Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница4/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

3. Покани и визитни картички


162

Покани до И. Димитров за сватбени тържес-тва на близки и приятели. печ., 4 док.

19.09.1987

27.02.19934
163

Покана за премиера на филма “Автопортрет като млад”, чийто сценарист и режисьор е дъщерята на И. Димитров Ралица Димит-рова. печ.

5.06.200

1
164

Визитни картички на И. Димитров. печ. бълг. фр. и англ. ез. 22 док.

б.д.

22ІІ. НАУЧНА ДЕЙНОСТ

1. Научни статии


165

“Към революционните борби на дупнишките работници. Дупнишката комуна.” – статия от И. Димитров, публ. “Известия на Инсти-тута по история на БКП” 3-4/1958г. печ.

1958

46
166

“Крахът на режима на пълномощията и разцеплението на Либералната партия (1883 – 1884)” - статия от И. Димитров, публ. “Ис-торически преглед” 2/1963г. печ.

1963

16
167

“Участието на младежта в борбата за утвър-ждаване на народодемократичната власт. Създаването на единна младежка организа-ция 1944-1948г.” – статия от И. Димитров, включена в Сб. материали по история на младежкото революционно движение. С., 1964, печ.

1964168

“БКП за характера на народодемократичната власт (1944-1948). Кратък исторически об-зор” – статия от И. Димитров, публ. “Исто-рия и география” 2/1965г. печ.

.04.1965

4
169

“Срещи и разговори” – чернова на книга на И. Димитров за срещите му с видни полити-чески дейци от 30-те и 40-те години на ХХв. маш.

1965

100
170

“Въпросът за Съединението в политиката на Княжество България (1879-1884)” – статия от И. Димитров, публ. “История и геогра-фия” 6/1965г. печ.

1965171

“Провалът на контрареволюционния прис-тъп срещу народодемократичната власт в края на 1944г.” – статия от И. Димитров, публ. “Известия на БИД” ХХV/1967г. печ.,

1968

16
172

“Някой своеобразия в развитието на фа-шизма в България” – статия от И. Димитров, публ. “Исторически преглад” 1/1968г. печ.

1968

2
173

“Смъртта на цар Борис ІІІ” – статия от И. Димитров, публ. “Исторически преглед” 2/1968г. и в “Revue d,historie de la deuxieme guerre mondiale” печ., бълг. и фр. ез., 2 док.


1968

1971


11

7

174

“Историята на Втората световна война в кривото огледало на фалшификациите” – статия от И. Димитров. печ.

{1970}

6
175

“Нефашистката буржоазна опозиция за ори-ентацията на външната политика на Бълга-рия (1.09.1939-1.03.1941) – статия от И. Ди-митров, публ. “Studia Balcanika” 4/1971г. фр. ез., печ.

1971

11
176

“Тенденции и основни политически сили в българското общество през Втората све-товна война” – статия от И. Димитров, публ. в “Материали от Първия конгрес на БИД” І/1972г. печ.

1972

3
177

“Фашистка Италия и сговористкото прави-телство в България през 1923г.” – статия от И. Димитров, публ. “Исторически преглед” 4/1973г. печ.

1973

12
178

“Българското обществено мнение за ориен-тацията във външната политика на България в навечерието на Втората световна война” – статия от И. Димитров, публ.”Studia Balca-nika” 7/1973г. фр. ез., печ.

1973

12
179

“Фашистка Италия, земеделския режим и де-ветоюнския преврат” – статия от И. Димит-ров, публ. “Сборник в чест на акад. Д. Ко-сев” С., 1974г., печ.

1974

8
180

“Развитие на фашистката диктатура в Бълга-рия (1934-1939г.)” – статия от И. Димитров, публ. “Studia z dziejow ZSRR I Europi srod-kowey” 10/1974г. печ., полски ез.

1974

10
181

“Външната политика на правителството на Иван Багрянов” – статия от И. Димитров, публ. “Revue d,historie de ld deuxieme guerre mondiale”печ., фр. ез.

1974

16
182

“Един епизод от подготовката на Мюнхен-ската конференция” – чернова на статия от И. Димитров. маш., и публ. “Векове” 6/1977 г. печ., 2 док.

1975

1977


10

3

183

“Политиката на България и балканската Ан-танта (1935-1936)” – статия от И. Димитров, публ.”Studia Balcanica” 9/1975 печ., фр. ез

1975

6
184

“Фашистка Италия и земеделския режим (31.10.1922-9.06.1923) в България” – статия от И. Димитров, публ. “Etudies histories” VІІ/1975г. печ., руски ез.

1975

8
185

“Английската политика към България (от Аншлуса до началото на Втората световна война)” – студия от И. Димитров, публ. ГСУ, ИФ 70/1976г. печ.


1976

35
186

“Белгийски дипломатически документи за България” – статия от И. Димитров, публ. “Исторически преглед” 6/1976г. печ.

1976187

“Българо-италиански политически отноше-ния 1922-1943” – автореферат на И. Димит-ров за получаване на научна степен доктор на историческите науки. печ, брошура

1976

30
188

“България в европейската политика между двете световни войни” – статия от И. Димит-ров, публ. “Sudosteuropa-Gesellschaft 27, Bulgarische sprache, literature und geshichte” печ., нем. ез. и в “Studia z dziejow ZSRR I Europi srodkowey” 14/1978г., печ., полски ез.

{1976-1979}

1978


12

8

189

“Италия и политическата организация на българския фашизъм” – статия от И. Ди-митров, публ. “10-z dzieejow stounkov” ХV/1977, печ., фоток., полски ез.

1977

17
190

“Английската политика към България в началния етап на Втората световна война (септември 1939 – март 1941) – статия от И. Димитров, публ. ГСУ, ИФ 71/1977г. печ.

1977

56
191

“Мисията на полковник Донован в София” – статия от И. Димитров, публ. “Bulgarian his-torical review” 4/1978г., и корица от сп. “Mi-litari affairs” 12/1980г., където е отпечатана същата статия. печ., англ. ез., 2 док.

1978

1980


9
192

“Българският печат в навечерието на Вто-рата световна война (1934-1939)” – статия от И. Димитров, публ. ГСУ, ИФ 74/1980г. печ.

1980

18
193

“Френската дипломация и управлението на БЗНС” – статия от И. Димитров, публ. сбор-ник “Ал. Стамболийски. Живот, дело, заве-ти” С., 1980г.; в “Bulgarian historical review” 1/1984г. и в “Colloques Langues,O” /1985г. печ., бълг. и фр. ез. и чернова. 3 док.

1980

1984


1985

13

7

12


194

“L,Italie et la Bulgarie, de Munich au debut de la Deuxieme guerre mondiale” – статия от И. Димитров, публ. “Bulgarian historical revive” 1-2/1981г. печ., фр.ез.

1981

6
195

“Народът и държавата” – статия от И. Ди-митров, публ. сп. “UNESCO” /1981г., печ. англ. ез.

1981

1
196

“Исторически знания, патриотично и интер-национално възпитание” – доклад от И. Ди-митров, публ. в “Идеологическите проблеми в творчеството на др. Т. Живков след ХІІ конгрес на БКП” С., 1982г. печ.

1982197

“За характера на народодемократичната власт в България 1944-1948” – статия от И. Димитров, публ. “Wiss.Z. Karl-Mars-Univ. Ceipzig, Ges.-u Sprachwiss” 2/1982г. печ., нем. ез.

1982

10
198

“Еволюцията на фашистката диктатура в България (1934-1939)” – статия от И. Димит-ров, публ. “Bulgarian historical review” 3/1982 г. печ., англ. ез.

1982

7
199

“Професор Богдан Филов и неговия днев-ник” – студия от И. Димитров, публ. “Пла-мък” 1984г. печ., фотокоп.

1984

223
200

“Деветосептемврийската социалистическа революция и проблема за единодействието на антифашиските сили” – статия от И. Ди-митров, публ. “Социологически проблеми” /1984 г. печ.

1984

6
201

“Англия и присъединяването на България към Тристранния пакт” – статия от И. Димитров, публ. сборник “Великите сили и България в ново и най-ново време”, БАН, 1985г. печ. и чернова. 2 док.

1985

6
202

“Димитър Благоев и Съединението” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

1985

18
203

“Към идейното и политическото развитие на Захари Стоянов след Освобождението” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

1985

21
204

“Другарят Тодор Живков и деветосептем-врийската социалистическа революция” – статия от И. Димитров, публ. “Исторически преглед” 9-10/1985г. печ.

1985205

“Преди 100 години. Съединението на Източ-на Румелия с Княжество България” – статия на И. Димитров, публ. “Mitterlungen des Bulgariscen Forschungsinstitutes in Osterreich” №2/.08.1986г. печ., нем. ез.

1986

14
206

“България и италианската агресия против Турция” – статия на И. Димитров, публ. “Gugerres mondiales et conflits contemporains. Press universitaries de Frace” 146/1987г. печ. фр.ез.

1987

8
207

“Дело на чисти хора” поредица от статии на И. Димитров за процесите, довели до бунта на русофилите през 1887г., публ. в неиз-вестен вестник и чернова на статиите. печ., маш. 5 док.

1987

б.д.


28

7

208

“Константин Иречек и неговият български дневник” – статия на И. Димитров, публ. “Литературен фронт”/7.07.1988, 14.07.1988 и 4.08.1988г. и в “Bulgarian historical review” 1/1989г. печ., 5 док. бълг.ез., нем. ез., фр. ез.

7.07.1988

1989


3

20

16


209

“Съединението в България 1885г. и европей-ските държави (обзор на съвременната бъл-гарска историография) – статия на И. Ди-митров, публ. “Вести Московского универ-ситета, История” 1/1988г. печ., фоток., руски

1988

9
210

“Историческата наука и преустройството” – чернова на труд на И. Димитров. комп., рък.

.06.-09.

1989


170

липсва

л. 53


211

“Навременна среща със спомените на Кон-стантин Муравиев” – студия на И. Димитров по повод публикуване на спомените на К. Муравиев, публ. “Септември” 6/1990г. печ. и чернова на статията. маш., рък. 2 док.

.06.1990

256
212

“Стамболов и вътрешнополитическата пре-ориентация на България” – чернова статия на И. Димитров. маш.

.10.1993

5
213

“България през Втората Световна война” – очерци от И. Димитров. маш., чернова

1993

118
214

Чернова на научна работа на И. Димитров посветена на значението на 9 септември 1944г. в българската история. маш.

1994

39
215

Чернова на предговор към второто издание на книгата на И. Димитров “Буржоазната опозиция в България 1939-1944г.” маш.

.09.1996

9
216

“Преврати и поврати в новата ни история” - чернова на исторически очерци от И. Димит-ров. маш.

2001

119
217

“Външна политика на България – проблемът за ориентацията във Втората световна вой-на” – чернова на статия на И. Димитров.

б.д.

12
218

“България по време на Втория сговористки режим” – чернова на статия на И. Димит-ров, маш.

б.д.

6
219

“Политическата криза (1886-1887)” – черно-нва статия на И. Димитров. маш.

б.д.

8
220

“Сръбско-българската война (1885)” – чер-нова на статия на И. Димитров. маш.

б.д.

7
221

“Съединението на Северна и Южна Бълга-рия” – чернова на статия на И. Димитров. маш.

б.д.

7
223

“Обществено-икономическо и политическо развитие на България от освобождението до 1885г.” – чернова на статия на И. Димитров. маш., копие

б.д.

8
224

“Присъединяването на България към Три-странния пакт” – глава от книга на И. Дими-тров. маш., чернова. 2 док.

б.д.

50
225

“За еволюцията в концепцията на БКП относно характера на народодемократичната власт” – статия на И. Димитров, публ. “Etudes istoriqes”

б.д.

10
226

“Крахът на Батемберг” – чернова на статия на И. Димитров. маш.

б.д.

14
227

“Управление на Народния блок” – чернова на статия на И. Димитров. маш.

б.д.

7
228

“Дневникът на г-жа Филова” – чернова на статия на И. Димитров, публ. “Единство”. маш., ръкоп.

б.д.

19
229

“България през епохата на капитализма” – чернова на изследване от И. Димитров. маш.

б.д.

169
230

“България и италианската агресия срещу Гърция” – чернова на статия на И. Димитров за итало-българските отношения по време на Втората световна война. маш.

б.д.

23
231

“История на България от Освобождението до наши дни” – книга от И. Димитров, М. Исусов и Й. Шопов. печ.

б.д.

330
232

Чернова на сборник със статии от И. Дими-тров за политиката на България по време на Втората световна война. маш.

б.д.

230
233

“Новата италианска история в българската историография” – чернова на статия на И. Димитров. маш. бълг. ез., фр. ез., 2 док

б.д.

50
234

“На границата между две хилядолетия” – статия на И. Димитров, посветена на светов-ната политика след разпада на социалисти-ческата система. комп. маш.

б.д.

12
235

“Историческата съдба на българската бур-жоазна демокрация” – чернова на статия на И. Димитров. маш., фр. ез.

б.д.

15
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница