Автобиография Собствено име, Презиме, Фамилия лична информацияДата15.12.2017
Размер65.06 Kb.
Размер65.06 Kb.

ЛИЧНА ИНФОРМАЦИЯ

Собствено име, Презиме, Фамилия

[Всички полета не са задължителни. Премахнете всяко празно поле.]Държава, град, пощенски код, улица/квартал, номер, вход

Телефон Мобилен телефон

E-mail

Уеб-сайт

Социална мрежа/чат Потребителско име

Пол Въведете пол | Дата на раждане дд/мм/гггг | Националност Въведете националност/и
ПРофесионален опит[Добавете отделен параграф за всяка длъжност, която сте заемали, като започнете с последната.]


Въведете дати (от - до)

Въведете заемана длъжност или позиция

Въведете името и местоположението на работодателя (ако е приложимо - пълен адрес и уеб-сайт)

 • Въведете основни дейности и отговорности

Вид на дейността или сферата на работа Въведете вида на дейността или сферата на работаОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ[Добавете отделен параграф за всеки курс на обучение, който сте завършили, като започнете с последния.]


Въведете дати (от - до)

Въведете придобита квалификация

Въведете ниво от ЕКР, ако е приложимо

Въведете име на образователната или обучителната институция и нейното местоположение (ако е приложимо - държава)

 • Въведете списък с основните предмети или придобити професионални уменияЛИЧНИ УМЕНИЯ[Премахнете всички празни полета.]


Майчин език

Въведете майчин езикДруги езици

РАЗБИРАНЕ

ГОВОРЕНЕ

ПИСАНЕ

Слушане

Четене

Участие в разговор

Самостоятелно устно изложение
Въведете език

Въведете ниво

Въведете ниво

Въведете ниво

Въведете ниво

Въведете ниво
Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.

Въведете език

Въведете ниво

Въведете ниво

Въведете ниво

Въведете ниво

Въведете ниво
Въведете име на езиковия сертификат и ниво, ако е приложимо.
Ниво: A1/A2: Основно ниво на владеене - B1/B2: Самостоятелно ниво на владеене - C1/C2 Свободно ниво на владеене

Обща европейска езикова рамка
Комуникационни умения

Опишете Вашите комуникационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:
Организационни / управленски умения

Опишете Вашите организационни умения. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:

 • лидерство (в момента съм отговорен/на за екип от 10 души)
Професионални умения

Опишете Вашите професионални умения, които не са описани по-горе. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:

 • добра работа в процеси по контролиране на качеството (в момента съм отговорен/на за качество на одита)
Дигитални умения

САМООЦЕНЯВАНЕ

Обработка на информацията

Комуникация

Създаване на съдържание

Сигурност

Решаване на проблеми
Въведете ниво

Въведете ниво

Въведете ниво

Въведете ниво

Въведете ниво
Ниво: Основно ниво на владеене - Самостоятелно ниво на владеене - Свободно ниво на владеене

Дигитални компетенции - Mатрицата за самооценка
Въведете име на ИКТ сертификат/ите
Опишете Вашите други дигитални компетенции. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:

 • добро владеене на офис пакет (програма за обработка на текс, електронна таблица, програма на презентации)

 • добри познания на фото софтуер, придобити като любител фотограф
Други умения

Опишете всички други ваши умения, които не са посочени по-горе. Посочете в какъв контекст за придобити, напр.:

 • дърводелство
Свидетелство за управление на МПС

Въведете категория, напр.:

B
ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Публикации

Презентации

Проекти

КонференцииСеминари

Отличия и награди

Членства

Препоръки

Цитиране

Курсове


Сертификати

Опишете приложими публикации, презентации, проекти, конференции, семинари, отличия и награди, членства, връзки. Премахнете неприложимите полета в лявата колона.

Пример за публикация: • Как да напишем успешно CV, Ню Асоушиейтид Пъблишърс, Лондон, 2002.

Пример за проект:

 • Нова обществена библиотека. Главен архитект, отговорен за дизайна, конструкцията, организиране на търгове и строителен контрол (2008-2012).ПРИЛОЖЕНИЯ
Въведете списък на приложенията към Вашата автобиография. Например:

 • копия на дипломи и сертификати;

 • препоръки от работодатели;

 • публикации и изследвания.© Европейски съюз, 2002-2015 | europass.cedefop.europa.eu Страница /


Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница