Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница20/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

1.4.2. До него


1767

Поздравителни телеграми до И. Димитров по случай избирането му за кандидат-член на ЦК на БКП.. печ. 9 док

.04.1981

9
1768

Писмо до И. Димитров от Т. Живков относ-но възражението на И. Димитров, че през партийната учебна година се изучават не определените учебни дисциплини, а доку-менти на БКП. комп.

26.12.1983

2
1769

Поверително писмо до членовете на ЦК на БКП от завеждащия отдел “Деловодство” в ЦК с което се изяснява случай с реч на Стоян Михайлов пред пленум на ЦК. комп.

25.07.1988

1
1770

Писмо до И. Димитров от ЦК на БКП с гоето го командироват в Англия за участие в конференция на Лейбъристката партия. маш.

22.09.1989

1
1771

Писмо до членовете на ЦК на БКП от Петър Младенов с което аргументира оставката си от поста министър на външните работи. маш

24.10.1989

3
1772

Писмо до И. Димитров от ст.н.с. Е. Грозда-нова с приложено изложение “За национал-ното единство и съгласие, но в името на България и под българския национален флаг”. маш.

6.02.1990

16
1773

Писмо до И. Димитров в качеството му на председател на парламентарната комисия за радио и телевизия от депутата П. Симеонов в което той обвинява комисията в прис-трастие към БСП и манипулиране на меди-ите. маш.

{1990}

4
1774

Писмо до И. Димитров от ст.н.с. Е. Алексан-дров в което настоява да му бъде възста-новено научното звание, отнето по полити-чески причини. маш.

18.01.1991

3
1775

Писмо до И. Димитров от партийната орга-низация в община “Изгрев” с което го молят да напише статия, която да опровергае твър-денията на СДС, че годините след 9.09. са били най-кървавите в българската история. маш.

23.12.1991

1
1776

Писмо до И. Димитров от Временната анкет-на комисия по разследване дейността на БКП, МВР, съд, прокуратура и др. държавни институции по време на възродителния про-цес с покана за присъствие на заседанията и. комп.

12.06.1992

1
1776А

Писмо до И. Димитров от чл. кор. Стойчо Панчев с приложена негова статия “Законът за декомунизация – поредна агония за българсктата наука”. рък., маш.

7.01.1993

4
1777

Писмо до И. Димитров с покана за заседание на комисията по националните и етнически-те въпроси към ВС на БСП. маш.


6.12.1993

1
1778

Писмо до И. Димитров от редакцията на сп. “Ново време” с молба да отговори на въп-роси на тема “Българският политически мо-дел”. комп.

.04.1994

1
1779

Поздравителни картички до И. Димитров по случай Нова година и 24 май от политици. 3 док.

1994

1999


3
1780

Писмо до И. Димитров от Ж. Виденов по повод на фразата му “Голяма Европа – от Ванкувър до Владивосток” с бележка от И. Димитров. рък.

4.04.1996

2
1781

Писма до И. Димитров от председателството на ВС на БСП с информация за провеждане на заседания на ВС на БСП и с покана за участие в тържество на Бузлуджа. комп. 4 док.

.02.1997

6.05.199841.5. Материали от партийни конгреси, пленуми, конференции и др.


1782

Тефтерче на И. Димитров с бележки от ХІІ конгрес на БКП; удостоверение, че И. Дими-тров е избран за кандидат-член ва ЦК на БКП на ХІІ конгрес и писмо, с което е уведомен, че ще участва в работата на секция “Наука, образование и култура” на ХІІ конгрес. рък., маш., 3 док.

.03.-.04.

1981


11
1783

Делегатски карти, пропуски и табелки на И. Димитров от партийни форуми. печ., 9 док.

7.12.1981

7.05.19949

подробно описание по фишове

1784

Материали от партийни конференции. печ., комп., 4 док.

1981

1998


38

подробно описание по фишове

1785

Изказване на И. Димитров на пленум на ЦК на БКП за доклада на Т. Живков “Основни положения на концепцеята за по-ната-тъшното изграждане на социализма в НРБ”. комп.

29.06.1987

16
1786

Материали от пленуми на ЦК на БКП. комп. 5 док.

29.06.1988

15.02.199034

подробно описание по фишове

1787

Брошури на БКП и БСП. печ., 15 док.

16.02.1983

.05.2000


438

подробно описание по фишове

1788

Препис от решение на ЦК на БКП за командировка на И. Димитров в Тунис като делегат на конгрес на конституционния демократичен сбор. комп.

20.07.1988

1
1789

Изказване на И. Димитров на пленум на ЦК на БКП за ролята на образованието в строежа на социализма България. печ., копие.

б.д.

8
1790

Изказване на И. Димитров па пленум на ЦК на БКП, публ. “Работническо дело” 348/1989 г. печ.

14.12.1989

1
1791

Писма до И. Димитров с покани за участие в дискусии, кръгли маси, конференции и др., организирани от БСП и материали от тях. печ., комп. 11 док.

30.01.1992

6.04.199922

подробно описание по фишове

1792

Материали от 42 конгрес на БСП, състоял се 21-22.12.1996г. печ., брошури, 3 док.

.12.1996

219
1793

“Предконгресно послание към членовете на БСП, към бъдещите делегати на 43 редовен конгрес на БСП” – подписано от деятели на пратията, между които и И. Димитров, публ. “Дума” 37/1998г. печ.

16.02.1998

11.6. Секретни бюлетини на БТА и радиограми от български посолства по политически въпроси


1794

Секретен бюлетин на БТА за чуждата пропа-ганда против България. маш.

23.11.1981

9
1795

Секретни бюлетини на БТА за рубриките на радио “Свободна Европа” отнасящи се за България. маш., фоток., 9 док.

14.06.1984

28.12.1989
54
1796

Радиограми от Българското посолство в Белград за българските теми в Югославския печат. печ., фоток., 3 док.

17.07.1985

14.05.19966
1797

Секретни бюлетини на БТА за рубриките на радио ВВС – Лондон отнасящи се за Бълга-рия. маш., фоток., 3 док.

15.01.1989

10.01.199016
1798

Секретни бюлетини на БТА за обстановката в Шуменско, Разградско и Хасковскопо време на масовото изселване на българските турци. маш., фоток.

7.06.1989

6
1799

Радиограма от българското посолство в Атина за българските теми в гръцкия печат. маш.

11.04.1996

2
1800

Радиограми от Българското посолство в Македония за българските теми в македон-ския печат. комп., 2 док.

10.01.1996

16.01.19962
1801

Радиограми от Българското посолство в Турция за българските теми в турския печат. комп., 2 док.

16.01.1996

23.01.199622. Министър на народната просвета и председател на Висшия учебен съвет

2.1. Общи


1802

Нормативни документи и бележки на И. Ди-митров във връзка с изпращането на бъл-гарски студенти в чужбина. маш., печ., рък. 6 док.

1983

1989


21
1803

“За движението “Знаме на мира”” – решение на Секретариата на ЦК на БКП. печ.

14.02.1986

7
1804

Служебна карта на И. Димитров като минис-тър на народтата просвета. печ.

25.03.1986

2
1805

Решение на Бюрото на Министерския съвет за утвърждаване състава на Съвета за ду-ховно развитие, в който И. Димитров е зам. председател. печ., копие.

11.04.1986

3
1806

Програма за пребиваването в България на делегация от СССР, начело с министъра на образованието С.Г. Щердаков. печ.

.05.1986

6
1807

Изказване на И. Димитров при обсъждането в ЦК на БКП на постановление за разви-тието на науката. маш.

9.07.1987

9
1808

Меню за вечеря, дадена в чест на И. Димитров при посещението му в Ротердам, Холандия. печ., фр. ез.

2.09.1987

2
1809

Програма за посещението на делегация, водена от И. Димитров в Leiden University, Германия. комп. англ. ез.

3.09.1987

1
1810

Поверителни приложения на БТА за коментари на радио “Свободна Европа” за дейността на И. Димитров. маш., 3 док.

17.09.1987

24.11.198812
1811

“Преустройството и образованието” – реч на И. Димитров на Националната партийна конференция – 1988, публ. “Литературен фронт”/1988г. печ.

14.01.1988

3
1812

Предложение на Т. Живков до ЦК на БКП ръководните постове в партията да се заемат само за два последователни мандата и писмо на И. Димитров до Т. Живков с което при-ветства това решение. маш., чернова. 2 док.

18.01.1988

11.01.19886
1813

Програма за посещението на И. Димитров и водена от него делегация във ФРГ и меню от обяд, даден в тяхна чест. печ., бълг. ез., нем. ез. 2 док.

.02.1988

5
1814

Материали от периодичния печат и писма до И. Димитров по повод дискусията, повдиг-ната от Николай Хайтов за гроба на Левски. печ., маш., 15 док.

1985

1988106

подробно описание по фишове

1815

Някой съображения за задачите, функциите и структурата на Министерството на кул-турата, науката и просветата от Т. Живков. комп.

.02.1988

17
1816

Докладна записка на И. Димитров до Йордан Йотов относно окончателното утвърждаване на структурата на Министерството на култу-рата, науката и просветата. комп.

25.03.1988

3
1817

Възпоменателна лента по повод 25 год. на ВТУ “Кирил и Методий”. печ.

1988

1
1818

Доклад на И. Димитров на пленум на ЦК на БКП за качеството на образованието. комп.

{1988}

24
1819

“Едно мнение” – мнение на И. Димитров за работата на БКП с творческата интели-генция и отношенията с нея. маш.

10.02.1989

9
1820

Бланка за поздравителна картичка от И. Димитров по случай 24 май.

24.05.1989

1
1821

Изложение на И. Димитров до Т. Живков относно мерките, взети за преустройството на образованието. маш., фоток.

26.05.1989

6
1822

Справка от. Й. Йотов и Г. Йорданов за някой проблеми на дисциплината в училищата и отговор на И. Димитров. комп., фоток. 2 док.

28.06.1989

8
1823

Указ за създаването на Комитет за наука и висше образование и Национален съвет за образование, наука и култура и указ за освобождаване на И. Димитров от длъжно-стта министър на просветета, публ. в ДВ бр. 53/11.07.1987г. печ.

11.07.1989

16
1824

Дипломатически паспорт на И. Димитров. печ., рък.

19.09.1989

10
1825

Изложение от И. Димитров до Председателя на ЦКРК Н. Папазов в което обяснява дей-ствията си като министър по инцидента с предложениете за уволнение от СУ “Кл. Охридски”, заради изказванията им на пар-тийна конференция проф Н. Попов, проф. В. Иванов, проф.Н. Белев и доц. Н. Василев.

15.11.1989

19
1826

Чернова на книгата на И. Димитров “Учили-ще любимо... размисли за образованието и възпитанието” маш., рък.

.11.1989

144
1827

“Образованието в цифри” – статистически данни, подготвени за Втория конгрес на народната просвета в София. печ., брошура

1989

62
1828

Обяснения на И. Димитров за стила на работа в МНП, когато е бил министър, за начина по който са приемани студенти и начина по който са отпускани стипендии за чужбина и др. маш., 2 док.

24.05.1992

2.03.199392.2. Статии от И. Димитров


1829

“Школа за възпитание...” – фотокопие на статия от И. Димитров. печ.

22.09.1986

2
1830

Чернова на статия от И. Димитров, писана за в. “Дума на българските журналисти” за отношенията между журналистиката и образователната система в България. маш.

20.10.1986

3
1831

“Не снизхождение, а непримиримост” – ста-тия от И. Димитров, публ. “Учителско де-ло”/1986г. за ограничаване употребата на алкохол. печ.

26.11.1986

1
1832

“Разчитаме на вашето съдействие” – статия от И. Димитров, публ. “Дума на българския журналист”/1986г. по случай 7 конгрес на СБЖ. печ.

15.12.1986

1
1833

“Усъвършенстване на висшето образование в светлината на решенията на ХІІІ конгрес на БКП” – статия от И. Димитров, публ. “Проблеми на висшето образование” 1/1987г фоток.

.01.19871834

“Да се учим на критика” – статия от И. Ди-митров, публ. “Народна култура” 48/1987г. в която изразява неодобрението си от посто-янните критики в медиите за образова-телната система в България. печ.

27.11.1987

2
1835

“Преустройството и образованието” – статия от И. Димитров, публ. “Литературен фронт” /1988г. и в “Учителско дело”/1988г. в която очертава пътищата по които трябва да върви балгарската образователна система и черно-ва. печ., маш., 3 док.

14.01.1988

13.02.198833
1836

“Общ дълг и обща отговорност” – статия от И. Димитров за отговорностите на учили-щето и обществото за възпитанието на мла-дежта, публ. “Поглед”/1988г. и чернова. печ. маш. 2 док.

16.05.1988

18
1837

“За учителя с главна буква” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янаки-ев, публ. “Народна младеж”/1988г. печ.

2.07.1988

1
1838

“Програма за българското училище” – статия от И. Димитров, публ. “Работническо дело”/1988г. печ.

17.07.1988

1
1839

“С разбиране и любов” – статия от И. Ди-митров, подп. с псевдонима Илия Янакиев за критиките в печата към българското образо-вание. маш.

1988

4
1840

“По повод “Възелът”” – чернова на статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янакиев за възраженията по темата, зада-дена на кандидат-студентски изпит. маш.

1988

3
1841

“Преди всичко нравственост” – статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Янаки-ев, публ. “Труд”/1989г. за преустройството в българското образование. печ.

2.03.1989

1
1842

“Изисквания и отговорности” – статии от И. Димитров за реформите в сферата на образо-ванието, публ. “Пулс”1989г. печ., 2 док.

14.03.1989

28.03.19893
1843

“Размисли върху българското училище” – статия от И. Димитров, публ. “Nouvelles de Sofia”/1989г. печ., фр. ез.


5.04.1989

1
1844

“Село без училище е като гора без птици” – статия от И. Димитров за нуждата от селски училища, публ. “Кооперативно село” 100/ 1989г. печ.

22.05.1989

2
1846

“Позакъсняло обяснение” – статия от И. Ди-митров за обстоятелствата, свързани с увол-нението му като министър на народната просвета , публ. “Учителско дело” 10/1990г.

7.03.1990

2
1847

“Знание и аргументи” – чернова на статия от И. Димитров, подп. с псевдонима Илия Яна-киев за сливането на министерствата на културата и просветата. маш.

б.д.

1

Сподели с приятели:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница