Bg-търговище: Покупка обявление за поръчкастраница1/3
Дата03.04.2017
Размер447.54 Kb.
Размер447.54 Kb.
  1   2   3

00531-2012-0003

BG-Търговище: ПокупкаОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОРЪЧКА

Доставки

РАЗДЕЛ І: ВЪЗЛАГАЩ ОРГАН

I.1) Наименование, адреси и място/места за контакт

"Многопрофилна болница за активно лечение-Търговище"АД, кв."Запад", За: Николай Стойчев-Ръководител направление "Икономически дейности", РБългария 7700, Търговище, Тел.: 0601 68511, E-mail: mbal_trg@mail.bg, Факс: 0601 64864

Място/места за контакт: "МБАЛ-Търговище"АД

Адреси и места за контакти, от които може да се получи допълнителна информация: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, от които може да се получат спецификациите и допълнителни документи: На горепосочения адрес за контакти.

Адреси и места за контакти, на които трябва да бъдат изпратени офертите/заявленията за участие: На горепосочения адрес за контакти.

I.2) Вид на възлагащия орган и основна дейност или дейности

Публичноправна организация

Основна дейност на възложителя

ЗдравеопазванеВъзлагащият орган извършва покупка от името на други възлагащи органи

НЕ

РАЗДЕЛ ІІ: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТАII.1) Описание

II.1.1) Заглавие на поръчката, предоставено от възлагащия орган

Доставка на лекарства за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година

II.1.2) Вид на поръчката и място на изпълнение на строителството, място на доставката или място на предоставяне на услугите

Доставки
Покупка
Основно място на изпълнение: Аптека на "МБАЛ-Търговище"АД
Код NUTS: BG334

ІІ.1.3) Настоящото обявление обхваща

Възлагане на обществена поръчка

ІІ.1.5) Кратко описание на поръчката или покупката/покупките

Доставка на лекарства за "МБАЛ-Търговище"АД за срок от една година чрез периодични доставки

ІІ.1.6) Общ терминологичен речник (CPV)

33600000

Описание:

Фармацевтични продукти

ІІ.1.7) Поръчка, обхваната от Споразумението за държавни поръчки (GPA)

НЕ

ІІ.1.8) Разделяне на обособени позицииДА

Оферти трябва да бъдат подадени:

За една или повече обособени позиции

ІІ.1.9) Ще бъдат приемани варианти

НЕ
II.2) Количество или обем на поръчката

ІІ.2.1) Съвкупно количество или обем

1084 позиции, посочени в Приложение Б към настоящото, обособени в 55 раздела

Прогнозна стойност без ДДС

2000000 BGN

ІІ.2.2) Опции

НЕ

ІІ.3) Продължителност на поръчката или срок за изпълнениетоПродължителност в месеци

12
РАЗДЕЛ ІII ПРАВНА, ИКОНОМИЧЕСКА, ФИНАНСОВА И ТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

III.1) Условия във връзка с поръчката

ІІІ.1.1) Изискуеми депозити и гаранции

!. Гаранция за участие-1% от стойността с ДДС на всеки медикаментпоотделно, посочена в Приложение 1-Б от документацията като абсолютна стойност. 2. Гаранция за изпълнение-2% от стойността на договора с ДДС.

ІІІ.1.2) Основни финансови условия и начини на плащане и/или позоваване на разпоредбите, които ги уреждат

Разсрочено плащане на доставните фактури минимум 90 дни от датата на издаване.

ІІІ.1.3) Правна форма, която трябва да придобие групата от икономически оператори, на която се възлага поръчката

Да

ІІІ.1.4) Други особени условия, приложими към изпълнението на поръчкатаНЕ

ІІІ.2) Условия за участиеІІІ.2.1) Лично състояние към икономическите оператори, включително изисквания във връзка с вписването в професионални или търговски регистри

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Копие от документа за регистрация или единен идентификационен код съгласно чл.23 от Закона за търговския регистър, а когато е физическо лице - документ за самоличност. Когато участника е чуждестранно юридическо или физическо лице, документите са заверени от участника копия, издадени от компетентен орган в страната му. Тези документи се представят и в легализиран превод. При участници обединения – документ подписан от лицата в обединението, в който задължително се посочва представляващият. Задължителни за представяне документи, непредставянето им е основание за отстраняване на участника. 2. Нотариално заверено пълномощно в случай, че предложението се подписва от упълномощен представител на кандидата. Задължителен за представяне документ, непредставянето му е основание за отстраняване на кандидата – при наличие на основание за съставянето му. 3. Заверени от участника с подпис и печат копия на документи за данъчна регистрация на участника, вкл. по реда на ЗДДС, регистрация по Булстат. Задължителен за представяне документ, непредставянето му е основание за отстраняване на кандидата. 4. Декларация за липса на обстоятелства по чл. 47, ал.1, ал.2 и ал.5 от ЗОП . Декларацията се отнася и за управителите и членовете на управителните органи на участниците, а в случай, че членове са юридически лица – за техните представители в съответния управителен орган. Задължителен за представяне документ.Непредставянето му е основание за отстраняване на участника. 5. Документ за внесена гаранция за участие в откритата процедура , в една от формите по чл.60 от ЗОП. 6. Документ за закупена по определения ред конкурсна документация – копие; Задължителен за представяне документ и непредставянето му е основание за отстраняване на участника: 7. Оферта /предложение / на участника по процедурата, изготвена в съответствие с образеца от настоящата документация. Офертата / предложение/ включва изискваната информация по ЗОП – подизпълнители, срок за изпълнение на поръчката , срок на валидност на офертата, остатъчен срок на годност към момента на доставките , друга информация, посочена в конкурсната документация. Неразделна част от офертата е приложен образец с информация за участника – точен адрес, лице и телефон за контакти, банкови реквизити. Всяка страница на офертата-предложение се подписва и подпечатва от участника. Офертата се подписва най-малко от трима от членовете на комисията в деня на отваряне на офертите. Задължителен за представяне документ и непредставянето му е основание за отстраняване на участника 8. Списък на документите, съдържащи се в офертата, подписан от участника, с указани страници за всеки документ. Задължителен за представяне документ; 9. Оторизация от производителя за произвежданите от него лекарствени продукти, които са предмет на офертата, от която е видно, че съответният участник е оторизиран да ги продава на “ МБАЛ –Търговище “АД, за срока на договора. Представянето на оторизационно писмо за участие в процедурата на “ МБАЛ – Търговище “ АД , с валидност за срока на договора е гаранция за своевременно изпълнение на доставките и сигурност за Възложителя. Непредставянето на оторизация от производителя, не е условие за недопускане на кандидата до участие, разглеждане, оценка и класиране на офертата, но наличието на оторизационно писмо е елемент на методиката за оценяване на предложенията. 10. Приложение 1-Б-ТЧ /техническа част/, което ще служи при оценка на показатели : Срок на отложено плащане и Оторизация от производител. Задължителен за представяне документ и непредставянето му е основание за отстраняване на участника. 11. Ценова оферта, която съдържа две части : текстова част ; приложение 1-Б-ФЧ, функционално разположено в две таблични форми : първа част /основна/ и втора част /продължение/. Задължителен за представяне документ и непредставянето му е основание за отстраняване на участника.

ІІІ.2.2) Икономически и финансови възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: Документи за доказване на икономическото и финансово състояние на участника, посочени от Възложителя в обявлението за обществена поръчка : заверено от участника, с подпис и печат копие на последния годишен финансов отчет, заверен от експерт счетоводител, в случаите, предвидени в Закона за счетоводството. Документите за доказване на икономическото и финансово състояние на участника са задължителни за представяне и непредставянето им е основание за отстраняване на участника. Когато участника не е юридическо лице или е новосъздадено търговско дружество, документите по тази точка не се изискват.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Съгласно утвърдената документация

ІІІ.2.3) Технически възможности

Информация и формалности, които са необходими за оценката дали изискванията са изпълнени: 1. Разрешение за употреба в страната, издадено от Изпълнителната агенция по лекарствата по ЗЛПХМ – заверено от участника с подпис и печат четящо се копие. Когато притежателят на разрешението за употреба, производителят или неговият упълномощен представител е българско юридическо лице, същото следва да представи удостоверение за актуално състояние, заверено от него копие с подпис и печат, с валиден срок. 2. Разрешение за търговия на едро с лекарства, издадено от Министъра на здравеопазването на кандидата за участие в процедурата – заверено с подпис и печат от участника четящо се копие. Разрешение за търговия на едро с лекарства е задължителен за представяне документ и непредставянето му е основание за отстраняване на участника. 3. Лицензия, издадена по реда на ЗКНВП, когато кандидатът участва за доставка на лекарствени продукти, съдържащи наркотични вещества от приложение № 2 и 3 на ЗКНВП - заверено от кандидата с подпис и печат, четящо се копие. Лицензията, когато кандидатите участват за доставка на лекарства, съдържащи наркотични вещества е задължителен за представяне документ и непредставянето му е основание за отстраняване на кандидата. 4. Декларация от участника , че предложената от него цена е окончателна и не превишава регистрираната цена на производител, плюс максимално допустимата надценка за търговец на едро оригинал, както и цените посочени в позитивния лекарствен списък на Министерство на здравеопазването. Задължителен за представяне документ; 5. Декларация, съдържаща списък, подписан и подпечатан от участника, с информация за основните договори за доставка на лекарствени продукти, извършени през последните три години, включително стойностите, датите и получателите – съгласно чл.51,ал.1,т.1 от ЗОП/оригинал/. Задължителен за представяне документ и непредставянето му е основание за отстраняване на участника: 6. Декларация от участника , че предложените от него лекарства притежават, за срока на договора, валидно разрешително за употреба в страната.
Изисквано/и минимално/и ниво/а: Съгласно утвърдената документация

ІІІ.2.4) Запазени поръчки

НЕ

ІІІ.3) Специфични условия за поръчки за услугиРАЗДЕЛ ІV ПРОЦЕДУРА

ІV.1) Вид процедура

ІV.1.1) Вид процедура

Открита
ІV.2) Критерии за възлагане

ІV.2.1) Критерии за възлагане

Икономически най-изгодна оферта с оглед на:

Посочените по-долу критерии:
Показател: Цена; тежест: 75
Показател: Срок на отложено плащане; тежест: 15
Показател: Оторизация; тежест: 10

ІV.2.2) Ще се използва електронен търг

НЕ
IV.3) Административна информация

ІV.3.2) Предишна/и публикация/и относно същата поръчка

ДА

Предварително обявление за ОПНомер на обявлението в ОВ 2012/S 006 - 008930 от 11.01.2012 г.

ІV.3.3) Условия за получаване на спецификации и допълнителни документи (с изключение на ДСП) или на описателен документ (в случая на състезателен диалог)Срок за получаване на искания за документи или за достъп до документи

02.08.2012 г. Час: 16:00Платими документи

ДА

Цена: 200 BGNУсловия и начин на плащане

Посочената цена е за документация и е без ДДС. Получаване от деловодството. Плащане на каса или по банков път по сметка на "МБАЛ-Търговище"АД в ТБ ЦКБ ЕАД клон ТърговищеIBAN BG13CECB97901046802900, BIC CECBBGSF

ІV.3.4) Срок за получаване на оферти или на искания за участие

13.08.2012 г. Час: 16:00

IV.3.6) Език/ци, на които могат да бъдат изготвени офертите или заявленията за участие

Български

IV.3.7) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата

Продължителност в дни

90

IV.3.8) Условия за отваряне на офертитеДата: 14.08.2012 г. Час: 10:00

Място

Заседателна зала на "МБАЛ-Търговище"АДЛица, които са упълномощени да присъстват при отварянето на офертите

При отваряне на офертите могат да присъстват участниците или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

РАЗДЕЛ VI: ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

VI.1) Tова е периодично повтаряща се поръчка

НЕ

VI.2) Поръчка във връзка с проект и/или програма, които са финансирани от общностни фондовеНЕ

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване

Комисия за защита на конкуренцията, бул. Витоша № 18, Република България 1000, София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

URL: http://www.cpc.bg.

VI.4.2) Подаване на жалби

Съгласно чл.120 от ЗОП.

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление

29.06.2012 г.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б: ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ОБОСОБЕНИТЕ ПОЗИЦИИ

Обособена позиция № 1 / Заглавие на обособената позиция Анестетици

1) Кратко описание

Анестетици-местни и общи

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33631000

Описание:

Медикаменти, използвани в дерматологията

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документациятаПрогнозна стойност, без ДДС
98821.03 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 2 / Заглавие на обособената позиция Аналгетици

1) Кратко описание

Аналгетика наркотика, аналгетика ноннаркотика и антипиретика

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661200

Описание:

Болкоуспокоителни

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
38037.19 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 3 / Заглавие на обособената позиция Антиепилептични средства

1) Кратко описание

Антиепилептични средства

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661300

Описание:

Против епилепсия

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
9007.15 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 4 / Заглавие на обособената позиция Психолептици

1) Кратко описание

Антипсихотични-невролептици; анксиолитици-транквилизатори; сънотворни и седативни средства; антипаркинсонови и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661700

Описание:

Други медикаменти за нервната система

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
145684.68 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 5 / Заглавие на обособената позиция Психоаналептици

1) Кратко описание

Антидепресанти; психостимуланти; селективни инхибитори на пресинаптичното усвояване на серотонина и други

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661600

Описание:

Психоаналептични средства

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
64405.69 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 6 / Заглавие на обособената позиция Парасимпатомиметици

1) Кратко описание

Антихолинестеразни препарати

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33661000

Описание:

Медикаменти за нервната система

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
5245.17 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 7 / Заглавие на обособената позиция Лекарства за лечение на пептична язва

1) Кратко описание

Н2 рецепторни антагонисти; инхибитори на протонната помпа и антиацидни лекарства

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33610000

Описание:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
52787.25 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 8 / Заглавие на обособената позиция Спазмолитични и антихолинергични средства и препарати, засилващи перисталтиката

1) Кратко описание

Папаверин и произходни; алкалоиди на атропа бела донна; спазмолитици, комбинирани с аналгетици; средства, засилващи перисталтиката; други спазмолитици.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33610000

Описание:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
27620.08 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 9 / Заглавие на обособената позиция Антиеметични средства

1) Кратко описание

Антиеметични средства

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33612000

Описание:

Медикаменти за функционални стомашно-чревни смущения

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
438.73 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 10 / Заглавие на обособената позиция Лекарства за лечение на черен дроб

1) Кратко описание

Лекарства за лечение на черен дроб

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33610000

Описание:

Медикаменти за храносмилателната система и метаболизма

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
43135.42 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гарнцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 11 / Заглавие на обособената позиция Очистителни средства

1) Кратко описание

Осмотични очистителни средства

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33613000

Описание:

Разслабителни

3) Количество или обем

Количествата со посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
2138.04 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 12 / Заглавие на обособената позиция Антидиарични чревни противовъзпалителни средства

1) Кратко описание

Препарати от микроорганизми; чревни абсорбенти; лекарства, подтискащи перисталтиката; чревни противовъзпалителни средства; други.

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33614000

Описание:

Антидиаретични, противовъзпалителни и против чревни инфекции

3) Количество или обем

Количествата са посочени в Приложение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикаментПрогнозна стойност, без ДДС
6700.29 валута BGN

4) Информация за различна продължителност на поръчката или различна дата за начало/завършване

Продължителност в месеци: 12

5) Допълнителна информация относно обособените позиции

Гаранцията за участие е посочена в Приожение 1-Б от документацията поотделно за всеки медикамент
Обособена позиция № 13 / Заглавие на обособената позиция Препарати, подобряващи хранисмилането

1) Кратко описание

Препарати, подобряващи храносмилането

2) Общ терминологичен речник (CPV)

33610000Сподели с приятели:
  1   2   3


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница