Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница22/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

2.7. Покани до И. Димитров


1918

Покана до И. Димитров за тържествен обяд, даден от министъра на образованието на СССР в чест на българската делегация, наче-ло с И. Димитров. печ.

23.09.1986

1
1919

Покана до И. Димитров за прием по случай 40-та сесия на Международната конферен-ция за образование. печ., рък., англ. ез.

4.12.1986

1
1920

Покани до И. Димитров за официални обеди, дадени в негова чест при посещението му във Великобритания и програма на Бри-танския съвет за посещението на И. Димит-ров във Великобритания. печ., комп, англ. ез. 4 док.

27.01.1987

30.01.198711

подробно описание по фишове

1921

Покана до И. Димитров за ХV конгрес на ДКМС. печ.

.05.1987

2
1922

Покани до И. Димитров от чужди посолство за приеми в чест на техни делегации. печ., бълг. ез, нем. ез, фр. ез. 8 док.

18.06.1987

13.07.198910

подробно описание по фишове

1923

Покани до И. Димитров за премиери на книги. печ., 2 док.

10.07.1987

17.02.19882

подробно описание но фишове

1924

Покани до И. Димитров от средни и висши училища в страната за тържествени чества-ния. печ., 5 док.

29.08.1987

19.11.19889

подробно описание по фишове

1925

Покани до И. Димитров за вечери в негова чест при посещението му в Германия. печ., англ. ез., нем. ез. 2 док.

.08.1987

3.09.19872
1926

Покана до И. Димитров за вечеря, дадена от президента на Тунис в чест на делегатите на конгрес, състоял се в страната. печ., фр. ез.

31.07.1988

1
1927

Покана до И. Димитров за откриване на историческия музей в Кърджали. печ.

21.10.1988

1
1928

Покана до И. Димитров от Съюза на българ-ските учители за участие в Първата конфе-ренция на учителските организации от Бал-канските страни. маш.

.04.1989

12.8. Материали от конгреси и конференции


1929

“13 конгрес и задачите на образованието” – доклад на И. Димитров, изнесен на 13 конгрес на БКП, публ. “Учителско дело” 21/1986г. печ., копие

28.05.1986

2
1930

Програма за ХV конференция на министрите на висшето образование от социалистичес-ките страни, състояла се в Прага и покани за събития, провеждани в рамките на конфе-ренцията, пропуск на И. Димитров. руски ез, чешки ез., 7 док.

.10.1986

13
1931

Пакана и програма за конференция, посве-тена на 100 год. от бунта на русофилите, проведена в Русе. печ. 2 док.

13.03.1987

4
1932

Слово на И. Димитров, произнесено на Все-съюзния конгрес на работниците в народ-ното образование, проведен в СССР; статии във в. “Правда” и “Учителская газета”, отразяващи работата на конгреса; пропуск на И. Димитров за конгреса и програма за концерт. печ., маш., руски ез., 5 док.

.12.1988

13
1933

Програма за 4-та конференция на минис-трите на образованието на държавите членки на Европейския регион, покани за участие в конференцията, брошури с доклади на И. Димитров от конференцията. англ. ез., фр. ез., 13 док.

.09.1988

13
1934

Предварителен списък на участници в Све-товния форум по въпросите на образова-нието. комп., фр. ез.

7.01.1989

25
1935

Програма на Националната среща на мла-дите учители – творци, проведена във В. Търново. печ.

.05.1989

2
1936

Делегатска карта на И. Димитров от несъс-тоялия се ІІ конгрес на народната просвета.

1989

1
1937

Чернова на доклад на И. Димитров пред партиен конгрес за преустройството на бъл-гарското образование. маш., рък.

{1989}

413. Министър на образованието, науката и технологиите

3.1. Общи


1938

Проект за състав на Министерски съвет в който И. Димитров е посочен за образова-телен министър. маш.

22.01.1995

1
1939

Декларациина на Либерално-демократичес-ката партия и на Партия Либерали в които се изказва удовлетворение от избора на И. Димитров за министър и позициите му по националния въпрос. комп. 2 док.

6.02.1995

7.02.19952
1940

Служебна карта на И. Димитров като министър. печ.

9.02.1995

2
1941

Изявление до президента и премиера от политическите сили и организации в Яко-руда в което изказват подкрепата си за избора на И. Димитров за министър и при-веждат примери за антибългарска пропа-ганда от членовете на ДПС в Якоруда. комп.

14.02.1995

3
1942

Проект за декларация на правителството за решимостта му да провежда набелязания политически курс. комп.

5.03.1995

1
1943

Становище на МОНТ по докладната записка на министъра на финансите и министъра на труда и социалните грижи относно предло-жение за целите, принципите и механизмите на политиката на доходите за 1995г. комп.

9.03.1995

1
1944

Програма на Първото международно изло-жение по проблемите на образованието “Българско школо – Габрово`95” на което И. Димитров дава пресконференция. комп.

.03.1995

1
1945

Програми за посещения на И. Димитров в страната в качеството му на министър. комп., маш. 10 док.

25.04.1995

1.11.199615

подробно описание по фишове

1946

“Проблеми на възпитанието в съвременното българско училище” – сборник с мателиали от Национално съвещание, проведено в София на 12.05.1995г. печ., брошура

12.05.1995

56
1947

Заповед за командировка на И. Димитров в Люксембург за участие в среща на минис-трите на страните-членки на ЕС и на асоци-ираните държави от Централна и Източна Европа, отговарящи за развитието на науката и технологиите и меню от обяд на среща на министрите. маш., печ., 2 док.

5.06.1995

23.10.19953
1948

“Дайте шанс на отвореното общество” – слово на Джордж Сорос; бюлетин на фонда-ция “Отворено общество” и извадки от секретна справка на НСС за дейността на “Отворено общество”. печ., маш., 3 док.

1.07.1995

1996


7
1949

Съобщение на пресцентъра на МОНТ по повод убийството на бившия зам. министър Ламбо Кючуков. печ.

10.07.1995

1
1950

Позиция на МОНТ в отговор на въпроси по повод публ. във в. “Права и свободи” обява за набиране на български граждани за обучение в Турция и пояснения относно обвиненията на ЦС на ДПС за ограничаване на обучението по турски език в Родопите. комп., 2 док.

21.07.1995

25.07.19955
1951

Жалба от доц. Е. Рангелова до гл. директор на БНР относно поведението на водещата от радиото Л. Попова при разговора и с И. Димитров. маш.

1.09.1995

2
1952

Сводка от пресцентъра на МОНТ. комп.

1.09.1995

1
1953

Донесение от Павел Тодоров до И. Димит-ров против Благовест Сендов. маш.

.09.1995

2
1954

Колективен трудов договор за отрасъл “Средно образование” и Указание за органи-зиране на учебната работа по БЕЛ в средни-те училища през 1995/96г., публ. “Учителско дело”/1995г. печ.

.09.1995

4
1955

Информация за срещата на И. Димитров с посланика на СР Югославия. комп.

27.09.1995

3
1956

Бюлетини на социологически агенции за изследване на общественото мнение. печ.

.10.1995

.11.1996


136
1957

Бележка до И. Димитров с покана за разговор с министър-председателя. рък.

12.10.1995

1
1958

Пропуск на И. Димитров за сградата на Европейската общност. печ., фр. ез.

23.10.1995

1
1959

Становище от И. Димитров до премиера и министъра на финансите за проекта на Закон за държавния бюджет за 1996г. комп.

.11.1995

5
1960

Програма за посещение в Русия на делега-ция, начело с И. Димитров. комп., руски ез.

.12.1995

1
1961

Съобщение за провеждане на среща на И. Димитров с ученици и родители по пробле-мите на образованието. печ.

5.12.1995

1
1962

Концепция на МОНТ за развитието на сред-ното образование в България. печ., брошура

1995

25
1963

Декларация на СБП в подкрепа на избора на И. Димитров за министър. маш., копие

{1995}

2
1964

Радиограми от посолството на България в Анкара и консулството в Истанбул за публикации в турския печат, коментиращи действията като министър на И. Димитров. комп., 4 док.

10.01.1996

23.01.19964

подробно описание по фишове

1965

Обръщение на И. Димитров към младежите против употребата на наркотици. комп.

26.01.1996

2
1966

Покани до И. Димитров и програми, свърза-ни с мероприятията за честване на 120 год. от Априлското въстание. печ., комп. 7 док.

.04.1996

51
1967

Разрешение на И. Димитров за пребиваване в Атон и карта на Халкидическия полуос-тров. печ, рък, гръцки ез., 2 док.

5.05.1996

2
1968

Заповед на И. Димитров за командировка в Югославия и програма за посещението на българската делегация. комп., 2 док.

.05.1996

2
1969

Заповед за командировка на И. Димитров в Рим по случай 24 май и програма за посеще-нието на българската делегация. комп. 2 док.

.05.1996

2
1970

Радиограми от българското посолство в Югославия за публикации в югославския печат, коментиращи действията на И. Ди-митров като министър. комп., 2 док.

27.05.1996

31.05.19969
1971

Реч на И. Димитров от заседание на БСП и коалиционните и партньори за структурни и персонални промени в кабинета. рък.

9.06.1996

9
1972

План за работа на колегиума на МОНТ през второто полугодие на 1996г. печ., брошура

.06.1996

15
1973

Докладна записка от И. Димитров относно допълнение на Решение №557/1996г. на МС. маш.

4.07.1996

3
1974

Уведомителни писма до членовете на МС по битови въпроси. комп., 2 док.

.07.1996

5
1975

Протокол №30/2.10.1996г. от заседание на Съвета на ректорите с приложение справка относно прояви на корупция от доц. Сл. Сираков от УНСС. комп.


2.10.1996

6
1976

Некролог от МОНТ по повод смъртта на Начо Папазов. печ.

8.10.1996

1
1977

Докладна записка от И. Димитров до пре-миера Ж. Виденов относно проблеми с изпълнението на подписаната Програма за сътрудничество между България и СР Югославия в областта на образованието и културата. маш.

18.11.1996

5
1978

Препис от решение на 37 НС за приемане на оставката на правителството. комп., фоток.

28.12.1996

1
1979

Декларация на И. Димитров в която посочва аргументите си против искането на ДПС за въвеждане на задължително изучаване на турски език в училищата, където учат турски деца. комп.

29.12.1996

3
1980

“България, Балканите, Европа” – книга 1 от Библиотека за учителя, издание на МОНТ. печ.

.12.1996

32
1981

“Развитие на образованието през 1994-1996 г.” – Национален доклад на България, пред-ставен на 45 сесия на Международната кон-ференция по образованието в Женева. комп.

1996

48
1982

Докладна записка на И. Димитров относно проект за Закон за допълнение на Закона за пенсиите на бившите президенти на страна-та. комп.

5.01.1997

6
1983

Секретен стенографски запис от Извънредно закрито заседание на Министерския съвет . комп. и печ. 2 док.

10.01.1997

62
1984

Протокол №3/10.01.1997г. от заседание на МС на което е приета Декларация на прави-телството по отношение на създалата се обстановка в София. комп., копие.

10.01.1997

1
1985

Декларация на правителството в която се осъждат действията на гражданите пред парламента. комп., фоток.

10.01.1997

1
1986

Решение №51/10.01.1997г. на МС във връзка с обстановката около сградата на Парламен-та. комп., копие

10.01.1997

1
1987

Заповед на премиера Ж. Виденов минис-търът на вътрешните работи да предприеме необходимите действия за опазване на обществения ред. комп., копие

10.01.1997

1
1988

Съобщение на пресцентъра на БСП за мно-жество протестни телеграми, пристигнали в партийната централа в които се осъжда погрома на парламента. комп.

11.01.1997

1
1989

Изявление на президента Ж. Желев, напра-вено пред БНТ за обстановката в страната. комп.

10.01.1997

1
1990

Паметна бележка за срещата на министъра на външните работи Г. Пирински с послани-ците на Франция, Холандия, САЩ, Герма-ния, Италия, Русия и Великобритания във връзка с нахлуването на демонстриращи граждани в парламента в нощта на 10 срещу 11 януари. комп.

11.01.1997

2
1991

Информация на началника на СКИАД-МВР до председателя на парламента относно развитието на обстановката в столицата във връзка с протестните действия. комп., фоток.

11.01.1997

3
1992

Справка до министъра на вътрешните рабо-ти Н. Добрев относно действията на полици-ята във връзка със създалата се обстановка около сградата на Парламента. комп.

11.01.1997

1
1993

Информация относно развитието на обста-новката в столицата във връзка с протест-ните действия и изявления на политици. комп. 2 док.

11.01.1997

7
1994

Справка за обстановката в страната за времето от 11 до 13 януари. комп.

.01.1997

1
1995

Протестна декларация на учителите от 105 СОУ с приложени към нея протестни иска-ния. комп.

.01.1997

3
1996

Реч на И. Димитров на пресконференция, проведена на 6.02.1997г. в която се третират въпросите за българското училище и поло-жението на учителите. комп.

6.02.1997

3
1997

Списък на ректорите на СУ “Св. Кл. Охридски” комп.

{1997}

5
1998

Клубна карта на И. Димитров за ресторанта на БОДК. печ.

б.д.

1
1999

Лист с телефоните на министрите от прави-телството на Ж. Виденов. рък.

б.д.

1
Сподели с приятели:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница