Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница7/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25

8. Рецензии и отзиви за научни

работи на И. Димитров


441

Рецензия от доц. Николай Генчев за книгата “Буржоазната опозиция в България 1939-1944 г.”, публ. “Исторически преглед”. печ.

{1969-1970}

3
442

Рецензия от проф. Волф Ошлис за книгата “Буржоазната опозиция в България 1939-1944 г.”. печ., нем. ез.

{1969-1970}

1
443

“Нужен е диференциран подход” – отзив от К. Кожухаров за книгата “Буржоазната опозиция в България 1939-1944г.”, публ. “Земеделско знаме”/1970г. печ.

20.03.1970

1
444

Рецензия от проф. Иржи Томашевски за книгата “Години на прелом. Три очерка из най-новата българска история”, публ. в Studia z dziejow ZSRR; Europi srodkowe, VІІ/1971г. печ., полски ез.

1971

13
444 А

Дискусия за “Буржоазната опозиция и харак-тера на правителството на К. Муравиев”, органицзирана от Института по история на БКП, състояла се на 12, 13, 20 и 27.10.1972г. маш., стенограма

.10.1972

368
445

“Князът, конституцията и народът” – отзив за едноименната книга от доц. Милчо Лал-ков, публ. “Софийски университет”/1972г. печ.

9.11.1972

1
446

Рецензия от доц. Андрей Пантев за книгата “Князът, конституцията и народът”, публ. в сб. “Критика и рецензии”. печ.

{1972}

3
447

Рецензия от проф. Ханс-Йоахим Хоп за статията “Българската демократична общес-веност, фашизмът и войната”. печ., нем. ез.

1973

2
448

Рецензия от от проф. Ханс-Йоахим Хоп за книгата “Князът, конституцията и народът”, публ. “Yahrbucher fur geshichte Osteuropas” 23/1975г. печ., нем. ез.

1973

3
449

“Книга, която буди оправдан интерес” – от-зив от Сашо Попов за книгата “Българската демократична общественост, фашизмът и войната”, публ. “Пиринско дело” /1976г. печ

10.02.1976

1
450

Отзив от доц. Милен Семков за книгата “Българо-италианските политически отно-шения”, публ. “Международен живот”/1976 г. печ

15.07.1976

1
451

“България и Италия между две световни войни” – отзив от доц. Милен Семков за книгата “Българо-италианските политически отношения”, публ. “Труд”/1976г. печ.

24.09.1976

1
452

“Неки “добар” фашизам” – отзив, публ. “Но-ва Македония” /1976г. за книгата “Българ-ската демократична общественост, фашиз-мът и войната”. печ., с-хърв. ез

15.12.1976

1
453

“”Добри” бугарски фашизам” – отзив, публ. “Политика”/1976г. за книгата “Българската демократична общественост, фашизмът и войната”. печ., с-хърв. ез.

15.12.1976

1
454

Рецензия от Ханс-Йоахим Хоп за “Etudes historiques” /1976г. за публикуваната в спи-санието статия “Фашистка Италия и БЗНС”. печ., англ.ез.

1976

1
455

“Откривени “прави кривици”” – статия за книгата “Българската демократична общес-твеност, фашизмът и войната”, публ. “Поли-тика”. печ., фоток., с-хърв. ез.

5.08.1977

1
456

Рецензия от проф. Чарлз Мозер за книгата “Българо-италиански политически отноше-ния 1922-1943”, публ. “American Historical review” /1978г. печ., англ. ез., фоток.

.10.1978

1
457

Рецензия от проф. Ханс-Йоахим Хоп за кни-гата “Българо-италиански политически от-ношения (1922-1943)”. печ., нем. ез.

1978

1
457 А

Докладна записка до секретаря на ЦК на БКП от ст.н.с. Д. Дойнов (началник на ГУА) и Слав Хр. Караславов (директор на издател-ството на ОФ) с която предлагат за печат дневника на Б. Филов. маш.

22.04.1983

3
458

Рецензия от Витка Тошкова за книгата “Ан-глия и България (1938-1941). Навечерието и началото на Втората световна война”. печ.

1983

3
459

Бележки на Г. Добриянов върху книгата “България на балканите и Европа”. маш., рък

10.01.1984

1
459 А

Изложение до ЦК на АБПФК от Атанас Да-мянов относно поместения в сп. “Пламък” предговор към дневникът на Б. Филов маш.

23.02.1984

4
460

Докладна записка от съветника в посол-ството на България в Букурещ до посленика ни в Румъния относно книга на румънския историк А. Симион, в която по сведения от румънски архиви се застъпва тезата на И Димитров за българското неучастие във Втората световна война, обяснена в книгата му “България на Балканите и Европа”. маш.

.02.1984

3
461

“Димитров, И. Англия и България (1938-1941): Навечерието и началото на Втората световна война” – отзив от проф. Георгий Чернявский, публ. в съветско научно списа-ние (липсва заглавие). печ., руски ез.

{1984}

4
462

Рецензия от ст.н.с. Елена Стателова за кни-гата “Преди 100 години: Съединението”. маш.

17.02.1985

10
463

Рецензия от дин Георги Вълков на книгата “Преди 100 години: Съединението”. маш.

17.02.1985

9
464

Статия, публ. “Поглед”/1985г. за излязлата от печат книга “Преди 100 години: Съедине-нието”. печ.

14.10.1985

1
465

“Две книги за Съединението” – статия от доц. Милчо Лалков за книгата на И. Димит-ров “Преди 100 години: Съединението” и сборника с документи “Съединението.1885”, публ. “Труд” /1985г. печ.

31.12.1985

1
466

Рецензия от проф. Георгий Чернявский за студията “Професор Богдан Филов и него-вия дневник”, публ. “Реферативны журнал” 2/1985г. печ., фоток.

1985

3
467

“Нови книги за Съединението на България с Източна Румелия” – рецензия от проф. Кон-стантин Велики в която се представя книгата “Преди 100 години: Съединението”, публ. “Revue des etudes sud-est Europeennes”. печ., англ. ез.

1986

1
468

“Арестувани книги. Триста мъки за да не остане дневникът на Б. Филов само в архив-ните шкафове” – статия на Бойка Асиова, публ. “Работническо дело” /1990г. печ.

21.02.1990

1
469

“Книга-тревога, книга-предупреждение” - рецензия от И. Тодоров за книгата “За да ни има”, публ. “Зора” 19/1992г. печ.

19.05.1992

1
470

“Миналото, което беше близко, а става все по-далечно” – отзив на Р. Трифонов за едно-именната книга, публ. “Вечерни новини” 202/1992г. печ.

1992

1
471

Мнение за ръкописа на И. Димитров “Бълга-рия през Втората световна война” от проф. Николай Генчев. маш.

1.10.1993

1
472

“Верен на призванието историк и съвре-.менник” – рецензия-представяне на книгите “Историкът като съвременник” и “Миналото като пролог”, публ. “Вечерни новини” 5/ 1994г. печ.

6.01.1994

1
473

“Дневникът – неразрушимият мавзолей на Георги Димитров” – доклад от проф. Ст. Горанов, изнесен на дискусия. маш

.02.2000474

“Историкът-мемоарист” – статия на доц. Михаил Ангелов за книгата “Всичко тече”, публ. “Дума” 5/2001г. печ.

2.01.2001

1
475

“Сборник в чест на миналоведец-кръглолет-ник” – съобщение от Петър Петров за излез-лият от печат сборник в чест на И. Димитров “Историкат. Гражданин и учен”, публ. “Зе-мя” /2001г. печ., фоток.

1.11.2001

1
476

“Той не знаеше покоя на времето” – статия от Тодор Коруев, в която се представят ново-отпечатаните книги на И. Димитров “Очевидци и изследвачи” и “Тревоги... Упования”, публ. Дума /2005.г. печ.

9.03.2005

1
477

Рецензия от проф. Иржи Томашевски на статията “Смъртта на цар Борис ІІІ”, публ. “Studia z dziejow ZSRR; Europi srodkowej” . печ., полски ез.

б.д.

539. Покани до И. Димитров, програми и материали за научни форуми, юбилейни чествания и др.


478

Програми и информационен бюлетин за Първия и Втория конгрес на БИД. печ. 3 док.

.01.1970

.10.1976


50
479

Покана и програма от Института по бълга-ристика в Австрия за конференция на тема “Виена и българската революционна емигра-ция 1924-1934г.”, посветена на 1300 год. от създаването на Българската държава, където И. Димитров изнася доклад. печ., нем. ез.

28.11.1978

4
480

Покана и програма за ІІІ конгрес на БИД, състоял се в София 3-5.10.1981г. печ. 2 док.

.10.1981

21
481

Покана и програма за тържествен концерт, посветен на 1300год. от създаването на Бъл-гарската държава, състоял се в НДК. печ. 3 док.

20.10.1981

17
482

“Величието” – изказване на И. Димитров на Международна теоретична конференция, посветена на 100-год. от рождението на Георги Димитров, публ. “Народна култура” 25/1982г. печ.

18.06.1982483

Покана и програма за научна сесия “70 год. от Балканската война и освобождението на Благоевградски окръг от османското роб-ство” с научен ръководител И. Димитров. печ.

15.10.1982

4
484

Чернова на програма на научна конфе-ренция, състояла се в Москва. рък.

14.03.1983

1
485

Покана за научна сесия, посветена на 165 год. от смъртта на Карл Маркс, където И. Димитров изнася доклад. печ.

4.05.1983

2
486

Пакана и програма за научна сесия, посве-тена на 80 год. от Илинденско-Преобра-женското въстание, с научен ръководител И. Димитров. печ.

29.07.1983


2
487

Програма на юбилейна научна сесия по слу-чай 60 год. от Септемврийското въстание, състояла се в Кнежа. печ.

14.09.1983

3
488

Програма на международна научна конфе-ренция “Великите сили и Балканите в ново и най-ново време”, състояла се на 27 и 28.09.1983г. печ.

.09.1983

7
489

Програма за Втори френско-български колоквиум “Франция и балканските държави през 20-те год. на ХХв.”. маш.

20.10.1983

2
490

Програма на ІV-та конференция на младите историци, проведена в Благоевград от 3 до 5.10.1983г., където И. Димитров изнася доклад. печ. брошура.

.10.1983

12
491

Програма на ІІ международен симпозиум “Университетските изследвание и препода-вания по българска история у нас и в чуж-бина”, проведена в Смолян от 19 до 24.02. 1984г. печ.

.02.1984

16
492

Пакана и програма за юбилейна научна се-сия, посветена на 40-год. от социалисти-ческата революция в България и създаването на Съюза на научните работници в Бълга-рия, проведена във Враца на 21.05.1984г. печ.

11.05.1984

4
493

Програма на научна сесия, посветена на 40-год. от победата на социалистическата революция в България, проведена в Хасково на 6.06.1984г. печ.

.06.1984

2
494

Сборник с материали от научна конфере-нция, посветена на 40-год. от 9.09.1944г. печ.

.06.1984

180
495

Програма за научна конференция, посветена на 40-год. от победата на социалистическата революция в България, проведена в Сливен. печ., брошура

15.06.1984

3
496

Дневен ред на научно-практическа конфе-ренция “Въоражената борба против фа-шизма в родопите, отразена в българската мемомарна литература”. печ.

11.09.1984

2
497

Покана и програма на Юбилейна научна се-сия, посветена на 40-год. от социалисти-ческата революция в България. печ.

26.11.1984

4
498

“Революционер, общественик и държавник” – заключително слово на И. Димитров от научна сесия, посветена на 130-год. от рож-дението на Ст. Стамболов, проведена във В. Търново. печ., копие

.11.1984

18
499

Встъпителна и заключителна реч на И. Димитров от научна сесия, посветена на 130-год. от рождението на Ст. Стамболов, прове-дена на 4.12.1984г. маш., чернова, 2 док.

4.12.1984

16
500

Програма за научна сесия “Ст. Стамболов – книжовник и революционер”, проведена на 5.12.1984г. във ВТУ “Кирил и Методий” с водещ И. Димитров. печ.

5.12.1984

3
501

Покана за лекция на И. Димитров на тема “Проблемът за единодействието на антифа-шистките сили в деветосептемврийската со-циалистическа революция” печ.

12.12.1984

1
502

Препис от Разпореждане №364 на Секрета-риата на ЦК на БКП от 12.04.1985г., с което се дава съгласие българската делегация за научна конференция в Регенсбург, посветена на 1100-год. от смъртта на Методий да бъде ръководена от И. Димитров. маш

12.04.1985

1
503

Програма на Международна научна конфе-ренция, посветена на 1100-год. от смъртта на Методий, проведена в София от 20 до 26.05.1985г.; обява и покана до И. Димитров за конференцията; приветствена реч на И. Димитров при откриване на конференцията. печ., маш., 4 док.

.05.1985

12
504

Покана и програма за научна конференция “Захари Стоянов – живот и дейност”, прове-дена в Русе на 29 и 30.05.1985г. печ., 2 док.

.05.1985

4
505

Програма на международен симпозиум на тема “Роля и значение на Св. Св. Кирил и Методий за духовното и културно сътрудни-чество между балканските народи ІХ-ХІХ в.”, проведена от 10 до 16.06.1985г.

.06.1985

6
506

Програма на научна конференция “Журна-листическото и публицистично дело на Заха-ри Стоянов”, състояла се на 18 и 19.06. 1985г., където И. Димитров изнася доклад. печ.

.06.1985

2
507

Покана и афиш за тържествено честване на Илинденско-преображенското въстание, къ-дето доклад изнася И. Димитров. печ., 2 док.

1.08.1985

2
508

Покана и програма за международна научна сесия, посветена на 100-год. от Съединени-ето, проведена на 18 и 19.09.1985г. печ.

.09.1985

4
509

Програма на ІІІ българо-скандинавски симпозиум, проведен във Варна от 20 до 27.09.1985г., в който И. Димитров взема участие с доклад за Съединението. печ.

.09.1985

4
510

Покана за научна сесия, посветена на 100-год. от Съединението и Сръбско-българската война, проведена в Сливница. печ.

19.11.1985

2
511

Програма, покана, пропуск и доклад на И. Димитров за честването на 800-год. от въс-танието на Асен и Петър и възстановяването на Българската държава. печ.

.11.1985512

Дневен ред на научна сесия, посветена на 100-годна гр. Хасково, с научен ръководител И. Димитров. печ.

20.11.1985

4
513

Обява за публична лекция от И. Димитров на тема “Съединението на Княжество Бълга-рия и Източна Румелия, изнесена в Инсти-тута по славистика в Залцбург,. печ. нем. ез.

27.11.1985

1
514

Програма за юбилейна научна сесия по повод 80-год. от гибелта на Даме Груев. печ.

23.12.1986

3
515

Програма на международна научна конфе-ренция “Турските завоевания и съдбата на балканските народи отразени в исторически и литературни паметници от ХІV-ХVІІІв.”, проведена във В. Търново от 20 до 22.05. 1987 г. печ.

.05.1987

12
516

Програма на ІV конгрес на БИД, състоял се в София от 8 до 10.10.1987г. печ. брошура.

.10.1987

27
517

Програми и покани за на конференция, про-ведена в Базел, Швейцария. печ., англ. ез. 5 док.

.02.1988

20
518

Програма и списък с участниците на кръгла маса с международно участие на тема “Спа-сяването на българските евреи 1941-1944”, състояла се в София на 16 и 17.11.1988г. печ., 2 док.

.11.1988

7
519

Покана и програма за научна конференция “Захари Стоянов и Никола Обретенов в об-ществено-политическия живот на България”, проведена в Русе, с ръководител И. Дими-тров. печ. 2 док.

9.11.1989

2
520

Покана и програма за “Дни на историческата мисъл”, проведени от 28.02. до 1.03.1990г., където И. Димитров чете доклад. печ.

.02.-.03.1990

3
521

Покана за прием в посолството на ФРГ по повод немско-български симпозиум на младите историци. печ., нем. ез., бълг. ез.

20.09.1990

2
522

“Българистиката в системата на обществе-ните науки” – програма, тезиси, доклади и съобщения от Втората всеъюзна конферен-ция по българистика, проведена в Харков, Украйна. печ., брошура, 2 док.

.02.1991

40
523

Покана за участие в международна конфе-ренция на тема “Отговорност и вина” и план за подготовка на конференцията. маш.

10.04.1991

3
524

План-сценарий за провеждане на научно-теоретична конференция на тема “Българ-ският национален въпрос”. комп.

25.04.1991

2
525

Програма на научна конференция “Тракий-ския въпрос в българската история”. печ.

11.05.1991

2
526

Програма за юбилейна научна сесия, посве-тена на 65-год. от рождението на проф. д-р Симеон Дамянов, проведена на 24 и 25.10. 1991г. във В. Търново, където И. Димитров чете доклад. печ., брошура.

.10.1991

11
527

Покана от Македонския научен институт за участие в научна сесия “Христо Матов – идеолог на ВМРО”. печ.

18.02.1992

1
528

Покана и програма за провеждане на Вто-рата сесия на семинара “Нацията и българ-ските национални проблеми”, проведена в Смолян от 13 до 15.02.1992г. комп., печ., 2 док.

.02.1992

2
529

Покана, програма и обява за семинар в Те-рамо, Италия, проведен от 28.10.1992г. до 22.01.1993г., където И. Димитров изнася доклад.; карта на гр. Терамо.печ., итал. ез. 4 док.

1992

1993


6
530

Програма за конференция “Балканите и Из-точното средиземноморие”, проведена в То-ронто, на 5 и 6.02. 1993г маш., англ. ез

.02.1993

3
531

Покана от председателя на Международната научна асоциация по българистика – Г. Чер-нявский за участие в международна научна конференция “Тоталитаризъм и антитота-литарни движения в България, СССР и др. страни от Източна Европа”, посветена на 120-год. от рождението на Кръстю Раковски и програма. Маш., руски ез. 2 док. Харков,

26.03.1993

1
532

Програма и задачи на Конференцията на духовно близките народи, организирана на 5.05.1993г. в Москва, Русия. комп., руски ез.

13.04.1993

3
533

Програма на научната конференция “Акад. Н. Державин и българската история”. комп.

27.04.1993

2
534

Програма на ІІІ сесия на националния се-минар “Българската нация – традиции и пер-спективи”, проведен в Смолян. печ.

.04.1993

2
535

Покана и програма за отбелязване на 50-год. от спасяването на българските евреи и почи-тане на паметта на жертвите от Беломорска Тракия и Македония. печ.

.05.1993

2
536

Покана за международен симпозиум “Ролята на България в оцеляването на древните етно-си и тяхното присъствие в европейската кул-тура”, състоял се на 10 и 11.05.1993г. и пока-на за коктеил след симпозиума. печ. 2 док.

.05.1993

4
536 А

Покана за заседание на Централния съвет на Българското историческо дружество. маш.

25.05.1993

1
537

Покана и програма за четения, посветени на Хр. Ботев и четата му. маш.

27.05.1993

2
538

Покана за тържествен концерт в НДК, посве-тен на 90-год. от Илинденско-преображен-ското въстание. печ.

2.08.1993г.

1
539

Покана за участие в тържествата в чест на 90-год. от Илинденско-преображенското въстание в Смолян и с. Славейно, печ.

.08.1993

2
540

Покана за участие в тържество по случай 90-год. от Илинденско-Преображенското въста-ние, проведено в м. Петрова нива. печ.

28.01.1993

2
541

Покана и програма за специална научна се-сия, посветена на 70-год. от Септемврий-ското въстание. комп.

10.09.1993

3
542

Покана и програма за юбилейно честване на 75-год. от Войнишкото въстание. маш.

15.09.1993

2
543

Покана за научна сесия “100-год. от създава-нето на ВМРО”, проведена на 22 и 23.10. 1993г., печ.

.10.1993

2
544

Програма на международна научна конфе-ренция в памет на проф. Петър Мутафчиев, организирано от Историческия факултет на СУот 2 до 4.11.1993г.. маш.

.11.1993

3
545

Покана за коктеил и програма за между-народната конференция “Балканите и новите европейски реалности” печ. 3 док.

5.11.1993

4
546

Покана за участие в конференция на тема “Балканите и Кавказ”, проведена на 5 и 6.02.

1994г. в Торонто, и факс с указание за мар-шрута на пътуването. печ., 2 док., англ. ез.15.12.1993

2
547

Покана за участие в симпозиум на тема ”Национализъм и колективна идентичност”; програма за симпозиума; списъци с офици-алните гости и участниците и покана за кок-тейл при немския посланик. комп. 6 док.

28-30

.01.1994


9
548

Програма на национална научна конфе-ренция “Ст. Стамболов в българската наци-онална история” и тържествено честване на 140-год. от рождението му. печ.

31.01.1994

3
549

Покана за участие в научна дискусия “Бъл-гарската нация – проблеми и тенденции”. комп.

18.02.1994

1
550

Покана за среща-разговор с И. Димитров на тема “Македония в творчеството на Симеон Радев”, проведена на 30.03.1994г. в Благоев-град. печ.

30.03.1994

2
551

Програма и покана за научен семинар “Фал-шификациите на българската история”, състоял се в Смолян на 6 и 7.05.1994г. комп. 2 док.

.05.1994

2
552

Покана и програма за международна научна конференция “Славянските култури и съвре-менната цивилизация”, проведена в София от 12 до 14.05.1994г. печ., 2 док.

.05.1994

2
553

Покана за участие в научна конференция “Българите в Румъния – минало, настояще и перспективи” и за изложба “125 год. българ-ска църква и училище Св. Св. Кирил и Мето-дий в Букурещ”. печ.


13.05.1994

2
554

Програма и покана от сдружение “България – Италия” за симпозиум “Ренесансът и България”, състоял се 18-19.05.1994г. печ.

.05.1994

4
555

Покана от центъра за турски изследвания в Истамбул за участие в конференция “Бълга-рия и Турция – партньори в нова Европа”, проведена в Истамбул от 20 до 21.05.1994г. комп., нем. ез.

.05.1994

1
556

Покана и програма за Национален събор – ден на В. Левски, проведен в Карлово. печ.

18.07.1994

3
557

Покана за кръгла маса на тема “Перспективи на българо-украински отношения”. печ.

18.08.1994

2
558

Програма на международна научна конфе-ренция “Журналистиката в тоталитарното и посттоталитарното общество”, проведена на 17 и 18.10.1994г. печ.

.10.1994

1
559

Докладна записка на ст.н.с.Людмил Петров – директор на Националния център по воен-на история до зам. министъра на нар. отбра-на, за научна конференция по случай 50-год. от края на Втората световна война. маш.

28.11.1994

6
560

Покана и програма за научна конференция “Л. Каравелов 1834-1879-1944г.” печ.

30.11.1994

2
561

Сп. “История” 3/1995г. с публикуван мате-риал от Кръгла маса по въпросите на обра-зованието по история, проведена на 6.12. 1994г. печ.

1944

6
562

Обръщение на учени и интелектуалци, учас-тници в дискусия по проблемите на българ-ската нация, в което призовават към възраж-дане на национално самосъзнание. маш.,

{1994}

5
563

Покана за участие в кръгла маса “Първият геноцид на ХХв. “. печ.

17.04.1995

1
564

Програма за провеждане на научна конфе-ренция “Приносът на балканските народи за разгрома на хитлерофашизма”, проведена на 2 и 3.05.1995г. в София. комп.

.05.1995

2
565

Покана и програма на международна научна конференция “Втората световна война и сла-вянския свят”, проведена в София от 3 до 5.05.1995г., комп., 2 док.

3.05.1995

11
566

Покана и програма за национално отбеляз-ване на 100-год. от гибелта на Ст. Стамбо-лов. печ., 2 док.

6-7.07.1995

2
567

Програма на национална конференция, с участието на И. Димитров “Учебната прог-рама и учебниците в обучението по история в средното училище”, проведена във В. Тър-ново от 5 до 9.06.1995г. печ.


.06.1995

1
568

Проекто-програми и програма, материали и покана за участие в конференция в Атина, Гърция “Европа и демокрацията – минало, настояще, бъдеще”, състояла се от 13 до 15.09.1996г., където И. Димитров изнася доклад; текста на доклада и благодарствено писмо от И. Димитров. англ. ез., фр. ез., гръцки ез., печ., комп., 10 док.

.09.1996

45
569

Покана и програма за “Лесидренски срещи – 96”, проведени от 4 до 6.10.1996г. в Килифа-ревския манастир. маш. 2 док.

.10.1996

4
570

Покана и програма за научна конференция “България в ХХІв. – националната идентич-ност”, проведена от 18 до 20.10.1996г. във В. Търново. печ. 2 док.

.10.1996571

Покана за участие в конференция “Нацио-налната революция, делото на В. Левски и освобождението на България”, състояла се от 16 до 17.07.2007г. маш.

.07.1997

1
572

Покана и програма за научно-практическа конференция “Българо-македонски отноше-ния в навечерието на ХХІв.”. комп.

6.03.1998

2
573

Програма на кръгла маса “Оборище – начало на българския парламентаризъм и конститу-ционализъм”, където И. Димитров чете док-лад. комп.

20.04.1999

1
574

Писмо-покана и програма за конференция “Провокациите на социалната политика”, проведена на 3 и 4.06.1999г.. комп., маш., 2 док.

.06.1999

3
575

Покана до И. Димитров за симпозиум “На-ционалната идея и етническите взаимоотно-шения от ХХ към ХХІв. – българският модел”, проведен на 16.02.2000г. печ.

16.02.2000

1
576

Протокол от заседание на Организационния комитет на международната научна конфе-ренция “Проблеми на европейската интегра-ция и Балканите”, проведена на 24.02.2000г., комп.

24.02.2000

4
577

Покана за тържествено събрание-концерт по случай 150-год. от рождението на Захари Стоянов. печ.

24.04.2000

1
578

Програма на научно-практическа конфе-ренция “Мерките за колективна сигурност, мира и стабилността на Балканите”, прове-дена в София. комп.

3.05.2000

1
579

Покана за участие в международна конфе-ренция “Балканите и Европа. Левицата пред новите предизвикателства”, проведена на 4 и 5.05.2000г. комп.

.05.2000

1
580

Програма на международна конференция “Втората световна война – проблеми и равносметка”, проведена в София. печ.

8.05.2000

2
581

Покана и програма за конференция “Сла-вянството и християнството на прага на тре-тото хилядолетие”. комп. 2 док.

29.06.2000

2
582

Програма на международна конференция “Ив. Вазов и славянския свят”. печ.

30.06.2000

2
583

Покана и програма за национален събор, посветен на 97-год. от Илинденско-Преобра-женското въстание. печ. 2 док.

.08.2000

2
584

Покана, програма и резюмета на доклади за научна конференция “Балканите и европей-ската интеграция”, състояла се във ВТУ “Св.

Св. Кирил и Методий” на 13 и 14.10.2000г. печ. 3 док..10.2000

13
585

Покана и програма на юбилейна научна сесия “65 години институционализирани научни изследвания в образованието” печ.

15.12.2000

3
586

Покана за кръгла маса “9 юни 1923г. – поуките за българската демокрация” печ.

8.06.2001

1
587

Програма на научна конференция в памет на проф. Николай Генчев, организирана от Историческия факултет на СУ. комп.

2.10.2001

1
588

Програма за форум, посветен на Захари Сто-янов, на който И. Димитров изнася доклад. печ., рък.

б.д.

2
589

Програма за научна дискусия “Българската нация – проблеми и тенденции” маш.

б.д.

2
590

Програма на научна сесия “Съединението и Сръбско-българската война”, с научен ръко-водител И. Димитров. печ.

б.д.

1
591

Табелки на И. Димитров от участие в научни форуми. печ. 4 док.

1988

1995


4
Сподели с приятели:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница