Акад. Илчо иванов димитров (1931 – 2002) фонд 20 опис 1страница9/25
Дата02.02.2017
Размер4.92 Mb.
Размер4.92 Mb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25

11. Материали от архиви, спомени и писма, използвани от И. Димитров в научната му работа

11. 1. Материали от архиви


700

Ксерокопия на справочни материали за вре-метраенето на българските народни събра-ния и имената на министри от българските правителства за периода 1879-1939г. маш, копие.

1879

1969


49
701

Преписи на телеграми, писма и бележки, писани от Ал. Стамболийски до негови съратници. маш., фоток.


1901

1923


53
702

Искова молба в Софийския окръжен съд от министъра на финансите против Ив. Ев. Ге-шов по повод завещанието на Евлоги Геор-гиев.печ., брошура

1.03.1907

23
703

Извадки от спомените на Симеон Радев за Димитър Станчов. маш.

1913

1916


2
704

Заповеди, писма и др. док. относно коман-дироването на проф. Б. Филов с научна цел в новоприсъединените земи по време на Бал-канските и Първата световна война; фото-копия от страниците на дневника на Б. Филов и машинописен препис на дневника на Евдокия Филова. 32 док. маш., рък.,

1912

1944


247
705

Материали от архиви, използвани за книгата “Българската демократична общественост, фашизмът и войната”. печ., маш, фоток. 19 док.

1935

1939


45

подробно описание по фишове

706

Материали от дейността на БРП (к) и БКП. маш., печ., фоток. 3 док.

1940

1951


22

подробно описание по фишове

707

Материали по македонския въпрос. маш., бълг.ез., фр. ез. 3 док.

1941

1979


13

подробно описание по фишове

708

Писма до Дамян Велчев и Кимон Георгиев; Окръжни на съюза “Звено”, отразяващи съби-тията в България от края на 1944г. до 1947г. маш., фоток. 6 док.

29.11.1944

3.01.194721

подробно описание по фишове

709

Тетрадки с извадки от документи, съхраня-вани в Министерство на външните работи на Франция и в Institut des etudes slaves и тетрадка с извадки от документи, публ. в сб. “Френски дипломатически документи”. рък. 16 док.

1975710

Чернови, бележки и извадки от документи, използвани за написването на “Френската дипломация и земеделския режим”. маш. рък.

б.д.711

Фотокопия на документи от българските архиви, касаещи положението на българ-ските евреи по време на Втората световна война. маш., фоток.

б.д.

487
712

Тетрадки и бележки с извадки от фондове, съхранявани в ЦДИА – ф. 176 и ф. 369 и др. и в ЦПА; ксерокопие на част от дневника на Любомир Лулчев. рък., маш.10 док.

б.д.713

Читателски карти и пропуски за архиви и библиотеки на И. Димитров от Париж, Лон-дон, Рим, Москва и София. печ., рък., фр.ез, ит. ез., англ. ез. 10 док.

1964

1983


1011. 2. Спомени и писма на други лица


714

Спомени на Б. Божинова за пребиваването и в концлагер в Югославия; на М. Джаджева за ремсовата дейност в Дупница и на книжов-ника Димитър Маринов. маш.3 док.

б.д.715

Брошури на историческа тематика. печ. 6 док.

1935

1996


122

подробно описание по фишове

716

Писма от различни податели до неизвестни лица, засягащи исторически въпроси, по ко-ито работи И. Димитров. маш., рък. 4 док.

б.д.

34

подробно описание по фишове

717

Документи по исторически въпроси, по които работи И. Димитров. рък. маш. 5 док.

б.д.

28

подробно описание по фишове
12. Бележки на И. Димитров по научни въпроси


718

Бележки върху подготвени за печат спомени на партийни дейци за 9.09.1944г. маш.

10.04.1984

2
719

Бележки за политическото развитие на стра-ната от Освобождението до управлението на Демократическия сговор. рък.

б.д.

19
720

Бележки към книгата “Българо-италиански-те отношения 1923-1943”. рък.

б.д.

4
721

Бележки за политиката на България в пър-вите години след Освобождението. рък.

б.д.

9
722

Бележки за събитията в българия в навече-рието на Втората световна война. рък.

б.д.

2
723

Бележка за книгата “За да не се повтори ми-налото вече” (за съдения в Лайпцигския про-цес Благой Попов), издадена в Париж през 1981г. рък.

б.д.

1
724

Справка за произхода на някой философски фрази, възникнали в древността и Рене-санса. рък.

б.д.

213. Секретни бюлетини на БТА за отзиви в западните медии


725

“Рецензии на западногерманско списание за български книги” – бюлетин на БТА за отзи-ви на книги, издадени в България, между ко-ито и “Българската демократична обществе-ност, фашизмът и войната” от И. Димитров. маш.

16.07.1974

16
726

“По страниците на югославския печат” – бюлетин на БТА за отзивите в Белград за новоизлязлата книга на И. Димитров “Бъл-гаро-италианските политически отношения 1922-1943г.”. маш.

19.06.1976

4
727

“По страниците на югославския печат” – бюлетин на БТА за коментар на Ф. Симе-оновски от в. “Нова Македония” за книгата на И. Димитров “Българската демократична общественост, фашизмът и войната” маш.

15.12.1976

5
728

Бюлетин на БТА за статия в югославския в. “Политика”, която разглежда книгата на И. Димитров “Българската демократична об-щественост, фашизмът и войната” и фото-копие на статията. маш., печ. 2 док.

16.08.1977

3
729

Бюлетин на БТА за антибългарска публи-кация в югославското сп. “Социализъм” със заглавие “Съвременната българска историо-графия по въпроса за македонската нация”. маш.

20.04.1982

37
730

“Критичен преглед на българския печат” – бюлетини на БТА за емисии на радио “Сво-бодна Европа” за предговора от И. Дими-тров към дневникът на Б. Филов. маш., 3 док

30.05.1984

27.06.198425
731

Бюлетини на БТА за коментари на Вл. Кос-тов от радио “Свободна Европа” на поред-ица от публикации на И. Димитров във в. “Труд” със заглавие “Дело на чисти хора” за бунта на русофилите от 1887г. маш. 5 док.

31.01.1989

14.03.198929

подробно описание по фишове

732

Бюлетини на БТА за емисии на радиата “Свободна Европа” и “ВВС-Лондон”, посве-тени на цар Борис ІІІ. маш. 9 док.

15.01.1980

26.08.1987103

подробно описание по фишове

733

Бюлетин на БТА за емисията на радио “Сво-бодна Европа” в която се коментира откри-ването на катедрата по теория на културата в СУ. маш.

12.11.1982

3
734

Бюлетини на БТА за емисии на радиата “Свободна Европа” и “Дойче веле” с комен-тари за книги, излезли в България. маш. 3 док.

1.11.1982

5.09.198826

подробно описание по фишове

735

Бюлетини на БТА за емисии на западни радиа и публикации в чуждестранната преса, по въпроси, засягащи българската история. маш. 9 док.

6.07.1983

1.03.198970

подробно описание по фишове
14. Публикации, статии, рецензии и реферати на други лица


736

“Данчо Зографски клевети” – критична статия от неизвестен автор за статия на Д. Зографски “Залудни фалъификувания за историjата. маш.

{1957-1960}

7
737

“Национализация на промишлеността в Бъл-гария”, “Окончателното укрепване на наро-додемократичната власт в България (1947-1948)”, “Българската национална просвета и Русия сред Кримската война”, “Българската историография пред 1300-год. юбилей” и “Някой наблюдения върху съвременното състояние на българската интелигенция” – статии от проф. Николай Генчев. печ, маш. 5 док.

1961

1989


130
738

“Възникване и развитие на македонския град през VІ-ІІ”, “Траките в Италия и в Западните провинции на Римската империя (І-ІІІв.) и “Нов метод за демографски изследвания на нашите земи от І до ІІІв. пр.н.е.” – статии от проф. Александър Фол. печ., бълг.ез, фр. ез. 3 док.

1963

1965


15
739

“Приносът на българските професионални съюзи за възстановяване на народното сто-панство”, “Към характеристиката на българ-ската работническа класа (1944-1947)”, “Об-разуване на обединената народно-прогре-сивна партия”, “Съглашенофилските буржо-азни партии в България”, “Международни прояви на Масонската велика ложа в България”, “Международни връзки на Ве-ликата ложа на масоните в България”, “Масонството в България”, “Организаци-онни документи на Народния сговор”, “Организационната система на Демократи-ческата партия” – статии от проф. Величко Георгиев. печ, 9 док.

1964

1989


187
740

“Баварският географ и някой въпроси на българската история от първата половина на ІХв.” – статия от В. Гюзелев, с посвещение за И. Димитров. печ.

1964

9
741

“Проф. Марин Дринов и държавния преврат в Княжество България през 1881г.” – статия от Горан Тодоров с автограф за И. Дими-тров. печ.

1966

18
742

“Първата директива на партията за раз-витието на физическата култура и спорта у нас след 9.09.1944г.” – стаия от Костадин Петров с посвещение за И. Димитров

15.06.1967

3
743

Автореферат на дисертацията на проф. Ни-колай Тодоров на тема “Балканския град ХV -ХІХв. в състава на Османската империя” с автограф за И. Димитров. печ., руски ез.

22.03.1971

37
744

“Основни аспекти в англо-турските отноше-ния през 30-те год.” – автореферат дисерта-цията на Людмила Живкова. печ.

19714

15
745

“Възникването на системата от национални държави в Централна Европа 1918г.” – статия на Янош Зарновски с автограф за И. Димитров. печ., англ. ез.


1972

27
746

“Немско-български отношения 1918-1945г.” – статия от Ханс Йоахим Хоп и негова ре-цензия за книгата на Нисан Орен “Бъл-гарския комунизъм. Пътят към властта (1934-1944)”. печ., бълг. ез., нем. ез., 2 док.

1975

10.04.19785
747

“Националноосвободителното движение в Македония и Одринско и аферата “Мис Стоун”” – автореферат на дисертацията на Лаура Фелдман. печ.

1977

12
748

“Буржоазната нация и особеностите в ней-ното развитие” – статия от Христо Гандев с автограф за И. Димитров. печ.

1980

11
749

“Литература и изкуство на европейските гърци по време на последния период на Гръцката революция (1821-1829)” – статия от Стефанос Пападопулус с автограф за И. Димитров. печ., фр. ез.

1981

11
750

“Ал. Теодоров-Балан – първият ректор на Университета” – статия на Петър Динеков с автограф за И. Димитров. печ.

1981

7
751

“Историята на Добруджа в някой чужди, наскоро публикувани трудове” – статия от Петре Дякону за тезата на Николай Овча-ровза славяно-българския произход на над-писите в румънското село Бесараб. маш.

1.06.1981

9
752

“Непрекъснатото присъствие на румънците в Добруджа” – превод на статия от Тудор Матееску. маш.

2.06.1981

4
753

“Добросъседство, гостоприемство, приятел-ска помощ” – превод на статия от Илие Ча-ушеско, в която се застъпва тезата за съще-ствуването на румънския народ на Балка-ните от преди повече от 2000г. и за взаимо-отношенията му с неговите съседи. маш.

1.11.1981

12
754

“Имена, които трябва да се знаят” – чернова на статия на Исак Бераха и спомено от Л. Златаров за издаването на транзитни визи на евреи по време на Втората световна война. маш. 2 док.

1981

1984


11
755

Фотокопия на статии на Стефан Трьобст. печ., нем. ез. 7 док.

1982

11
756

“Тайна младежка революционна организа-ция във Вардарска Македония (1922-1927)” – статия от Димитър Гоцев с автограф за И. Димитров. печ.

28.07.1983

8
757

“Отново за “преврата” през 1881г. и режима на пълномощията” – статия от Цвета Тодо-рова с посвещение за И. Димитров. печ.

1983

22
758

“Вардарска Македония в българо-англий-ските отношения 1923-1931” – автореферат на дисертацията на Димитър Й. Митев. печ. брошура.

1983

28
759

“ВМРО след разцеплението (1928-1931)” – автореферат на дисертацията на Цветана Мичева. печ. брошура.

1983

20
760

“Проф. д-р Константин Велики на 70 годи-ни” – статия с био-библиография на румън-ския историк К. Велики с автограф за И. Димитров. печ., рум. ез.

1984

9
761

“Към историята на удара на 9-ти септември” – статия от Асен Сурдалов. маш.

1984

37
762

“Българо-германски политически отноше-ния 1919-1933” – автореферат на дисерта-цията на Косьо Пенчиков. печ.

1984

16
763

“Беломорска Македония (1908-1915)” – автореферат на дисертацията на Георги Генов. печ.

1985

21
764

“На кого служи изопачаването на истори-ческата истина?” – сатия по повод отрица-телната рецензия на двама румънски исто-рици за книгата на А. Кузманова “Балкан-ската политика на Румъния 1933-1939г.”. маш.

{1985}

8
765

“Българския национален въпрос в навече-рието на Втората световна война” – стаия от В. Трайков, Д. Мичев и А. Кузманова с автограф за И. Димитров. печ. фр. ез.

1985

10
766

Рецензия от Теодор Цочев за монографията на Хелмут Шалер “Българистика в Герма-ния”. печ., маш., бълг. ез., нем. ез.

1988

8
767

“Политиката на царска Русия в България в годините на Първата световна война според А. Савински”, “Великобритания и България в навечерието на Първата световна война 1914-1915г.”, “Робърт колеж и формирането на българската интелигенция 1863-1978г.” – статии от Иван Илчев и “Родината ми – права или не. Външнополитическа пропа-ганда на балканските страни 1921-1923г.” – автореферат на дисертацията И. Илчев с посвещение за родителите му. печ. 4 док.

1988

1995


105
768

“Опит за автобиография” – статия на Йордан Ганев за баща му – проф. Венелин Ганев. печ.

25.07.1990

1
769

“България в балканската политика на Ав-стро-Унгария 1878-1903г.” – автореферат на дисертацията на Милчо Лалков. печ.,

1992

41
770

Статии по македонския въпрос от югослав-ски и македонски историци. печ. с-хърв. ез., нем. ез. 5 док.

1992

1999
771

“Изкуството да се прави бялото черно и да се поднася това като история” – критична статия от Николай Хайтов за новоизлязлата книга “Записки по история на България 681-1878г.”. печ.

15.01.1993

3
772

“Десет тезиси за Македония” – статия на Христо Генчев и Симеон Анев. печ., фоток.

21.01.1994

1
773

Рецензия за кандидатската дисертация на Анна Рабаджийска “Българския национален студентски съюз и академичната младеж (1926-1944)” маш.

7.04.1993

5
774

“Културата на избора, или за генералите в историята” – статия от Емил Михайлов. печ., копие.

8.02.1995

2
775

“Традиция във вътрешната политика в България” – статия от Иржи Томашевски с автограф за И. Димитров. печ., пол.ез.

1996

7
776

Ксерокопия на статии от в. “24 часа”, свър-зани с обстоятелствата около смъртта на цар Борис ІІІ. печ., фоток.

26.08.1998

1
777

“Общините в България при управлението на Демократическия сговор (1923-1931)” – автореферат на дисертацията на Валери Колев. печ.

2001

19
778

“Важна мисия в Брашов. От юнкер до гене-рал” – спомени на Васил Бойдев и “Едно забравено име” – статия от В. Бойдев. маш., печ. 3 док.

б.д.

31
779

“Защо въстанието в Македония започна от 1943, а не от 1941г.” – статия на ген. Мари-нов. маш., чернова

б.д.

4
780

“За ориентацията на външната политика на БЗНС за България в навечерието на Втората световна война (1934-1939)” – статия на Димитрина Петрова. печ., фр. ез.

б.д.

13
Сподели с приятели:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   25


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница