статии и интервюта. маш., рък. 19 док.

1.03.1983

28.07.200031

подробно описание по фишове

1155

Писмо до И. Димитров от зам. председателя на Комитета за култура с което го кани за консултант на българо-съветския филм “Мъгливи брегове” и мнение на И. Дими-тров за сценария на филма. маш., 2 док.

16.02.1984

23.02.19844
1156

Писма до И. Димитров от граждани с молби за помощ и с мнения и предложения по раз-лични въпроси. рък., маш., 21 док.

13.04.1984

23.07.199934

подробно описание по фишове

1157

Писмо до И. Димитров от директора на Дирекция “Библиотеки” - Смолян с което му благодари за изнесен доклад за антифа-шистката борба в България, изнесен на окръжна научно-практическа конференция, проведена в Смолян. маш., Смолян

15.09.1984

1
1158

Писма до И. Димитров от акад. Петър Дине-ков в които дава предложение за честването на 1100-год. от смъртта на Методий и благодари за оказаното му внимание по повод 80-год. му юбилей. рък. София, 2 док.

30.01.1985

23.10.19905
1159

Писма до И. Димитров от ученици от Балчик с молба да разкаже спомени за създаването на ДПО “Септемврийче” и отговор на И. Ди-митров. рък., маш., Балчик, София 3 док.

.02.1985

3
1160

Писма до И. Димитров от граждани, които подкрепят позицията му по въпроса за турското малцинство в България и ролята на ДПС. рък., маш., 27 док.


22.04.1985

.02.1995


95

подробно описание по фишове

1161

Писмо до И. Димитров от подготвителния комитет на ХІІ Световен фестивал на мла-дежта и студентите с което го канят за учас-тие и списък с почетните гости, между които е и И. Димитров. маш., руски ез., бълг. ез.

12.07.1985

2
1162

Писмо до И. Димитров от проф. Стефанос Пападопулос от Гърция в което го инфор-мира, че по време на конгреса по история на Турция, състоял се в Анкара, се е провеж-дала организирана кампания срещу България във връзка с турското малцинство у нас. маш., бълг. ез., Янина

6.10.1986

2


1163

Писма до И. Димитров от граждани с поз-дравления по различни поводи. рък., маш. 9 док.

6.11.1986

.05.1998


11

подробно описание по фишове

1164

Писма до И. Димитров от граждани в които е упрекван за политическата си принадлеж-ност. маш., рък. 4 док.

18.06.1990

14.08.19949

подробно описание по фишове

1165

Писмо до И. Димитров от писателя Йордан Вълчев в което му пише за образованието в българските училища и го критикува за изданието му “Дневникът на Б. Филов”. маш., София

24.08.1990

3
1166

Писмо до И. Димитров от доц. Захари Заха-риев, председател на Инициативната група за учредяване на Фондация за социално-политически изследвания, с предложение да подкрепи идеята и да се включи в Съвета на фондацията и отговор на И. Димитров.

10.12.1990

3
1167

Писмо до И. Димитров от Общинския наро-ден съвет на с. Кирково, Хасковско с молба за съдействие за отпускане на средства от фонд “13 века България”. маш.

17.12.1990

1
1168

Писма до И. Димитров от Койчо Митев от Габрово по исторически и политически въп-роси и с апели за запазване на музея на Образованието към Априловската гимназия. маш., рък. Габрово, 9 док.

4.03.1991

14.08.199718
1169

Писма до И. Димитров от граждани, които го поздравяват за откритото му писмо до президента на Турция Торгут Йозал. рък., маш., 5 док.

25.04.1991

2.05.19919

подробно описание по фишове

1170

Телеграми до И. Димитров от министъра на народната просвета, от общинския съвет на БСП в Кърджали, от катедрата по история на България в СУ и от сем. Узунови с поздрав-ления за неговата 60 годишнина. печ., 4 док.

3.06.1991

4
1171

Писмо до И. Димитров от проф. Мария Мол-дованова относно публикуваните му автою-билейни размишления по повод 60-та му годишнина. рък.

12.08.1991

2
1172

Писмо до И. Димитров от проф. Асен Хад-жийолов в което го поздровява за негова ста-тия, публ. във в. “Дума” рък., Тулуза

10.09.1991

1
1173

Писмо до И. Димитров от Съюзът на тракий-ските дружества в България с приложена Декларация по повод създалата се ситуация след изборите на 13.10.1991г. и отговор на И. Димитров. маш. 3 док.

13.10.1991

21.10.19913
1174

Писмо до И. Димитров от Л. Бумбалов от сдружение “България – Италия” с благодар-ности за съгласието на И. Димитров да учас-тва в симпозиум за историята на католичес-ката църква в България. маш

2.03.1992

1
1175

Писмо до И. Димитров от Atsuko Yamamoto, кореспондент на японско списание в което му благодари за интервюто, дадено по маке-донския въпрос. комп., англ. ез., Лондон

10.03.1992

1
1176

Писмо до И. Димитров от Пенка Касабова с покана да участие на събрание за възстано-вяване на “Фондация за предучилищно образование”. комп., София

5.06.1992

2
1177

Писмо до И. Димитров от Стефан Добринов с молба за съдействие за образуване на ини-циативен комитет за честване на 70-год. от смъртта на митрополит Методий Кусев. рък.

10.07.1992

1
1178

Писмо до И. Димитров от бившия премиер Георги Атанасов, писано от затвора, с молба да му помогне в изложението му пред съда с историческите факти за други политически процеси, водени в страната. рък.

16.08.1992

2
1179

Писма до И. Димитров от председателя на Федерацията за приятелство с народите на Русия и ОНД с покани за участие в меропри-ятия и в заседания на управителните органи. маш., комп., 7 док.

18.12.1990

3.07.19978

подробно описание по фишове

1180

Новогодишна картичка до И. Димитров от Стоян Овчаров, писана в ареста, за проб-лемите с освобождаването му от ареста и за политиката на България по въпроса за бъл-гарските турци. рък.

22.12.1992

2
1181

Писмо до И. Димитров от Мирослав Севли-евски от Българското сдружение за честни избори и граждански права с което го уведомява за организиран семинар на тема “Европейската конвенция за правата на човека и българското право” с приложен проект за програма на семинара. комп.


.05.1993

5
1182

Писмо до И. Димитров от С. Русев, директор на SIBAL, в което изпраща въпросник за динамиката на българо-гръцките отношения и отговор на И. димитров. маш., 2 док.

28.06.1993

4.07.19936
1183

Писма до И. Димитров от Фондация “Елена и Иван Дуйчеви” с покани за участие в съб-рания на управителния и орган. маш., 4 док.

24.07.1993

20.12.19945
1184

Писма до И. Димитров от проф. Христо Панайотов по лични въпроси, с информация за негов разговор с княгиня Мария-Луиза и за антиправителствена реч на българския посланик в Канада. маш., рък. 3 док.

24.08.1989

6.04.19953
1185

Писмо до И. Димитров от Клуба за дружба със страните от ОНД в Бургас, относно студентската стачка. маш., Бургас

24.01.1994

1
1186

Писмо до И. Димитров от Комитета за под-готовка на Събора на културата на духовно сродните източнохристиянски народи в кое-то го уведомяват за това как ще протече събора в Белград и с покана за участие на български интелектуалци. комп.

29.01.1994

2
1187

Писма до И. Димитров от проф. Спас Т. Райкин по злободневни въпроси в страната и с изпратени негови книги и статии. комп., Пенсилвания, САЩ, 5 док.

10.02.1994

24.03.199724
1188

Писмо до И. Димитров от Боян Ботйов с по-кана за учредяване на национална фондация “Хр. Ботйов”. комп.

20.03.1994

1
1189

Писмо до И. Димитров от председателя на общобългарския комитет “В. Левски” проф. Дойно Дойнов, с покана за участие в отчетно – изборно събрание. комп.

26.04.1994

1
1190

Писмо до И. Димитров от Ст. Николов с покана за участие в национална конферен-ция на тема “Заплахи за демокрацията”. комп.

11.05.1994

2
1191

Писмо до И. Димитров от Централния съвет на Българския антифашистки съюз с покана за участие в Националния комитет за чес-тване 50-год. от победата над монархо-фашизма. маш.

28.06.1994

1
1192

Писмо до И. Димитров от Посолството на Румъния с покана за участие в честване на 115-год. от установяване на дипломатически отношения между България и Румъния. маш.

5.09.1994

1
1193

Писмо до И. Димитров от Синдикален ака-демичен съюз с покана за участие в Наци-онална кръгла маса “Науката днес, България утре”. маш.


.10.1994

1
1194

Писмо до И. Димитров от Националния ко-митет за изграждане на паметник на Ст. Стамболов, с което го молят да вземе учас-тие със статия в подготвяния юбилеен вест-ник. маш.

{1994}

1
1195

Писмо до И. Димитров от Велко Вълканов, председател на Национален обществен ко-митет за честване на 50-год от 9 септември, в което го кани на среща-отчет. маш.

1994

1
1196

Писмо до И. Димитров от проф. Борис Бо-ровски с молба да подкрепи изборът му за академик. комп.

23.04.1995

2
1197

Писмо до И. Димитров от Българската соци-ологическа асоциация в което го канят на VІІ конгрес на БСА. комп.

23.06.1995

1
1198

Писмо до И. Димитров от Българския евро-атлантически разузнавателен форум с по-кана за лекция на ген. Маркус Волф. печ.

19.07.1995

1
1199

Писмо до И. Димитров от проф. Е. Голо-вински с покана за участие на среща-разговор вав Федерацията на дружеството за разпространение на знания. маш.

2.11.1995

1
1200

Писмо до И. Димитров от Сдружение “Бъл-гария - Италия” с покана за участие в сим-позиум на тема “Българи в Италия и италианци в България – приноси”. маш.

16.01.1996

2
1201

Писмо до И. Димитров от Американския биографически институт с което го уведо-мяват, че е предложен за включване в шес-тото издание на “5000 личности на света” и го молят да изпрати биографични данни. комп., англ. ез., Ралей, САЩ, 3 док.

9.05.1997

3
1202

Писмо до И. Димитров от председателя на Общинския съвет на БСП в Шумен с покана за официално представяне на книгата му “Превратът и една година по-късно” в Шу-мен, поради големия интерес към нея от чле-новете на БСП в града. маш.

15.06.1998

1
1203

Писмо до И. Димитров от директора на 1 СОУ “П. Славейков” с което го кани на честването на 120-год. на училището. комп.

5.02.1999

1
1204

Писмо до И. Димитров от Народната биб-лиотека “Св. Св. Кирил и Методий” с което му благодарят за дарени негови книги. маш.

20.04.1999

1
1205

Писмо до И. Димитров от Американския би-ографичен институт, с което го уведомяват, че е номиниран за “мъж на годината”. комп., англ. ез.

20.10.2000

2
1206

“Академик Илчо Димитров и още нещо...” – писмо от Ричард Доу във връзка с подго-товката на юбилеен сборник по случай 70-год. на И. Димитров, в което той споделя прекрасното си мнение за него и отговор на И. Димитров. маш.

31.03.2001

2
1207

Писмо до И. Димитров от д-р Петер Бахмай-ер от Австрия с коментар за мемоарите му “Всичко тече...” и по др. въпроси. рък., бълг. ез., Санкт Пьолтен

8.11.2001

1
1208

Писмо до И. Димитров от Атлантическия клуб с покана за годишната външно-полити-ческа лекция на президента Ж. Желев. маш.

б.д.

1
1209

Писмо до И. Димитров от Августин Пейчи-нов с което го кани на благотовителен бал на фондацията си и и отговор на И. Димитро. Има приложени и проспекти и програма на бала. комп, печ., маш., 10 док.

б.д.

10
1210

Писмо до И. Димитров от фондация за хрис-тиянска архитектура и изкуство “Н. Фичев – З. Зограф” в което му благодарят за това, че е станал учредител и дарител на фондацията. маш.

б.д.

16. Покани, програми, сценарии и речи на Илчо Димитров за тържествени и юбилейни чествания и др.


1211

Покани и програми за тържествата, посве-тени на 1300-год. от създаването на Българ-ската държава; статии и интервюта с И. Ди-митров по този повод; грамота на И. Дими-тров за заслуги към честването на юбилея; удостоверение за награждаване на И. Дими-тров с юбилеен медал “1300 години Бълга-рия” и др. док., свързани с честването. печ., маш., 14 док.

.05.1980

28.01.1982104
1212

Покани до И. Димитров за тържествени чествания на национални празници, юбилеи и др. 24 док.

27.05.1983

.02.2002


24
1213

Речи на И. Димитров, произнесени на годишнини по повод чествания на Левки и Ботев, Съединението, Илинденско-преобра-женското въстание, 3 март и др. 8 док.

19.02.1985

23.12.1996
63

подробно описание по фишове

1214

Препис от решение на ЦК на БКП с което И. Димитров се определя за докладчик на митинга, посветен ан 800-год. от въстанието на Асен и Петър; словото на И. Димитров; писмо с отзив за произнесеното слово и снимка от честването на 800-год. от въстанието на Асеневци, проведено във В. Търново на 2.11.1985г. печ., маш., 4 док.

2.11.1985

18.11.19854
1215

Сценарии, програми, решения, и материали от тържествени чествания на Съединението, Априлското и септемврийското въстание, 9 септември, годишнини на БАН и др. меро-приятия, където И. Димитров взема участие. печ., маш., 10 док.

1985

4.09.199838

подробно описание по фишове

1216

Програма на българо-английски симпозиум по обществознание, състоял се в Благоев-град 14-21.09.1985г. печ., брошура

.09.1985

8
1217

Възпоменателни некролози по повод годиш-нини от смъртта на акад. Петко Стайнов, проф. Коледаров и баба Ванга и реч на И. Димитров, произнесена на погребението на В. Ризов. печ., маш., 5 док.

1973

19.09.20007
Сподели с приятели:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница