Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница5/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

2. Научно-популярни статии


236

“Достойни за свободата” – статия на И. Ди-митров за Руско-турската война, публ. “Младеж” 2-3/1968г. и в “Поглед”/28.02. 1983г. печ. 2 док.

.02.1968

13.02.19834

2

237

“Царят-фюрер” – статия на И. Димитров за цар Борис ІІІ, публ. “Младеж” 1/1969г. печ., фоток. и чернова. 2 док.

.01.1969

8
238

“Септемврийското въстание, видяно от дру-гата страна на барикадата” – поредица от статии на И. Димитров, публ. “Отечествен фронт” 15-17.08.1973г. печ., фоток.

15.08.1973

17.08.19733
239

“Опит за привличане на България в Балкан-ската антанта” – чернова на статия на И. Димитров, включена в сборника Pro domo sua. маш., чернова

1974

14
240

“Мистериозна ли е смъртта на цар Борис ІІІ?” – статия на И. Димитров, публ. “Кръгозори” (издание на българите в Ка-нада) 6/1978г. печ., англ. ез., бълг. ез.

1.08.1978

1
241

Сп. “Отечество” 162/1982г. с публикувана част от дневника на Любомир Лулчев с коментар и бележки на И. Димитров. печ.

13.07.1982

46
242

“Славна епопея” – статия на И. Димитров по повод 70-год. от Балканската война, публ. “Литературен фронт” 44/1982г. и чернова. печ., маш., 2 док.

4.11.1982

6
243

“Чутовен героизъм и неосъществен порив” – статия на И. Димитров по случай 80-год. Илинденско-преображенското въстание, публ. “Литературен фронт” /30/1983г. в сб. “80 години от Илинденско-Преображен-ското въстание”, БАН 1988г. печ. и чернова на статията, маш. 3 док.

28.07.1983

1988


1

11

19


244

“Град всебългарски” – статия за София на И. Димитров, публ. “София” 3/1983г. печ.

.03.1983

2
245

“Втората световна война продължава в ... историографията. Кой и защо преиначава истината” – статия на И. Димитров, публ. “Труд”/7.04.1984г. печ.

7.04.1984

1
246

“Задочни срещи” – статия на И. Димитров за Никола Вапцаров, публ. “Народна култура” 47/1984г. печ.

23.11.1984

1
247

“Победата” – статия на И. Димитров по слу-чай 40-год. от разгрома на хитлеро-фашизма, публ. “Народна култура” 18/1985г. печ.

3.05.1985

1
248

“Да живей Съединението” – поредица от статии на И. Димитров, посветени на Съеди-нението, публ. “Труд” /.06.1985г. печ. 7 док.

14.06.1985

26.06.19857
249

“Български таен централен революционен ко-митет” – статия на И. Димитров, публ. “На-родна младеж” 219/1985г. печ.

17.09.1985

2
250

“Тържество на свято дело” – статия на И. Димитров за Съединението, публ. “Народна младеж” 220/1985г. печ.

18.09.1985

2
251

“Срещу диктата – волята на народа” – статия на И. Димитров за дипломатическото приз-наване на Съединението, публ. “Народна младеж” 221/1985г. печ.

19.09.1985

2
252

“Поуките от септември 1923г.” – статия на И. Димитров по повод 65-год. от Септем-врийското въстание, публ. “Труд” /23.09. 1985г. печ. и чернова. 2 док.

23.09.1985

1
253

“С оръжие в защита на святото дело” – статия на И. Димитров по случай 100-год. от Съединението, публ. “Народна младеж” 225/ 1985г. печ.

24.09.1985

1
254

“Велико историческо събитие” – студия на И. Димитров по повод 100-год. от Съеди-нението, публ. “Ново време” /.09.1985г. печ.

.09.1985

128
255

“Втората световна война. Как започна?” – чернова на статия на И. Димитров. маш.


{1985}

20
256

“Примерът” – статия на И. Димитров по случай 140-год. от рождението на Христо Ботев, публ. “Труд” 270/1987г. печ.

18.11.1987

2
257

“За “Строителите на съвременна България” и епохата, отразена в тази книга” – поредица от статии на И. Димитров, публ. “Пулс” /1988г. печ. 6 док.

.07.1988

.08.1988


6
258

“Отразеното време” – статия на И. Ди-митров в която анализира значението на дневницита като исторически извори, публ. “Народна култура” 37/1988г. печ.

9.09.1988

1
259

“Главният фактор” – статия на И. Димитров в която посочва факторите, спомогнали за спасяването на българскиге евреи през Втората световна война, публ. “Европейски вести” 22/1988г. печ.

28.11.1988

1
260

“Дело на чисти хора” – поредица от статии от И. Димитров за бунта на русофилите през 1887г., публ. “Труд” /.01.1989г. печ. 2 док.

.01.1989

1
261

“В драматичните дни на войната” – комен-тар на И. Димитров за в. “Поглед” по темата водени ли са преговори за мир между СССР и Германия през октомври 1941г., публ. “Поглед” 21/1989г. печ.

22.05.1989

2
262

Поредица от статии от И. Димитров за днев-ника на константин Иречек, публ. “Вечерни новини” /.9.1989г. печ., 4 док.

26.09.1989

28.09.19894
263

“За автора на този спомен” – статия от И. Димитров, публ. “Поглед” 48/1989г. за Ста-нислав Балан (адютант на цар Борис ІІІ), чийто спомени за Трайчо Костов са публикувани в същия вестник; обяснителна бележка на И. Димитров по същия въпрос и чернова на писмо от И. Димитров до Зл. Попзлатев по същия въпрос. печ., маш., рък. 3 док.

.11.1989

.12.19895
264

“Седем драматични дни в новата българска история” – статия от И. Димитров за прави-телството на К. Муравиев, публ. “Земедел-ско знаме”/5.01.1990г. печ. и чернова. 2 док

5.01.1990

1
265

“Ценности и действителност” – чернова на статия от И. Димитров, за кризата в соци-алистическото движение, писана за “Работ-ническо дело”. маш.

.01.1990

5
266

“България в навечерието и към края на Втората световна война – свидетелствата на Стойчо Мошанов” – поредица от статии от И. Димитров, публ. “Дневник” .12.1991-.01.1992г. и чернова. печ. маш. 4 док.

.03.1990

1992


28

3

267

“От Яне към днешния ден . Размисли по повод 75-год. от гибелта на “царя на Пирин”” – статия от И. Димитров, публ. “Време” /1990г. печ. и чернова. 2 док.

25.04.1990

.04.1990


1

6

268

“Пак за поуките от историята” – статия от И. Димитров за развитието на България от Освобождението до 1944г., публ. “Съвре-менен показател” /.05.1990г. печ. и чернова. 2 док.

.05.1990

2

12

269

“За реабилитация на правителството на Муравиев” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 92/1990г. и чернова. печ., маш. 2 док.

4.07.1990

1

3

270

“Кайовският договор” – статия от И. Димит-ров, публ. “Отечествен вестник” /.09.1990г. печ.

1.09.1990

1
271

“Преди половин век – тържество на справед-ливостта” – чернова на статия от И. Димит-ров, писана за “Отечествен вестик”, включе-на в Pro domo sua. маш.

1.09.1990

8
272

“Смъртта на Борис ІІІ. Една загадка мнима и действителна” –поредица от статии от И. Димитров, публ. “Отечествен вестик”/1990г. и чернова. печ., маш., 3 док.

7.09.1990

8.09.19902

10

273

“Защо България не нападна Гърция. Интри-гите на Хитлер, Мусолини и Рибентроп и позицията на цар Борис преди 50г.” – статия от И. Димитров, публ. “Отечествен вестник” /1990г. печ.

27.10.1990

1
274

“Дипломатическият двубой между цар Борис ІІІ и Хитлер” – поредица от статии от И. Димитров, публ. “Отечествен вестник” /1990г. печ. 2 док.

17.11.1990

20.11.19902
275

“Осъдени държавници” – чернова на статия от И. Димитров, публ. “Отечествен вестник” 13573/1990г. маш

7.12.1990

2
276

“През погледа на Виши” – поредица от статии от И. Димитров за политиката на България през Втората световна война, публ. “Поглед”/1993г. и чернова. печ., маш., 3 док.

{1990}

199318

2

277

“Българските партии някога и сега” – статия от И. Димитров, публ. в “Дума” 259/1990г. и чернова за сб. Pro domo sua. печ., маш. 2 док.

.12.1990

14
278

“Царската сватба” – чернова на статия от И. Димитров, публ. в Pro domo sua. маш.

{1990}

11
279

“Размисли след 50 години. Българо-съветски пакт за взаимопомощ” – статия от И. Дими-тров, публ. “Единство” /.01.1991г. печ.

8.01.1991

1
280

“Какво ни донесе Соболев преди 50 години” – статия от И. Димитров, публ. “Единство”/ .01. 1991г. печ.

.01.1991

1
281

“Петте века на робство бяха пет века на съп-ротива” – статия от И. Димитров по случай 3 март, публ.”Дума” 60/1991г. печ.

1.03.1991

1
282

“Дневникът на последната първа дама на Царство България г-жа Филова. Ярък доку-мент за мътното време” – статия от И. Дими-тров, публ. “Единство” /.04.1991г. печ.

.04.1991

1
283

“1492-1992” – статия от И. Димитров по по-вод предстоящата 500-год. от откриването на Америка, публ. “Черно и бяло” 4/1991г. печ.

10-16

.05.1991


48
284

“Ярък документ за мътно време” – статия от И. Димитров за дневника на Евдокия Фило-ва, публ. “Единство” /.06.1991г. и поздравле-ния от редакцията на вестника по повод 60-год. на И. Димитров. печ., 2 док.

5 – 11

.06.1991


1
285

“Тъжно погребение на илюзии и надежди” – статия от И. Димитров, в която представя дневника на Евдокия Филова, публ. “Един-ство” .06.1991г. печ.

12-18 .06.1991

1
286

“Тебеширеният кръг” – статия от И. Дими-тров за идейната борба в БКП през 60-те год. на ХХ в., публ. “Единство” 25/1991г. и чер-нова. печ., маш. 2 док.

30.06.1991

17
287

“Съответствия” – чернова на статия от И. Димитров в която се посочват примери от новата история на България, писана за “Чер-но и бяло”. маш.,

20.06.1991

6
288

“Голямото календарно объркване” – статия от И. Димитров за честването официалните празници в България някой по стар, други по нов стил, публ. Дума 224/1991г. и чернова. печ. маш., 2 док.

6.09.1991

3
288 А

“Царят, дворецът, видяни в профил и анфас” – спомени на Станислав Балан за спася-ването на Трайчо Костов, Соболевата акция и включването на България в Тристранния пакт, преразказани от И. Димитров и публ. “Единство” /13.11.1991г. и 20.11.1991г. печ., 2 док.

.11.1991

2
289

“Преди 50 години – 17.11.1940г. – среща в Брехтесгаден, цар Борис и Хитлер” – черно-ва на статии от И. Димитров, писана за “Отечествен вестник”. маш.

17.11.1991

20.11.199111
290

“Pro domo sua” – чернова на статия от И. Димитров в която излага някой свои разсъж-дения за историческите процеси, писана за “Везни”. печ.

.12.1991

64
291

“Български принос към историографията върху фашизма” – статия от И. Димитров, публ. “Ново време” 3/1991г. и чернова. 2 док.

1991

2

9

292

“Лъжовни идеи и коварни дела” – чернова на статия от И. Димитров, насочена срещу неверните твърдения за произхода на бълга-ро-мохамеданите на Хюсеин Мемишоглу в книгата му “Страници от историята на тур-ците помаци”, издадена в Анкара, 1991г. маш.

{1991}

9
293

“Два пъти за по-малко от половин век” –статия от И. Димитров за отстраняване по политически причини на учени и иинтелек-туалци след 1944 и 1989г. публ. “Дума”/1992 г. и чернова. печ., маш. 2 док.

3.03.1992

1
294

“Завръщането” – статия от И. Димитров, посветена на 100-год. от рождението на Ст. Мошанов, публ. “Култура” 16/1992г. печ.

17.04.1992

1
295

“България срещу Холокоста” – поредица от статии от И. Димитров, публ. “Факс”/.06. 1992г. печ., 2 док.

23-30

.06.1992г.2
296

“Преврати и поврати в българската полити-ка” – поредица от статии от И. Димитров, публ. “Факс” /1992г. печ., 4 док.

28.07.1992

25.08.19924
297

Статия от И. Димитров в която разкрива ня-кой факти от живота на дипломата Никола Антонов (1888-1973), публ. “Поглед”35/1992 г. печ.

31.08.1992

1
298

“Невежеството като аргумент” – чернова на статия от И. Димитров, подписана с псевдо-нима Илия Янакиев, срещу изнасянето на неверни факти в статия на Г. Тахов (публ. в “Корона” 35/1992г.) за фашизма и монар-хиите в Европа. маш.

4.09.1992

1
299

“От началото на Балканската война към днешната балканска криза” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

.10.1992

15
300

“Националната политика в един преобразу-ващ се свят” – поредица от статии от И. Ди-митров в които проследява пътя на наци-оналната политика от Освобождението на България до 90-те год. на ХХ в., публ. “Факс”/1992г. печ. 3 док.

24.11.1992

8.12.19923
301

“Миналото не е мъртво, то дори не е преми-нало” – статия от И. Димитров, в която пуб-ликува част от спомените на Кимон Геор-гиев, публ. “Знаме” 44/1992г. печ.

1992

1
302

“Теодор Рузвелт поздравява българите за превземането на Одрин” – статия от И. Ди-митров, подписана с псевдонима Илия Янакиев, публ. “Вечерни новини”/1993г. печ

23.03.1993

1
303

“България: август 1943. Отношението към цар Борис ІІІ” – статия от И. Димитров, публ. “Дума” 197/1993г. печ. и чернова. 2 док.

25.08.1993

1
304

“Корените на дилемата монархия-репуб-лика”­ – чернова на статия от И. Димитров. маш.

.09.1993

8
305

“Царят умря – да живее царят” – статия от И. Димитров за политиката на цар Борис ІІІ, публ. “Култура” 49/1993г. печ.

3.12.1993

2
306

“По кой път” – чернова на статия от И. Ди-митров по повод 50-год. от смъртта на цар Борис ІІІ. маш.

1993

2
307

“Клио по време на война” – статия от И. Ди-митров за научните командировки на проф. Б. Филов по време на Балканскати войни, публ. “Везни” 1/1993г. печ. и чернова, маш. 2 док.

1993

64
308

“3 март – признателност и дълг” – чернова на статия от И. Димитров, писана за “Дума”. маш.

{1993-1994}

4
309

“Четвъртият рунд” – чернова на статия от И. Димитров за политиката на България по македонския въпрос. маш., фоток.

{1993-1994}

4
310

“Изразител на следосвобожденското ни на-ционално самочувствие” – статия от И. Ди-митров за Стефан Стамболов, публ. в юби-леен лист “Ст. Стамболов” (посветен на 140-год. от рождението му). печ.

.01.1994

2
311

“Девети септември в българската история” –статия от И. Димитров, публ. “Дума” /1994г. и чернова. печ., маш. 3 док.

8.08.1994

9.08.1994
13
312

“Разложението в държавата, партиите и вой-ската докараха преврата през 1934г.” – ста-тия от И. Димитров, публ. “168 часа” /1994г. печ.

5-11

.09.1994


1
313

“България върна достойнството си с обя-вената независимост през 1908г.” – статия от И. Димитров, публ. “Континент”/1994г. печ.

28.09.1994

1
314

“История има и става народ” – статия от И. Димитров, публ. “Летописи”/1994г. печ.

.11-12.1994

233
315

“Спорни размишления за Стамболов и вън-шнополитическата преориентация, свързана с него” – статия от И. Димитров, публ. “Епо-хи”/1994г. печ. и чернова, маш. 2 док.

1994

100
316

“Между вътрешни съображения и външни изисквания” – статия от И. Димитров за по-литиката на България по време на Втората световна война. печ., копие

1994

7
317

“9 септемри 1944 – половин век по-късно” – чернова на статия от И. Димитров. маш.


1994

21
318

“Иван Багрянов” – исторически очерк от И. Димитров, публ. “Поглед”/1995г. печ. 7 док.

7.01.1995

18.02.19957
319

“Потъпкана демокрация заради “национал-ната свобода”” – статия от И. Димитров по повод 100-год. от гибелта на Ст. Стамболов, публ. “Дума”/1995г. печ.

6.07.1995

1
320

“Справедлива дан към строителите на съвре-менна България” – статия от И. Димитров за юбилея на Ст. Стамболов и пътя на общес-твото към трезво оценяване на миналото, публ. “Дума”/1995г., печ., фоток.

19.07.1995

1
321

“Народе!!!” – статия от И. Димитров за обра-за на Левски в българската история, публ. “Труд”/1996г. печ.

19.02.1996

1
322

“На един панагюрец и героите от лето 1876” – статия от И. Димитров за Павел Бобеков, публ. “Аз буки” 18/1996г.

.05.1996

3
323

“Референдумът от 1946г. – заблуди от пред-намереност или невежество” – статия от И. Димитров, публ. “24 часа”/1996г. печ., копие

16.09.1996

1
324

“На границата между две хилядолетия” – чернова на статия от И. Димитров в която анализира състоянието на Балканите след края на студената война. маш.

.09.1996

19
325

“Между кладите на времето” – статия от И. Димитров за проф. Асен Златаров. печ.

.02.1997

1
326

“Дневникът на Георги Димитров” – поредица от статии от И. Димитров, публ. “Везни” /1997г. печ. 2 док.

1997

17
327

“Историческата истина не се разкрива като партийно поръчение” – статия от И. Димит-ров по повод филм на Милена Милотинова за насилствената македонизация в Пирин-ския край след Втората световна война, публ. “Дума”/1998г. печ.

23.04.1998

1
328

“Най-стръмен е пътят към идеала” – статия от И. Димитров с анализ на изминаващия ХХ век за съдбата на българите, публ. “Зо-ра”/1998г. печ.

12.05.1998

2
329

“Най-великото събитие в новата ни история” – статия от И. Димитров по повод 113-год. от Съединението, публ. “Дума”/1998г. печ.

5.09.1998

1
330

“Националната държава – най-драгоценното достояние” – статия от И. Димитров по слу-чай 90-год. от провъзгласяването на незави-симостта на България, публ. “Дума”/1998г. печ.

19.09.1998

1
331

“Референдумът и републиката под въпрос?” – статия от И. Димитров за законността на референдума през 1946г. и формата на дър-жавно устройство, публ. “Монитор”/1999г. печ.

5.01.1999

1
332

“За “нов прочит” на историята или за нови изследвания” – статия от И. Димитров, публ. “Везни” 8-9/1999г. печ.

1999

5
333

“Държавния антисемитизъм – мнозинството и малцинството” – статия от И. Димитров за антисемитските закони, приети в България през 40-те год. на ХХ в., публ. “Култура” /2000г. печ.

31.03.2000

1
334

“Двуликият Захарий” – статия от И. Димит-ров по случай 150-год. от рождението на Захарий Стоянов, публ. “Дума”/2000г. печ.

18.05.2000

1
335

“Народът спаси евреите в България” – статия от И. Димитров, публ. “Стандарт” /2000г. печ.

19.07.2000

1
336

“Преди 115 години Съединението бе нацио-нална програма” – статия от И. Димитров, публ. ”Стандарт”/2000г. печ.

6.09.2000

1
337

“Между две столетия и две хилядолетия” – статия от И. Димитров, публ. “Български пи-сател” 24/2000г. печ.

20.09.2000

2
338

“Какво ни завеща ХХ век” – статия от И. Димитров, публ. “Земя” 29/2000г. печ.

30.12.2000

1
339

“Размишления след честването на 55 год. от края на Втората световна война” – статия от И. Димитров за събитията в България и света след 1945г. маш.

{2000}

4
340

“Пак за спасяването на българските евреи” – статия от И. Димитров, публ. “Български пи-сател” /2001г. печ. и чернова. 2 док.

31.01.2001

5
341

“И деветнадесетомайци са обещавали нов морал” – статия от И. Димитров за събити-ята около преврата през 1934г., публ. “Сега” /2001 г. печ.


342

“Гемето” – статия от И. Димитров за лидера на БЗНС д-р Г. М. Димитров, публ. “Репуб-лика”/2001г.. печ.

8.08.2001

2
343

“Смъртта на цар Борис ІІІ още поражда догадки” – статия от И. Димитров, публ. “Сега”/2001г. печ.

25.08.2001

1
344

“Сто и двадесет години от първия български преврат”­ – статия от И. Димитров за прев-рата през 1881г., публ. “Български писател” /2001г. печ.

5.09.2001

2
345

“Лебедовата песен на Захарий Стоянов” – статия от И. Димитров, публ. “Република” /2001г. печ.

6.09.2001

1
346

“Независимостта ни е следствие, а не символ на държавното начало” – статия от И. Дими-тров, посветена на обявяването на независи-мостта на България през 1908г., публ. “Сега” /2001г. печ.

22.09.2001

1
347

“Апострофи срещу заблуди” – поредица от статии от И. Димитров за българската поли-тическа история от Освобождението до наши дни, публ. “Нова зора”/2001г. печ., и чернова 7 док.

.10.2001

.11.2001


6
348

“Преди 60 години. 1 март 1941г. – въвличане на България във Втората световна война” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

{2001}

5
349

“Печалната традиция” – статия от И. Димит-ров за съдбата на премиерите в България от Освобождението до наши дни, публ. “Труд” /2002г. печ. и чернова. 2 док.

2.01.2002

1
350

“Помните ли тези имена?” – статия от И. Димитров за политическите фигури в Бълга-рия през 40-те год. на ХХ в., публ. “Българи” кн. 1. печ.

б.д.

2
351

“28 август 1943г. – смъртта на цар Борис ІІІ” – чернова на статия от И. Димитров, маш.

б.д.

6
352

“22 септември (5 октомври) – денят на неза-висимостта” – чернова на статия от И. Ди-митров. маш.

б.д.

7
353

“Българското Освобождение” – чернова на статия от И. Димитров за историческото зна-чение на Освобождението. маш.

б.д.

4
354

“Двете изгнания на д-р Г.М.Димитров (Ге-мето)” – чернова на статия от И. Димитров за съдбата на лидера на БЗНС. маш.

б.д.

4
355

“Референдумът и републиката – легитимни или не?” – чернова на статия от И. Димит-ров., маш.

б.д.

6
356

Чернова на статия (изследване) от И. Дими-тров в която анализира творчеството на Карл Маркс и значението му за българската исто-рия. маш.

б.д.

28
357

“Признателност и поуки” – чернова на статия от И. Димитров за стойността на 3 март в българската история. маш.

б.д.

8
358

“Новата италианска история в българската” – чернова на статия от И. Димитров печ.

б.д.

24
359

“Из дневника на Любомир Лулчев” – чер-нова на статия от И. Димитров. маш.

б.д.

8
360

Неозаглавена статия от И. Димитров за мяс-тото на войните в българската история. маш.

б.д.

3
361

“Финалът” – статия от И. Димитров за съби-тията в България в края на Втората световна война. печ., копие.


б.д.

4
362

Чернова на неозаглавена статия от И. Дими-тров в която изразява възмущението си от клеветите на сръбски политически и култур-ни дейци за дайствията на българските вой-ски в Македония и Сърбия в края на Втората световна война. маш.

б.д.

3
363

“Актуалният Димитров” – чернова на статия от И. Димитров. маш.

б.д.

3
364

“Интересът към историята” – статия от И. Димитров. маш.

б.д.

2
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница