Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница21/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

2.3. Приветствия и статии от И. Димитров по празничини и юбилейни поводи


1848

“За по-нататъшен разцвет на социалис-тическата култура, на народната просвета” – приветствие на И. Димитров по повод 24 май, публ. “Учителско дело”. печ.

22.05.1986

2
1849

Изказване на И. Димитров на 10 конгрес на ОФ, публ. “Отечествен фронт”/1987г. печ.

16.05.1987

1
1850

“Бъдният ден се кове в училището” – при-ветствие на И. Димитров за 24 май, публ. “Учителско дело”/1987г. печ.

20.5.1987

2
1851

Реч на И. Димитров, произнесена на Боте-вите тържества на връх Околчица. комп.

2.06.1987

24
1852

“Да кипи творчески, жизнерадостен труд” – статия на И. Димитров по повод началото на учебната година, публ. “Учителско дело” 37/1987г. печ., копие.

16.09.1987

2
1853

Изказване на И. Димитров на пленум на ЦК на БКП, публ. “Работническо дело”/1988г. и “Учителско дело”/1988 печ.

20.07.1988

27.07.19882
1854

“На всички – сполука и удовлетворение” – приветствие на И. Димитров по случай но-вата учебна година, публ. “Учителско дело” 37/1988г. печ.

14.09.1988

2
1855

“Денят на знанието” – чернова на реч на И. Димитров произнесена при откриване на новата учебна година. маш.

15.09.1988

7
1856

Реч на И. Димитров, произнесена на студен-тското факелно шествие по случай 100 год. на СУ “Кл. Охридски”. маш.

5.10.1988

6
1857

Приветствие на И. Димитров към студентите от СУ “Кл. Охридски” по случай 100 год. на Университета. маш.

.10.1988

6
1858

“Пред празника на знанието” – реч на И. Димитров, произнесена на 24 май. маш.

24.05.1989

11
1859

Поздравление от И. Димитров към абитури-ентите от випуск 89, публ. “Средношколско знаме”19/1989г., печ.

24.05.1989

12.4. Интервюта с И. Димитров


1860

“Отговорността на българското училище” – интервю с И. Димитров по случай новата учебна година, публ. “Работническо дело”

/1986г. печ.15.09.1986

2
1861

“Самоуправлението – помогнете ни ... да си помогнем” – разговор на студенти с И. Ди-митров за проблемите на българското обра-зование, публ. “Учителско дело” 38/1986г.

24.09.1986

2
1862

“Образователната и професионалната подго-товка – неотделими от физическото развитие на учениците” – интервю с И. Димитров, публ. “Спорт”/1986г. печ.

30.09.1986

1
1863

“Заедно сме отговорни за висшето училище” – разговор на И. Димитров със студенти по случай 8 декември, публ. “Народна младеж” 285/1986г. печ.

6.12.1986

2
1864

“Степените на отговорността” – интервю с И. Димитров, публ. “Народна култура” 5/1987г. печ.

30.01.1987

2
1865

“С ново отношение към земята, съм селско-стопанския труд” – интервю с И. Димитров в което отговаря на въпроси, свързани с под-готовката на кадри за селското стопанство, публ. “Кооперативно село” 38/1987г. печ.

16.02.1987

2
1866

“Нови подходи и критерии в образованието” – разговор с И Димитров за обновяването на бълг. образование, публ. “Работническо дело” 258/1988г. печ.

14.09.1988

1
1867

“От пет хиляди концепции към една” – ин-тервю с И. Димитров за участието във Все-съюзния конгрес на съветските просветни дейци, публ. “Учителско дело” 2/1989г. печ.

11.01.1989

2
1868

“Пристрастия за училището” – интервю с И. Димитров, публ. “Поглед” 24/1989г. печ.

12.06.1989

12.5. Съобщения в пресата за дейността на И. Димитров


1869

“Нов министър на народната просвета” – биографична статия за И. Димитров, публ. “Учителско дело”/1986г. печ.

25.03.1986

1
1870

Указ за назначаване на И. Димитров за министър на народната просвета и зам. председател на съвета за духовно развитие при МС, публ. ДВ 30/1986г. печ.

15.04.1986

1
1871

“Въпроси в обичайното време” – стенограма от един приемен ден на И. Димитров, публ. “Народна младеж” 119/1986г. печ.

24.05.1986

2
1872

Информация за избор на нови Държавен и Министерски съвет и снимки на членовете им, публ. “Работническо дело”/1986г. печ.

19.06.1986

2
1873

“На добър час в учението и труда” – статия, публ. “Дупнишка комуна”/1986г. за посеще-нието на И. Димитров при откриването на новата учебна година. печ.

20.09.1986

2
1874

“Кой какво търси и (не) намира” – репортаж за приемния ден на И. Димитров, публ. “Учителско дело”/1986г. печ.

31.12.1986

2
1875

Фотокопие на статия, отразяваща посеще-нието на И. Димитров в City of London Poly-technie. печ., англ. ез.

30.01.1987

1
1876

Снимка на И. Димитров, публ. “Телевизия и радио”/1986г. печ.

17.04.1987

1
1877

“Посещение на министъра на народната просвета във ВПИ-Шумен” – статия, публ. “Студентски глас”/1987г. печ.

12.05.1987

1
1878

“В предконгресен дух” – статия за среща на И. Димитров с млади учители от страната, публ. “Наука и труд”/1987г. печ.

15.05.1987

1
1879

“Свиден дар” – статия за откриването на но-во училище в Шумен от И. Димитров, публ. “Шуменска заря”. печ.

21.05.1987

1
1880

Статия за тържествата на връх Околчица, където И. Димитров е в официалната делега-ция, публ. в “Работническо дело”/1987г. печ.

3.06.1987

2
1881

Уводна статия за честване на Ботеви дни 87, където слово произнася И. Димитров, публ. “Отечествен зов”/1987г. печ.

5.06.1987

2
1882

“Професионално подготвени – нравствено зрели” – статия за срещата на И. Димитров със студенти, публ. “Народна младеж” 282/

1987г. печ.4.12.1987

1
1883

“Енергия на интелектуалния потенциал” – статия за срещата на И. Димитров със сту-денти по проблеми на българското образо-вание, публ. “Народна младеж” 257/ 1988г. печ.

6.12.1988

1
1884

“Ролята на учителя в условията на преустройството” – статия за посещението на И. Димитров в Горна Малина, публ. “Роден глас” 18/1989г. печ.

11.05.1989

2
1885

“Съдбоносните дати на България” – календар с поместена снимка от пленума на ЦК на БКП на 10.11.1989г. на която е заснет и И. Димитров. печ.

19.12.2001

12.6. Кореспонденция

2.6.1. От И. Димитров


1886

Писма от И. Димитров до Т. Живков за създаването на висше училище в Правец, с предложение да не се отменя манифес-тацията на 24 май и с възражение за начина по който е свален от поста министър на просветата. маш., копия, 3 док.

14.09.1987

28.07.19899

подробно описание по фишове

1887

Писмо от И. Димитров до директорите на училищата и до общинските комисии за духовно развитие за състоянието и пробле-мите на училищната дисциплина. печ., брошура

17.12.1987

6
1888

Писма от И. Димитров до министър предсе-дателя Г. Йорданов за проекта за нов ЗВО, с предложение за решение на въпроса с уволнените университетски преподаватели Н. Попов, В. Иванов, Н. Белев и Н. Василев и по инициативата на СССР за създаване на фонд за славянска писменост и култура. маш., 3 док.

6.03.1988

20.01.19894

подробно описание по фишове

1889

Писмо от И. Димитров до П. Младенов с предложение законно да се регламентира въпросът за поставянето на имена на заслужили личности на географски обекти, институции и др. комп.

24.03.1988

2
1890

Писмо от И. Димитров до секретаря на ЦК на БКП Й. Йотов относно четиримата увол-нени университетски преподаватели Н. По-пов, В. Иванов, Н. Белев и Н. Василев. маш.

13.05.1988

2
1891

Писмо от И. Димитров до министъра на икономиката и планирането в което апелира да се реши въпросът с обещаното повиша-ване на учителските заплати. комп.

12.05.1989

4
1892

Писмо от И. Димитров до Генералния секре-тар на ЦК на БКП П. Младенов в което обяс-нява поведението си като министър на на-родната просвета и иска да му бъде даден отговор защо е отстранен от тази длъжност без да му бъдат изложени мотиви за това. комп.

17.11.1989

42.6.2. До И. Димитров


1893

Писма до И. Димитров от проф. Дину Гиу-реску, проф. Волф Ошлис, Г. Струмски и др. с поздравления за избирането му за минис-тър на народната просвета. маш., рък., 5 док.

25.03.1986

23.06.19866

подробно описание по фишове

1894

Писма до И. Димитров от различни податели с молба за ходатайства и с благодарности за оказано съдействие. маш., рък., 24 док.

26.03.1986

15.06.198940

подробно описание по фишове

1895

Писма до И. Димитров от различни податели по въпроси, касаещи образованието. маш., рък, 8 док.

1.04.1986

13.05.198912

подробно описание по фишове

1896

Писма до И. Димитров от професорите Христо и Руска Гандеви с поздравления за изборът му за министър на народната просвета, с благодарност за удостояването на Р. Гандева със званието “заслужил деятел на образованието” и с молби за съдействие по различни поводи. рък., 4 док.

20.04.1986

18.12.19889

подробно описание по фишове

1897

Поздравителни картички до И. Димитров от различни податели. рък., 8 док.

21.05.1986

1.01.198915

подробно описание по фишове

1898

Писма до И. Димитров от различни податели с коментари за негови статии и речи. маш., рък., 8 док.

18.09.1986

21.03.198910

подробно описание по фишове

1899

Писмо до И. Димитров от гл. редактор на в. “Поглед” с молба да отговори на журналис-тическа анкета. маш.

29.09.1986

1
1900

Писма до И. Димитров от проф. Георг Стергиадис от Университета “Аристотел” в Солун с поздравления за избирането му за министър на народната просвета, с благодар-ност за съвместната им среща и др. маш., нем. ез., бълг. ез. 6 док.

10.12.1986

17.01.19897

подробно описание по фишове


1901

Писма до И. Димитров от проф. Иван Сла-вов по въпроси за лошото състояние на сгра-дата на Ректората, с молба за съдействие за изпращане в командировки и с изказана подкрепа след напускането на министерския пост. маш., рък., 5 док.

31.01.1987

31.07.19896

подробно описание по фишове

1902

Писмо до И. Димитров от Мерсия Макдер-мот с което му благодари за поздравителна телеграма по случай нейния рожден ден и благодари на МНП за предоставените и добри условия за научна работа. рък.

16.04.1987

1
1903

Писмо до И. Димитров от акад. Панталей Зарев по служебни въпроси. маш.

16.06.1987

1
1904

Писма до И. Димитров от Сидер Флорин и проф. Л. Балабански с благодарност за поже-лания, изказани по случай рожденните им дни. маш., 2 док.

18.06.1987

7.06.19882
1905

Писмо до И. Димитров от българския посла-ник в Лондон с което му изпраща брой на вестника на Лондонската политехника, в който се отразява посещението на И. Димит-ров там. маш., бълг. ез., англ. ез.

30.06.1987

3
1906

Писмо до И. Димитров от първия секретар на ДКМС А. Бунджулов с покана за участие в среща на ПБ на ЦК на БКП със студент-ския комсомолски актив. печ.

7.12.1987

2
1907

Писмо до И. Димитров от проф. Теодор Цочев с благодарност за разговорът им в Бон. Кил, Германия., рък.


28.05.1988

1
1908

Бележка до И. Димитров от проф. Андреас Филипос - министър на образованието на Кипър, с която го поздравлява за отговорът му, даден за неоправданите коментари на техен турски колега по отношение на Бълга-рия. рък., англ. ез., Париж.

23.09.1988

1
1909

Писма до И. Димитров от ректора на СУ “Кл. Охридски” проф. Минчо Семов с пока-на за участие в тържествена заседание по случай 100 год. на Университета и с благодарност за неговото застъпничество за интересите на Университета. маш., 2 док.

.10.1988

10.07.19892
1910

Писмо до И. Димитров от Станислав Стра-тиев с което отказва предложеният му пост за председател на Фонд “Детство” маш.

14.11.1988

1
1911

Писмо до И. Димитров от д-р Симеон Симов от Хамбург в което му благодари за топлото посрещане България и изразява желанието си за по-тясна връзка с българските истори-ци. маш.

18.11.1988

1
1912

Писмо до И. Димитров от М. Захариева, председател на Националната комисия за ЮНЕСКО, с което го кани да вземе участие в годишното отчетно събрание. маш.

9.02.1989

1
1913

Картичка до И. Димитров от проф. Стефанос Пападопулс с поздравления за избирането му за председател на Комитета за наука и с покана за гостуване в Гърция. рък., фр.ез.

1.03.1989

1
1914

Писмо до И. Димитров от председателя на СБП Любомир Левчев с покана за участие в VІ конгрес на СБП. комп. 2 док.

9.03.1989

3
1915

Пощенска картичка до И. Димитров от проф. Николай Генчев. Германия, рък.

10.06.1989

1
1916

Писмо до И. Димитров от проф. Асен Хад-жиолов в което му благодари за поздрав-ленията във връзка с назначаването му за министър на народната просвета. комп.

21.07.1989

1
1917

Писмо до И. Димитров от чл. кор. Ал. Янков, председател на Комитета за наука и висше образование, с покана за участие в работата на конгреса на науката и висшето образование. комп.

13.11.1989

1
Сподели с приятели:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница