Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница18/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25
1454А

“Субективен поглед върху обективното развитие” – чернова на статия от И. Дими-тров за политическите промени в страната през ХХв. и за това как ги приема обик-новения човек. маш.

{1991}

10
1455

“Внимание – пантюркизъм!” – статия от И. Димитров в която изразява възмущението си от изявлението на Юнал Лютви от ДПС, че българите на са живели в робство в Осман-ската империя, публ. “Защо”/1992г. и черно-ва. печ., маш. 2 док.

8.01.1992

5
1456

“Кощунство върху народните страдания и жертви” – статия от И. Димитров за твърде-нията на Юнал Лютви от ДПС, че българите не са живяли в робство в Османската импе-рия, публ. “Земя”/1992г. печ.

9.01.1992

1
1457

“Писмо до един познат” – статия от И. Ди-митров за националния въпрос, публ. “Свят” /1992г. и чернова. печ., маш, 2 док.

9.01.1992

11
1458

“Крахът на сърбизацията. Признаването на Македония и нашата национална политика” – статия от И. Димитров, публ. “Земя” /1992г. и чернова. печ., маш, 2 док.

17.01.1992

6
1459

“Опозиция и управление” – статия от И. Димитров по повод отминалите президен-тски избори, публ. “Дума”/1992г. и черно-ва.печ., маш., 2 док.

23.01.1992

6
1460

“От признанието – нататък” – статия от И. Димитров във връзка с признаването на независимостта на Македония, публ.Дума” 27/1992г. и чернова. печ., маш., 2 док.

1.02.1992

7
1461

“За добросъседство – против “Пътя през Босфора”” – чернова на статия от И. Димит-ров за българо-турските отношения и публ. “Зора” 9/1993г. маш., печ.

.02.1992

2.03.19938
1462

“”Дума” е в опастност – демокрацията отстъпва пред тоталитаризма” – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1992г. печ.

5.03.1992

1
1463

“Продължава ерозията на българската на-ция” – статия от И. Димитров за опитите за македонизация и ислямизация в някой рай-они на страната, публ. “Наука и общес-тво”/1992г. печ.

16.03.1992

1
1464

“Доган – от Желев към Симеон. Защо?” – статия от И. Димитров, публ. “Земя”/1992г. печ.

24.03.1992

2
1465

“Главният въпрос” – чернова на статия от И. Димитров по повод споровете около форма-та на държавно управление в страната, публ. “Земя” 57/1992г. маш.

24.03.1992

4
1466

“Национален интерес и партийна изгода” – статия от И. Димитров за ролята на ДПС в политиката на страната, публ. “Дума”/1992г. и чернова. печ., маш., 2 док.

2.04.1992

11
1467

“И след решението на конституционния съд заблудата остава” – статия от И. Димитров за решението на съда да регистрира като партия ДПС, публ. “Дума”/1992г. и чернова. печ., маш., 2 док.

23.04.1992

3
1468

“Демократизиращ се тоталитаризъм или тотализираща се демокрация” – поредица от статии от И. Димитров, публ. “Дума” 101, 102 и 103/1992г. печ. 3 док.

28.04.1992

30.04.19922
1469

“Стожерът на Европа” – статия от И. Дими-тров за геополитическото положение на Бъл-гария, публ. “Континент”/1992г. и чернова печ., маш., 2 док.

8.05.1992

3
1470

“Спорни личности винаги ще има” – статия от И. Димитров, публ. “Факс”/1992г. печ.

9.06.1992

1
1471

“Преди всичко българи” – статия от И. Ди-митров за отношенията на България със съседите и др. Европейски страни, публ. “Земя” 115/1992г. и чернова. печ. маш. 2 док

12.06.1992

5
1472

“Свидетелства за преломно време” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

.06.1992

4
1473

“Политически расизъм ли?” – чернова на статия от И. Димитров в която критикува ограниченията, наложени на бивши дейци на БКП. маш.

27.07.1992

4
1474

“Изпитанието като урок” – статия от И. Ди-митров за отношението на Великите сили към войната в бивша Югославия, публ. “Вечерни новини” 155/1992г. и чернова. печ., маш, 2 док.

11.08.1992

1
1475

“Quo vadis, Bulgaria?” – статия от И. Дими-тров за политиката на страната след 10.11.1989г., публ. “Дума”191/1992г. печ.

11.08.1992

1
1476

“Жалбите и надеждите на Македония” – статия от И. Димитров, публ. “Вечерни новини”/1992г. печ.

18.08.1992

2
1477

“Националната политика” – статия от И. Ди-митров, публ. “Дума” 209/1992г. печ.

1.09.1992

1
1478

“9 септември – величав и анатемосван” – статия от И. Димитров, публ. “Вечерни но-вини”/1992г. печ.

2.09.1992

1
1479

“Да знаят нашите смъртни врагове сърбите.” – статия от И. Димитров за политическото положение в бивша Югославия, публ. “Кон-тинент”/1992г. печ.

7.09.1992

1
1480

“След реалния социализъм – реална демо-крация?” – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1992г. печ.

29.09.1992

2
1481

“Жените пред “Развигор” №1” – статия от И. Димитров за задържаниет в следствието бив-ши политици от БКП, публ. “Вечерни нови-ни” 201/1992г. печ.

14.10.1992

1
1482

“За кризата и изхода от нея” – статия от И. Димитров за кризата в страната, настъпила след вота на недоверие за правителството на Филип Димитров, публ. “Дума” 262/1992г. печ.

2.11.1992

1
1483

“България не би трябвало да влезе в Обща Европа през задния вход” – статии от И. Ди-митров, публ. “Континент”/1992г. печ., 2 док

19.11.1992

20.11.19922
1484

“Поглед отвън и отвътре” – статии от И. Ди-митров за политическите процеси в страна-та, публ. “Вечерни новини”/1992г печ.,2 док.

26.11.1992

27.11.19923
1485

“През горещата есен към мразовитата зима” – статия от И. Димитров в която призовава за национално съгласие и последователна външна политика, публ. “Зора”/1992г. печ.

1.12.1992

1
1486

“Синьото мнозинство създаде “лишенци” в родната наука” – статия от И. Димитров сре-щу закана за декомунизация в науката, публ.”Дума”301/1992г. печ.

17.12.1992

1
1487

“Парадоксална парламентарна процедура” –статия от И. Димитров за правителствената криза, публ. “Вечерни новини”/1992г.и чер-нова. печ., маш., 2 док.

22.12.1992

3
1488

“Открито писмо до кандидата за министър-председател на България” – статия от И. Ди-митров в която обръща внимание върху някой проблеми на националната политика, които новият премиер трябва да разреши, публ. “Континент”/1992г. печ.

22.12.1992

1
1489

“Националната политика в един преобра-зуващ се свят” – чернова на статия от И. Димитров, писана за “Факс”/1992г. маш.

.12.1992

9
1490

“Изселвания и политика” – статия от И. Ди-митров в която анализира корените на изсел-ническите вълни сред българските турци, публ. “Вечерни новини” 193/1992г. и черно-ва. печ., маш., 2 док.

1992

10
1491

“И демокрацията се оценява по делата” – ста-тия от И. Димитров в която изразява опасе-нията си от прекомерното развихряне на политически страсти в страната, публ. “Дума” 4/1993г. печ.

7.01.1993

1
1492

“Големите постижения са немислими без дързост и жертви, трезвата оценка е мерило-то” – статия от И. Димитров, публ. “Кон-тинент” 33/1993г. печ.

10.02.1993

1
1493

“Сянката на хегемонизма надвисва над Бал-каните” – статия от И. Димитров за опаст-ността от турска хегемония над балканските държави, публ. “Дума” 35/1993г. печ.

12.02.1993

1
1494

“Нататък – по нанадолнището” – статия от И. Димитров в която критикува политиката на ДПС, публ. “Вечерни новини” 47/1993г. и чернова. печ., маш., 2 док.

11.03.1993

2
1495

“Охлокрацията е антидемокрация” – статия от И. Димитров в която се възмущава от лумпенизирането на политическите митин-ги, публ. “Континент”/1993г. печ.

15.03.1993

1
1496

“Фантомът “комунизъм” и неговите жреци” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 69/1993г. и чернова. печ., маш., 2 док.

25.03.1993

1
1497

“Дисертантът на АОНСУ издава дивотии в Анкара” – статия от И. Димитров в която критикува книгата на Х. Мемишоглу “Стра-ници от историята на помашките турци”, публ. “Дума” 87/1993г.печ.

15.04.1993

1
1498

“Съвестта ни държи изпит пред конюк-турата” - статия от И. Димитров в която зак-леймява Закона за декомунизация на нау-ката, публ. “Дума” 93/1993г. печ.

23.04.1993

1
1499

“На балканските народи нов Берлински кон-грес не е нужен” – статия от И. Димитров за намесата на западните сили в конфликта в бивша Югославия, публ. “Дума” 101/1993г. печ.

4.05.1993

1
1500

“Декомунизацията в науката върлува” – статия от И. Димитров, публ. “Вечерни новини”/1993г. печ.

13.05.1993

1
1501

“Драмата на подборната демокрация” – статия от И. Димитров за липсата на поли-тическа толерантност в обществения живот, публ. “Дума” 113/1993г. печ.

18.05.1993

1
1502

“В Националния координационен съвет на СДС са правят на излъгани моми” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев в която критикува политическите методи на СДС, публ. “Вечерни новини” 120/1993г. печ.

24.06.1993

1
1503

“Монархизмът в политиката като отклоне-ние от проблемите в държавата” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 145/1993г. печ.

25.06.1993

1
1504

“Вятърните мелници на рекомунизацията” – статия от И. Димитров за политическия екстремизъм на партиите в България, публ. “Дума” 160/1993г. печ.

13.07.1993

1
1505

“Между отчаянието и надеждата” – статия от И. Димитров в която изразява опасенията си за целостта на нацията, публ. “Зора” 29/1993г. и чернова. печ., маш. 2 док.

20.07.1993

10
1506

“42-я премиер на България предопределен за оброк” – статия от И. Димитров в която осъжда съдебния процес срещу Георги Ата-насов, публ. “Вечерни новини” 143/1993г. печ.

26.07.1993

1
1507

“Преди четвърт век” – статия от И. Дими-тров по повод 25-год. от “Пражката пролет”, публ. “Култура” 33/1993г. печ.

13.08.1993

1
1508

“Отстъпничеството на се оправдава нито от конюктурата, нито от нормалното чувство за самосъхранение” – статия от И. Димитров, публ. “Континент” 189/1993г. печ.

16.08.1993

1
1509

“Да направим трезви изводи от миналото” – статия от И. Димитров, публ. “24 часа”/1993

г. печ.


30.08.1993

1
1510

“Ние и сърбите” – чернова на статия от И. Димитров, писана за “24 часа” маш.

30.08.1993

3
1511

“Изборите в Полша” – чернова статия от И. Димитров, маш.

.08.1993

2
1512

“Решаващата дума” – статия от И. Димитров в която се обявява против насилието и репресиите в българската политика, публ. “Дума” 221/1993г. печ.

22.09.1993

1
1513

“Кой ни е виновен за криворазбраната дип-ломация” – статия от И. Димитров за наме-сата на американския посланик във вътреш-ните дела на страната., публ. “Дума” 244/

1993г. печ.19.10.1993

1
1514

“Активистите на възродителния процес днес са най-яростните националисти” – статия от И. Димитров, публ. “Континент” 247/1993г. печ.

22.10.1993

1
1515

“В историята всичко може да възкръсне щом се появят условия” – статия от И. Димитров, публ. “Царски вести” 4/1993г. печ.

.11.1993

2
1516

“Народния съд – възмездие или отмъщение” – проект за декларация на ИБ на БСП по по-вод Наредбата-закон за съдене от Народния съд, предложен от И. Димитров, публ. “Право”/1993г. печ.

.12.1993

1
1517

“Монтгомери – Жириновски” – чернова на статия от И. Димитров за действията на посланика на САЩ в България У. Монтго-мъри и на руския политик Вл. Жириновски, чернова, маш., фотокопие.

{1993-1994}

5
1518

“Благоев и българската национална идея” – статия от И. Димитров, публ. “Вечерни но-вини”/1993г. печ.

1993

1
1519

“Македонският въпрос е повече от стого-дишен” – статия от И. Димитров, публ. “Вечерни новини” 94/1993г. печ.

1993

1
1520

“Политическото пространство на левицата” – статия от И. Димитров, подписана с псевдонима Илия Янакиев, публ. ”Дума”/ 1993г. печ.

14.12.1993

1
1521

“Мракобесие и херостратовщина” – статия от И. Димитров в която характеризира поли-тическия живот в страната, публ. Вечерни новини”13/1993г. и чернова. печ., маш., 2 док.

1993

6
1522

“От случая “Жириновски” до казуса “Монт-гомъри”” – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1994г. печ.

5.01.1994

2
1523

“Бедите на България са нереалното поста-вяне на целите и в престараването със средствата за тяхното осъществяване” – статия от И. Димитров, публ. “Конти-нент”/1994г. печ.

24.01.1994

1
1524

“Към балканската взаимност към европей-ската общност” – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1994г. печ.

18.02.1994

1
1525

“Босненската криза има и български измерения” – статия от И. Димитров, публ. “Континент”/1994г. печ.

25.02.1994

1
1526

“Размисли след студентсктата стачка” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” /1994г. и чернова. печ., маш., 2 док.

16.03.1994

6
1527

“Преоценката на Народния съд е стъпка към националното помирение” – статия от И. Ди-митров, публ. Континент”/1994г. печ.

23.03.1994

1
1528

“Патриоти и предатели” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” /1994г. печ

27.041994

1
1529

“Преводачот – тест към балканската полити-ка” – статия от И. Димитров за македонския език, публ. “Континент”/1994г. печ.

10.05.1994

1
1530

“Pax Аmericana?” – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1994г. печ.

9.06.1994

1
1531

“Безпринципността става принцип” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Каменов за позициите на СДС кога трябва да се правят избори в страната, публ. “Дума” /1994г. печ.

27.08.1994

1
1532

“Заклеймен “Възродителния процес” не бива да се замества с отродителен” – статия от И. Димитров, публ. “Континент”/1994г. печ.

29.08.1994

1
1533

“Гражданската, сиреч българо-българската война продължава” – статия от И. Димитров, публ. “Континент”/1994г. печ.

9.09.1994

1
1534

“Ужасът в ДС започна след смъртта на Г. Димитров” – статия от И. Димитров, публ. “168 часа”/1994г. печ.

.10.1994

1
1535

“Само демократичността на изборите ще бъде критерий за служебнато правителство” – статия от И. Димитров, публ. “Конти-нент”/1994г. печ.

28.10.1994

1
1536

“Националистическата карта в изборната борба” – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1994г. печ.

29.10.1994

1
1537

“Многострадалният македонски въпрос навлезе в четвъртата си фаза” – статия от И. Димитров, публ. “Континент”/1994г. печ.

18.11.1994

1
1538

“Тежко на победителите” – статия от И. Ди-митров за победата на БСП в парламен-тарните избори, публ. “Дума”/1994г. и чер-нова. печ. маш., 2 док.

.12.1994

7
1539

“Политическото пространство на левицата” – чернова на статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев за изборните успехи на левицата през 1994г. маш.

{1994}

3
1540

“Националната политика в условията на европейската интеграция” – статия от И. Ди-митров, публ. “Международни отношения” 2/1994г. печ.

1994

2
1541

“За националното ни самочувствие” – статия от И. Димитров, публ. “Международни отно-шения” 3/1994г. печ.

19941542

“Българофобията не стихва” – статия от И. Димитров за насажданата от ДПС българо-фобия, публ. “Зора”/1994г. печ.

1994

1
1543

“Пак за служебния кабинет” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 19/1995г.печ.

23.01.1995

1
1544

“ДПС се жалва в Страсбург” – статия от И. Димитров, публ. “Отечествен фронт”/1995г. печ.


2.02.1995

1
1545

“Доктринарство и реализъм” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Каме-нов в която критикува поведението на президента Ж. Желев спрямо правителство-то на БСП, публ. “Дума” 74/1995г. печ.

29.03.1995

1
1546

“Ще се превърнат ли Западните покрайнини в нов малък Македонски въпрос” – статия от И. Димитров за българското малцинство в Югославия, публ. “Континент” 192/1995г. печ.

18.08.1995

1
1547

“За мястото ни под слънцето” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янаки-ев за необходимостта България да не взима страна в противоречията на Великите сили, публ. “Дума” 211/1995г. печ.

8.09.1995

1
1548

“Да възстановим “Законът за особата” ли?” – статия от И. Димитров по повод недовол-ството на президента Ж. Желев от критиките на политическите сили към него , публ. “Дума” 246/1995г. печ.

19.10.1995

1
1549

“Парламентарна или президентска репу-блика?” – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1995г. печ.

23.11.1995

1
1550

“От една изборна кампания към друга” – статия от И. Димитров в която критикува опитите на пезидента Ж. Желев да подкопае управлението на левицата, публ. “Дума” 10/1996г. печ.

12.01.1996

1
1551

“Псевдодемократизъм срещу волята на избирателя” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев, насочена срещу действията на опозицията за насилствено сваляне на правителството на БСП, публ. “Дума” 20/1996г. печ.

24.01.1996

1
1552

“Участието ни в НАТО – на дневен ред” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев, публ. “Поглед” 15/1996г. печ.

16.04.1996

1
1553

“След еуфорията – разум” – статия от И. Ди-митров в която анализира политическата реакция в страната след поканата на руския президент Българие да се присъедини към един нов съюз, доминиран от Русия, публ.”Дума” 92/1996г. печ.

18.04.1996

1
1554

“Идеята за голяма Европа “от Ванкувър до Владивосток” плаши само параноиците” – статия от И. Димитров, публ. “Труд”/1996г. печ.

19.04. 1996

1
1555

“Предубеждение или невежество формират презрителните подмятания за България” – отворено писмо на И. Димитров до бившия премиер на Италия Силвио Берлускони в което изразява възмущението си от факта, че в Италия се използва понятието “български избори” като синоним на недемократични избори. печ.

26.04.1996

1
1556

“Правилата и изключението” – статия от И. Димитров по повод първото посещение на бившия цар Симеон ІІ в България, публ. “Дума” 128/1996г. печ.

1.06.1996

1
1557

“Клеветата за моето участие във възроди-телния процес” – статия от И. Димитров по повод критична публикация на проф. Л. Митрани по негов адрес, поместена в “Труд” на 4.06.1996г., публ. “Труд”/1996г. печ.

10.06.1996

2
1558

“Връщането към 1990г. е немислимо” – ста-тия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев в която призовава да не се допускат действия за свалянето на прави-телството в разрез с демократичните прин-ципи публ. “Дума” 133/1996г. печ.

7.06.1996

1
1559

“Кой измисля единици и нации” – статия от И. Димитров в която осъжда опитите за аси-милация чрез измисляне на несъществуващи нации, публ. “Дума” 152/1996г. печ.

29.06.1996

1
1560

“Геополитическа топонимия” – статия от И. Димитров в която критикува стремежът на Великите сили да манипулират Балканските държави в своя изгода, публ. “Дума” 164/

1996г. печ.13.07.1996

1
1561

“Еднолична власт или парламентарна репуб-лика” – копие на статия от И. Димитров, публ. “Земя” /1996г.печ.

17.07.1996

1
1562

“Свирчовщина” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев в която критикува цинизма в българската политика, публ. “Дума” 193/1996г. и чернова. печ., маш.2 док.

16.08.1996

4
1563

“Революционен дух обсеби демокрацията” – статия от И. Димитров за поляризацията на политическия живот в предизборна обста-новка, публ. “Дума” 198/1996г. печ.

22.08.1996

1
1564

“Деградация в политическите върхове” – статия от И. Димитровпротив издигането в политиката на посредствени личности, публ.”Дума” 218/1996г. печ.

14.09.1996

1
1565

“Съединението – без партийно оцветяване” – статия от И. Димитров, публ. “Труд” /1996 г.печ.

18.09.1996

1
1566

“Петър съвети плете” – статия от И. Димит-ров, подп. с псевдонима Илия Каменов в която коментира някой предизборни изказ-вания на кандидата за президент П. Стоянов, публ. “Дума” 227/1996г.печ.

25.09.1996

1
1567

“По делата – не по словата им ще ги поз-наете” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев в която крити-кува опитите на опозицията да оказва натиск за сваляне на правителството на БСП, публ. “Дума” 238/1996г. печ.

8.10.1996

1
1568

“Със сръдня държава не се управлява. Президентът Желев доказа, че за него демокрацията е само това, което отговаря на ограничените му представи” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янаки-ев, публ. “Дума”/1996г. печ.

28.10.1996

1
1569

“България и НАТО: за, против или как?” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 280/

1996г. печ.26.11.1996

1
1570

“Аристократите” – статия от И. Димитров за активните борци и влиянието им в БСП, публ. “Новини”/1996г. печ.

14-20.12.

1996


1
1571

“С партия се идва на власт, но не се уп-равлява” – статия на И. Димитров от повод отстраняването на Жан Виденов от пар-тийното ръководство, публ.“Труд”/1996г печ

19.12.1996

1
1572

“Генерации и личности, идеи и политика” – статия от И. Димитров за загубата на БСП на президентските избори и противоречията в партията, публ. “Дума” 302/1996г. печ.

21.12.1996

1
1573

“Новия пристъп на синия фанатизъм” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Каменов в която изразява възмущение-то си от нападението на сградата на парла-мента от протестиращи публ. “Дума” 12/ 1997 г. печ.

16.01.1997

1
1574

“Бъдещето е на скачащото общество” – ста-тия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Каменов в която упреква в демагогия лидерите на дясната опозиция, публ. “Дума” 25/1997г. печ.

31.01.1997

1
1575

“Хроника на току-що минали събития” –чер-нова на статия от И. Димитров за събитията около свалянето на правителството на БСП в началота на 1997г., маш.

.02.1997

8
1576

“Албанският пример” – статия от И. Дими-тров, подп. с псевдонима Илия Янакиев в ко-ято изказва несъгласие с твърдението на ня-кой политици, че България е по-изостанала и от Албания в държавното си развитие, публ. “Дума” 65/1997г. печ.

20.03.1997

1
1577

“За НАТО – истината, само истината, цялата истина” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 77/1997г. печ.

3.04.1997

1
1578

“Църковни разколници зоват за единение” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев в която критикува намесата на управляващите в църковните дела, публ. “Дума” 155/1997г. печ.

7.07.1997

1
1579

“Перестройката на Александър Атанасов” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Иля Джермански във връзка с изявленията на брата на убития експремиер Андрей Луканов, публ. “Зора” 30/1997г. печ.

16.09.1997

1
1580

“Преориентация и престараване” – статия от И. Димитров, публ. “Зора” 37/1997г. печ.

4.11.1997

2
1581

“На 10 ноември не се изключваше и кръв” – статия от И. Димитров за участието му в събитията около свалянето на Т. Живков, публ. “Труд”/1997г. печ.

9.11.1997

1
1582

“Похвала и заслуги” – статия от И. Дими-тров по повод посланието на президента на САЩ Бил Клинтън до българския президент П. Стоянов с похвала за ролята му за мир-ното разрешение на кризата около падането от власт на кабинета на Ж. Виденов, публ. “Зора” 40/1997г. печ.

25.11.1997

1
1583

“Гражданска война като шантаж и оправ-дание” – статия от И. Димитров в която осъжда насилственото сваляне от власт на правителството на Жан Виденов, публ. “Труд”/1997г.печ.

26.11.1997

1
1584

“Шантажът с възродителния процес” – ста-тия от И. Димитров за спекулирането с възродителния процес от някой политически кръгове, публ. “Зора” 43/1997г. печ.

16.12.1997

1
1585

“Хвалби по момчешки” – статия от И. Дими-тров за премиера Иван Костов,печ.

1997

1
1586

“Новият пристъп на реакцията” – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/1997г. печ.

1997

1
1587

“Раздухват шпиономанията” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янаки-ев. печ.

1997-1998

1
1588

“Каква е мисията на социалистическата опо-зиция в България” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” печ.

1997-1998

1
1589

“България и Русия – поуки от миналото, по-веля на настоящето” – статия от И. Дими-тров, публ. “Труд”/1998г. печ.12.01.1998

1
1590

“След разсекретяването на досиетата – разсекретяване на протоколите” – статия от И. Димитров, публ. “Пари”/1998г. печ.

14.01.1998

1
1591

“Битката за лявото пространство в миналото и днес” – статия от И. Димитров, публ. “Жарава” 3/1998г. печ.

18.02.1998

1
1592

“Преклонението към Русия е част от нашата душевност” – статия от И. Димитров, публ. “Софийски новини”/1998г. печ.

4.03.1998

1
1593

“Защо се забравя?” – статия от И. Димитров в която осъжда протестите от януари 1997г., публ. “Зора”8/1998г. печ.

10.03.1998

1
1594

“Методиев уволни професионалист без вина” – статия от И. Димитров в която осъж-да неправомерното уволнение на служител от МОН, публ. “Сега”/1998г.печ.

10.03.1998

1
1595

“Държавата и църквата – една печална тра-диция” – статия от И. Димитров, публ. ”Сега”/1998г.печ.

24.03.1998

1
1596

“Сините управляват самонадеяно и агре-сивно” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 86/1998г. печ.

16.04.1998

1
1597

“Няма основание за реституция на двор-ците” – статия от И. Димитров за имотите на бившия цар Симеон ІІ, публ. Дума” 109/1998 г. печ.

16.05.1998

1
1598

“Не сме ли и ние виновни” – статия от И. Димитров за управлението на правителство-то на ОДС, публ. “Сега”/1998г. печ.

18.05.1998

1
1599

“Превъплащенията на ДПС и новата мечта на Ахмед Доган” – статия от И. Димитров в която изразява позицията си против същес-твуването на ДПС, публ. “Труд”/1998г. печ.

21.05.1998

1
1600

“Сайбията” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев за поведението на премиера Ив. Костов, публ.“Дума”/1998 печ

23.05.1998

1
1601

“След Полански и Монтгомъри идва Хол-брук” – статия от И. Димитров по повод изявлението на американския дипломат Р. Холбрук, че България е заплаха за Македо-ния, публ.”Дума” 122/1998г. печ.

1.06.1998

1
1602

“От искрите – огънят, от огънят – пожарът” – статия от И. Димитров за българо-сръбски-те отношения, публ. “Дума” 150/1998г. печ.

3.07.1998

1
1603

“Защо напуснах ВС на БСП” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 156/1998г. печ.

10.07.1998

1
1604

“Спи ли той? Той не види ли?” – статия от И. Димитров в която критикува управле-нието на правителството на Ив. Костов, публ. “Зора”/1998г. печ.

6.10.1998

1
1605

“През 1990г. националното радио се държе-ше достойно” – статия от И. Димитров за намесата на властта в работата на медиите, публ. “Монитор”/1998г. печ.

24.10.1998

1
1606

“Македония нокаутира великосръбската агентура” – статия от И. Димитров относно изборните резултати в Македония, публ. ”Монитор”/1998г. печ.

3.11.1998

1
1607

“Грешна България! Грешни българи!” – ста-тия от И. Димитров в която критикува пуб-личните извинения заради възродителния процес на президента Стоянов и премиера Костов при посещението им в Турция, публ. “Монитор”/1998г. печ.

11.11.1998

1
1608

“Докъде можем да стигнем така?” – статия от И. Димитров в която критикува сервил-ното отношение на българските управлява-щи към Турция, публ. “Дума” 261/1998г. печ

17.11.1998

1
1609

“Паметниците на българо-българската вой-на” – статия от И. Димитров, публ. ”Дума” печ.

{1998}

1
1610

“Кабинетът на 120-летието” – чернова на статия от И. Димитровв която откликва на идеята на в. “24 часа” да се представи прави-телство, съставени от министри, участвали от Освобождението до сега. маш.

{1998}

3
1611

“Фондация “Бъдеще за съпругите” и други държавни благинки” – статия от И. Дими-тров, подп. с псевдонима Илия Каменов за фондациите на съпругите на премиера И. Костов, президента П. Стоянов и кмета на София Ст. Софиянски. печ.

{1998-1999}

1
1612

“Борбата срещу червените професори – срам за демокрацията” – статия от И. Димитров, публ. “Труд”/1998г. печ.

1998

1
1613

“Съдбата ни е отредила съседите, да живеем с тях в разбирателство” – статия от И. Ди-митров. печ.

{1998-1999}

1
1614

“Поредната визита на бившия цар в отечес-твото му не беше случайна” – статия от И. Димитров, публ. “Земя”/1999г. печ.

12.01.1999

2
1615

“Опитът за обединение на опозицията крие много въпросителни” – статия от И. Дими-тров, публ. “Континент”/1999г. печ.

28.01.1999

1
1616

“Ситни, дребни като...кобилчета” – пореди-ца от статии от И. Димитров в които крити-кува управлението на ОДС и положението в страната, публ. “Земя”/1999г. печ. 5 док.

11.02.1999

12.05.19995
1617

“България заслужава още 13 века” – статия от И. Димитров против частичното обезоръ-жаване на българската армия, публ. “Труд”/

1999г. печ.23.02.1999

1
1618

“Ще се поклони ли Демирел пред Баташката църква?” – статия от И. Димитров за посе-щението на турския президент в България, публ. “24 часа”/1999г. печ.

23.03.1999

1
1619

“Доктрина или партийна декларация” – ста-тия от И. Димитров по повод обществения дебат за написване на национална доктрина, публ.”Труд”/1999г., печ.

25.03.1999

1
1620

“Западът ни извива ръцете за Сърбия – ние го приемаме за ласка” – статия от И. Дими-тров за предостовянето на въздушен кори-дор за нападение на Сърбия, публ.”Мони-тор”/1999г., печ.

28.03.1999

1
1621

“Когато гори чергата на съседа...” – статия от И. Димитров в която изразява мнението си против военната операция на НАТО в Сърбия, публ. “Земя”/1999г., печ.

23.04.1999

1
1622

“Властта изпуска българския интерес” – статия от И. Димитров за участието на Бъл-гария в операцията на НАТО в Югославия, публ.”24 часа”/1999г., печ.

1.05.1999

1
1623

“Тони Блеър насилва историята” – статия от И. Димитров за посещението на английския премиер в България, публ.”24 часа”/1999г., печ.

20.05.1999

1
1624

“Маргарита Кобургготска не е българска царица” – статия от И. Димитров, публ. “24 часа”/1999г., печ.

22.08.1999

1
1625

“Стратегическото мнозинство срещу мно-зинството на народа” – статия от И. Дими-тров, публ. “Софийски новини”/1999г., печ.

29.10.1999

1
1626

“Европа: много въпроси, малко отговори” – статия от И. Димитров, публ. “Земя”/1999г., печ.

27.12.1999

1
1627

“Сладката заблуда” – статия от И. Димитров в която анализира европейската политика на България, публ. “Дума” 16/2000г., печ.

21.01.2000

1
1628

“”Наши” и “ваши”, сини и червени имаме синовен дълг” – статия от И. Димитров, публ.”Труд”/2000г., печ.

25.03.2000

1
1629

“Панев и паневщината. Десницата иска да заличи половината от съвременното същес-твуване на България” – статия от И. Дими-тров, публ. “Дума”/2000г., печ.

7.04.2000

1
1630

“Само сянката на Ивайло ли стряска? Костов търси повод за погром над опозицията” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев публ. “Дума”/2000г., печ.

2.05.2000

1
1631

“Историята учи, че никой не се учи от нея” – статия от И. Димитров за Втората световна война и последиците от нея в Европа, публ. “Стандарт”/2000г., печ.

16.05.2000

1
1632

“Законът и проблемът...” – статия от И. Ди-митров в която анализира политическата обстановка след вота на недоверия към правителството на ОДС, публ. “Нова зора”

/2000г. печ.30.05.2000

1
1633

“На кого пречи конституцията” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 125/2000г. печ.

31.05.2000

1
1634

“Нарцисизмът на премиера” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янаки-ев, публ. “Дума” 138/2000г., печ.

15.06.2000

1
1635

“Престараване, предубеждения, брътвежи...” – статия от И. Димитров за невежеството на някой политически и обществени личности, публ. “Дума” 168/2000г., печ.

20.07.2000

1
1636

“Pro domo sua. Комунизмът не е причина за разделянето на БРСДП както твърди В. Дърева” – статия от И. Димитров, публ. “Дума”/2000г., печ.

15.08.2000

1
1637

“На чужда сметка” – статия от И. Димитров в която засяга темата за децата на управля-ващите, учещи в чужбина, публ. “Дума”/

2000г., печ.16.08.2000

1
1638

“Умишлените подпалвачи” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Иля Джер-мански в която критикува невъзможността на правителството да се справи с пожарите в селскостопанските земи, публ. “Дума”/2000г

29.08.2000

1
1639

“СДС – авторитарна партия” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Иля Джер-мански, публ. “Дума” 278/2000г., печ.

28.11.2000

1
1640

“Политическите репресии” – статия от И. Димитров, публ. Дума”/2000г., печ.

10.12.2000

1
1641

“Незнание или манипулация” – статия от И. Димитров в която осъжда политизирането на общонационални прояви, публ. “Труд”/2001 печ.

3.01.2001

1
1642

“Партии по български” – статия от И. Дими-тров, публ. “Зора” 2/2001г. и чернова. печ.

9.01.2001

1
1643

“Криви сметки” – статия от И. Димитров в която анализира възродителния процес в България, публ.”Дума”/2001г.и чернова. печ.

24.01.2001

5
1644

“Живков поел лична отговорност за възро-дителния процес пред Политбюро” – статия от И. Димитров, публ. “Сега”/2001г., печ.

10.02.2001

1
1645

“Властта пак си играе с историята” – статия от И. Димитров, публ. “Труд”/2001г., печ.

22.02.2001

1
1646

“Посрещнахме като съюзници и немците, и руснаците” – статия от И. Димитров, публ. “Стандарт”/2001г., печ.

26.02.2001

1
1647

“Дрипльовци и богоравни” – статия от И. Димитров в която критикува управлението на дясното правителство, публ. “Дума” 58/

2001г., и чернова. печ., маш., 2 док.10.03.2001

10
1648

“Сигурност срещу суверенитет” – статия от И. Димитров за договореностите на Бълга-рия с НАТО, публ. “Земя”/2001г., печ.

13.03.2001

1
1649

“Който не умее да управлява – да отговаря” – статия от И. Димитров за престъпността, публ. “Труд”/2001г., печ.

22.03.2001

1
1650

“Авторитарна партия” – статия от И. Дими-тров, подп. с псевдонима Илия Янакиев за СДС, публ. “Дума”/2001, печ.

29.03.2001

1
1651

“Потупване по рамото” – статия от И. Дими-тров за срещата на върха на Европейската народна партия, публ. “Дума”/2001г., печ.

14.04.2001

1
1652

“Влиянието на кабинета у нас се стеснява” – статия от И. Димитров за кризата в прави-телството на Ив. Костов, публ. “Стандарт”

/2001г., печ.22.04.2001

1
1653

“Като пред избори” – статия от И. Дими-тров в която анализира политическата обста-новка в страната в навечерието на прик-лючилия мандат на 38 ОНС, публ. “Дума”

/2001г., печ.16.05.2001

1
1654

“Демокрация на българска почва” – статия от И. Димитров с анализ на политическата система след парламентарните избори, публ. “Дума”/2001г., печ.

23.06.2001

1
1655

“Не съм слугувал на МВР” – статия от И. Димитров в която опровергава обвиненията, че е бил сътрудник на Държавна сигурност, публ. “Труд” 173/2001г. и чернова. печ.маш 2 док.

30.06.2001

4
1656

“Апострофи” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Иля Джермански в която се критикуват изказвания на Методи Андреев, Ст. Софиянски и Теди Москов, публ. “Дума”

/2001г., и чернова. печ., маш., 2 док.3.07.2001

4
1657

“Каквото бъде времето такава ще е държава-та” – статия от И. Димитров насочена про-тив идеите за реставрация на монархизма в България, публ. “Сега”/2001г., и чернова. печ., маш., 2 док.

17.07.2001

4
1658

“Разминаването: партийното самодоволство и оценката на избирателя” – статия от И. Ди-митров в която критикува политическата арогантност на правителството на Ив. Кос-тов, публ. “Земя”/2001г., и чернова. печ., маш., 2 док.

18.07.2001

3
1659

“Царят да укрепи републиката” – статия от И. Димитров, публ. “Труд”/2001г. печ.

26.07.2001

1
1660

“Законна ли е републиката?” – статия от И. Димитров, публ. “Сега”/2001г., печ.

15.09.2001

1
1661

“Ще остане ли светът същият?” – статия от И. Димитров по повод атентатите срещу Световния търговски център в САЩ, публ. “Република”/2001г., печ.

20.09.2001

1
1662

“ДПС и косовизацията на България” – статия от И. Димитров, публ. “Зора” 36/2001

г., печ.


2.10.2001

1
1663

“11 ноември – отстъпление от 17 юни? Симеон се поддава на десния шантаж” – статия от И. Димитров, публ. “Република”

/2001г. и чернова. печ., маш., 2 док.6.10.2001

6
1664

“Оспорвано състезание или спектакъл с предизвестен финал” – статия от И. Дими-тров по повод кандидат-президентските из-бори, публ. “Земя”/2001г., и чернова. печ., маш., 2 док.

20.10.2001

6
1665

“Помогнете да махнем загражденията” –отворено писмо от И. Димитров до посла-ника на САЩ Р. Майлс, публ. “Труд”/2001г. с което изразява неодобрението си от затва-рянето на улицата пред американското по-солство, чернова и отговор на Р. Майлс.печ., маш., 3 док.

13.11.2001

10.12.20015
1666

“С усмивка и без” – статия от И. Димитров за поведението на медии и политици в нощта след президентските избори, спечеле-ни от Г. Първанов, публ. “Република” и чер-нова печ. 2 док.

15.11.2001

2
1667

“Да избереш между двойката и петорката или БСП е алтернатива на всевластното СДС” – статия от И. Димитров, публ. “Ду-ма” 172/2001г. и чернова. печ. маш., 2 док.

21.11.2001

5
1668

“Метаморфози и предвидливост” – чернова на статия от И. Димитров в която критикува кандидатурата на П. Стоянов за втори ман-дат. маш.

{2001}

4
1669

“На актуални теми” – чернова на статия от И. Димитров по наболели политически въп-роси. маш.

{2001}

5
1670

“Уникално откриване на предизборната кам-пания” - чернова на статия от И. Димитров в която критикува старта на предизборната кампания на управляващата десница. маш.

{2001}

5
1671

“Чудовищна коалиция” – чернова на статия от И. Димитров в която анализира възмо-жните варианти за съставяне на правител-ство на Симеон ІІ. маш.

2001

3
1672

“Сърдит Петко – празна му торбата” – чернова на статия от И. Димитров в която критикува поведението на Ив. Костов след загубата на парламентарните избори. маш.

{2001}

2
1673

“Ново правителство – нов късмет” – чернова на статия от И. Димитров в която коментира политическата ситуация в страната след идването на власт на бившия цар Симеон ІІ. маш.

{2001}

4
1674

“След 11 септември 2001” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

2001

2
1675

“Пет години след “спонтанния” протест равнодушие и диктат унизиха демокраци-ята” - статия от И. Димитров, публ.”Репуб-лика”/2002г.печ.

9.01.2002

1
1676

“Да печелим или губим…Разномислието не означава безредие и всепозволеност” - ста-тия от И. Димитров в която осъжда освир-кването на новоизбрания президент Г. Пър-ванов от опозиционно настроени граждани и привижда др. примери за неморално пове-дение на привърженици на СДС по време на национални чествания, публ. “Дума”/2002г. печ.

28.01.2002

1
1677

“Злонамерено отъждествяване на етническа общност с политическа партия” – чернова на статия от И. Димитров в която критикува политиката на толерантност към ДПС. маш.

б.д.

8
1678

“Спътници на общественото ни развитие. Докога?” – чернова на статия от И. Дими-тров за политическите репресии. маш.

б.д.

5
1679

“11:0” – чернова на статия от И. Димитров относно казуса около отстраняването на Бл. Сендов от ръководството на Народното съб-рание. маш.

б.д.

2
1680

“Скръбта и тревогите ни” – чернова на статия от И. Димитров в която осъжда безсилието на управляващите да се справят с престъпността. маш.

б.д.

3
1681

“Интелигенция, интелектуалци, политици” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

б.д.

4
1682

“На власт и в опозиция” – чернова на статия от И. Димитров в която критикува полити-ческите чистки. маш.

б.д.

3
1683

“Политика и наука” – чернова на статия от И. Димитров за сместването на науката и политиката в българо-македонските отноше-ния. маш.

б.д.

2
1684

“10.11.1989г. – от ремонт на социализма към реванш на отречения капитализъм” – чер-нова на статия от И. Димитров. маш.

б.д.

10
1685

“За ясна и последователна политика” – чернова на статия от И. Димитров, писана за в. “Анти”. маш.

б.д.

8
1686

“Между Зевс и Темида” – чернова на статия от И. Димитров, насочена срещу политизи-рането на съдебната власт. маш.

б.д.

2
1688

“България – едничък наш свят” – чернова на статия от И. Димитров за пагубната роля на ДПС в българския политически живот. маш.

б.д.

14
1689

“Идеологът и архитектът на възродителния процес говори...” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

б.д.

17
1690

“Нищо старо не забравили, нищо ново не научили” – чернова на статия от И. Дими-тров. маш.

б.д.

2
1691

“Провалът на г-н Костов” – чернова на статия от И. Димитров за резкия спад в рейтинга на кабинета на Ив. Костов. маш.

б.д.

3
1692

“Силна президентска власт или парламен-тарна република” – фотокопие на статия от И. Димитров. печ.

б.д.

1

Сподели с приятели:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница