Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница8/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25

10. Кореспонденция по научни въпроси

10. 1. От Илчо Димитров


592

Писмо от И. Димитров до маршал С.С. Би-рюзов с молба да му съощи какво е било отношението на съветското командване къв 4 ПМС от 23.11.1944г. и отговор до И. Ди-митров от А. Шевченко с който му съобща-ва, че маршал Бирюзов е починал преди да се запознае с писмото му. рък. бълг. ез., руски ез.София, Москва, 2 док.

20.09.1964

18.11.19643
593

Писмо от И. Димитров до акад. Тодор Пав-лов в което аргументира тезата си, застъпена в книгата “Буржоазната опозиция в Бълга-рия”, критикувана от Т. Павлов в работата му “Творчески марксизъм и “новаторски” увлечения”. маш., копие

13.06.1973

5
594

Писмо от И. Димитров до редактора на в. “Монд” в което представя българската пози-ция по македонския въпрос. рък., чернова

5.11.1983

2
595

Писмо от И. Димитров до Любен Василев, зам. директор на ДО “Българска книга”, с което изразява възмущението си от дирек-тора на издателство “П. Берон”, който си е позволил да свали текстове на И. Димитров от справочника “Съединението.1885”. маш.,

27.03.1985

2
596

Писмо от И. Димитров до Георгиев (редак-тор във вестник) относно поправки върху негов текст, даден за публикуване. рък.

19.07.1987

1
597

Писмо от И. Димитров до Тодор Живков, в което излага мотивите си защо трябва да се ограничи разпространението на издадения дневник на Б. Филов. комп.

15.12.1987

2
599

Писмо от И. Димитров до Елазар с коментар за предговорите му към т.3 и т.4 от сборника “БКП в резолюции и решения”. маш.

13.03.1989

2
600

Писмо от И. Димитров до френския посла-ник Бертран Латайе, по случай отпътуването му от България. комп., фр. ез.

29.05.1990

1
601

Писмо от И. Димитров до Йордан Вълчев с отзив за неговите “Бележки за К. Иречек”, публ. в “Литературен вестник” /.09.1990г. маш., чернова

29.09.1990

1
602

Писмо от И. Димитров до Петев, в което го уведомява, че е подготвил за издаване очер-ци, посветени на събития, лица и проблеми от новата история на България. маш., чер-нова.

1.11.1992

1
603

Писмо от И. Димитров до проф. Руска Ган-дева с поздравления за издадена нейна книга във Виена. маш., чернова

2.11.1992

1
604

Писмо от И. Димитров до ръководството на Съюза на научните работници в България, с което мотивира отказа си да членува повече в съюза и отговор на председателя на Съюза, в който изказва съжаление за отказа на И. Димитров. маш., чернова, комп. 2 док.

8.12.1992

15.12.19924
605

Писмо от И. Димитров до редакцията на в. “Позиция” в което изказва съжалението си за политизирането на научната сесия, посве-тена на 70-год. от Юнското въстание в Пле-венския край. маш., чернова

12.06.1993

1
606

Писмо от И. Димитров до председателя на Демократическата партия Ст. Савов с пред-ложение да се организира конференция, посветена на 150-год. от рождението на Петко Каравелов. маш., чернова

15.09.1993

1
607

Писмо от И. Димитров до Г. Бейкър в което и благодари за поканата за участие в среща на възпитаниците на Европейския универси-тетски център в Нанси, Франция, и брошура по този повод. комп, печ., фр. ез. 2 док.

11.09.1995608

Писмо от И. Димитров до Л. Бумбалов с ко-ето го поздравява за излизането на моногра-фията му и се отзовава на поканата му за участие в симпозиум, организиран от сдру-жение “България – Италия”. комп.

9.02.1996

1
609

Писмо от И. Димитров до редакция на вест-ник, в което прави някой корекции в библи-ографията на сборника “Модерна България”. маш.

27.12.1996

1
610

Писмо от И. Димитров до директора на Уни-верситетско издателство “Св. Кл. Охрид-ски”с което му изпраща за преиздаване кни-гата си “Българската демократична общес-твеност, фашизмът и войната”. рък.

9.11.1999

110. 2. До Илчо Димитров


611

Писмо до И. Димитров от неизвестен пода-тел с отзив за трудът му “Държавния прев-рат от 27.04.1881г.”. маш., руски ез., Хелзин-ки

15.10.1963

1
612

Писма до И. Димитров от акад. Петко Стай-нов с коментари за статиите му “Последното правителство на буржоазна България” и “Смъртта на цар Борис ІІІ” и споделя мнението си за царското семейство. София, Копривщица. рък., маш. 2 док.

24.01.1965

26.07.19682
613

Писма до И. Димитров от Европейския уни-верситетски център в Нанси, Франция, с кое-то го информират, че му отпускат стипендия за специализация и, че набират студенти. Нанси, фр. ез., маш., 2 док.

24.06.1966

.02.1969


4
614

Писмо до И. Димитров от Вим Ван Хоф от Хага, Холандия, в което пише за общи приятели. Хага, фр. ез., рък.

19.10.1968

1
615

Писма до И. Димитров от съветския историк Вадим Вознесенски с молби да получи негови книги; с отзиви и рецензии за статии на И. Димитров и др. историци; с коментари върху отделни събития от българската исто-рия. Москва, маш., рък., руски ез. 13 док.

2.04.1969

{1986}


16

подробно описание по фишове

616

Писмо до И. Димитров от Б. Дийкин с което му благодари за изпратена книга. Оксфорд, Англия. рък., фр. ез.

23.01.1970

1
617

Писма до И. Димитров от полския историк Иржи Томашевски с молба да изпрати негови статии за публикуване в полски научни списания; с информация за публи-куването им; относно пребиваването на И. Димитров в Полша; с отзиви за книги, и за научната им работа. Варшава, рък., бълг. ез. 16 док

6.01.1971

8.11.198518

подробно описание по фишове

618

Писмо до И. Димитров от Института по история на БКП с което се уведомява, ще ще има обсъждане на въпроса за характера на правителството на К. Муравиев, осно-ваващо се на тезисите, застъпени в труда на И. Димитров “Буржоазната опозиция в Бъл-гария”. маш., рък.

3.10.1972

1
619

Писма до И. Димитров от западно-гер-манския историк Волф Ошлис с благо-дарности за получени книги от И. Дими-тров; с рецензии и отзиви за книги на И. Димитров; с поздравления за избирането му за директор на Центъра по българистика към БАН и по научни въпроси. маш., рък., бълг. ез., Кьолн, 4 док.

21.07.1973

14.11.19844

подробно описание по фишове

620

Писма до И. Димитров от съветския бълга-рист Георгий Чернявски по научни въпроси; с коментари и рецензии за статии и книги на И. Димитров и негови колеги; за пътуване в България; с молба за изпращане на книги; с покана за конференция. маш., рък., руски ез. Харков, УССР. 14 док.

6.02.1973

1.01.199418

подробно описание по фишове

621

Писмо до И. Димитров от проф. Ян Жар-новски от Полската академия на науките с което благодари за изпратена му статия. Варшава, маш., фр. ез.

12.02.1973

1
622

Писмо до Ректора на СУ “Кл. Охридски” от КНТПВО с което го уведомяват, че се разре-шава СУ да обяви конкурс за професор по нова и най-нова българска история (веро-ятно с кандидат И. Димитров). маш.

12.04.1973

1
623

Писма до И. Димитров от директора на Националния институт за източни езици и култури в Париж Жорж Кастелан по избира-нето на Кастелан за чуждестранен член на БАН; по научни въпроси; за пътуването му до България и др. Париж, маш., рък. фр. ез., 7 док.

1975

25.09.19887

подробно описание по фишове

624

Писмо до И. Димитров от полския историк Йени Борейка в което му благодари за книгата “Българо-италианските политически отношения 1922-1943” и обещава да напише рецензия за нея. Варшава, рък., руски ез.

29.08.1976

2
625

Писмо до И. Димитров от Дечко Караджов в което му изказва положителните си впечат-ления от книгата “Българо-италианските политически отношения”. София. рък.

17.09.1976

2
626

Писмо до И. Димитров от Алфредо Бречия с покана за сътрудничество. Рим. рък., итал. ез

1976

2
627

Писмо до И. Димитров, подписано с псевдо-нима Югослав Интернационалович с което го притикува за вижданията му, изложени в книгата “Българската демократична общес-твеност, фашизмът и войната” и му изпраща фотокопие на статията “Откривени “прави кривици””, публ. в югославския в. “Поли-тика”. Югославия., маш., печ., с-хърв. ез.

26.08.1977

3
628

Писмо до И. Димитров от проф. Роланд Шьомфелд от Мюнхен, ФРГ, с което му из-праща програма за симпозиум по българис-тика, който ще се проведе в Мюнхен от 10 до 12 април 1977г. и информира И. Димит-ров, че му е резервирал хотелска стая за престоя му. Мюнхен, комп., нем. ез.

.04.1978

8
629

Писма до И. Димитров от гръцкия историк Стефанос Пападопулус с покана за участие в конференция в Епир; с покани за госту-ване, по научни въпроси и др. и отговори на И. Димитров. Солун, Янина. рък., фр. ез. 8 док.

.04.1978

27.08.19918

подробно описание по фишове

630

Писма до И. Димитров от Стефан Трьобс, професор от Свободния университет в Запа-ден Берлин с молба да получи покана да посети България; за научните си работи по македонския въпрос и др. Берлин, Блуми-нгтън, маш., бълг. ез. 5 док.

12.07.1979

7

подробно описание по фишове

631

Писмо до И. Димитров от Спас Т. Райкин, професор по история от Университета в Пенсилвания, САЩ за прочетени статии и книги от И. Димитров и с молба да му изпрати книга. Пенсилвания,.маш

3.03.1980

1
632

Преписка между И. Димитров и директора на НБКМ П. Караангов относно белеки от И. Димитров по подготвения за печат “Опис на сбирката “Портрети иснимки” в НБКМ”. маш., 4 док.

25.04.1980

19.12.198312
633

Писмо до И. Димитров от анонимен подател в което го обвинява в незнание на историята и тенденциозно представяне на цар Барис ІІІ. рък.

{1980}

1
634

Писмо до И. Димитров от Стефан Чир-панлиев на историческа тематика. маш.

{1981-1982}

1
635

Писмо до И. Димитров от Пейчо Тодоров в което представя версии за смъртта на цар Борис ІІІ. В. Търново, рък.


5.02.1982

2
636

Картичка до И. Димитров от Й. Реслер от Института по история на търговията от Академията на науките на ГДР, в която го моли да му изпрати статията си “БКП за характера на народодемократичната власт 1944-1948г.”. Берлин, рък., нем. ез.

23.06.1983

1
637

Писмо до И. Димитров от Игор Соколо-горски от Университета в Париж VІІІ с кое-то му благодари за изпратена книга. Париж, комп. фр. ез.

19.12.1983

1
638

Писмо до И. Димитров от от председателя на клона на Съюза на научните работници – Враца с покана за участие в Юбилейна науч-на сесия по случай 40-год. от 9.09.1944г. и отговор от И. Димитров. маш. 2 док.

21.11.1983

19.12.19832
639

Писмо до И. Димитров от Дамян Обрешков, гл. редактор на в. “Труд” с което му изпраща ръкописа за предговора към дневника на Б. Филов и излага мотивите си, защо не би могъл да публикува откъс от него. маш.

{1983-1984}

1
640

Писмо до И. Димитров от Жан Мари Д’оп от института за история на съвременните кон-фликти, в което благодари за изпратена ста-тия. Париж, фр. ез.

26.04.1985

1
641

Писма до И. Димитров от Г. Найденов в ко-ито му дава сведения за католиците в Бъл-гария и изпраща документи по този въпрос. Лион, Франция. рък., комп. фр. ез. 2 док.

19.09.1985

21.09.19853
642

Писмо до И. Димитров от Манфред Кох от Института за социални науки към Универ-ситета в Манхайм, ФРГ, в което му съоб-щава за сбъркано име на докладчик в прог-рама на международна среща. Манхайм, комп., нем. ез.

4.12.1985

1
643

Писма до И. Димитров от Дитрих Щаритц от Института за социални науки към универ-ситета в Манхайм, ФРГ, относно участие в международин колоквиум. Манхайм, комп., фр. ез., нем. ез., комп. 4 док

14.01.1986

30.06.19884

подробно описание по фишове

644

Писмо до И. Димитров от Съветската ака-демия на науките, с което го канят на научна конференция по проблемите на мира и предотвратяването на ядрена война. маш.

31.01.1986

2
645

Писмо до И. Димитров от Т. Добриянов по научни въпроси. Киев, УССР., рък.

17.05.1986

1
646

Писмо до И. Димитров от Емил Алексан-дров, в което го моли да съдейства за изда-ването на научната му работа “Дипломати-ческо-правна практика в България (681-1986)”. маш.

22.03.1987

6
647

Писмо до И. Димитров от проф. Руска Ган-дева, в което му обръща внимание върху свои научни работи. рък.

12.04.1987

2
648

Писмо до И. Димитров от Ив. Радков, с ко-ето се извинява, че неточно е предал изказ-ването му на конференция в Русе, посветена на отношенията на Ст. Стамболов с Русия. Русе. маш.

26.10.1987

1
649

Писмо до И. Димитров от Н. Джоков, за-веждащ редакция в издателство “Хр. Г. Да-нов”, относно издаването на негов ръкопис. маш.

10.11.1987

1
650

Писмо до И. Димитров от проф. Армандо Сайта от Асоциацията на европейските ис-торици, в което му благодари за присъеди-няването към Асоциацията. Рим, Италия. комп., фр. ез.

27.06.1988

1
651

Писмо до И. Димитров от проф. Михаил Геновски в което му споделя впечатленията си от статиите “За “Строителите на съвре-менна българия”” и за дневника на К. Ире-чек и отговор на И. Димитров. 2 док. маш.

19.08.1988

5.09.19882
652

Писмо до И. Димитров от проф. Марин Пун-дев с което му изпраща доклада си от конфе-ренция в Смолян “Стефан Панаретов и бъл-гаро-американските отношения” маш. англ. ез., бълг. ез.

28.10.1988

2
653

Писмо до И. Димитров от Вали Цонев, емиг-рант в Германия, с което му изпраща негова рецензия на книгата на Хелмут Шалер “Българистика в Германия”. Германия., маш.

14.12.1988

1
654

Писма до И. Димитров от президента на Асоциацията на европейските историци с покана за участие в конгрес за историята не европейската историография върху френ-ската революция.Рим, комп., итал. ез. 3 док.

10.04.1989

3
655

Писмо до И. Димитров от неизвестно лице в която се изказва благодарност за помощта, която е оказал на Л. Стефанова за участието и на семинар в Лион. рък.

6.03.1989

1
656

Писмо до И. Димитров и ст.н.с. Елена Стателова от Слав Хр. Караславов с молба да подготвят научен коментар за издаване на книгата на Димитър Маринов “Стефан Стамболов и новейшата ни история”. маш.

6.06.1989

1
657

Писмо до И. Димитров от Университетско издателство “Кл. Охридски” с покана да даде за печат свой научен труд. маш.

26.09.1989

1
658

Писмо до И. Димитров от Х. Батай от Уни-верситета в Савоя, Франция, с предложение за сътрудничество. Савоя, Франция, комп., фр. ез.

9.10.1989

1
659

Писмо до И. Димитров от Стоян Стоименов относно материалът му, публ. в “Поглед” 48/27.11.1989г. за съда срещу Трайчо Кос-тов. Владая. маш.

27.11.1989

1
660

Писма до И. Димитров от Е.Б. Орлан, и.д. председател на Асоциацията на европей-ските историци с приложена бюлетина за избор на нов председател. Рим, фр. ез., комп. 2 док.

18.09.1991

6
661

Писмо до И. Димитров от от ректора на СУ акад. Никола Попов с покана за участие в научна конференция на тема “Културно-историческото наследство на манастира Св Г. Зограф в Св. Гора”. комп.

{1990-1991}

1
662

Писмо до И. Димитров и колектива, напи-сал “Кратка история на България” от кавказкия историк Абдулакар Алишев с молба да му помогнат с материали за негово проичване за Мадарския конник. Налчик, КССР. руски ез.

1.03.1991

2
663

Писмо до И. Димитров от ст.н.с. Н. Ав-рейски, директор на Института за социална история към БАН, с покана за участие в юбилейна научна сесия по случай 100-год. от Бузлуджанския конгрес. маш.

21.06.1991

1
664

Писмо до И. Димитров от проф. Евлоги Бужашки, в което му съобщава условията за написването на статия за юбилейното изда-ние на сп. “Векове”. маш.

8.07.1991

2
665

Писмо до И. Димитров от “Галери Ламберт” в което рекламират свои книги и отговор на И. Димитров. Париж, София. фр. ез. 4 док.

1.08.1991

12.08.19914
666

Писма и факсове до И. Димитров от Филипо Мазонис с покана за участие в семинар в Те-рамо, Италия и уточняване на подробнос-тите. Терамо, фр. ез., итал. ез. комп. 5 док.

26.091991

4.08.19936

подробно описание на пис-мата по фишове

667

Писмо до И. Димитров от Радойка Милевич от Школата за славянски и източно-европей-ски изследвания на Университета в Лондон, с което го уведомява кога и къде ще бъде пуб-ликуван неговия доклад, изнесен на ІІ англо-български симпозиум в Благоевград. Лондон, комп., англ. ез.

31.07.1992

1
668

Писмо до И. Димитров от ръководителя на Международния университетски семинар за балканистични проучвания и специализации с което го уведомява, че се организира балканистична лектория и му предлага да изнесе доклад, и отговор от И. Димитров, в който му съобщава темата на доклада си. Благоевград, София. комп., маш., 2 док.

27.10.1992

2
669

Писмо до И. Димитров от Нюйоркската академия на науките с което го канят да стане член. печ., англ. ез. 4 док.

1992

4
670

Писмо до И. Димитров от апостолическия нунций в България, архиепископ Марио Рици, с което му изпраща сборника “Като-лическата духовна култура и нейното присъствие и влияние в България” комп.

13.05.1993

1
671

Писмо до И. Димитров от директора на Историческия музей в Кърджали в което го уведомява, че се подновява издаването на поредица от сборници “Ахридъ” и му предлага да изпрати статия за публикуване. Кърджали. комп.

6.07.1993

1
672

Писмо до И. Димитров от Националния ини-циативен комитет за изграждане на паметник на Ст. Стамболов във В. Търново, с покана за участие в научна сесия, посветена на 140-год. от рождението на Ст. Стамболов, и отговор на И. Димитров. маш. копие, 2 док.

20.09.1993

2
673

Писмо до И. Димитров от координатора на Съюза на учените в България – клон Бургас с което му изпраща книгата “Съдбата на жертвите. Народния съд в Бургас” и отговор на И. Димитров. комп., маш., копие. Бургас, София. 2 док.

3.12.1993

3
674

Писмо до И. Димитров от Международен университетски семинар за балканистични проучвания и специализации с покана за участие в семинар “Балканите пред погледа на други литератури и култури”. маш.

1993

2
675

Писмо до И. Димитров от гл. редактор на издателството на Министерството на отбра-ната, относно отпечатването на книгата “Епоха 1885”. комп.

24.02.1994

1
676

Писмо до И. Димитров от НБКМ – БИА с предложение да напише спомените си за проф. Тодор Боров. комп.

28.02.1994

1
677

Писмо до И. Димитров от проф. Н. Недев с молба да напише увод за негова книга, която е под печат. рък.

26.03.1994

1
678

Писмо до И. Димитров от Исао Хината, японски журналист, с което го моли за ин-тервю, за да изкаже мнението си по македонския въпрос и картичка. Токио. комп., англ. ез. 2 док.

3.07.1994

16.11.19941
679

Писмо до И. Димитров от проф. Минчо Дра-ганов, в което обвинява в плагиатство ст.н.с. Божидар Димитров. комп.

23.11.1994

3
680

Писмо до И. Димитров от чл. кор. Чавдар Драгойчев с което изпраща ръкописа на Ав-густин Пейчинов “Пак станахме за съжа-ление и срам пред света”. комп.

5.01.1995

1
681

Писмо до И. Димитров от ст.н.с. Георги Марков, в което дава справка за най-същес-твеното от научната си дейност. маш.

1.06.1995

1
682

Писмо до И. Димитров от Кръстьо Манчев с което му изпраща в. “Тракийски вести”, пос-ветен на Съединението. рък.

28.09.1995

1

вестника липсва

683

Картичка до И. Димитров от Ерик Вейс, изпратена от Мозамбик. рък., фр. ез.

7.11.1995

1
684

Писмо до И. Димитров от югославския исто-рик Драголюб Петрович с което му изпраща библиографията си. Белград. маш. с-хърв. ез.

4.02.1996

8
685

Писмо до И. Димитров от френския пос-ланик Марсел Тремо в което му благодари за съболезнованията по повод смъртта на проф. Роже Бернар. софия., комп., фр. ез.

21.04.1997

1
686

Писмо до И. Димитров от Гиньо Ганев, председател на Обществения съвет за подкрепа на националния капитал, науката, културата и образованието, с което го кани на конфе-ренция “България, българщината и делото на Св. Св. Кирил и Методий”. комп.

.06.1997

2
687

Факс до И. Димитров, в който Фаусто Иббо, журналист от в. “Унита” задава някой въп-роси във връзка с предстоящото издаване на дневника на Георги Димитров в Италия. маш. бълг. ез.

26.06.1998

1
688

Писмо до И. Димитров от Бйор Опфер, студент по история в Гьотинген, в което го моли да му отговори на някой въпроси, нужни за дипломната му работа, посветена на участието на България в двете световни войни. Гьотинген. маш., нем. ез., бълг. ез.

16.12.1998

1
689

Писмо до И. Димитров от Жан-Дени Мутон от Университета в Нанси – 2, в което го рек-ламира. комп., фр. ез.

12.1998

1
690

Писмо до И. Димитров от Давид Елазар – основател на Академичното дружество за списване историята на евреите в България, в което излага факти и исторически събития по този въпрос, пропуснати от И. Димитров в предговорите му към дневниците на Б. Филов и Г. Димитров. маш.


20.01.1999

5
691

Писмо до И. Димитров от Марко Белчев в което му изказва мнението си за второто издание на дневника на Б. Филов. маш.

22.06.1999

1
692

Писмо до И. Димитров от Соня Чачановска – коректор на книгата му “Всичко тече...”. рък.

26.06.2000

1
693

Писмо до И. Димитров от Националния ин-ститут по образование с покана за участие в юбилейна научна сисея по случай 65-год. от създаването на Института за изследвания на образованието и националната култура към МНП. маш.

20.11.2000

1
694

Писмо до И. Димитров от доц. Дарина Василева, организационен секретар на Летни научни срещи, в което му съобщава, че негов доклад е включен в програмата на ІХ лятна научна среща във Варна. комп.

.06.2001

2
695

Писмо до И. Димитров от Центъра за изкус-тва “Сорос” с което го уведомяват, че две негови статии са включени в подготвения за печат от центъра алманах “Нова публич-ност”. комп.

11.07.2001

1
696

Писмо до И. Димитров от Димитър Хаджиев с което му изпраща сп. “Internaciisto”, където е публикувал превода си на статията на И. Димитров “Балканизацията на Балканите ги изолира от Европа”. рък.

б.д.

2
697

Писмо до И. Димитров с покана за среща с френския историк Марк Феро – директор на Института за Съветския свет, Централна и Източна Европа. печ.

б.д.

2
698

Писмо до И. Димитров от проф. Борис Билу-нов от Московския държавен университет, с благодарност, че му е изпратил новата си книга. рък.

б.д.

1
699

Визитка на М. Кината с която благодари за книги, които са му изпратени. рък., фр. ез.

б.д.

1
Сподели с приятели:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница