Bg утвърждавам: мария бързулова директор на оу „СВ. ПаисийДата20.03.2017
Размер289.67 Kb.
Размер289.67 Kb.
ОУ „СВ. ПАИСИЙ ХИЛЕНДАРСКИ“– ГР. ЕЛХОВО

8700,Елхово, ул. Ас. Златаров“№ 15, тел 0478/88071, 88072, е-mail phscll@abv.bg

УТВЪРЖДАВАМ:

МАРИЯ БЪРЗУЛОВА

ДИРЕКТОР НА ОУ „СВ. ПАИСИЙ

ХИЛЕНДАРСКИ” – ГР. ЕЛХОВО

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ДЕЙНОСТТА

НА УЧИЛИЩЕТО
ЗА УЧЕБНАТА 2016/2017 ГОДИНА

Настоящият план е приет на заседание на Педагогическия съвет с

Протокол № 14 от 08 .09. 2016 година
Съдържание:
КРАТЪК АНАЛИЗ ОТЧЕТ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2015-2016 Г.

ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯЕЩИ ФАКТОРИ:

НЕГАТИВНО ВЛИЯЕЩИ ФАКТОРИ:

Проекти по европейски програми и проекти, и програми на МОН, по които училището ще работи през 2016-2017г..

МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

РАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

РАЗДЕЛ ІІ. К А Л Е Н Д А Р Е Н П Л А Н

РАЗДЕЛ ІІІ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ

РАЗДЕЛ ІV. Комисии

РАЗДЕЛ V. Възпитателна дейност

ПРИЛОЖЕНИЯ:

1. План за работата на ПС за учебната 2016/2017 година

2. План за контролната дейност на директора за учебната 2016/2017 година.

3. План за контролната дейност на помощник - директорa за учебната 2016/2017 год.

4. План за дейностите по безопасност на движението за учебната 2016/2017 год.

КРАТЪК АНАЛИЗ ОТЧЕТ НА СЪСТОЯНИЕТО НА ОБРАЗОВАТЕЛНО-ВЪЗПИТАТЕЛНАТА ДЕЙНОСТ ЗА 2015-2016 Г.
Педагогическия колектив на ОУ “Св.Паисий Хилендарски” гр.Елхово работи усърдно и системно за повишаване качеството на образователно-възпитателния процес. През миналата учебна година отчитаме, че учебния процес е на ниво. Наши ученици защитиха честта на училището в конкурси, спортни състезания, игри, олимпиади. Новият физкултурен салон е една много добра инвестиция, която ще се използва от ученици, учители и служители. Усвоени са знанията, необходими за съответната възрастова група. Методичните обединения работят стриктно и отговорно за овладяване на необходимите знания и компетентности по осигуряване на учебния процес съгласно държавната политика в образованието.

Към Педагогическия съвет работят комисии, които подпомагат дейността на педагогическата колегия.

Работихме по европейски програми и проекти, и програми на МОН:

*Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“.

*Национална програма „С грижа за всеки ученик“ -с 2 групи по Модул 1 за обучение на талантливи ученици за участие в ученическите олимпиади; с 2 групи по Модул 4- за допълнително обучение на ученици;

* „Предоставяне на средства за подпомагане развитието на физическото възпитание, спорта и туризма“ по ПМС 129 .

Имаме проблеми с ученици, които системно отсъстват от училище. Това е поради незаинтересованост на родители, ранен брак и миграционни процеси. През тази учебна година ще работим още по-усилено за прибиране и задържане на учениците в училище, за успешно овладяване на знанията, уменията и компетентностите, за хармонизиране на взаимоотношенията учител-ученик. С училищното настоятелство ще синхронизираме усилията за повишаване взаимодействието с родителите, за тяхното мотивиране – да насърчават и изпращат децата си редовно в училище. Ще проведем необходимите мероприятия в тази насока.


ПОЛОЖИТЕЛНО ВЛИЯЕЩИ ФАКТОРИ:

1.Материално-техническата база е старателно поддържана, обогатена и осъвременена. Училището разполага с 24 класни стаи, 3 компютърни кабинета и модерен физкултурен салон. За най-малките има 2 игротеки, в помощ на учениците функционира библиотека, оборудването включва разнообразна аудиовизуална техника, постоянна интернет връзка, мултимедиен кабинет и интерактивна дъска за осъществяване на интерактивно обучение.

Сградата е санирана и обезопасена с охранителна система с постоянно външно и вътрешно видеонаблюдение, с противопожарна инсталация. Подходяща храна се приготвя в училищната столова и бюфет.

Физкултурният салон е най-модерният в града, с бани, фитнес център и необходимите спортни съоръжения, притегателен център за активен целогодишен спорт за ученически и градски спортни състезания.

2.Ученици и паралелки

В ОУ „Свети Паисий Хилендарски” – гр. Елхово се обучават 385 ученици от I до VIII клас. В начален етап – 200 ученици.Обхванати са всички деца, подлежащи на задължително обучение. В ПГ са обхванати 14 деца.Броят на учениците се променя непрекъснато в хода на учебните години. За всички ученици от І – ІV клас е въведено целодневно обучение с пет групи за следобедни занимания в начален курс.За V и VІ клас функционира ПИГ. Това допринася за по–доброто обучение на децата и пълноценното им включване в училищния живот. Училището осъществява чуждоезиково обучение по английски език. По определен график учениците участват в училищен, регионален, областен кръг на олимпиадите по предмети. Нашите ученици се представят достойно на областни и национални конкурси. Спортният живот е богат и многообразен - състезания, срещи, турнири.

3.Много добро сработване на педагогическия колектив. Личният състав включва директор, заместник– директор, 34 педагогически специалисти /учители, възпитатели, ресурсни учители, училищен психолог, логопед/ ,8 души непедагогически персонал . По възраст учителският екип е в диапазона 30-60 години. Голяма част от учителите повишават квалификацията си в различни квалификационни форми: семинари, обучения, придобиване на квалификационни степени.Стремежът на управленския екип е да се назначават млади хора . Осъществява се връзката между управленските функции: планиране-организиране-координиране-мотивиране-контрол.
НЕГАТИВНО ВЛИЯЕЩИ ФАКТОРИ:

 • Съставът е мултиетнически- децата са от български и ромски произход. Една част не са добре мотивирани, причина за което е недостатъчното владеене на български език и влиянието на семейната среда.

 • Влиянието на демографската криза в страната и емигрирането на семейства с деца извън България;

 • Нарастване на броя ученици, които живеят в нездрава семейна среда;

 • Затруднения при партниране с родителите; недостатъчна заинтересованост на родителите

 • Негативно отношение към училището и липса на мотиви за учене от страна на все повече ученици;

 • Нарастващ брой ученици със здравословни проблеми;

 • Отлив от учителската професия и затруднения с осигуряване на заместващи учители.


Проекти по европейски програми и проекти, и програми на МОН, по които училището ще работи през 2016-2017г..

  1. Проект „Подкрепа за равен достъп и личностно развитие“ BG05M2OP001-3.003-0001, финансиран по Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Подпомага развитието, обучението и възпитанието на деца и ученици със специални образователни потребности.

  2. Национална програма „Осигуряване на съвременна образователна среда“ Модул „Подобряване на условията за лабораторна и експериментална работа по природни науки“ за 2016/2017 г.

  3. Проект BG 05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( Твоят час), финансиран по Оперативна програма“Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейските структурни и инвестиционни фондове


МИСИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Учителският колектив чрез постоянната си работа създава гаранции, че децата и младите хора, обучавани в училището, като част от съвременното демократично общество, придобиват нагласата, знанията и уменията, които са им необходими, за да учат цял живот, да се трудят и проявяват високо гражданско съзнание. Изгражда личности, знаещи и можещи, с широка култура,национални добродетели и европейско мислене. Училището осигурява равен достъп до образование независимо от етнос, пол, социална принадлежност. 


1.Устойчиво продължаване на процеса на работа за достигане на максимално качество при обучението и възпитанието на учениците.

2. Разширяване на интелектуалните възможности на учениците чрез обучение на различни учебни дисциплини.

3.Формиране у учениците на нравствени качества,хуманизъм, отговорност и дисциплина чрез урочната и извънурочната дейност.

4.Усвояване и формиране на обшочовешки и национални ценности и развитие на индивидуалността на ученика.

5. Засилване интереса на учениците към ученето чрез различни индивидуални форми на педагогическа подкрепа.

6. Интегриране и приобщаване на децата в общоучилищния живот чрез участие в различни форми на дейност: по проекти и програми на МОН, в СИП, в създаване на по-добра училищна среда , в художествено-творчески и спортни изяви на общинско, регионално и национално ниво.

7.Актуализиране на квалификационната дейност на учителите за разгръщане на творческите им способности в учебно-възпитателния процес.

8.Работа за поддържане на материално-техническата база на училището на много добро ниво.ВИЗИЯ НА УЧИЛИЩЕТО

Цялостната дейност на ОУ „Свети Паисий Хилендарски” – гр. Елхово протича в съответствие с утвърдените от МОН училищни планове и програми. Създадена е система за планиране,организация, съгласуваност при изпълнението, контрол и отчетност на резултатите. Осигурeни са единство и непрекъснатост на образователно-възпитателния процес. Цялостната дейност има за цел • издигане и утвърждаване престижа на училището, като съхранява българските традиции и се приобщава към европейските ценности;

 • .Задълбочена учебно-възпитателна дейност на ОУ „Свети Паисий Хилендарски”с цел продължаване традициите му като средище на ученолюбие и родолюбие;

 • .Популяризация на дейността на училището сред обществотоРАЗДЕЛ І. ОСНОВНИ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ


 1. ОСНОВНА ЦЕЛ:

Постигане на единство на обучението и възпитанието за изграждане на положителни качества у всеки ученик чрез въвеждането на гъвкава педагогическа система, способна да реагира на динамичните промени в учебно-възпитателния процес.


 1. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ

  1. Осигуряване на действена и гъвкава система за училищно планиране с възможности за своевременно реагиране на динамичните промени в учебно-възпитателния процес.

  2. Осигуряване на действена и гъвкава система за реакция при наличието на проблемни деца с риск в поведението и за противодействие на прояви на тормоз.

  3. Намаляване дела на преждевременно напусналите образователната система деца. Стремеж към творческо развитие чрез повишаване нивото на дисциплината и намаляване на отсъствията

  4. Създаване и поддържане на ефективна система на контрол на качеството на предоставеното обучение за постигане на държавните образователни стандарти/ДОС/.

  5. Повишаване мотивацията на учениците и учителите
 1. ПРИОРИТЕТНИ НАПРАВЛЕНИЯ

3.1.: Утвърждаване на училището като институция, научно, културно и спортно средище

3.2.: Осигуряване на стабилност, ред и защита на децата в училището

3.3.: Повишаване на качеството и ефективността на училищното образование и подготовка


 • Акцентиране върху възпитателната роля на обучението по

български език и история.

 • Повишавене ефективността на образователно – възпитателната работа.

 • Приобщаване на децата към общоучилищния живот.

 • Даване възможност за реализиране творческите възможности на

учениците чрез обучението по природоматематически науки.

 • Засилване гражданското образование.

3.4.: Предоставяне на равни възможности и приобщаване на децата и учениците от уязвими групи. Допълнителна подкрепа за специфичните образователни потребности на учениците.

3.5.: Взаимодействие с родителската общност

3.6.: Развитие и подобрения във външната и вътрешна среда на училището

3.7.: Осигуряване на широк спектър от извънкласни форми за свободното време на учениците и създаване на условия за тяхната публична изява, инициатива и творчество

РАЗДЕЛ ІІ К А Л Е Н Д А Р Е Н П Л А Н
М.СЕПТЕМВРИ
1.Осигуряване на дидактически и учебно-технически пособия за

успешно обучение на децата.

Срок: 30.09.2016 год.

Отг: Касиер-домакин, директор

2.Изготвяне на училищния учебен план.

Срок: до 05.09.2016 година

Отг. П.Бординяшки- ЗДУД

3.Изготвяне Списък-Образец № 1.

Срок: до 15.09.2016 год.

Отг.Заместник- директор, Г. Димитрова

Контр.Директора

4.Провеждане на педагогически съвет за :

4.1.приемане стратегия за развитие на училището с приложени към нея планове за действие и финансиране;

4.2.приемане правилник за дейността на училището;

4.3.приемане училищните учебни планове;

4.4.приемане формите на обучение;

4.5.приемане на годишния план за дейността на училището;

4.6.приемане мерки за повишаване качеството на образованието

4.7.приемане програма за превенция на ранното напускане на училище;

4.8.приемане на програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи;

4.9.предлага на директора разкриване на занимания по интереси ;

4.10.приема годишна училищна програма за целодневна организация на учебния ден;

4.11. избира за учебната година спортните дейности от определените по чл.92,ал.1 от ЗПУО

Срок: 08.09.2016 година

Отг.Директор, Заместник- директор

5.Подкрепа на личностно развитие на детето-ученика:

5.1.Определяне на екип за подкрепа на личностно развитие на детето-ученика

Срок: 16.09.2016 година

Отг. Заповед на Директора

5.2.Оценка на индивидуалните потребности на детето-ученика

Срок: 20.09.2016 година

Отг. Екип за подкрепа на личностно развитие на детето-ученика

5.3.План за работата на екипа за подкрепа на личностното развитие на детето-ученика

Срок: до 23.09.2016 година

Отг. Екип за подкрепа на личностно развитие на детето-ученика

6. Изготвяне на годишните разпределения по отделните учебни предмети според изискванията на

учебните програми и указанията на експертите.

Срок: до 09.09.2016година

Отг.учителите

Контр.Директор, Заместник- директор


7. Изготвяне и утвърждаване график за консултациите по предмети.

Срок: до 23.09.2016год.

Отг. Заместник- директор

Контр.Директора


8.Изготвяне и утвърждаване на график за дежурството на учителите.

Срок: до 15.09.2016година

Отг. Заместник- директор, главни учители
9. Определяне педагогически специалист за провеждане на часовете за спортни дейности, времето и мястото за провеждането им по паралелки или групи

Срок: до 15.09.2016година

Отг. Заместник- директор, главни учители

10.Откриване на новата учебна година.

Срок: 15.09.2016година

Отг. Димитрина Димитрова, Галина Георгиева,

Учители на І клас: М. Кичукова, А.Дженкова,

П. Мартинова

Контр. Директора
11.Актуализиране на членовете на училищен координационен съвет за справяне с насилието.

Срок: до 12.09.2016 година

Отг. Заместник- директор
12.Запознаване на родителите на ученици от І и V клас с учебните предмети за всяка паралелка, от които избират

Срок: 05.09.2016 година

Отг.Класни ръководители на І и V клас
13. Срещи с родителите на ученици от І и V клас за запознаване с :

13.1.правилник за дейността на училището;

13.2.училищен учебен план;

13.3.избраните учебници;

13.4. възможните форми за обучение, които предлага училището, и правата и задълженията на учениците и на родителите;

13.5.възможности за целодневно обучение;

13.6.възможности за обща и допълнителна подкрепа;

13.7.други

Срок: 10-14.09.2016година

Отг. Класни ръководители на І и V клас


14.Изготвяне на седмичните разпределения на часовете

Срок: 5-10.09.2016 година

Отг.Главни учители, Заместник- директор
М.ОКТОМВРИ

1. Провеждане на общоучилищна среща и по паралелки.

Срок: 04.10.2016година

Отг.Класни ръководители

Контр. Заместник- директор
2. Оформяне на табло за здравно образование на учениците.

Срок: 20.10.2016година

Отг.Николина Атанасова

3. Провеждане на самостоятелна работа за установяване на входно ниво

І - ІV клас; V – VІІІ клас

Срок: 07.10.2016год.

Отг. учители по предмети

Контр. Заместник- директор

4.Отчитане на резултатите от входни нива на педагогически съвет

Срок: до 14.10.2016 година

Отг. Главните учители

5. Информация за освобождаване на ученици от физическо възпитание и спорт по здравословни причини

Срок: до 14.10.2016 година

Отг.Класни ръководители

6. Изработване на спортен календар.

Срок: 03.10.2016година

Отг. Иван Ников

7. Заседание на комисията по безопасност на движение.

Срок: до 28.10.2016год.

Отг. Заместник- директор


8. Заседание на групата по условия на труд.

Срок: 17.10.2016год.

Отг. Заместник- директор
9. Изработване на план за работата през зимата.

Срок: до 20.10.2016година

Отг. Заместник- директор

10.Анкетиране на учениците по проблема за училищния тормоз

Срок: 20.10.2016 година

Отг. Членове на Училищен координационен съвет,

Училищен психолог

11.Отбелязване Ден на будителите

Срок : 26.10.2016 година

Отг. Донка Владева, Татяна ТончеваМ.НОЕМВРИ

1.Анализ на резултатите от анкетиране на учениците по проблема за училищния тормоз

Срок: 18.11.2016 година

Отг. Училищен психолог

2.Здравна беседа във ІІ, ІІІ и ІV клас за вредата от алкохола, тютюнопушенето и наркотиците.

Срок: през месеца

Отг.Класни ръководители

3.Провеждане на тематична родитело-учителска среща по проблемите на възпитанието на учениците.

Срок: до 22.11. 2016година

Отг.Класни ръководители

Контр.Директор, Заместник- директор
4.Проверка дневници.

Срок: 25.11.2016година

Отг.Класни ръководители

Контр.Директор, Заместник- директор


5. Сбирка по проблемите на прибирането и задържането на учениците.

Срок: до 16.11.2016година

Отг.Директор, Заместник- директор
6. Беседа с учениците V- VIII клас на тема: “Зависимости и злоупотреба с психоактивни вещества сред учениците (наркомания, алкохолизъм и други зависимости)” .

Срок: месец 11.2016година

Отг. Председател на здравната комисия, Класни ръководители
7. Педагогически съвет за приемане план за отбелязване патронния празник на училището -

130 годишнина на училището.

Срок: 8-11.11.2016 година

Отг. Директор, Заместник- директор

8.Провеждане на Световен ден на възпоменание на жертвите от пътно-транспортни произшествия

Срок: месец 11.2016година

Отг. Класни ръководители, Комисия по БД

М. ДЕКЕМВРИ

1.Анализ на превантивната дейност на Училищната комисия за противодействие на противообществените прояви на учениците и за превантивна дейност с деца в риск

Срок: 12.12.2016година

Отг.Пред. на комисията Донка Владева

Отчет на оперативка с педагогическия колектив

2.Заседание на Педагогическия съвет по прибиране и задържане на учениците подлежащи на задължително училищно обучение до 16 год. възраст.

Срок: 20.12.2016 година

Отг. Кл. ръководители

Контр. Директор, Заместник- директор

3.Отбелязване на Патронен празник- 130 годишнина на училището

Срок: 02.12.2016година

Отг. Председатели:Красимира Петрова, Мая Иванова

Членове: Вълка Ангелова, Иван Ников,

Донка Владева, Донка Вълева


4 Празник на цифрите

Срок: до 23.12.2016година

Отг. Учители първи клас

Контр. Директор


5. Сбирка семинар в Комисията за интегриране и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи на тема „ Приобщаване на учениците от етническите малцинства. Ролята на семейството”.

Срок: м.декември 2016година

Отг. Татяна Тончева, Донка Вълева, Ирина Шехпазова,

Галина Георгиева, Пенка Михова


6.Сбирка семинар в методическите обединения за работата по предмети на тема „ Приобщаване на учениците от етническите малцинства. Ролята на семейството”.

Срок: м.декември 2016година

Отг. Председатели на МО
7.Заседание на групата по безопасни условия на труд.

Срок: 15.12.2016година

Отг. Председателя на ГУТ
М.ЯНУАРИ

1.Заседание на Училищната комисия за противодействие на противообществените прояви на учениците и за превантивна дейност с деца в риск

Срок: 25.01.2017година

Отг.Председател на комисията

2. Здравна беседа в 5-ти клас./Стрес и начини за преодоляване/

Срок: м.01.2017година

Отг. Н. Атанасова, Училищен психолог
3. Оформяне на математическо табло

Срок: 27.01.2017година

Отг.Учители по математика

4.Открити уроци,наблюдения по тема: „Активиране интереса и знанията на учениците чрез груповата работа в процеса на обучение”

Срок: месец І-ІІ.2017 година

Отг.Комисия за организиране квалификационната дейност в училище

5.Изложба на рисунки „Моят детски свят“ с участие на ученици от български и ромски произход

Срок: месец януари 2017 година

Отг. Комисията за интегриране и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи

6.Участие в олимпиади „Знам и мога” и в олимпиади по предмети

Срок: месец януари 2017 година

Отг. Методически обединенияМ.ФЕВРУАРИ

1. Кът на Васил Левски послучай годишнина от рождението му.

Срок: 15.02.2017година

Отг. Красимира Петрова


2. Провеждане на родитело-учителски срещи за отчитане на успеха и

дисциплината на учениците през І-я учебен срок.

Срок: до 21.02.2017 година

Отг. Класни ръководители

Контр. Заместник- директор
3.Проверка на училищната документация- дневници.

Срок: 17.02.2017година

Отг. Заместник- директор
4. Срочен ПС за отчитане на резултатите от І учебен срок.

Срок: до 20.02.2017година

Отг.Директор
5. Участие в ученически спортни игри

Срок: през месец ІІ - ІІІ.2017 година

Отг.Иван Ников

6. Открити уроци,наблюдения по тема: „Активиране интереса и знанията на учениците чрез груповата работа в процеса на обучение”

Срок: месец до 28.02.2017 година

Отг.Комисия за организиране квалификационната дейност


М.МАРТ

1. Отбелязване на Националния празник.

Срок:01-03.03.2017 година

Отг. Донка Владева, Желязко Петков,

учители на 4-те класове, Вълка Ангелова

2.Дискусия в методическите обединения по проведените открити уроци и наблюдения на тема: „Активиране интереса и знанията на учениците чрез груповата работа в процеса на обучение”

Срок: месец март 2017 година

Отг. Председатели на методически обединения


3. Оформяне на табло с материали в помощ на ученика за подготовка за НВО

Срок: месец ІІІ-ІV 2017 година

Отг. Учители на ІV клас, Учители по математика,

Учители по български език и литература


4. Участие в празника на града.

Срок: 25.03.2017 година

Отг. Класни ръководители
5.Празник на буквите.

Срок: до 31.03.2017 год.

Отг. Учители на І клас
М.АПРИЛ

1. Викторина в V клас по БД

Срок: до 30.04.2017 год.

Отг. Желязко Петков,Класни ръководители на V клас


2. Участие в общинско състезание по БД.

Срок: през месеца

Отг. Заместник-директор

3.Педагогически съвет за определяне реда за приемане на ученици в първи клас - график на дейностите, необходими документи и критерии за записване.

Срок: през месеца

Отг. Директор

4.Участие в инициативата“Маратон на четенето“през седмицата на детската книга и изкуствата за деца Срок: през месеца

Отг.Учители от начален етап,

Учители по български език и литература от прогимназиален етап

5. Участие в инициативата Ден на Земята

Срок: през месеца

Отг. Учители по география и човекът и природатаМ. МАЙ

1. Участие в общоградско шествие послучай 24 май - Ден на българската просвета и култура и на славянската писменост.

Срок: 24.05.2017 година

Отг. Педагогическия колектив


2. Тържества за приключване на учебната година при начален етап на обучение.

Срок: до 31.05.2017 година

Отг. Учители от начален етап

Контр.Директор


3. Учебни екскурзии.

Срок: през месец май - юни

Отг. Класни ръководители

4. Педагогически съвет за награждаване на отлични и изявени ученици.

Срок: 19.05.2017 година

Отг. Директор

6. Участие в национално външно оценяване

Срок: през месеца

Отг. Директор
7. Спортни дейности за отбелязване 17 май-световен ден на спорта

Срок: 17 .05.2017 година

Отг. Учители по физическо възпитание и спорт

8.Отчет на резултатите в комисия по БД

Срок: 19.05.2017 година

Отг.Председател на комисията по БД

9.Среща с родители от ромската общност

Срок: месец 05.2017 година

Отг Комисията за интегриране и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи


М.ЮНИ

1. Поднасяне на венци в памет на Ботев и загиналите за освобождението на България.

Срок: 02.06.2017 година

Отг. Кл. ръководители

Контр. Заместник-директор
2. Педагогически съвет за отчитане резултатите от национално външно оценяване

Срок: месец 06.2017 година

Отг. Директор
3. Отчети на комисиите. Отчети по методически обединения за работата през учебната година

Срок: месец 06.2017 година

Отг.Председатели на комисии

Председатели на методически обединения


4. Осигуряване на прием на 5- и 6-годишни подлежащи на обучение в ПГ през учебната 2017/2018 година.

Срок: 02.06.2017 година

Отг. Директора
5.Осигуряване на прием за подлежащи на задължително обучение в

І клас - 2017/2018 година.

Срок: 02.06.2017 год.

Отг.Учители на ІV клас

Контр.Директор, Заместник-директор

6.Годишен педагогически съвет.

Срок: до 27.06.2017 год.

Отг. Директора


РАЗДЕЛ ІІІ. КВАЛИФИКАЦИОННА ДЕЙНОСТ.

Акцентът днес е за съвместна работа между учителите и ползването на постиженията на съвременната наука за организациите, за мениджмънта, социалната психология.

Особено внимание се обръща на съвместното обсъждане, анализи и

решаване на този проблем, на работа в групи.


1.ЦЕЛИ:

А/ повишаване на научната, педагогическата и методическа подготовка

и създаване мотивация за саморазвитие и самоусъвршенстване на

учениците.

Б/ постигане на положителни промени в личността на учениците и овладяване на трайни знания, умения и навици.


 1. ЗАДАЧИ:

А/ да се стимулират учениците за самоподготовка и усъвършенстване.

Б/ да се създават условия за делова и етична атмосфера на работа.

В/ да се създават трайни мотиви за учебна дейност у учениците.

Г/ да се усъвършенства организацията и методиката на преподаване.


3.ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ

ПРОЦЕС.

1/ всички учители и класни ръководители да се запознаят със задъл-жителната учебна документация – план, програми и указания.

Срок: 02.09. до 13.09.2016 г.

Отг. Учителите

Контр.Директор, Заместник-директор


2/ участие на учителите в съвещания, организирани от РУО на МОН и в квалификационни курсове.

Срок: по график

Отг.Директора

3/ изготвяне на годишни разпределения и план на класния ръководител.

Срок: 09.09.2016 год.

Отг. Учителите, класните ръководители

Контр. Директор, Заместник-директор

-оказване помощ на учителите, които за пръв път ще преподоват чрез:

-обмяна на мисли и опит с по-възрастни и опитни колеги;

-сбирка на МО.


4/. Обогатяване библиотеката с учебно-помощна литература.

Срок: през учебната година

Отг. Директор, Заместник-директор

5/. Определяне на отговорници на МО, както следва:

А/ МО начален етап – отг. Димитрина Димитрова

Б/ МО прогимназиален етап:

- културно – образователни области Български език и литература и Чужди езици - Мая Иванова

- културно –образователна област Математика и информационни технологии – Галина Димитрова

- Културно-образавателни области - Обществени науки и гражданско образование и Природни науки и екология – Николина Атанасова

– културно – образователни области Изобразително изкуство, Музика, Технологии и предприемачество, Домашна техника и икономика, Технологии, Физическа култура и спорт – Иван Ников

В/ МО учители целодневно обучение – Янка Караколева

РЪКОВОДНАТА РОЛЯ НА ДИРЕКТОРА.

1.Да насочва вниманието на учителите в курсове и дейности по вътрешно училищната квалификация към поставяне и решаване на

осн. задачи на училището, да оформя яснота у тях спрямо тази задача.

2.Да спомага за подреждането на тази задача по важност.

3.Да организира и контролира дейностите, свързани с анализи, провеж-

дането и оценка на педагогическия процес.
РАЗДЕЛ ІV. Комисии

А – Временни комисии: • Комисия за организиране откриването на новата учебна година.

Председатели: Димитрина Димитрова, Галина Георгиева

Членове: Учители на І клас: М. Кичукова, А.Дженкова, П. Мартинова • Комисия по отбелязване на патронния празник:

Председатели: Красимира Петрова, Мая Иванова

Членове: Вълка Ангелова,Донка Вълева, Иван Ников, Донка Владева

Б – Постоянни комисии:

1.Училищна комисия за противодействие на противообществените прояви на учениците и за превантивна дейност с деца в риск

Председател: Донка Владева

Членове: Желязко Петков, Иван Ников, Николинка Атанасова, Мария Кичукова, Иванка Петрова.

2.Комисия по безопасност на движението:

Председател: Пенчо Бординяшки,

Членове: Иван Ников, Ж. Петков

3.Комисията за интегриране и приобщаване на децата и учениците от уязвимите групи Председател: Татяна Тончева

Членове: Донка Вълева, Ирина Шeхпазова, Галина Георгиева, Пенка Михова

4.Комисия по здравно образование:

Председател: Николина Атанасова

Членове: Жанета Сотирова, Мариана Георгиева

5.Комисия за организиране квалификационната дейност в училище:

Председател: Светлана Стоянова

Членове: Красимира Петрова, Николинка Минкова

6.Етична комисия :

Председател: Пенчо Бординяшки

Членове: Красимира Петрова, Светлана Стоянова, Калинка Димитрова

7.Училищен координационен съвет за прилагане дейностите по Механизъм за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище:

Ръководител: Пенчо Бординяшки

От педагогическия колектив:

Димитрина Димитрова - член

Донка Владева – член

Иван Ников – член

Желязко Петков – член

Людмила Георгиева– член

Александра Драгнева- член

Родители:

Христо Михов Делигрозев – член

Петя Христова Димитрова – член

Ученици:

Антония Анданова- VI a

Марина Владева –VI б

Илиан Пламенов Попов – VIІ б

Йоана Станимирова Николова – VI a

8.Комисия за организиране и прилагане дейностите по Координационен механизъм за взаимодействие при работа в случаи на деца, жертви на насилие или в риск от насилие и за взаимодействие при кризисна интервенция

Председател: Мария Бързулова – директор

Членове: Пенчо Бординяшки – пом.- директор

Мария Ковачева – старши учител начален етап на основното образование

Людмила Георгиева - старши учител общообразователен предмет прогимназиален етап на прогимназиално образование

Донка Владева – председател на комисия за превенция на противообществените прояви в училище

Донка Вълева – старши учител начален етап на основното образование

Александра Драгнева- училищен психолог
РАЗДЕЛ V. Възпитателна дейност

Промените в нашето общество в социално-икономическата сфера рефлектират и върху учебно-възпитателния процес, като такъв той е насочен към личността, съобразно нейните индивидуални особености.

Младите хора трябва да бъдат подготвени за пълноценен живот в съвременните условия за пазарни отношения, за демократично гражданско общество, в което свободата на личността изисква и съответната отговорност.Това обуславя и основните цели на възпитателната работа в българското училище, която се организира и провежда съобразно възрастовите и индивидуалните особености на учениците:

- да се формира убеждението, че познаването и спазването на законовите разпоредби е задължителен елемент на демократичното общество. Затова изискванията за дисциплина в училище не бива да се схваща като самоцел, а като проява на гражданско възпитание; • да се приобщават учениците към обществения живот;

 • да се способства за изява на интересите и способностите на учениците;

 • да се коригират негативните явления на определени фактори от социалната среда върху възпитанието на учениците;

 • да формира националното и културно-историческото самосъзнание на подрастващите;

1.Възпитателната дейност чрез учебното съдържание се осъществява от учителите по отделни предмети като: • задълбочено предварително осмисляне на преподавания учебен материал, конкретизиране на възпитателните цели в учебен час;

срок: м. ІХ . 2016 година

отг.Учителите • организация на учебните занятия извън училище в библиотеки,музеи и др.

срок: постоянен

отг.Учителите • осигуряване на екскурзии с учебни цели - посещения на исторически, културни и географски обекти.

Срок: постоянен

отг.Директора,учителите

2. Възпитателната дейност чрез часа на класа:

Кл. ръководител разработва съобразно интересите на учениците план за работата. С него се цели:

- приобщаване на учениците към общоучилищния живот;


 • изява на интересите на учениците в рамките на класа, училището и извън него;

 • приобщаване към училищната общност;

 • коригиране на негативното влияние на някои фактори на социалната среда върху възпитанието на учениците;

 • формиране на гражданско поведение - умение да се общува, решаване на конфликти, родолюбие;

 • на общочовешки морални норми;

 • съвместна дейност с други институции и организации, имащи отношение към възпитанието на младото поколение - посещение на театрални постановки;

 • запознаване на учениците с механизма за противодействие на училищния тормоз. Изясняване на проблема „тормоз” и анкетиране на учениците по проблема.

 • изграждане на ученически съвети:

срок: 30.09.2016 година

отг. Кл. ръководители

В часа на класа се включват и такива въпроси като здравно образование и възпитание, безопасност на движението, професионално ориентиране, беседи за национални и училищни празници. Според естеството на работа ЧК може да се проведе и извън училище, да се привличат специалисти лектори от други институции. Уместно е да се търси съдействие на родителите при честване на годишните и националните празници, да се работи съвместно с комисията за борба с противообществените прояви; да се изпълняват предвидените дейности от плана и механизма за противодействие на училищния тормоз между децата и учениците в училище.
3. Възпитателната работа чрез извънкласна дейност.

Осъществява се в различни форми - клубове, спортни секции, хорове, часовете по английски език, музика .

В извънкласната дейност усилията ни ще бъдат насочени към:


 • организиране на класовете за различни юбилейни изяви:

а/ празник на училището;

б/ 2 юни;

в/ национален празник;

г/ Ден на будителите.

срок: м.май 2017 година

Отг. Заместник-директор, учителите • организиране на спортни празници и екскурзии.

срок: постоянен

отг. Заместник-директор, учителите • училищни спортни състезания и игри / съгласно спортния календар/.

срок: през годината

отг. Директора, Заместник-директор

учител по физкултура


 • обсъждане на родитело-учителски срещи на основните законови разпоредби и изисквания в образователната система;

срок: постоянен

отг. Директора, кл. ръководители • привличане на родителите, нуждаещи се от подкрепа за развитието и възпитанието на своите деца;

срок: постоянен

отг.класни ръководители

 • формиране на групи за художествени изяви;

срок: постоянен

отг. Заместник-директор, учители по литература, музика, изобразително изкуство

4. Възпитаване на чувство за уважение към държавните символи;


 • тържествено издигане на националното знаме в училище през първия учебен ден и снемането му при приключване на учебната година.

Срок:15.09.16 г-15.06.2017г.

отг. Директора, учителите • възпитаване на чувство на уважение към училищните ритуали;

срок: постоянен

отг. Директора, Заместник-директор,

учителите

5.Дейности по плана: • откриване на учебната година;

срок: 15.09.2016година

отг. Д.Димитрова, Г. Георгиева,

Учители на І клас: М. Кичукова, А.Дженкова, П. Мартинова


 • изложби на ученическо творчество- стихотворение, рисунка, есе по повод празника на

училището;

срок: 01.12.2016 година

отг.Учители по литература и изобразително изкуство


 • отбелязване Деня на будителите;

срок: 28.10.2016 година

отг: Д. Владева, Т. Тончева

- организиране на Коледни тържества;

срок: м.12.2016 година

отг. Кл. ръководители


 • участие в различни изложби по значими поводи;

 • участие на учениците в олимпиади, състезания и конкурси в различни образователни области

срок: постоянен

отг. гл. учител, учители • участие в областни състезания по БД; училищна викторина по БД

срок: април, май 2017 година

отг. Заместник-директор • участие в спортни игри и състезания.

Срок: съгласно спортния календар

 • отбелязване нац. празник на България - 3-ти март;

срок: 03.03.2017 година

Отг. Донка Владева, Желязко Петков,

учители на 4-те класове, Вълка Ангелова


 • участие в мероприятия, посветени на Деня на детето – 1 юни;

срок: 01.06.2017 година

отг. учителите


РАЗДЕЛ VІ. Към годишния план на училището са ПРИЛОЖЕНИ:
1. План за работата на ПС за учебната 2016/2017 година

2. План за контролната дейност на директора за учебната 2016/2017 година.

3. План за контролната дейност на помощник - директорa за учебната 2016/2017 год.

4. План за дейностите по безопасност на движението за учебната 2016/2017 год.

Сподели с приятели:


©zdrasti.info 2017
отнасят до администрацията

    Начална страница