Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница25/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25

3.7 Покани и програми


2221

Покани до И. Димитров от чуждестранни посолства за приеми, коктейли и др. печ., бълг. ез., фр.ез., англ. ез., рески ез., 30 док.

24.01.1995

12.06.199730

подробно описание по фишове

2222

Покани до И. Димитров за концерти, спек-такли, изложби, представяне на книги и др. печ., 23 док.

27.01.1995

19.07.199637

подробно описание по фишове

2223

Покана до И. Димитров от Националния организационен комитет за честване на 50-год от победата над Хитлерофашизма за заседание на комитета. комп.

6.02.1995

1
2224

Покани до И. Димитров за коктейли, тър-жествени концерти и др. от училища, институции, фирми и др. печ., 14 док.

18.02.1995

26.02.199614

подробно описание по фишове

2225

Покани до И. Димитров от президента, премиера и министри за приеми по случай официални празници и др. печ., 9 док.

3.03.1995

22.01.19979

подробно описание по фишове

2226

Покани до И. Димитров за участие в национални празници. печ., 10 док.

3.03.1995

5.09.199610

подробно описание по фишове

2227

Покана до И. Димитров за работна среща в Министерския съвет на тема: “Стратегия на преход на България към пазарна икономика и усъвършенстване на икономическата среда”. печ.

6.03.1995

1
2228

Покана до И. Димитров отпрезидента на Международна фондация “Св. Св. Кирил и Методий” за участие на заседанието на Съвета на фондацията. комп.

15.03.1995

2
2229

Покана до И. Димитров от МВР и Минис-терство на правосъдието за участие в националното съвещание по въпросите на криминогенните фактори и престъпността сред малолетните и непълнолетните. печ.

11.07.1995

2
2230

Програма на националната конференция “Учебната програма и учебници в обуче-нието по история в средното училище”. печ.

5.06.1995

1
2231

Покана до И. Димитров и програма за На-ционална конференция “Професионалното образование в България – състояние, пробле-ми, перспективи”. печ.

26.09.1995

4
2232

Покана до И. Димитров от Ректора на СУ “Св. Кл. Охридски” за официална среща за връчване на дарение от книги, издадени от Университета. печ.

4.10.1995

2
2233

Покана до И. Димитров за участие в Наци-онална конференция за обсъждане на кон-цепцията за развитие на средното образо-вание. печ.

17.10.1995

2
2234

Покана до И. Димитров и програма за дис-кусия на тема “България, Европа, НАТО”. печ.

13.03.1996

2
2235

Програма за откриването на годишна конфе-ренция на Дружеството на преподавателите по немски език и германистика в България. комп.

31.03.1996

1
2236

Покана до И. Димитров за национална науч-но-практическа конференция на тема “Наци-онални традиции, общочовешки ценности и съвременни тенденции във възпитанието и образованието”. печ.

2.04.1996

3
2237

Покана до И. Димитров и програма за наци-онална научна конференция “Национални традиции, общочовешки ценности и съвре-менни тенденции във възпитанието и обра-зованието”. печ.

2.04.1996

1
2238

Програма на 19 Международен летен семи-нар по български език и култура за чеж-дестранни българисти и слависти, проведена във В. Търново. печ.

1.08.1996

6
2239

Програма за Регионална конференция за гражданско образование и изграждане култура на мира, проведена в Приморско. комп.

23.09.1996

1VІ. Снимки


2240

Снимка на И. Димитров. черно-бяла, полу-фиг. 4/5,5 см.

края на

60-те год.

2241

Снимка на И. Димитров, проф. Д. Ангелов, проф. Ив. Божилов и проф. Кутиков в Залцбург. цветна, цели фиг. 9/13 см.

1978-19792242

Снимка на И. Димитров с представители на висши училища на коктейл по повод изпра-щане от България на завършили ливански студенти. черно-бяла, цели фиг., 13/18 см.

12.04.19882243

Снимки на И. Димитров във френското посолство на откриване на изложба на Ерик Вайс. цветни, полуфиг., 9/13 см. 2 бр.

23.05.19892244

Снимка на И. Димитров от посещение в Кърджали. черно-бяла. цели фиг., 13/18 см.

1988-19892245

Снимки на И. Димитров от поклонение при Докторския паметник. цветни, 9/13 см. 3 бр.

3.03.19952246

Снимка на И. Димитров на паметника в Сливница. черно-бяла, 9/15 см.

1995-1996


VІІ. МАТЕРИАЛИ НА ДРУГИ ЛИЦА


2247

Писма до председателя и ръководството на БАН. маш., рък., бълг.ез, фр. ез., 8 док.

.02.1984

18.07.199541

подробно описание по фишове

2248

Писма от и до Тодор Живков. маш., 6 док.

15.01.1986

25.01.19896

подробно описание по фишове

2249

Писма до ръководните органи на БКП и БСП., маш., 13 док.

20.06.1989

8.02.199898

подробно описание по фишове

2250

Писмо до Общото събрание на СУ “Кл. Ох-ридски” от инициативна група за демокра-тични университетски избори, с предло-жение да се отложат изборите за универси-тетско ръководство до гласуването на новия ЗВО през пролетта на 1990г. маш.

27.10.1989

1
2251

Писма до президента. маш.,6 док.

18.06.1990

.11.1999


51

подробно описание по фишове

2252

Писма до народното събрание. комп., маш., 8 док.

23.08.1990

26.02.200036

подробно описание по фишове

2253

Писма до премиера и министри. комп., маш., 11 док.

16.08.1991

23.01.199728

подробно описание по фишове

2254

Писма до медии. маш., 3 док.

22.04.1982

23.05.198915

подробно описание по фишове

2255

Писма за организиране на научни конфе-ренции. маш., 3 док.

7.08.1992

25.04.19946

подробно описание по фишове

2256

Писма по националния въпрос и полити-чески въпроси. маш., 5 док.

.11.1992

30.05.199633

подробно описание по фишове

2257

Кореспонденция, изложение и мнение за дисертацията на Желю Желев “Фашизмът”. маш., 4 док.

6.09.1963

2.06.198875

подробно описание по фишове

2258

“История на славяноведението в Харковския университет – библиографски указател” и “Страници от историята на Харковския университет по случай 185-годишнината му”. печ., брошури, руски ез., 2 док.

1988

1990


174
2259

Мнение на ст.н.с. Ст. Василев за брошурата на Ив. Александров “За ново мислене по някой въпроси от българската история” с пояснения на И. Димитров по темата. комп., рък.

14.11.1988

13
2260

Обръщение от Българската делегация, пока-нена във Вашингтон на честването на 50-год. от спасяването на българските евреи и откриването на United States Holocaust Memorial Museum, в която се изразява възмущение от факта, че при откриване на музея никаде не е споменато, че България спасява евреите си; 2 бр. писма от американ-ски конгресмени с предложение президента Бил Клинтън да се срещне с президента Ж. Желев, който е на посещение в САЩ; текст на реч на президента Ж. Желев, произнесена при посещението му в САЩ и програма на посещението му, състояло се от 19 до 23 април 1993г. бълг. ез., англ. ез., комп., 5 док.

.04.1993

17
2261

Снимка на проф. Христо Попов от Илинойс, САЩ с посвещение за И. Димитров. цветна, цяла фиг., 9/13 см.

19862262

Снимки на Евдокия Филова. полуфиг., черно-бели. 9/13 см., 3 бр.

б.д.2263

Снимка на цар Борис ІІІ и Хитлер. черно-бяла, цели фиг., 9/13 см.

б.д.2264

Литографии от Боно Шкодрев с послание за И. Димитров. 2 док.

10.04.1995

29.05.1996

2265

Визитки на български учени и интелек-туалци. печ., 27 док.

б.д.

27
2266

Визитки на чуждестранни учени, политици и др., англ. ез., фр. ез., нем. ез., руски ез., пол-ски ез., 24 док.

б.д.

24РЕКАПИТУЛАЦИЯ: Всичко по опис 4882 (четири хиляди осемстотин осемдесет и един) броя документа, групирани в 2266 (две хиляди двеста шестдесет и шест) архивни единици.

Има архивни единици с номера 4А, 13А, 228А, 383А, 444А, 457А, 459А, 536А, 791А, 810А, 932А, 934А, 1000А, 1001А, 1004А, 1012А, 1058А, 1140А, 1421А, 1454А, 2081А, 2126А, 2165А.

Пропуснати номера: 222, 374, 598, 905, 1234, 1441, 1687, 1845

13.12.2007г. СЪСТАВИЛИ:
Н-к отдел УА......................

/И. Колева/


Архивист...........................

/Т. Георгиев/

Сподели с приятели:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница