Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница6/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25

3. Ръкописи на лекции и научни изследвания


365

Кратка биография на Кирил Драмалиев, пи-сана по повод 100 г. от рождението му. маш.

.02.1992

1
366

Лист със съдържанието на сборника Pro domo sua. маш.

1992

1
367

“Образцов офицер и човек” – предговор от И. Димитров за книга, посветена на живота на офицера Борис Дрангов. комп.

24.10.1996

2
368

“116 години от рождението на Георги Дими-тров” – очерк от И. Димитров. комп., чер-нова

18.06.1997

17
369

“Партиите в буржоазна България” – лекция от И. Димитров. маш.

б.д.

20
370

“За либерално или консервативно държавно управление” – лекция от И. Димитров. маш.

б.д.

23
371

Цикъл от лекции за държавно-политичес-кото и икономическото развитие на Бълга-рия от Освобождението до края на ХІХв. маш.

б.д.

79
372

“Уредба на Българската държава” – лекция на И. Димитров. маш.

б.д.

8
373

“Българските репарации след Първата све-товна война” – изследване на И. Димитров. рък.

б.д.

71
375

“Буржоазният опозиционен блок” – очерк от И. Димитров. чернова

б.д.

14
376

Част от научна разработка, посветена на влизането на България във Втората световна война на страната на Третия райх. маш.

б.д.

15
377

Чернова на научна разработка, посветена на българо-югославските отношения по маке-донския въпрос. рък., маш.

б.д.

1554. Библиография


378

Библиографии на И. Димитров. маш. 2 док

б.д.

34
379

Трудове на И. Димитров, публикувани след избирането му за член-кореспондент на БАН. маш.


б.д.

1
380

Фотокопие на каталожни фишове на научни публикации на И. Димитров в Библиотеката на Института за световно стопанство при университета в Кил (ФРГ), изпратени от Тодор Цочев. маш., фоток. бълг. и нем. ез.

.11.1985

25. Записки на разговори на И. Димитров

с политически дейци от прези 9.9.1944г.


381

Записки на И. Димитров от срещите и разго-ворите му с Кимон Георгиев, Вергил Димов, Трайчо Доброславски, ген. Христо Стойков, проф. Михаил Геновски, ген. Кирил Стан-чев, Христо Стратев, Стефан Тончев, Кон-стантин Муравиев, Александър Оббов, Стойчо Мошанов, проф. Петко Стоянов и синът и дъщерята на Атанас Буров. рък маш.

1964

40
382

Спомени на политически водачи преди и след 1944г., записвани от И. Димитров и включени в книгата му “Миналото, което беше близко, а става все по-далечно. Срещи и разговори”. маш., рък.,чернова

1964

121
383

Записки на И. Димитров на разговори със Стойчо Мошанов в които разказва за живота си след 9.09.1944г. рък., маш.

14.09.1971

19.11.19714
383 А

Записки на И. Димитров от срещата му в Па-риж с д-р Любен Тодоров – български дип-ломат от преди 9.09.1944г. със спомен за Дамян Велчев. рък.

.04.1985

16. Интервюта с И. Димитров


384

“Победният щурм” – интервю с И. Димитров за преврата на 9.09.1944г., публ. “Труд” 210/1984г. печ.

5.09.1984

1
385

“Верните и неверните пътища на Отечество-то” – интервю с И. Димитров за България в годините на Втората световна война, публ. “Софийски вести”/1990г. печ.

11.10.1990

1
386

“Капитаните, които казаха на света: “Бълга-рия ще живее”” – разговор с И. Димитров по случай 105год. от началото на Сръбско-бъл-гарската война, публ. “Народна армия”/ 1990г. печ.

14.11.1990

2
387

“50 години от влизането на България в Три-странния пакт. Фатална или неизбежна стъп-ка” – интервю с И. Димитров, публ. “Репор-тер” /1991г. печ.

28.02.1991

1
388

“Войната, която доведе тоталитаризма” – интервю с И. Димитров по повод 50 год. от нападението на Германия над СССР, публ. “Репортер 7”/1991г. печ.

20.06.1991

1
389

“Може ли да очакваме фаталния изстрел на Балканите” – интервю с И. Димитров за сложната история на Балканите и противо-речията, свързани с нея, публ. “Единство” 28/1991г. печ

23.07.1991

1
390

“Историята ни е сбор от легенди” – интервю с И. Димитров, публ. “П

ИК” 46/1991г. печ.10-17

.12.1991


48
391

“Между повторението и оригиналността се твори историята” – разговор с И. Димитров, публ. “Телеграф” /1991г. печ.

11.12.1991

1
392

“Защо в учебниците по българска история изчезна понятието “турско робство”?” – интервю с И. Димитров, публ. “Знаме” 36/1992г. печ.

8.09.1992

2
393

“Не Русия сбърка в Сан Стефано, а тези, които диктуваха в Берлин” – интервю с И. Димитров, публ. “Вечерни новини” 42/1993 г. печ.

2.03.1993

1
394

“Алтернативите, отговорностите и винаги голямото “ако”. След отпечатването на очер-ка за Ив. Багрянов с въпроси при акад. И. Димитров” – интервю с И. Димитров, публ. “Поглед” /1995г. печ.

9.03.1995

1
395

“А тръгнахме от 5% грамотност” – разговор с И. Димитров и синът му – проф. Ив. Илчев за някой аспекти от историята на България, публ. “Култура” 9/1998г. печ.

6.03.1998

1
396

“Съединението успя, защото Русия бе про-тив” – интервю с И. Димитров, публ. “Нови-нар” /1998г. печ.

6.09.1998

1
397

“Априлското въстание завърши на 3 март” – интервю с И. Димитров, публ. “Стандарт” /2000г. печ.

3.03.2000

1
398

“Историята не дава правила за поведение” – чернова на интервю с И. Димитров за значе-нието на историка в общественото развитие. маш.

б.д.

197. Рецензии от И. Димитров


399

“Първо по рода си историческо изследване “ – рецензия от И. Димитров за монографията на Ел. Стателова “Източна Румелия. Иконо-мика, политика, култура”, публ. “Военноис-торически сборник” 6/1974г. печ., фоток.

1974

7
400

Рецензия от И. Димитровза дисертацията на доц. Милчо Лалков “Българо-югославски от-ношения 1944-1947г.” маш.

28.11.1975

19
401

Рецензия от И. Димитров за учебник по история на България за ХІ клас. маш.

.09.1976

8
402

“Нова книга за деветосептемврийското въс-тание” – рецензия от И. Димитров за книгата на Вадим Вознесенски “Тъй изгря свободата 9.09.1944г.”, публ. “Труд”/1977г. маш.

24.02.1977

3
403

Рецензия от И. Димитров на докторската дисертация на доц. Георги Наумов “Работ-ническата партия в България 1927-1939”. маш.

7.09.1979

101
404

Рецензия от И. Димитров за книгата на проф. Йоно Митев “Съединението 1885”. печ. и публ. “ИДА” 50/1985г. печ.

1980

1985


12

4

405

Рецензия от И. Димитров за конкурса за про-фесор по история на БКП с кандидат доц. Георги Наумов. маш.

10.06.1981

6
406

Рецензия от И. Димитров за ръкописа “Фор-миране на марксистко-ленинска концепция за най-новата история на България (19818-1944)” от Г. Чернявский и П. Сохан. маш.

5.09.1981

6
407

Рецензия от И. Димитров на книгата на Славка Петрова “Деветосептемврийската социалистическа революция”. печ.

{1981}

3
408

“Непрофесионално!” – статия от И. Димит-ров за биографично-библиографския спавоч-ник “Български историци” на Петър Чолов, публ. “Народна култура” 7/1982г. печ.

12.02.1982

1
409

Мнение на И. Димитров за филма “Мера според мера”. маш.

2.12.1982

2
410

Рецензия от И. Димитров за сборник със спомени за обявяване на независимостта с автори Р. Попов и Ел. Стателова. маш.

27.12.1982

2
411

“На Иван Балабанов – по повод злата рецен-зия на Св. Игов за литературните факти в Кратка история на България” – бележки на И. Димитров, предизвикани от рецензията. рък.

1982-1983


10

412

Рецензия от И. Димитров за ръкописа “Бъл-гария в балканската политика на САЩ (1939-1944)” на Витка Тошкова. и публ. със заглавие “Изследване на българо-американ-ските отношения през Втората световна война” във “Векове” 5/1987г. маш., 2 док.

10.08.1983

1987


8

4

413

Рецензия от И. Димитров за научните тру-дове на Мария Радева – кандидат за доцент по методика на историята. маш.

5.09.1983

6
414

Мнение на И. Димитров за пиесата на Ге-орги Данаилов “Съзаклятие в Солун”. маш.

1.10.1983

2
415

Рецензия от И. Димитров за докторската дисертация на доц. Марко Семов на тема “Проблеми на българския характер в публи-цистичното, художественото и документал-ното творчество на З. Стоянов, А. Страши-миров и Ив. Хаджийски” маш.


6.02.1984

18
416

Рецензия на И. Димитров за трудовете на доц. Стойко Колев – кандидат за професор по история на КПСС. маш.

6.05.1985

8
417

Рецензия от И. Димитров на монографията “Фашисткият феномен и дискусията в све-товната литература” от доц. Милен Семков. маш.

22.05.1985

13
418

Рецензия от И. Димитров за научните тру-дове на доц. Величко Георгиев, кандидат за професор по нова и най-нова българска история. маш.

10.06.1985

8
419

Рецензии от И. Димитров за романа на Слав Хр. Караславов “Детронирането на величи-ята”. маш. 2 док.

4.07.1985

4.01.19886

8

420

Рецензия от И. Димитров за дисертацията на ст.н.с. Дойно Дойнов “Комитетите “Един-ство” (1878-1885)” за получаване на научна степен д-р на историческите науки. маш. и публ. в “Revue bulgarie d,historie” 3/1987г. печ, 2 док.

25.08.1985

1987


11

2

421

Отзив от И. Димитров за книгата на Минчо Драганов “Република от идеали”, публ. “Български журналист” 9/1985г. печ.

1985

2
422

“С голяма любов и голямо сърце” – чернова на отзив от И. Димитровза излезли от печат избрани произведения на акад. Ангел Балев-ски, публ. “Народна култура”. маш., ръкоп.

{1985-1986}

5
423

Рецензия от И. Димитров за трудовете на доц. Милен Семков – кандидат за професор по нова и най-нова обща история. маш.

15.04.1986

6
424

Мнение на И. Димитров за сценария на фил-ма по романа на А. Дончев “Време раз-делно”. маш.

3.07.1986

2
425

Рецензия от И. Димитров за книгата на Гри-гор Чешмеджиев “политически спомени”. маш.

8.07.1986

4
426

Рецензия от И. Димитров за трудовете на доц. Мария Велева – кандидат за професор по историография. маш.

11.03.1988

11
427

Рецензия от И. Димитров за монографията на Милен Семков “Фашизмът”. маш.

15.08.1988

6
428

Рецензии от И. Димитров за изследването на доц. Любомир Огнянов “БЗНС в началото на ХХ век”. маш.

6.03.1989

2
429

Рецензия от И. Димитров за докторската дисертация на ст.н.с. Антонина Кузманова “От Ньой до Крайова. Въпросът за Южна Добруджа в международните отношения (1919-1940)”. комп.


26.12.1989

6
430

Рецензия от И. Димитров на дисертацията на Елена П. Дюлгерова “Д. Благоев за социа-лизма и исторические “изход” на закъсне-лите народи” . маш. чернова.

1.02.1990

6
431

Рецензия от И. Димитров за документалния сборник “Български конституции и консти-туционни проекти” от Лъчезар Стоянов и Веселин Методиев. маш., чернова

10.02.1990

1
432

Мнение на И. Димитров за мемоарите на царица Йоанна. маш. чернова.

3.07.1990

1
433

“Навременно изследване” – рецензия на И. Димитров за монографията на Мария Мано-лова “Парламентаризмът в България”, публ. “Ново време” /1990г. печ.

.12.1990

96
434

“Световната конспирация – един пасквил, издаден за съжаление от Университетското издателство” – рецензия от И. Димитров за едноименната книга на Никола Николов, публ. “Единство”/1991г. печ. и чернова 2 док

14.08.1991

7
435

Рецензия от И. Димитров на трудовете на ст.н.с. Йордан Ванчев, кандидат за доцент по история на България. маш.

20.04.1992

3
436

“Документални свидетелства от преломни времена се завръщат при нас” – рецензия от И. Димитров на книгата на Влада Карастоя-нова “Останах завинаги българка” и на изданието с предсмъртните писма на Никола Петков, публ. “Континет”/1992г. печ.

22.10.1992

1
437

“Ценна и навременна книга” – рецензия от И. Димитров на книгата на Коста Цър-нушанов “Многократните изяви на наци-онално съзнание на македонските българи”, публ. “Вечерни новини”/1993г. маш.

21.05.1993

2
438

“Предателството като кухня” – рецензия от И. Димитров на книгата “Предатели и предателства в българската история”, публ. “Култура” 22/1993г. печ.

28.05.1993

1
439

“Поглед отвън” – отзив на И. Димитров за сборника със статии на Спас Т. Райкин “По-литически проблеми пред българската общес-твеност в чужбина”, публ. “Дума” /1994г. печ. и чернова. 2 док.

20.06.1994

1
440

Отзив на И. Димитров за статията на Тодор Абазов “Метаморфозата като саморазруха”. комп., чернова

б.д.

3
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница