Балкан композитни Полимери, еоодстраница1/6
Дата16.11.2017
Размер0.96 Mb.
Размер0.96 Mb.
  1   2   3   4   5   6

Ценова листа’ 2007Какво можем да направим за вас !

БАЛКАН Композитни Полимери, ЕООД


А В А Н Г А Р Д Н И М А Т Е Р И А Л И & Т Е Х Н О Л О Г И И

КАК ДА ПОЛЗВАТЕ ЦЕНОВАТА ЛИСТА
Нашият стремеж е да поддържаме оптимално разнообразие от стандартни продукти, но извършваме и доставки по специални поръчки. Ценоразписът за 2006 година е разработен и структуриран по съвсем нов начин с цел да даде не само информация за цените на стандартните продукти.

За улеснение на избора ви на продукт, в настоящето издание на ценоразписа сме включили кратко описание на всеки продукт и на продуктите по групи. Така също, като съзнаваме нуждата от разширена информация за съществени технологични характеристики, включихме изчислени и препоръчителни стойности на разходни норми за една важна група от най-често купуваните материали. Това ще ви помогне предварително да се ориентирате, чрез разходните си калкулации, да направите още по-точен избора си на продукти, а така също и да видите по-ясно предимствата на някои от тях. Пълна информация за всеки отделен продукт може да се получи от съответната техническа спецификация, т.е. Технически Бюлетин на Продукта – TDS или PDS. Такива може да получите от компанията Дистрибутор, като се свържете с неин служител, с който да обсъдите изискванията си и след това да се разпореди да ви се изпрати съответната информация. Според нас, рационално и бързо ще е, ако ценоразписа се изпраща на посочен E-mail. Така се дава възможност на потребителите да преглеждат и ползват цялата информация, съдържаща се в него, а да разпечатват само страницата / страниците, които ги интересуват. Координатите за връзка са посочени в края на ценовата листа.

Въпреки че, настоящето издание дава информация за наличността на продуктите, търговския асортимент и количества, и цени непрекъснато се променят според колебанията и нуждите на потреблението, както и според специфичната им годност на използване. Затова, като главно ръководство за наличността на продуктите в даден момент трябва да се използва последната версия на този ценова листа, като истински актуална информация може да се получи на телефоните посочени в края на ценоразписа. Същите може да използвате и за подаване на поръчки. Писмени поръчки се приемат по факс или с писмо, изпратени на посочения номер и адрес, а така също и по e-mail.

Най-настоятелно препоръчваме, преди да направите първата си поръчка, да се запознаете внимателно с “Общите условия за продажба”, поместени в края на това издание.


Посочените тук цени са в Нови Български Левове (BGN) и са коректни към момента на отпечатването им. Цени в Евро (€) и Щатски Долари (US $) се предоставят при поискване.

С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е


Смолни системи

Полиестерни смолни системи…………………………………………………………………………………….6

Полиестерни смоли за ламиниране…………………………………………………………………………..6, 7

Смолни системи за изработване на инструменти (калъпи)…………………………………….7

Полиестерни смоли за култивиран мрамор и полимербетон...............................8
Винилестерни смолни системи………………………………………………………………..9
Епоксидни смолни системи………………………………………………………………………..10
Гелкоти и топкоти…………………………………………………………………………………………………10, 11
Конструкционни адхезиви и ремонтни смеси…………………………………………12
Ускорители, катализатори, инхибитори

Ускорители…………………………………………………………………………………………………………………….13

Катализатори…………………………………………………………………………………………………………………13, 14

Инхибитори……………………………………………………………………………………………………………………14


Усилващи материали
Продукти от С – стъкло……………………………………………………………………………………….15, 16
Продукти от Е – стъкло

Директни ровинги………………………………………………………………………………………………………..16

Стъкломатове………………………………………………………………………………………………………………..17, 18

Тъкани ровинги (рогозки)……………………………………………………………………………………………19

Комбинирани продукти (комбинации от рогозки и матове)…………………………………….20

Мултиаксиални продукти от стъкловлакна…………………………………………………………………21, 22

Стъклотъкани…………………………………………………………………………………………………………………23
Тъкани с висока ефективност

Арамидни тъкани…………………………………………………………………………………………………………..24

Въглеродни тъкани………………………………………………………………………………………………………..25

Хибридни тъкани……………………………………………………………………………………………………………26


Корови материали

Меки кори Lantor Coremat®………………………………………………………………………………….27, 28

Твърди кори Alcan Airex®……………………………………………………………………………………..29

Специални кори Nomex®……………………………………………………………………………………..30
Вакуум консумативи………………………………………………………………………………………….31, 32
Отделителни системи………………………………………………………………………………………..33, 34
Инструменти

За ламиниране. За обработване…………………………………………………………………………………….35


Спомагателни продукти

Пълнители…………………………………………………………………………………………………………………………36


Разни……………………………………………………………………………………………………………………………..36

Контакти………………………………………………………………………………………………………………………37

Нови продукти..........................................................................................38

Общи условия за продажба…………………………………………………………………………..38, 39

ВЪВЕДЕНИЕ В КОМПОЗИТНИТЕ МАТЕРИАЛИ

Какво представляват композитите?
В неговата най-основна форма, композитния матeриал е една комбинация от най-малко два елемента. Тези елементи работейки заедно, създават материал с такива характеристики, които са различни от техните собствени характеристики. Композитния материал обикновено се състои от повече смола, която играе ролята на матрица и някакво усилване, което се използва преди всичко да повиши здравината и коравината на тази матрица. Едно от най-ранните прило-жения, т.е. предтеча на композитен материал е кирпича, в който калта е била матрицата, а сламата е била усилването. Използвайки само кал или само слама, няма да се получи много смислена структура. Така че, комбинацията между тях (т.е. един композит) е трябвало да бъде прилагана.

Днес се използват различни типове от матрици (смоли) и усилвания, като например стъкло- влакна и смола на полимерна основа (обикновено – полиестерна смола).Защо композитите са по-добри от другите материали?
Композитните материали предлагат много необикновени характеристики, които или е трудно или е невъзможно да се съчетават с използването на традиционните материали, като стомана, алуминий и дърво. Днес те се използват в почти всяка динамична и високоефективна конструкция, независимо къде: на земята, във въздуха, във водата. Композитните материали са по-здрави, по-корави и по-леки от традиционните материали и позволяват проектирането и производството на сложни компоненти, много от които също са устойчиви на корозия, взрив, огън или удар. Но, за да се постигнат оптимални резултати са нужни знанията и уменията на специалисти.

Смолни системи
Факторите, влияещи върху избора на смола са физико-механичните и технологични характеристики, надеждността им при работа в химически агресивни среди (например в морска вода), както и поведението им при нарастваща температура или под прякото действие на огън. Най-често използваните смоли в практиката на композитната индустрия са ненаситените полиестерни, винилестерните и епоксидните смоли.
Полиестерни смоли Преимущества

Лесни за използване.

Най-евтини от смолите,

(3 – 6 лв/кг).
Недостатъци

Средни механични характеристи-

ки.


Висока емисия на стирол в отво-

рен калъп.Висока свиваемост при полимери-

зация.


Ограничени работни времена.Винилестерни смоли Преимущества

Много висока химическа и атмо-

сферна устойчивост.По-високи механични характерис-

тики от полиестерите.

Недостатъци

За високи характеристики е нужна

постполимеризация.Високо съдържание на стирол.

По-скъпи от полиестерите,

(6 – 12 лв/кг).Висока свиваемост при полимери-

зация.Епоксидни смоли Преимущества

Високи механични и термични

характеристики.Ниска водна абсорбция.

Разполагат с дълги работни вре-

мена.


Термоустойчивостта може да бъде

220°С.


Ниска свиваемост при полимери-

зация.

Недостатъци

По-скъпи от винилестерите,

(9 – 45 лв/кг).Критичен момент на смесване.

Опасни за здравето при работа.

Други смолни системи, които се използват в композитната индустрия са фенолните, полиуретановите, цианатестерните, силиконовите, бисмалеимидните и полиимидни смоли. Поради своите уникални характеристики те са специализирани за приложения в самолетостроенето, ракетостроенето и космическата индустрия.Полиестерни смолни системи………………………………………………

Ненаситените полиестерни смолни системи са най-използваният матричен материал в композитните ламинати. Тяхната ефективност следва от умерените им цени и лесно при-

лагане при ръчно-контактно формоване или при шприц-процеси. Съществуват главно три типа:


 1. Ортофталовия полиестер е най-евтиния и най-широко разпространения матричен материал.

 2. Изофталовия полиестер е по-скъп, има някакви по-високи механични характеристики, по-добра устойчивост в химически агресивна среда (например, морска вода) и по-ниска водна абсорбция.

 3. Бисфенолния полиестер предлага, при съществено по-висока стойност, много по-

ниска водна абсорбция и по-висока химическа устойчивост.

Течната полиестерна смола е разтвор, в който разтворителя (обикновено, стирол) хими-чески реагира с полимерния компонент в присъствието на катализатор (обикновено, ня-какъв прекис) и ускорител (като такъв, най-често се използва кобалтов октоат), за да се образува едно твърдо вещество.Полиестерни смоли за ламиниране.
CRYSTIC 2 - 446 PALV.

Описание: Средно реактивна ортофталова смола с ниска емисия на стирол, тиксотро-

пирана, ускорена и с вграден индикатор за присъствие на катализатор.

Време на желиране при 25°С (с 1%МЕКП-50): 25 минути.

Модификация: Crystic 2-446 MPALV с време на желиране – 40 минути.

Вискозитет при 25°С (Brookfield RVT sp.2/50 rpm): 300 mPas.

Приложения: Пръскане с пистолет, ръчно-контактно формоване, нишково намотаване.

Допуски: Одобрена от Det Norske Veritas и Lloyd’s Register of Shipping за използване в морската индустрия.

Количество лв/кг

5,кг……………………………………………………………………………………………………………..5,68

20,кг……………………………………………………………………………………………………………..4,63

60,кг……………………………………………………………………………………………………………..4,34

1 варел (225,кг)……………………………………………………………………………………………...3,96


CHROMOPLAST A – 132 UV.

Описание: Неускорена средно реактивна ортофталова транспарентна смола, с UV-абсорбер.

Време на желиране при 20°С (с 1,2%Со.-1 и 1,5%МЕКП-50): 15 минути.

Вискозитет при 25°С: 60 – 80 s.

Приложение: Ръчно-контактно за транспарентни ламинати.

Количество лв/кг

5, кг…………………………………………………………………………………………………………….5,60

20,кг……………………………………………………………………………………………………………..4,62

60,кг……………………………………………………………………………………………………………..4,40

1 варел (225,кг)………………………………………………………………………………………….......4,26


CHROMOPLAST A – 105 PE/1.

Описание: Ускорена ортофталова смола, добра адхезия към акрилни листи.

Време на желиране @ 20°С (с 2%МЕКП-50): 8 – 12 минути.

Вискозитет @ 25°С (Brookfield RVT): 110 – 150 mPas.

Приложение: Пръскане с пистолет.

Количество лв/кг

5,кг……………………………………………………………………………………………………………..5,68

20,кг……………………………………………………………………………………………………………..4,63

60,кг……………………………………………………………………………………………………………..4,34

1 варел (225,кг)………………………………………………………………………………………….......3,96CRYSTIC 474 PA

Описание: Ускорена, тиксотропирана ортофталова смола с добра термо- и химическа устой-чивост.

Време на желиране @ 25°С (с 2% МЕКП-50): 12 минути.

Вискозитет @ 25°С, 4500 сек.‾¹: 3,4 poise.

Приложение: Ръчно-контактно, нишково намотаване, пултрузия, горещо-пресови процеси за производство на тръби, цистерни, комини, както и за инструменти.

Количество лв/кг

5,кг……………………………………………………………………………………………………………..9,84

20,кг……………………………………………………………………………………………………………..8,22

60,кг……………………………………………………………………………………………………………..7,16

1 варел (225,кг)……………………………………………………………………………………………...6,54Смолни системи за изработване на инструменти (калъпи).

Новите инструментални продукти (гелкоти и смоли) представят една революционна концепция в композитната индустрия, която предлага редица предимства: • Налице е един готов продукт, в който се добавя само прекис.

 • Със смолите се работи лесно, поради ниския им вискозитет.

 • Позволява постигането на различни дебелини “мокро/мокро”, поради добрите харак-теристики на полимеризация (оптимални резултати се постигат с 3-4 слоя прахов мат

450 г/м²).

- Значително понижава стойността на инструментите, поради драматично съкращаване

времето за построяването им. Консервативната концепция изисква един период от

10 до 18 календарни дни, а с тази революционна система един средно голям калъп

може да бъде изработен за 1 ден и веднага да бъде включен в производство.


 • Нулева свиваемост и трайно запазване размерите на калъпа в експлоатация.

 • Отлични антиотпечатващи характеристики и превъзходен профил на повърхността.


Системата, която предлагаме се състои от:

 1. CRYSTIC GC 14PA,инструментален гелкот на основата на уретан-модифицирана винилестерна смола.

 2. CRYSTIC VE 679PA Skin Coat, който значително понижава явлението “отпечатване” на стъкловлакната. Това е DCPD-модифицирана винилестерна смола с нисък вискозитет, ускорена и тиксотропирана.

 3. CRYSTIC Fastlam 3000A. За основния ламинат на калъп, работещ при нормална експлоатационна температура, се използва бързо втвърдяваща инструментална смола с нулева свиваемост, ускорена и тиксотропирана.

CRYSTIC Fastlam 3000A.

Описание: Ускорена и напълнена инструментална смола.

Време на желиране при 25°С (с 2% БПО-40Е): 30 - 40 минути.

Приложения: Препоръчва се специално за изработване на инструменти (калъпи).

Количество лв/кг

5,кг…………………………………………………………………………………………………………....16,90

10,кг…………………………………………………………………………………………………………....15,35

1 бака (25,кг)………………………………………………………………………………………………..13,70
Полиестерни смоли за култивиран мрамор и полимербетон

Производството на артифициран мрамор позволява по-голяма свобода на проектиране на формите и размерите, по-широк спектър от цветове, основно подобряване на физико-механичните характеристики, по-добра химическа устойчивост и устойчивост на на-драскване. Най-често използваните инертни пълнители са калциев карбонат и алуминиев трихидрат, като с втория се цели да се постигне “оникс” ефект и/или огнеустойчивост.

Полимербетона (или както още се нарича полиестерен бетон) има широко приложение в няколко области, където е убедителен заместител на традиционния бетон. В сравнение с него, полиестерния бетон има много предимства, като подобрени механични характерис-тики, по-голяма химическа и климатична устойчивост, и по-ниска водна абсорбция. Най-често срещаните пълнители за полимербетон са фракции (чакъл, пясък или прах) от кварц, варовик, пясъчник и доломит. Други подходящи пълнители са шисти, каолин, талк и слюда. Когато няма екстремални изисквания (например за термо- и химическа устойчивост), качеството на полиестерната смола трябва да е такова, щото да намали риска от напрежения, големи свивания, напукване и др.т.п.


CHROMOPLAST A – 105 PE/5.

Описание: Ускорена средно реактивна ортофталова смола, с ниска емисия на стирол и среден екзотермичен пик.

Време на желиране при 25°С (с 1,5% МЕКП-50): 6 - 9 минути.

Вискозитет при 23°С, sp.4: 60 - 80 s.

Приложения: Полимербетон и артифициран мрамор.

Количество лв/кг

5,кг……………………………………………………………………………………………………………..6,26

20,кг……………………………………………………………………………………………………………..4,48

60,кг……………………………………………………………………………………………………………..4,28

1 варел (225,кг)……………………………………………………………………………………………....4,16CRYSTIC R-935 PAHR.

Описание: Ускорена изофталова полиестерна смола с нео-пентил гликол.

Модификации: CRYSTIC R-935 PA (с време на желиране 20 минути).

Време на желиране при 25°С (с 2% МЕКП): 6 минути.

Вискозитет при 25°С (ICI Конус & Пластина): 6,0 Poise.

Приложения: Специално формулирана за “Solid surface.

Допуски: FIRA / BS EN438/1991; Class 1,BS476 Part 7/1987; Class O,BS476 Part 6/1989;

M2 FO / NFF-16-101.

Количество лв/кг

5,кг……………………………………………………………………………………………………………..8,76

10,кг……………………………………………………………………………………………………………..8,20

20,кг……………………………………………………………………………………………………………..7,80

1 варел (225,кг)……………………………………………………………………………………………....7,60CAST L230.

Описание: Бяла, олекотена смолна маса за леене с вграден индикатор за присъствие на катализатор (индикатора е в син цвят, който след добавяне на МЕКП избледнява). Смолната маса е с ниска свиваемост и нисък екзотермичен пик.

Време на желиране: 16 – 18 минути. (Точното количество МЕКП се установява след проба и може да варира м/у 1% и 2%.

Вискозитет - при 5°С: 215 – 250 mPas

- при 20°С: 110 – 130 mPas

Екзотермичен пик: 87°С ±3°С.

Приложения: Специално формулирана смолна маса напълно готова за леене (не се добавят пълнители, а само МЕКП!) на санитарно обзавеждане-мивки, статуи, декоративни елементи и запълване на всякакви кухини.

Количество лв/кг

5,кг…………………………………………………………………………………………………………..9,00

10,кг…………………………………………………………………………………………………………….8,50

20,кг…………………………………………………………………………………………………………….8,00

1 варел (200,кг)……………………………………………………………………………………………..7,50
Винилестерни смолни системи

Винилестерните смоли, които се получават от и са химически подобни на епоксидите, а също така са и много подобни на полиестерите при тяхното използване на стирол като реактивен разредител в техния процес (който е екзотермичен) на студена полимеризация след смесване с катализатор (обикновено някакъв прекис) и ускорител (обикновено Ко-балтов октоат, а понякога и с прибавяне на някакъв адитив като диметиланилин, напри-мер). Спрямо изофталовия полиестер, винил естерите предлагат (при около двойно по-висока цена): 1. Превъзходна устойчивост срещу водна и химическа атака.

 2. Отлично запазване на характеристиките при нарастваща температура.

 3. По-голяма жилавост, заедно с по-висока линейна деформация (до 6%, сравнена с

2-3% за нормалните полиестери).
CHROMOVINIL V-276.

Описание: Неускорена, нетиксотропирана винилестерна смола. Осигурява отлична корозионна устойчивост.

Време на желиране при 25°С с 0,5 – 1,0% ДМА (10% р-р в стирол), 0,7% Со.-3 и 2%Butanox LPT: 18 – 25 минути.٭

Вискозитет при 25°С (Brookfield, RVT): 500 ±50 mPas.٭

Приложения: Ръчно-контактен, пръскане с пистолет, нишково намотаване.
٭За подобряване управлението на производство по молба на потребителя могат да се изпълнят и други варианти! За въпроси и консултации се обръщайте към Дистрибутора:

Балкан Композит Полимерс, ЕООД – гр. Пловдив.

Тел./Факс: 032 968231, 032 967516.

E-mail: balkan.composite@abv.bg


Сподели с приятели:
  1   2   3   4   5   6


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница