Анализ на съдържанието на фини прахови частици, шумовото и електромагнитно замърсяване на въздушната среда и качествата на питейната вода в Община Бургас през 2012 гДата16.11.2017
Размер191.89 Kb.
Размер191.89 Kb.


АНАЛИЗ

на съдържанието на фини прахови частици, шумовото и електромагнитно замърсяване на въздушната среда и качествата на питейната вода в Община Бургас през 2012 г.
В Европейската декларация за правата на градските жители, съпътстваща приемането от Съвета на Европа и Конгреса на местните и регионалните власти на Хартата на европейските градове през 1992 г. в Страсбург са очертани в двадесет направления правата на гражданите и отговорностите на местните власти.

Не случайно, на второ място след сигурността е поставен въпроса за незамърсена и здравословна околна среда – свободна от въздушно, шумово, водно и почвено замърсяване, опазваща природата и природните ресурси.

Безспорен факт е влиянието на заобикалящата ни среда, върху здравето на настоящите и бъдещите поколения на нашия град и това още повече увеличава отговорността както на публичните органи на властта, така и на всеки от нас.

В нашия град са известни основните замърсители на въздушната среда. От промишлените предприятия това са „Лукойл – Нефтохим“ АД, „Кроношпан - България“ ЕООД, строителния отрасъл, независимо от намаляване на неговия обем през последните години и транспортния трафик.

Сериозен ресурс за намаляване на фините прахови частици във въздуха е чистотата на уличната мрежа и тук общинската администрация през последните години положи съществени грижи. Възстанови се миенето на улиците, като системна мярка срещу праховото замърсяване, подобрява се контрола на строителните обекти за почистване на транспортни средства.

Вече трета година, паралелно със съществуващата стационарна система за измерване на степента на замърсяемост на въздуха, функционира и закупената от Община Бургас – Мобилна автоматична станция.

Контрол на параметрите на въздушната среда, осъществява РИОКОС, а за влиянието и върху здравето на населението - РЗИ.

Два са основните количествени измерители на състоянието на въздушната среда. Активността на гражданите, техните сигнали и жалби до институциите и показанията на техническите системи за контрол.

През 2010 г., 50 граждани са се обадили на тел: 112, за да сигнализират за нехарактерна миризма.

През 2011 г.техния брой нараства на 235, а за 2012 г. те са 113. Най-голям е бил техния брой през м. август – 20, ноември – 16, юни и юли по 15, а през януари и февруари не е регистрирано нито едно позвъняване.

Факт е почти двойното намаляване на броя на обажданията на гражданите в сравнение с 2011 г., като се запазва тенденцията през летните и зимните месеци реакциите на гражданите да са най-многобройни.

Бургазлии познават характерните миризми от промишлените замърсители, които особено при определена посока на вятъра, засягат различни части от градската среда.Сяроводорода е безцветен газ, по-тежък от въздуха със силно задушлива миризма. Атакува дихателните органи. Обонятелен дискомфорт се чувства на много ниски концентрации. Контролира се съдържанието му в двете стационарни станции, разположени в кв. „Д. Езерово“ и кв. „М. Рудник“.

От извършените през 2012 г., 8281 часови проби от станцията в кв. „Д. Езерово“ са регистрирани 161 превишения на средно-часовите норми /СЧН/, а в кв. „М.Рудник“ от 8346 часови проби само при 2 има отчетени превишения.

По данни на Регионалната здравна инспекция, през 2011 г., станцията в кв. „Д. Езерово“ е направила 7982 часови проби от които само 54 са над ПДК/пределно допустимите концентрации/. Това показва, че през 2012 г., с 3 пъти са нараснали регистрираните превишения.

През 2011 г. в 40 дни в кв. „Д.Езерово“ са измерени концентрации на сяроводород над СЧН, докато през 2012 г. техния брой нараства двойно – 81 дни.

Като се погледне тенденцията по месеци се установява още един неблагоприятен факт за живеещите в квартала. През 2011 г. се наблюдава по-равномерно разпределение на дните, по месеци, с констатирани наличности на сяроводород. Най-много са били дните през януари – 6 и декември – 7 дни.

През 2012 г., картината е друга. Има масирано замърсяване на въздушната среда в продължителен период – м. юли – 8 дни, м. август – 18 дни, м. септември – 18 дни, м. октомври – 14 дни. През м. август, станцията е отчела следните стойности на превишение на СЧН – 16.08 – 6,48 пъти; 20.08 – 8,72 пъти; 22.08 – 6,16 пъти; 24.08 – 9,2 пъти; 25.08 – 8,92 пъти; 30.08 – 9,74 пъти.

Подобни стойности има и през посочените по-горе месеци.

Това показва, че през продължителен период, живеещите в к. „Д.Езерово“ са били принудени да дишат замърсен въздух, който несъмнено влияе върху тяхното здраве, независимо, че представителите на контролните институции твърдят, че регистрираните у нас допустими концентрации са по-ниски от препоръчаните от Световната здравна организация.

И друг факт прави впечатление при сравняване на данните от двете години. През 2011 г. закупената мобилна станция за контрол на въздушната среда, която е била разположена в различни части на града и селищата около него е отчела в 31 дни по-високи стойности на сяроводород, а през 2012 г. няма нито едно такова превишение и не е била разполагана в кв. Д. Езерово?!

Според мен е необходимо графика за разположение на мобилната станция да бъде по-динамичен и с предимство да се съобразява с районите, обект на най-интензивно замърсяване.Озона е един от токсичните компоненти на смога, продукт на промишлените предприятия. Той прониква и оказва токсичното си въздействие на респираторните органи, засяга имунната система. За разлика от 2011 г., през която съществуващата контролна система не е констатирала наличие на озон над допустимите норми, то през 2012 г. в цели 59 дни през месеците юли, август и септември са измерени наднормени количества. През м. юли на широк фронт от територията на града и прилежащите селища са измерени в 20 дни превишени стойности. В кв. Крайморие в 3 дни, кв. Лозово – 4 дни, к/с М. Рудник – 5 дни, кв. Д. Езерово – 2 дни, гр. Бургас – 5 дни и с. Маринка – 1 ден, са били констатирани превишаващи нормата количества озон.

Общо в 29 дни през м. август са измерени високи стойности на озон, като обхвата на територията се увеличава- в кв. Сарафово – 3 дни, кв. Д. Езерово – 3 дни, к/с М. Рудник – 4 дни, Бургас – 3 дни, гр. Българово – 15 дни.

През м. септември, мобилната станция, разположена на пл. Тройката в 8 дни е измервала наднормени количества озон. Какво се е случило през тези три месеца, за да бъде обхваната такава широка територия, какви са били причините и каква е била реакцията на съответните контролни органи, това са въпроси на които трябва да се дава своевременен отговор.

Останалите регистрирани замърсители на въздушната среда не предизвикват тревога, защото могат да се разглеждат по-скоро като случайни, отколкото като закономерни.

Измерени са в 2 дни количества на азотен диоксид, 2 дни на сериен диоксид, по три дни на стирол и амоняк. През годината възникнаха инциденти, замърсявания на отделни райони от града с характерна миризма на въглеводородни съединения. Не бяха открити причинителите и това не е добър атестат за съответните общински и държавни служби.

Запрашаемостта на въздушната среда е един дългогодишен проблем, който влияе негативно на здравето на живеещите в нашия град. Високото съдържание на фини прахови частици /ФПЧ/, диспергирани във въздуха е причина за заболявания от най-различен характер, най-вече на дихателната система. Произхода на тези частици е промишлена, строителна, пътноремонтна дейност, интензивния транспортен трафик и запрашаемостта на уличната мрежа.

Спрямо 2011 г. намалява броя на дните в които е измерено наднормено съдържание на ФПЧ, от 217 на 161 дни. В кв. Д. Езерово от 93 дни намаляват на 66 дни, кв. М.Рудник от 56 на 30 дни, гр. Бургас от 68 на 47 дни.

През 2011 г. средногодишните измерени стойности на съдържание на ФПЧ е 37,6 мкрг/куб.м, а през 2012 г.намаляват на 32,03 мкрг/куб.м.

В същото време обобщените данни само от мобилната станция за КАВ разполагана на различни места в града и близките селища показва средногодишни стойности на съдържание на ФПЧ 35,14 мкрг/куб.м. В кв. Д. Езерово се наблюдава сезонност и тя очевидно се дължи на използването на въглища и дърва от населението за отопление през м. януари – 15 дни, февруари – 16 дни, март – 10 дни, април – 1 ден, и отново се увеличават през ноември и декември, високите концентрации на ФПЧ.

Подобна тенденция се наблюдава и в кв. М. Рудник. В същото време мобилната станция констатира и високо съдържание на ФПЧ и в кв. Лозово – 4 дни, кв. Крайморие – 9 дни, кв. Сарафово – 4 дни и кв. Банево – 1 ден, което показва, че не само в типичните градски части е характерен този проблем.

Очевидно предприеманите мерки за прочистване и измиване на улиците, повишаване контрола на строителните обекти, отклоняване на автомобилния трафик бавно променят съществуващата фонова замърсяемост. Необходимо е според мен по-категорично да се открият основните причинители и към тях да се насочат приоритетно мерките и усилията на всички институции и гражданския контрол. Високото съдържание на ФПЧ във въздушната среда и на други промишлени замърсители силно контрастира със стремежа на всички, Бургас да се утвърждава като най-добро място за живеене.Налага се по-категорични действия за ежегодно видимо снижаване на тези нездравословни компоненти и повишаване на гражданската активност и непримиримост към причинителите на замърсяванията на въздушната среда.

Съществения фактор, влияещ върху здравето на всеки гражданин на нашия град е качеството на питейната вода. Контрола както на въздушната среда така и на питейната вода и всички останали компоненти на жизнената среда се осъществява от Регионалната здравна инспекция, като отговорността за спазване на държавните санитарни изисквания за водата е на В и К – Бургас.

На различни места от територията на Община Бургас са разположени 48 пункта за отбиране на проби. През 2012 г. са изследвани 220 проби – 175 по химични и микробиологични показатели и 45 само по микробиологични. От тях само две от пункт на ж.п. Българово са показали по-високи стойности на съдържание на нитрати – при норма 50 мг/л са измерени - 112мг/л.

През м. февруари 2012 г. служителите на РЗИ са констатирали наднормено съдържание на алуминий, който се използва, като коагулант в пречиствателната станция на яз. Камчия за което е съставен акт на директора на „В и К“ ЕАД – Бургас.

Във връзка с жалба на етажните собствености в бл. 12,16 и 20 на ж.к. „Зорница“ до мен, В и К и РЗИ за нарушения в качествата на питейната вода, бяха извършени лабораторни изследвания на отбрани проби съвместно с гражданите. Бяха констатирани отклонения от стандартите, като причините, според специалистите на В и К са на вътресградната инсталация на водопроводната мрежа.

Населението на Община Бургас потребява качествена питейна вода и реализираните в последните години проекти и предстоящи такива са насочени към гарантиране на това качество и намаляване на загубите по водопреносната мрежа.Електромагнитното замърсяване е обект на постоянен контрол от страна на държавните, общинските власти и гражданите от нашата община. Закупената от Община Бургас мобилна станция и извършените от нея измервания на интензитета на електромагнитните лъчения се публикуват на сайта на общината.

През 2012 г. в РЗИ са постъпили 5 жалби от граждани. Извършените контролни измервания не констатират нарушаване на нормативните изисквания. Извършените от специалистите на РЗИ измервания на плътност на мощност на електромагнитните полета от антена на мобилни оператори около бл. 91 и хипермаркет „Лидл“ в ж.к. „М.Рудник“; около търговската гимназия на ул. „Г. Шагунов“ № 1; ул. „Александровска“ № 120; около детска градина №2 в ж.к. „Зорница“ и бл. 15 на същия комплекс, показват резултати в границите на съществуващите норми.

Всеки гражданин, организация или етажна собственост може да поиска да извършат контролни измервания на тези невидими лъчения, които ни гарантират съвременния информационен комфорт, но които в неконтролирани граници, влияят върху здравето на хора и живите организми.

Шумовото замърсяване е фактор, който силно влияе на различни системи от човешкия организъм и акумулира силно недоволство сред гражданите, обект на такова въздействие. Високият шум, като елемент от градската среда е сериозен дразнител и причинител на редица заболявания на нервно-психична основа. След тежкия и напрегнат ден, много семейства и граждани не могат да си починат спокойно, защото се превръщат в жертви на шума от т. н. локални източници на шум – търговски обекти, ресторанти, кафенета, нощни заведения, повредени климатици, весели компании, високо децибелни концерти.

Общия брой на жалбите на гражданите нараства. От 342 за 2011 г. те са 503 през 2012 г.. Дирекция „Обществено здраве“ при Регионалната здравна инспекция контролира нивото на шума, излъчван от локалните източници. През миналата година специалистите от тази дирекция са извършили измервания по 23 жалби на граждани. В 3 от тях са установени наднормени нива на шумово излъчване и са издадени съответните предписания.

Ежегодно в периода септември – октомври специалистите от РЗИ в изпълнение на изискванията на системата за контрол на източниците на шум, извършват контролни измервания в 37 контролни пункта.

Какво показват резултатите от тях за 2012 г.

В зоните на интензивен автомобилен трафик са разположени 14 контролни пункта и измерените еквивалентни нива на шум в тях с изключение на този в к/с М. Рудник, значително превишават ПДН – 50 дб/А/. Няма промяна в положителна насока, спрямо измерванията през 2011 г.

Най-високи стойности са отчетени на бул. „Струга“ пред бл. 92 и ул. „Булаир“ пред хотел „Булаир“ – 75 дб/А/ и на бул. „Ст. Стамболов“, в ж.к. „Зорница“ пред бл. 2 и 3 – 74 дб/А/.

През последните пет години, по данни на РЗИ отчетените шумови нива в пунктовете от тази група са с 10-11 дб/А/. над пределно допустимите. Това показва трайната тенденция на високо шумово замърсяване, което влияе крайно негативно върху здравето на обитаващите, преминаващите и работещите в тези райони – наличие на главоболие, увеличаване на умората, намаляване на концентрацията, нарушение на съня и почивката.

Като се съчетаят тези фактори и с високото съдържание на фини прахови частици картината се усложнява още повече.

Отклоняването на транзитното преминаващите автомобили, чрез стартиралия проект за изграждане на надлез над ж.п. линията в района на завода на „Кроношпан“ ще намали пътния поток.Наложително е ние гражданите да ограничим рязко ползването на лични автомобили за сметка на ползването на обществения превоз. Значително по-евтино и екологично е ползването на съвременните градски автобуси, тролейбуси и все повече да използваме велосипедите, като средства за предвижване.

Запазват се високи стойностите на шума в зоните около железопътния транспорт. На бул. „Ив. Вазов“ – бар „Рокси“ и хотел „Сезони“ са измерени ниво от 75 дб/А/. Там шума от влаковите композиции и маневри се наслагва с интензивно автомобилно движение.

Два контролни пункта за измерване на авиационен шум са разположени в кв. Сарафово – ул. „Октомври“ № 18 и ул. „Драва“ № 19. И през 2012 г. не са установени превишаване на граничните стойности на нивата – 50 дб/А/, което на фона на постоянните оплаквания в квартала, звучи твърде неубедително. Причината за това явно е в неудачно избрания сравнително неактивен период на полетите.

В районите с промишлени източници на шум са разположени 9 измервателни пункта. В тези зони нормата за шумово замърсяване е 70 дб/А/. Най-високи нива са измерени в к. Комлука, ул. „Чаталджа“ № 39 – Сладкарски цех „Море“; ул. „Янко Комитов срещу „Тих труд“ и до бл. 9 – 74дб/А/.

В жилищните зони с неутежнен акустичен режим най-високи нива и през 2011 г. и 2012 г. са измерени на ул. „Копривщица“ № 19, к/с „Лазур“ – 60 дб/А/ при норма 55 дб/А/, в останалите са в рамките на нормата.

И зоните за обществен и индивидуален отдих, които не са пощадени от общото шумово замърсяване. В трите контролни пункта, които се намират в парк „Изгрев“; до Казиното и „Флората“ в Морската градина са измерени стойности от 43-45 дб/А/ при допустими 45 дб/А/.

Продължава да е най-тежко шумовото облъчване на МБАЛ, разположена до бул. „Ст. Стамболов“, където са измерени стойности от 76 дб/А/ при пределно допустима норма от 45 дб/А/. Там е крещяща потребността от изграждане на шумозащитни съоръжения. В тази част е измерена и най-високата средночасова интензивност на автомобилния транспорт – 4144 МПС/ч.

Изводите, които правят специалистите от РЗИ са, че е налице „утежнена акустична обстановка в града и трайно шумово замърсяване във всички зони с изключение на тези за обществен и индивидуален отдих“.

Автомобилният транспорт е основният източник на наднормените стойности на шума.

Повече от половината от населението – 125639 души или 61,58% на града е изложена на нива над граничните стойности за L ден; 56,41% над тези за L вечер и 57,64% за L нощ.Жалби до поделенията на Министерство на вътрешните работи

Нарастват жалбите и сигналите на гражданите към структурите на МВР за решаване на проблеми с високия шум от заведенията за обществено хранене и от битов характер.

През 2012 г. има подадени 44 жалби и 503 обаждания на граждани чрез тел: 112, докато през 2011 г. са били 34 жалби и 309 телефонни.

Моето впечатление е, че гражданите имат най-високи очаквания и надежди към представителите на полицията, но и те разполагат с ограничени възможности за налагане на санкции към тази категория нарушители.

От тези 44 жалби – 33 са били за нетърпим шум от битов характер и 11 от заведения. В жалбите, гражданите са посочили заведенията, които нарушават спокойствието им – ресторант „Каза вино“; „Кабано“;“Домино“, бар „Таргет“, пицария „Кристо“; кафе-аперитив в с. Извор, р-т „Петела“; дискотека „Фриденс център“.

На всички нарушители са написани протоколи по чл. 56 от ЗМВР или направени актове за установяване на административни нарушения.

Значителен полицейски ресурс се изразходва за посещение на сигнали на граждани за висок шум, вместо да се осъществява по-действен контрол за опазване на имуществото и сигурността на гражданите. Често явление е след посещения на полицейските служители отново да се възстановява силния шум и пак потърпевшите да подават сигнали.

Дирекция „УКОРС“ – Община Бургас

Почти двойно нарастват жалбите на гражданите до специализираното звено на Община Бургас на което са възложени контролните функции по спазване на обществения ред и сигурността от 32 за 2011 г. на 57 през 2012 г.

В голяма степен се повтарят имената на заведенията, посочени в жалбите до МВР, като различните са „Къщата“; „При Палаза“; „Блек Бенти клуб“; „Аполония“ – кв. Крайморие; „Старата кръчма“, „Театър“, „Триада“, „Черно и бяло“, „Ретуш“, „Зоната“, „Роял“.

Прави впечатление, че многократно през последните години, едни и същи заведения системно нарушават установените правила, нарушават обществения ред и спокойствието на гражданите.Съществува необяснима търпимост към този тип предизвикателни и ненаказуеми нарушения и сред хората се утвърждава впечатлението, че те се ползват с попечителство на общинските и полицейските власти.

Натрупва се справедливо обществено недоволство, но реакцията и мерките, които предприемат съответните публични органи на местната и държавната власт са неадекватни на очакванията на гражданите.

Многократно настоявам за категорични мерки за решително ограничаване на този тип нарушения, но съществени резултати не са постигнати.

Общинския съвет също подценява тези проблеми и нито веднъж до сега не е намерил за необходимо да ги разгледа и изрази позиция по тях.За пореден път настоявам Община Бургас да закупи уреди за измерване на нивото на шумовото замърсяване и да инициира промени в съществуващата нормативна уредба.

В Закона за защита от шума в околната среда е необходимо да се възложат не само оценъчни и разработващи, но и контролни функции на кметовете и общинските администрации.

Необходимо е и постоянно да се засилва гражданския контрол и взискателност, като се повиши и нашата обща отговорност за стриктно прилагане на установените норми и правила.
Таню Атанасов

Обществен посредник на Община Бургас

Април 2013 г.

СПРАВКА

за дните с наднормени показания за замърсяемост на атмосферния въздух в гр. Бургас за 2012 г.


месеци

населени места

замърсителисяроводород

Фини прахови частици

азотен диоксид-/ад/

сериен диоксид-/сд/

озон;амоняк;стирол;стирен

Януари

1 АИС к-с "МеденРудник"

2 АИС кв. Долно Езерово 1_1 ден


1_2 дни

2_15 дни

Февруари

1 АИС к-с МеденРудник" 

2 АИС кв. Долно Езерово

3 КАВ ул. „Цар Симеон І“, ул.“Богориди“

4 КАВ хотел „Аква“

5 КАВ к/с „Изгрев“ 

6 ДОАС
1_10 дни

2_16 дни

3_2 дни
4_2 дни

5_3 дни


1_ 1 ден-сд

6_2 дни - стиренМарт

1АИС к-с "МеденРудник" 

2АИС кв. Долно Езерово

3КАВ бл. „Поморина“ 

2_4 дни1_1 ден

2_10 дни


3_1 денАприл

1АИС к-с "МеденРудник" 

2АИС кв. Долно Езерово

3КАВ Кръстовище "Трапезица"

4КАВ бул. "Демокрация" и ул. "Сан Стефано"


2_6 дни1_2 дни

2_1 ден


3_4 дни

4_1 ден

4-1 -ден-стирен


Май

1. МС за КАВ бул. "Демокрация" ул. "Сан Стефано"

2. пункт ул. "Сан Стефано" 

3. АИС кв. Долно Езерово  

3_1ден


1_3дни

2_1ден-адЮни

1. ДОАС система OPSIS

2. АИС к-с "М.Рудник" 

3. МС за КАВ Квартал Банево

4. АИС кв. Долно Езерово   


4_3дни


3_1 ден1_ 1 ден-озон

2_ 1 ден-озон
Юли

1. МС за КАВ кв. Крайморие

2. МС за КАВ  кв. Лозово

3. ДОАС система OPSIS

4. АИС кв. Долно Езерово

5. АИС к-с "М.Рудник"

6. с. Маринка


4_8 дни


5_1 ден


1_9 дни
2_4 дни

1_ 3дни-озон

2-4дни-озон

3_5 дни-озон

4_ 2 дни-озон

5_5 дни-озон

6_1 ден-озонАвгуст

1. МСза КАВ кв. Сарафово

2. МС за КАВ  кв. Крайморие

3. ДОАС система OPSIS

4. АИС кв. Долно Езерово

5.  АИС к-с "М.Рудник"

6. КАВ гр. Българово

7. Пункт ул. "Сан Стефано"  

4_18 дни


1_4 дни1_3 дни-озон

3_4 дни-озон

4_3 дни-озон

5_4 дни-озон

6_15 дни-озон

7_2 дни-ад

7-1ден-амоняк


Септември

1. МС за КАВ – МОЛ „Галерия“

2. МС за КАВ  пл. „Тройката“

3. АИС кв. Долно Езерово

4. Пункт ул. "Сан Стефано" 3_18 дни


1_3 дни

2_7 дни

2_8 дни-озон
4_1 ден-амоняк


Октомври

1. МС за КАВ – ПЗ „Север“

2. МС за КАВ  парк. „Славейков“

3. АИС кв. Долно Езерово

4. МС за КАВ-Пункт пл. Тройката3_14 дни
1_10 дни

2_2 дни


3_1 ден

4_4 дни

4-4дни-озон


Ноември

1. МС КАВ- МБАЛ Черноморска

2. АИС кв. Долно Езерово

3. АИС к-с М. Рудник

2_4 дни


1_2 дни

2_7 дни


3_3 дни

2_1 ден-сдДекември

1. МС за КАВ к-с "Зорница",

Спортна зала "Б. Брънзов" 

 2. АИС кв. Долно Езерово

3. АИС к-с "М. Рудник" 

4. МС за КАВ-ЦГЧ, до Операта   


2_5 дни


1_1ден
2_16 дни

3_12 дни

4_2дни


4_1 ден-сд

Общо

366

83

161

азотен диоксид-3

сериен диоксид-3

озон-63

амоняк-2


стирол-0

стирен-326 април 2013 г. Обществен посредник на Община БургасСподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница