Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница16/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25

7. Материали на политически и обществени организации, покани, програми и материали от конференции


1218

Програми, устави, декларации, обръщения към нацията и др. док., изпратени на И. Ди-митров от различни обществени и полити-чески формирования и сдружения. печ., маш., 33 док

1990

1999


33

подробно описание по фишове

1219

Писма, брошури, програми и др. док. на Транснационалната радикална партия, из-пратени на И. Димитров. печ., комп., бълг. ез., англ. ез., 35 док.

1992

1996


35

подробно описание по фишове

1220

Покани до И. Димитров за приеми и кок-тейли в чуждестранни посолства. печ. руски ез., фр. ез., англ. ез., нем. ез., бълг. ез. 39 док.

1989

2001


39

подробно описание по фишове

1221

Покани до И. Димитров за изложби, кон-церти, базари, премиери на книги и др. печ. 69 док.

1981

2001


69

подробно описание по фишове

1222

Покани до И. Димитров за юбилейни годиш-нини и възпоменания на обществени лич-ности. печ., комп., маш. 23 док.

1989

2002


23

подробно описание по фишове

1223

Покани до И. Димитров за мероприятия, организирани от политически и обществени организации и сдружения. маш., комп. 11 док.

1991

1998


11

подробно описание по фишове

1224

Покани до И. Димитров за учредителни и редовни събрания на Общобългарски коми-тет “В. Левски”, Фондация “Св. Кл. Охрид-ски”, Фондация “Н. Фичев – З. Зограф” и др. 15 док., комп., печ.

1990

2001


15

подробно описание по фишове

1225

Покани до И. Димитров за участие в конфе-ренции, семинари, кръгли маси и др. на обществена тематика. комп., печ. 35 док.

1985

2000


35

подробно описание по фишове

1226

Материали от конференции, семинари и дискусии на обществена тематика. маш., комп., печ. 14 док.

1986

1996


14

подробно описание по фишове

1227

Брошури по различни поводи. печ. 14 док.

1986

2000

подробно описание по фишове
8. Колекция от вестници и списания


1228

Колекция от вестници. печ. 30 док

1966

2002

подробно описание по фишове

1229

Колекция от списания. печ. 26 док.

1965

1997

подробно описание по фишове

1230

Колекция от юбилейни вестници, издавани по различни поводи. печ. 21 док

1934

1998

подробно описание по фишове

1231

Колекция от първи броеве на вестници и списания. печ. 144 док.

1968

2001

подробно описание по фишове

1232

Страници от вестници и изрезки на ста-тии.печ. 73 док.

1980

2002

подробно описание по фишове
9. Общи


1233

Членска карта ни И. Димитров от Българ-ското историческо дружество. печ. рък.

21.12.1965

3
1235

Делегатска карта на И. Димитров за конгрес на Българските профсъюзи. печ.

.04.1987

2
1236

Мнение на И. Димитров относно необходи-мостта от създаването на Съюз на научните работници в България. маш.

30.01.1989

2
1237

Декларация на Българското сдружение за честни избори, в чийто обществен съвет вли-за И. Димитров, за дейността на сдружени-ето по време на парламентарните избори през м. юни 1990г. комп.

12.06.1990

2
1238

Призовка за И. Димитров от Софийския градски съд по делото “Академичен форум”. печ., рък.

20.11.1991

1
1239

Обръщение на И. Димитров, акад. Н. Тодо-ров и ст.н.с. М. Калонкин към гражданите на Дупница, в което ги уведомяват за срещата си с кмета на града по въпроса за съдбата на паметниците в града. комп.

10.06.1992

2
1240

Обръщение на интелектуалци, сред които и И. Димитров, до управляващите институции в страната с апел за защита на единството на Българската православна църква. комп.

{1992}

2
1241

Призовка за И. Димитров от Главна проку-ратура по следствено дело №5/1992г. маш.

29.01.1993

1
1242

Изложение на И. Димитров за липсата на български исторически издания на чужди езици, които да формират положителни наг-ласи на западната интелигенция по Балкан-ския въпрос. маш.

б.д.

2V. ПАРТИЙНО-ПОЛИТИЧЕСКА ДЕЙНОСТ

1. Член на БКП и БСП

1.1. Общи


1243

Членска книжка на И. Димитров от БКП. печ., рък.

17.05.1979

7
1244

Делегатска карта на И. Димитров за ХІІ конгрес на БКП. печ., рък.

.03-.04.

1981


2
1245

Резолюция на ХІІ конгрес на БКП във връзка с 25-год. на Априлския пленум на ЦК на БКП от 1956г. печ., брошура

2.04.1981

23
1246

Препис на решение №246/27.05.1981г. на ПБ на ЦК на БКП с което И. Димитров е назна-чен за заместник-завеждащ отдел “Пропа-ганда и агитация” на ЦК на БКП. маш.

27.05.1981

1
1247

Списък на участниците в съвещание на секретарите на ЦК на комунистическите и работническите партии в социалистическите страни по международни и идеологически въпроси, проведено в Москва на 3 и 4.11. 1981г., където делегат е бил и И. Димитров. печ., брошура, руски ез.

.11.1981

13
1248

Препис от протокол №60/20.01.1982г. на Секретариата на ЦК на БКП с решение за включване на И. Димитров в състава на комисията по партийно – организационна и политическа работа към ПБ на ЦК на БКП. маш.

30.01.1982

2
1249

“За по-нататъшно усъвършенстване на идео-логическата работа в светлината на ХІІ конгрес на БКП” – доклад, изнесен от Алек-сандър Лилов пред националното съвещание с идеологическите кадри, състояло се на 15 и 16.04.1982г. печ., брошура

.04.1982

126
1250

Стенограма на слово на Т. Живков, произ-несена на обяд в Жерково по случай 40-год. от създаването на отряда Чавдар. маш.

30.05.1982

12
1251

Отчет за проведено проучване на обществе-ното мнение относно отзвука на речта на Т. Живков приз ХІV конгрес на ДКМС. маш.

31.05.1982

21
1252

Встъпително слово на Т. Живков пред засе-дание на ПБ на ЦК на БКП. маш.

5.10.1982

6
1253

Указания на Т. Живков за среща на която ще се разискват въпроси за турската етническа група в България. маш., фоток.

.07.1983

6
1254

Сигнална записка от И. Димитров като пър-ви зам. - завеждащ отдел “Пропаганда и аги-тация”, в която излага опасенията си от действията на виетнамските граждани, пре-биваващи в България. маш., копие

24.02.1984

2
1255

“За комплексно изследване на човека и по-специално на неговия мозък с оглед повиша-ване на интелектуалните възможности на личността и разгръщането на нейните твор-чески сили” – материали от заседанието на ПБ на ЦК на БКП от 17.10.1984г. печ., брошура

.10.1984

20
1256

Писмо до Т. Живков от гл. редактор на сп. “Комунист” в СССР с молба да напише статия за броя на списанието, посветен на 40-год. от победата на фашизма и 30-год. от създаването на Варшавския договор. (веро-ятно статията е писана от И. Димитров) маш., руски ез.

29.01.1985

1
1257

Препис от разпореждане №162/21.02.1985г. на Секретариата на ЦК на БКП с което се командироват в Чехословакия И. Димитров и Крум Василев със задача за информират ЦК на ЧКП за решенията на БКП във връзка с честването на 1100-год. от смъртта на Методий и за съгласуване на мероприятията по повод на годишнината; препис от реше-ние №175/25.02.1985г. на Секретариата на ЦК на БКП, в което се дават насоки как да се организира честването и отчет на И. Дими-тров и К. Василев за посещението им в Чехословакия. маш., 3 док.

21.02.1985

5.03.198512
1258

“За стила и методите на работата” – док-ладна записка на Т. Живков до ПБ на ЦК на БКП. печ., брошура

.04.1985

43
1259

Решение на ПБ на ЦК на БКП за утвържда-ване на Стопанския съвет при Министерския съвет. печ.

21.02.1986

10
1260

Входна карта на И. Димитров за Народното събрание. печ.

20.03.1986

1
1261

Членска карта на И. Димитров за ЦК на БКП. печ., рък.

.04.1986

1
1262

Бюлетина на И. Димитров като кандидат за депутат за ІХ ОНС от 110 Подковски избирателен район. печ.

.06.1986

1
1263

Карта на И. Димитров като депутат в ІХ Народно събрание. печ.

8.06.1986

2
1264

Удостоверение на И. Димитров за избран народен представител в ІХ ОНС. печ.

8.06.1986

1
1265

Меню от вечерята послучай 75-год. на Т. Живков. печ., рък.


7.09.1986

1
1266

Стенографски дневници от Първата сесия на ІХ ОНС. печ.

1986

85
1267

Докладна записка от акад. Николай Тодоров относно разговори за поста Генерален директор на UNESKO, проведени в Париж от 21 до 26.08.1986г. маш., копие

1986

15
1268

Телефонен указател на правителствената телефонна централа “Петолъчка”. печ.

.12.1987

72
1269

Стенографски запис от среща на Секрета-риата на ЦК на БКП с ръководители на сред-ствата за масова информация. печ.

29.02.1988

35
1270

“Някой проблеми и задачи във връзка с пре-устройството на духовната сфера” – съобра-жения на Т. Живков пред ПБ на ЦК на БКП и “За ускоряване на преустройството на духовната сфера” – решение на ПБ на ЦК на БКП. печ., брошура

.04.1988

82
1271

“Проблеми на преустройството и идеологи-ческата работа” – стенографски запис на лекция на Йордан Йотов. маш

1.10.1988

9
1272

Поверителна справка относно ролята на Светлин Русев за насаждането на монопо-лизъм в СБХи за създаването на т. нар. Ко-митет за защита на гр. Русе; справка относно екологичната обстановка в гр. Русе и мер-ките за нейното преодоляване; заключител-но изказване на Т. Живков на срещата с българските художници, състояла се на 2.03.1989г., където отправя критика към ръководството на СБХ и към ръководството на Министерството на културата, науката и просветата. комп, рък., печ. 4 док.

.03.1989

41
1273

Обръщение на Секретариата на ЦК на БКП до Областните и Общински комитети на БКП, до първичните партийни организации и до всички комунисти за състоянието на страната през 1989г. и за достойно посре-щане на 45-год. от 9 септември. печ., бро-шура.

13.07.1989

10
1274

Информация за решениета на ПБ и Секрета-риата на ЦК на БКП за м. юли, ноември и декември 1989г. печ., брошури, 3 док

.07.1989

.12.1989


88
1275

Есе на И. Димитров за преустройството в България. маш.

.08.1989

20
1276

Информация от И. Димитров в която излага впечатленията си за общественото настрое-ние на хората в смесените райони по време на възродителния процес. маш.

8.09.1989

7
1277

Разпределение за участие в събранията за запознаване с Бюлетините на ЦК на БКП.

8.09.1989

5
1278

Стенографски запис на заседание на ПБ на ЦК на БКП от 9.11.1989г., на което Т. Жив-ков подава молба за освобождаването му от поста генерален секретар на БКП. комп.

9.11.1989

51
1279

“Спонтанни мисли” – идеи и предложения от И. Димитров как трябва да се развива политиката на БКП в новата политическа обстановка в страната и какви трябва да бъдат позициите по наболелите за България въпроси. маш, рък., чернова.

19.11.1989

16
1280

“Гадания” – предложения на И. Димитров как трябва да се развиват БКП и БЗНС и , че трябва да има многопартийна система в страната. комп.

4.12.1989

5
1281

Обръщение на Секретариата на ЦК на БКП до комунистите, Първичните партийни организации и всички комитети на БКП за съдействие за запазване на благоприятната политическа и икономическа обстановка в страната. печ., брошура

7.12.1989

4
1282

Обръщение на члена на ЦК на БКП Огнян Дойнов до народните представители в което излага факти и посочва виновници за иконо-мическата криза в страната и изложение от Андрей Луканов до председателя на Народ-ното събрание, предизвикано от доклада на О. Дойнов. комп. 2 док.

13.12.1989

18.12.198912
1283

Програма за учредяване на Алтернативно социалистическо обединение (АСО) комп.

16.12.1989

3
1284

Бележки на И. Димитров за писмо до Андрей Луканов с насоки за политиката на страната и БКП. рък.

20.12.1989

3
1285

Слово, произнесено на митинг в Кърджали на 2.01.1990г. и на митинг в София на 4.01.

1990г., в което се осъждат решенията на пле-нума на ЦК на БКП от 29.12.1989г.; отво-рено писмо до Народното събрание, ЦС на Дружеството на филолозите-българисти и до Съюза на българските писатели от кърджа-лийската общественост относно правата на малцинствата и внасяне на законопроект за българския език; писмо до същите адресати от Дружеството на филолозите-българисти – клон Кърджали по същите проблеми. маш. 3 док..10.-.12.

1989


.01.1990

19
1286

Информация за срещата на председателя на Държавния съвет Петър Младенов с Михаил Горбачов, състояла се на 5.12.1989г. в Мос-ква. печ., брошура.


.12.1989

7
1287

Записи от митинги в София, състояли се на 7 и 8.01.1990г. против исканията на населени-ето с турско самосъзнание. маш., 2 док.

7.01.1990

8.01.199031
1288

Доклад до председателя на НС Ст. Тодоров и до председателя на ПГ на БКП А. Луканов от представители на ПБ на БКП (между ко-ито и И. Димитров), посетили Кърджали и др. населени места в Хасковска област на 4 и 5.01.1990г., в който се описват настроенията на българите и на българските турци в този регион. маш., копие

8.01.1990

5
1289

“Вместо изказване” – изложение на И. Ди-митров по националния въпрос. маш

10.01.1990

19
1290

Питане от И. Димитров в качеството му на народен представител до председателя на НС верни ли са твърденията, че през 1963г. българското държавно и партийно ръковод-ство е предложило на СССР България да стане негова 16 република. маш.

17.01.1990

2
1291

Призив от патриотичните сили в Кърджали към населението на града, в който се кри-тикува поведението на И. Димитров при посещението му в Кърджали на 29.12.1989г. маш., фоток.

.01.1990

1
1292

Чернова за реч на министър-председателя Г. Атанасов за политическата обстановка в страната, писана от И. Димитров. комп.

19.01.1990

7
1293

Титулна страница от в. “Работническо дело” на която е отразен ХІV извънреден конгрес на БКП. печ.

3.02.1990

1
1294

Квитанция на И. Димитров за внесени 300 лв. в полза на фонд “Предизборна кампания” на БКП. печ., рък.

28.03.1990

1
1295

Изложение от И. Димитров до председателя на Държавния съвет Петър Младенов по националния въпрос. маш.

15.02.1990

4
1296

Бюлетин на НС. печ., брошура

.04.1990

79
1297

Отговори на въпроси, зададени към незави-симия кандидат за народен представител – акад. И. Димитров. маш.

31.05.1990

3
1298

Предизборни плакати, брошури, изявления на пресслужбата на БСП в Кърджали и др. агитационни материали на И. Димитров, независим кандидат за депутат във ВНС от Кърджалийски избирателен район. печ., маш

.05-.06.

1990


29
1299

Чернова на реч на И. Димитров, произнесена на митинг в Кърджали при кандидатстването му за народен представител във ВНС. маш.

6.06.1990

11
1300

Бележка до И. Димитров от председателя на НС Ст. Тодоров с която го информира, че трябва да се направи изявление в което да се посочи, че председателите на комисиите за радио и телевизия могат да се освобождават от длъжност само от НС. маш.

22.06.1990

1
1301

Писмо до президента Ж. Желев от акад. Ди-митър Ангелов, председател на Академич-ния форум за национална политика, в което настоява за изготвяне на цялостна нацио-нална програма. маш.

10.01.1991

1
1302

Заповед на министар председателя Д. Попов за образуване на междуведомствена експер-тна комисия към МС, в чийто състав влиза и И. Димитров, която да разработи обобщен доклад относно претенциите от имуществен и финансов характер в отношенията между България и Турция. комп., препис

23.04.1991

3
1303

Програма на тържествата по случай “100-год. първа социалистическа сбирка”. печ.

.05.1991

3
1304

Документи по процесите срещу бившия ми-нистър-председател Георги Атанасов и бив-шия министър на икономиката и планира-нето Стоян Овчаров. маш, комп. 10 док.

24.09.1991

28.08.199553

подробно описание по фишове

1305

Плакат на БСП за среща с Валери Петров, акад. И. Димитров, проф. Георги Ралчев и доц. Захари Захариев в Разград. печ.

4.10.1991

1
1306

Проекти за предизборна платформа на кандидатите за президент и вицепрезидент на България акад. Бл. Сендов и доц. О. Сапарев. комп., 2 док.

1991

6
1307

Обръщение на националния комитет за защита на интересите на засегнатите от закона “Доган”. комп.

19.08.1992

1
1308

Даклад на проф. Захари Карамфилов, пред-седател на Националния статистически ин-ститут, за броя на загиналите по полити-чески причини лица за периода 1918-1992г. комп.

8.10.1992

3
1309

“България след президентските избори 1992г. – опит за анализ-прогноза на Центъра за социално-политически изследвания и подготовка на кадри”; “Перспектива за Бъл-гария”; “Доктрина за националната сигур-ност в България”; “Кадровата работа на БСП в новите условия – същност, състояние, перспективи” – брошури на БСП печ. 4 док.

1992

.06.1993


361
1310

Особено мнение на съдията Нено Неновски към решението по к.д. №32/1992г. по закона за рекомунизация на страната. комп.

22.02.1993

21
1311

Покани за заседания на Комисията за защита на конституционните права на гражданите и техните сдружения към ИБ на БСП с дневен ред и материали към тях. комп., 13 док.

1.03.1993

23.11.199317
1312

Деклараця на ИБ на ВС на БСП, написана от И. Димитров, в която се заклеймяват опити-те за отмяна на Наредбата-закон за съдене от Народен съд на виновниците за въвличането на България във Втората световна война. маш., чернова

7.10.1993

3
1313

Изложение на И. Димитров до ВС на БСП, в което представя своята гледна точка за преб-рояването на населението в Македонския край през 1946г. маш.

18.10.1993

3
1314

“Спрете гаврите” – протест на Партия Либе-рален конгрес, относно честването на 100-год. от убийството на Ст. Стамболов и при-съствието на него на членове на БСП. комп.

31.01.1994

1
1315

Решение на ВС на БСП за изготвяне на нов програмен проект на партията; обръщение към социалистите и симпатизантите на БСП за активна, съдържателна и толерантна идей-на дискусия по програмните проекти на БСП и проект за програма на БСП. комп., 3 док.

12.03.1994

17.05.199463
1316

Материали от първото заседание на кръглата маса “ Проблеми на науката и висшето обра-зование и задачите на БСП”. комп., 4 док.

17.03.1994

9
1317

“Видеозаписът на Евгени Михайлов и ек-спертизата за “танковата реплика” на прези-дента” – разказ на бившия министър на вът-решните работи ген. Ат. Семерджиев пред-ставящ неговата гледна точка за събитията от 14.12.1989г. маш.

.11.1994

20
1318

“Нови времена, нова България, нова партия” – проект за програма на БСП. печ., брошура

1994

111
1319

Проект за декларация на няколко полити-чески и обществени организации за оздравя-ване на политическия живот в страната. маш., копие

1994

2
1320

Програмна декларация на кандидата за ми-нистър-председател Жан Виденов и проект за гласуване от ВПС на декларация за със-тава на правителството на Жан Виденов. комп. 2 док.

22.01.1995

25
1321

“За дейността на правителството на Демок-ратичната левица” – брошура на БСП. печ.

25.01.1995

102
1322

Паметна записка до Кр. Премянов, зам. председател на ВС на БСП от Асен Захариев за негова среща със сътрудник от посолств-ото на Йемен в София. комп.

10.11.1995

2
1323

Решение на МС за тържествено честване на 50-год. от края на Втората световна война.

8.03.1995

1
1324

“Основни моменти на позицията на Бълга-рия по НАТО”; “Нов български план стопля отношенията с МВФ и Световната банка” – материали за заседания на МС.комп. 2 док.

13.03.1995

12.10.19955
1325

Паметна бележка за среща на министъра на търговията и външно-икономическото съ-трудничество К. Цочев с премиера на Русия В. Черномирдин. комп.

28.03.1995

5
1326

Становище на ПК “Екогластност” за член-ството на България в НАТО. маш.

.05.1995

1
1327

Информация до министър-председателя Жан Виденов от Националната комисия по цени-те към МС за състоянието на контрола върху цените на наблюдаваните от правителството стоки. комп.

17.05.1995

6
1328

Правителствена програма на БСП за периода 1995-1998г. печ., брошура

.05.1995

90
1329

Проект за протоколно решение на МС от-носно задълженията на представителя на държавата в “Топенерджи” АД и изпълни-телен директор на “Булгаргаз” ЕАД Ангел Попов. комп.

29.06.1995

2
1330

Наблюдение на заключителния митинг на СДС, проведен на 9.11.1995г. в София. комп.

9.11.1995

2
1331

Докладна записка от Гиньо Ганев, предсе-дател на Агенцията за българите в чужбина, в която го информира за срещите си с бълга-ри във Франция и Испания и за срещата си със Симеон ІІ. комп.

19.12.1995

6
1332

Докладни записки, справки от НСИ и стено-грами от НС относно житната криза и вотът на недоверие на правителството на Жан Виденов. комп., 20 док.

.12.1995

.01.1996


52
1333

Примерен план за структурата на Бялата книга по българския национален въпрос, писана от правителството на Жан Виденов. комп.

{1995-1996}

1
1334

Списък на министрите от кабинета на Жан Виденов и списък на членовете на МС, ръководния състав на министерствата и други ведомства. . рък., комп., 2 док.

{1995}

1996


27
1335

Докладна записка до ИБ на ВС на БСП относно състоянието и перспективите на Съюза на българските писатели. комп.

22.01.1996

5
1336

Извадка от новините по Националното радио за среща между президента Ж. Желев и лидера на СДС Иван Костов. комп.

22.01.1996

2
1337

Материали от закрито заседание на МС по присъединяването на България към НАТО, проведено на 2.02.1996г. комп., 4 док.

2.02.1996

13
1338

“Българската външна политика и бъдещето на Балканите” – реч на Министър-председа-теля Жан Виденов на прием с чужди посла-ници. комп.

7.02.1996

4
1339

Доклад от Жан Виденов за резултатите от посещението на българската правителствена делегация в Москва. комп.

15.03.1996

2
1340

Становище на Комисията по външна поли-тика, международни връзки и национална сигурност към ВС на БСП по “Проект за индивидуален документ за обсъждане с който България ще участва в засилен диалог с НАТО на основота на Проучването относ-но разширяването на съюза”. комп.

27.03.1996

2
1341

Меню от официална вечеря, дадена от пре-зидента Ж. Желев в чест на литовския президент. печ., руски ез.

10.04.1996

2
1342

Образец за подписване на споразумение между България и Македония, касаещо офи-циалните езици. маш., рък

.04.1996

2
1343

Подписка до председателя на НС за внасяне на проект за решение за гласуване на недо-верие на МС и мотиви към проекта. рък.,

4.06.1996

6
1344

Изказване на министър-председателя Жан Виденов в което очертава мерките за прео-доляване на кризата в страната. маш.

9.06.1996

10
1345

“Апел за спасение на България” от КНСБ. маш.

23.09.1996

2
1346

Платформа на кандидата за президент на България от БСП проф. Ив. Маразов; Бро-шура на предизборния щаб на БСП и доклад за проведените заключителни предизборни митинги на ОДС и БСП. печ., комп. 3 док.

.10.1996г.

53
1347

Предложение до ВС на БСП от Парламен-тарната група на демократичната левица за извършване на конкретни действия на пар-тията за преодоляване на кризата в страната. комп.

4.11.1996

6

1348

“Анализ на едногодишното управление на Демократичната левица и задачите в законо-дателната и изпълнителната власт през 1996 г.” печ., брошура

1996

26
1349

Факс до Управление Международни отно-шения с чернова на изказване на делегаци-ята на САЩ постоянния съвет на ОССЕ във връзка с обстановката в България и отгово-рът на българската делегация. Виена, комп.

17.01.1997

5
1350

Проектозакон за изменение на Наказателния кодекс. маш.


.01.1997

1
1351

Известие на програма “Хоризонт” на БНР от 6.02.1997г. за липсата на кворум в НС. комп.

6.02.1997

1
1352

Справки за стачните действия в училищата по региони за 4.02. и 3.03.1997г. и за прик-лючване на първия учебен срок в учили-щата. комп., 3 док.

4.02.1997

3.03.19977
1353

Списък на състава на служебното правител-ство на Стефан Софиянски. комп.

12.02.1997

1
1354

Оценка на правителството на Демократич-ната левица за 2-год. управление – материал за обсъждане от членовете на ВС на БСП. комп.

28.02.1997

6
1355

Основни критики и аргументи по тях за 2-год. управление на БСП. комп.

.02.1997

2
1356

Запис на среща-разговор, проведена на 9.06.1997г. в присъствието на С. Каракашева и М. Милев по повод публикация във в. “Земя” от 2.06.1997г. “Кръгът около Виде-нов се настани в хотел Масква” с гл. редак-тор на вестника. комп.

9.06.1997

5
1357

Социологическо изследване за мнението на българите за обедняването. комп., копие

.09.-.10.

1997


13
1358

“Евролява кулинария и екология” – чернова на статия от Жан Виденов в отговор на нападки на Ал. Томов и проф. Драгомир Драганов. комп., фоток.

.11.1997

3
1359

“Отново малко основания за оптимизъм” – отчет на ст.н.с. Н. Аврейски за първите 100 дни на правителството на ОДС и конкретно за дейността на МОН.

{1997}

12
1360

Проекти за резолюции на 43 конгрес на БСП за пеодоляване на кризата и утвърждаване на нова политическа линия; за овладяване на кризисните процеси и ускоряване на обнов-лението на БСП; за изход от кризата в пар-тията и обществото и за за преодоляване на кризата в БСП. комп., фоток. 4 док.

26.04.1998

5
1361

Записка на И. Димитров до членовете на ИБ на БСП с която изпраща план на свое изказване. маш.

11.05.1998

1
1362

“Откровенията и надеждата на Жан Виде-нов” – слово на И. Димитров, произнесено на премиерата на книгата “Отвъд политичес-кия театър през погледа на Жан Виденов”.

28.07.1998

2
1363

Обръщение на Сдружение Конституциона-лизъм и демокрация по случай 7-год. от приемането на конституцията. печ.

.07.1998

1
1364

Реч на Жан Виденов на събрание на “Открит форум” в която изразява тревогите си от процесите на разпад в левицата. комп.

.11.1998

8
1365

Изявление на говорителя на МВнР относно решението на Израел да бъдат свалени па-метните плочи, изразяващи благодарността на еврейския народ за спасяването на бъл-гарските евреи; обръщение но Кнесета на Израел, подготвено от българските депутати по този повод и изявление на интелектуалци от БСП по същия въпрос. комп., фоток. 3 док

{1999-2000}

2
1366

Приветствие до И. Димитров от предсе-дателя на ВС на БСП Г. Първанов и пред-седателя на градската организация на БСП в София Р. Овчаров и покана за празнична среща на 24 май. комп.

.05.2000

1
1367

Турският печат за т. нар. “Възродителен процес” (1984-1989). маш., копие

б.д.

26
1368

Закон за изменение и допълнение на Закона за народната просвета – проект на ДПС

б.д.

1
1369

Обръщение към депутатите от 36 ОНС от Българския комитет “Хелзински наблюда-тел” относно българо-гръцките отношения и българското малцинство в Гърция. комп.

б.д.

3
1370

Списък на състава на Комитета за култура. печ.

б.д.

2
1371

“Гражданското общество” – декларация на НС по националния въпрос. печ., копие

б.д.

1
1372

“Програмна декларация на ДПС в България” – критичен анализ от А. Първанов. маш.

б.д.

8
1373

Отзив на реч на Т. Живков за Априлската линия на БКП. рък., маш.

б.д.

8
1374

Проект ва БСП за “Харта на единството”. печ.

б.д.

1
1375

“Опитите на Турция да минира възродител-ния процес чрез интернационализиране на нейните претенции относно българите мю-сюлмани”. печ.

б.д.

23
1376

“Някой съображения на др. Т. Живков”. маш

б.д.

7
1377

Удостоверение на И. Димитров за избира-нето му за член на ВС на БСП. печ.

б.д.

1
1378

Пропуск на И. Димитров за ВС на БСП. печ.

б.д.

1
1379

Покани до И. Димитров за пленуми на ЦК на БКП. печ. 8 док.

4.07.1979

24.01.19908

подробно описание по фишове

1380

Покани до И. Димитров за приеми и коктей-ли по повод национални и партийни празни-ци. печ. 9 док

9.09.1985

23.05.20019

подробно описание по фишове

1381

Покани до И. Димитров за политически мероприятия, организиране от БКП и БСП. печ,. комп. 11 док.


11.07.1989

23.11.200011

подробно описание по фишове

1382

Покани до И. Димитров за партийни конфе-ренции. комп. 7 док.

3.10.1989

.11.1997


7

подробно описание по фишове

1383

Покани до И. Димитров за конгреси на БСП. печ. 5 док.

.06.1994

.05.2000


5

подробно описание по фишове

1384

Визитки на политически дейци. печ. 19 док.

б.д.

19

подробно описание по фишове

Сподели с приятели:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница